Mali čečensko-slovenski slovar

» Čečenščina za začetnike

автобус автобус – avtobus

RazredAbs.Gen.Dat.Erg.All.
ed.йавтобусавтобусанавтобуснаавтобусо̄̌автобусе̄̌
mn.йавтобусашавтобусийнавтобусашнаавтобусашаавтобусашка


автобуса тӏе̌хь автобуса тӏехь – z avtobusomадам адам – človek

RazredAbs.Gen.Dat.Erg.All.
ed.дадамадаманадамнаадамо̄̌адаме̄̌
mn.дадамашадамийнадамашнаадамашаадамашка


аз аз – glas, zvok

RazredAbs.Gen.Dat.Erg.All.
ed.дазо̄̌зано̄̌занао̄̌зо̄̌о̄̌зе̄̌
mn.даьзнашаьзнийнаьзнашнааьзнашааьзнашка


а̄ла ала – govoriti, reči, izgovoriti

osebek v ergativu: ас о̄лу
nedoločniksedanjiknedovršni
preteklik
očividni
preteklik
dovršni
preteklik
prihodnjik
а̄лао̄луо̄лураэ̄лирааьллааьр


амма амма – ampakапельсин апельсин – pomaranča

RazredAbs.Gen.Dat.Erg.All.
ed.йапельсинапельсинанапельсиннаапельсино̄̌апельсине̄̌
mn.йапельсинашапельсинийнапельсинашнаапельсинашаапельсинашка


а̄рахь арахь – zunajатта атта – lahek (preprost)ахча ахча – denar

RazredAbs.Gen.Dat.Erg.All.
ed.дахчаахчананахчаннаахчано̄̌ахчане̄̌
mn.дахчанашахчанийнахчанашнаахчанашаахчанашка


аьррӯ аьрру – leviаьрха аьрха – trmastаьттӯ аьтту – desniаьхка аьхка – poletiаьхке̄̌ аьхке – poletje

RazredAbs.Gen.Dat.Erg.All.
ed.йаьхке̄̌аьхке̄̌нанаьхке̌ннааьхке̄̌но̄̌аьхке̄̌не̄̌
mn.йаьхке̄̌нашаьхке̄̌нийнаьхке̄̌нашнааьхке̄̌нашааьхке̄̌нашка


ба̄ба баба – babica

RazredAbs.Gen.Dat.Erg.All.
ed.йба̄баба̄бинба̄бинаба̄басба̄бе̄̌
mn.б ба̄банашба̄банийнба̄банашнаба̄банашаба̄банашка


бай бай – travnik

RazredAbs.Gen.Dat.Erg.All.
ed.ббайбе̄̌нбе̄̌набе̄̌но̄̌бе̄̌га
mn.ббе̌шбе̌ийнбе̌шнабе̌шабе̌шка


бай тӏе̌хь бай тӏехь – na travnikuбайт байт – pesem (poezija)

RazredAbs.Gen.Dat.Erg.All.
ed.йбайтбайтанбайтанабайто̄̌байте̄̌
mn.йбайташбайтийнбайташнабайташабайташка


бакъдерг бакъдерг – resnica

RazredAbs.Gen.Dat.Erg.All.
ed.дбакъдергбакъдолчунбакъдолчуннабакъдолчо̄̌бакъдолчуьнга
mn.дбакъдершбакъдерийнбакъдершнабакъдершабакъдершка


балда балда – 1. ustnica; 2. (v mn.) usta

RazredAbs.Gen.Dat.Erg.All.
ed.дбалдабалдинбалдинабалдо̄балде̄
mn.дбалдашбалдийнбалдашнабалдашабалдашка


балл балл – višnja

RazredAbs.Gen.Dat.Erg.All.
ed.йбаллболланболланаболло̄̌болле̄̌
mn.йбаьллашбаьллийнбаьллашнабаьллашабаьллашка


балха балха – v služboбалхара балхара – iz službeбалхахь балхахь – v službiбаркалла баркалла – hvala

RazredAbs.Gen.Dat.Erg.All.
ed.дбаркаллабаркаллинбаркаллинабаркалло̄̌баркалле̄̌
mn.дбаркаллашбаркаллийнбаркаллашнабаркаллашабаркаллашка


бархӏ бархӏ – osemба̄хархо̄̌ бахархо – 1. stanovalec, prebivalec; 2. državljan

RazredAbs.Gen.Dat.Erg.All.
ed.в | йба̄хархо̄̌ба̄хархо̄̌чунба̄хархо̄̌чуннаба̄хархо̄̌чо̄̌ба̄хархо̄̌чуьнга
mn.бба̄хархо̌йба̄хархо̌йнба̄хархо̌йба̄хархо̌йба̄хархо̌й


баьццара баьццара – zelenбе̄̌зам безам – ljubezen

RazredAbs.Gen.Dat.Erg.All.
ed.ббе̄̌замбе̄̌заманбе̄̌замнабе̄̌замо̄̌бе̄̌заме̄̌
mn.ббе̄̌замашбе̄̌замийнбе̄̌замашнабе̄̌замашабе̄̌замашка


бе̌лхало̄̌ белхало – delavec

RazredAbs.Gen.Dat.Erg.All.
ed.в | йбе̌лхало̄̌бе̌лхало̄̌чунбе̌лхало̄̌чуннабе̌лхало̄̌чо̄̌бе̌лхало̄̌чуьнга
mn.ббе̌лхало̌йбе̌лхало̌йнбе̌лхало̌йбе̌лхало̌йбе̌лхало̌й


бе̄̌н ца бен ца – samoбе̄пиг бепиг – kruh

RazredAbs.Gen.Dat.Erg.All.
ed.дбе̄пигбаьпканбаьпканабаьпко̄баьпке̄
mn.дбаьпкашбаьпкийнбаьпкашнабаьпкашабаьпкашка


бер бер – otrok

RazredAbs.Gen.Dat.Erg.All.
ed.дбербе̄ранбе̄ранабе̄ро̄̌бе̄ре̄̌
mn.дбе̄рашбе̄рийнбе̄рашнабе̄рашабе̄рашка


бе̄рийн бе̌ш берийн беш – otroški vrtecбе̌ш беш – vrt, park

RazredAbs.Gen.Dat.Erg.All.
ed.йбе̌шбе̄̌шанбе̄̌шанабе̄̌шо̄̌бе̄̌ша | бе̄̌ше̄̌
mn.йбошмашбошмийнбошмашнабошмашабошмашка


билет билет – vozovnica, vstopnica

RazredAbs.Gen.Dat.Erg.All.
ed.дбилетбилетанбилетанабилето̄билете̄
mn.дбилеташбилетийнбилеташнабилеташабилеташка


бо̌лх болх – služba, delo

RazredAbs.Gen.Dat.Erg.All.
ed.ббо̌лхбе̌лханбалханабалхо̄̌балха | балхе̄̌
mn.ббе̌лхашбе̌лхийнбе̌лхашнабе̌лхашабе̌лхашка


бо̌лх бан болх бан – delati (v službi)

osebek v ergativu: ас бо̌лх бо̌
nedoločniksedanjiknedovršni
preteklik
očividni
preteklik
dovršni
preteklik
prihodnjik
бо̌лх банбо̌лх бо̌бо̌лх бо̌рабо̌лх бирабо̌лх бинабо̌лх бер


больница больница – bolnišnica

RazredAbs.Gen.Dat.Erg.All.
ed.йбольницабольницинбольницинабольницо̄̌больнице̄̌
mn.йбольницашбольницийнбольницашнабольницашабольницашка


бос бос – barva

RazredAbs.Gen.Dat.Erg.All.
ed.ббосбесанбаснабасо̄̌басе̄̌
mn.дбеснашбеснийнбеснашнабеснашабеснашка


боьрша стаг боьрша стаг – moški

Abs.Gen.Dat.Erg.All.
боьрша стагбоьршачу стеганбоьршачу стаганабоьршачу стагабоьршачу стаге̄̌


бо̄ьха боьха – umazanбуй буй – pest

RazredAbs.Gen.Dat.Erg.All.
ed.ббуйбуйнанбуйннабуйно̄̌буйне̄̌
mn.дбуйнашбуйнийнбуйнашнабуйнашабуйнашка


букъ букъ – hrbet

RazredAbs.Gen.Dat.Erg.All.
ed.ббукъбукъанбукъанабукъо̄̌букъе̄̌
mn.дбаккъашбаккъийнбаккъашнабаккъашабаккъашка


буса буса – ponočiбутт бутт – mesec

RazredAbs.Gen.Dat.Erg.All.
ed.ббуттбеттанбаттанабатто̄̌батте̄̌
mn.ббеттанашбеттанийнбеттанашнабеттанашабеттанашка


бухахь бухахь – pod (mesto)буц буц – trava

RazredAbs.Gen.Dat.Erg.All.
ed.йбуцбе̄цанба̄цанаба̄цо̄̌ба̄це̄̌
mn.йбе̄цашбе̄цийнбе̄цашнабе̄цашабе̄цашка


буьйса буьйса – noč

RazredAbs.Gen.Dat.Erg.All.
ed.йбуьйсабуьйсананбуьйсаннабуьйсано̄̌буьйсане̄̌
mn.йбуьйсанашбуьйсанийнбуьйсанашнабуьйсанашабуьйсанашка


бӏаьрг бӏаьрг – oko

RazredAbs.Gen.Dat.Erg.All.
ed.ббӏаьргбӏаьрганбӏаьрганабӏаьрго̄̌бӏаьрге̄̌
mn.дбӏаьргашбӏаьргийнбӏаьргашнабӏаьргашабӏаьргашка


бӏаьрг то̄̌ха бӏаьрг тоха – pogledati

osebek v ergativu: ас бӏаьрг тӯху
nedoločniksedanjiknedovršni
preteklik
očividni
preteklik
dovršni
preteklik
prihodnjik
бӏаьрг то̄̌хабӏаьрг тӯхубӏаьрг тӯхурабӏаьрг туьйхирабӏаьрг то̄ьхнабӏаьрг тӯхур


бӏаьста бӏаьста – spomladiбӏаьсте̄̌ бӏаьсте – pomlad

RazredAbs.Gen.Dat.Erg.All.
ed.йбӏаьсте̄̌бӏаьсте̄̌нанбӏаьсте̌ннабӏаьсте̄̌но̄̌бӏаьсте̄̌не̄̌
mn.йбӏаьсте̄̌нашбӏаьсте̄̌нийнбӏаьсте̄̌нашнабӏаьсте̄̌нашабӏаьсте̄̌нашка


вай вай – mi (inkl.)

Abs.Gen.Dat.Erg.All.
вайвайнвайнавайвайга


вайн вайн – naš, naša, naše (inkl.)варени варени – džem

RazredAbs.Gen.Dat.Erg.All.
ed.йварениваренинваренинаваренино̄̌варенига
mn.йваренешваренийнваренешнаваренешаваренешка


ваша ваша – brat

RazredAbs.Gen.Dat.Erg.All.
ed.ввашавешинвешинавашасвеше̄̌
mn.бвежарийвежарийнвежаршнавежаршавежаршка


ваша а, йиша а ваша а, йиша а – brat i sestraвокзал вокзал – postaja

RazredAbs.Gen.Dat.Erg.All.
ed.йвокзалвокзаланвокзаланавокзало̄̌вокзале̄̌
mn.йвокзалашвокзалийнвокзалашнавокзалашавокзалашка


во̄̌н вон – zel, slabворхӏ ворхӏ – sedemгазет газет – časopis

RazredAbs.Gen.Dat.Erg.All.
ed.дгазетгазетангазетанагазето̄̌газете̄̌
mn.дгазеташгазетийнгазеташнагазеташагазеташка


гай гай – trebuch

RazredAbs.Gen.Dat.Erg.All.
ed.дгайгайнгайнагайно̄̌гайга
mn.дгайшгайийнгайшнагайшагайшка


гайта гайта – kazati, pokazati

osebek v ergativu: ас гойту
nedoločniksedanjiknedovršni
preteklik
očividni
preteklik
dovršni
preteklik
prihodnjik
гайтагойтугойтурагайтирагайтинагойтур


ган ган – videti, zagledati

osebek v dajalniku: сӯна го
nedoločniksedanjiknedovršni
preteklik
očividni
preteklik
dovršni
preteklik
prihodnjik
гангогорагирагинагур


ге̄на гена – dalečге̄на до̄цу гена доцу – nedaleč

двйб
ге̄на до̄цуге̄на во̄цуге̄на йо̄цуге̄на бо̄цу


гомха гомха – plitevготта готта – ozekгочдархо̄̌ гочдархо – prevajalec

RazredAbs.Gen.Dat.Erg.All.
ed.в | йгочдархо̄̌гочдархо̄̌чунгочдархо̄̌чуннагочдархо̄̌чо̄̌гочдархо̄̌чуьнга
mn.бгочдархо̌йгочдархо̌йнгочдархо̌йгочдархо̌йгочдархо̌й


гурахь гурахь – jeseniгуттар гуттар – vedno, zmerajгуьйре̄̌ гуьйре – jesen

RazredAbs.Gen.Dat.Erg.All.
ed.йгуьйре̄̌гуьйре̄̌нангуьйре̌ннагуьйре̄̌но̄̌гуьйре̄̌не̄̌
mn.йгуьйре̄̌нашгуьйре̄̌нийнгуьйре̄̌нашнагуьйре̄̌нашагуьйре̄̌нашка


гӏа̄ла гӏала – mesto (naselje)

RazredAbs.Gen.Dat.Erg.All.
ed.йгӏа̄лагӏа̄лингӏа̄линагӏа̄лано̄̌гӏа̄ла | гӏа̄лане̄̌
mn.йгӏа̄ланашгӏа̄ланийнгӏа̄ланашнагӏа̄ланашагӏа̄ланашка


гӏа̄лат гӏалат – napaka

RazredAbs.Gen.Dat.Erg.All.
ed.дгӏа̄латгӏа̄латангӏа̄латнагӏа̄лато̄̌гӏа̄лате̄̌
mn.дгӏа̄латашгӏа̄латийнгӏа̄латашнагӏа̄латашагӏа̄латашка


гӏант гӏант – stol

RazredAbs.Gen.Dat.Erg.All.
ed.дгӏантгӏантангӏантанагӏанто̄̌гӏанте̄̌
mn.дгӏанташгӏантийнгӏанташнагӏанташагӏанташка


гӏанта тӏе̌хь гӏанта тӏехь – na stoluгӏаш гӏаш – pešгӏишло̄̌ гӏишло – stavba

RazredAbs.Gen.Dat.Erg.All.
ed.йгӏишло̄̌гӏишло̄̌нгӏишло̄̌нагӏишло̄̌но̄̌гӏишло̄̌га
mn.йгӏишло̌шгӏишло̌йнгӏишло̌шнагӏишло̌шагӏишло̌шка


гӏо гӏо – pomoč

RazredAbs.Gen.Dat.Erg.All.
ed.дгӏогӏоьнангӏоьннагӏоьно̄̌гӏоьне̄̌
mn.дгӏоьнашгӏоьнийнгӏоьнашнагӏоьнашагӏоьнашка


гӏо дан гӏо дан – pomagati

osebek v ergativu: ас гӏo до̌
nedoločniksedanjiknedovršni
preteklik
očividni
preteklik
dovršni
preteklik
prihodnjik
гӏо дангӏo до̌гӏo до̌рагӏo дирагӏo динагӏo дер


гӏӯда гӏуда – globa

RazredAbs.Gen.Dat.Erg.All.
ed.дгӏӯдагӏӯданангӏӯданнагӏӯдано̄̌гӏӯдане̄̌
mn.дгӏӯданашгӏӯданийнгӏӯданашнагӏӯданашагӏӯданашка


гӏӯда то̄̌ха гӏуда тоха – naložiti globo

osebek v ergativu: ас гӏӯда тӯху
nedoločniksedanjiknedovršni
preteklik
očividni
preteklik
dovršni
preteklik
prihodnjik
гӏӯда то̄̌хагӏӯда тӯхугӏӯда тӯхурагӏӯда туьйхирагӏӯда то̄ьхнагӏӯда тӯхур


да̄ да – oče

RazredAbs.Gen.Dat.Erg.All.
ed.вда̄де̄нде̄надасде̄га
mn.бдайдайндайдайдай


даа даа – jesti

osebek v ergativu: ас доу
nedoločnikRazredsedanjiknedovršni
preteklik
očividni
preteklik
dovršni
preteklik
prihodnjik
дааддоудоурадиирадиънадуур
вааввоувоуравииравиънавуур
йааййоуйоурайиирайиънайуур
бааббоубоурабиирабиънабуур


дала дала – dati, dajati

osebek v ergativu: ас ло̄̌
nedoločnikRazredsedanjiknedovršni
preteklik
očividni
preteklik
dovršni
preteklik
prihodnjik
даладло̄̌ло̄̌раделираделлалур
валаввелиравелла
йалаййелирайелла
балаббелирабелла


да̄н дан – iti (približevati se), prihajati

osebek v absolutivu: со до̄гӏу
nedoločnikRazredsedanjiknedovršni
preteklik
očividni
preteklik
dovršni
preteklik
prihodnjik
да̄нддо̄гӏудо̄гӏурадеарадеанадо̄гӏур
ва̄нвво̄гӏуво̄гӏуравеаравеанаво̄гӏур
йа̄нййо̄гӏуйо̄гӏурайеарайеанайо̄гӏур
ба̄нббо̄гӏубо̄гӏурабеарабеанабо̄гӏур


дан дан – delati, narediti

osebek v ergativu: ас до̌
nedoločnikRazredsedanjiknedovršni
preteklik
očividni
preteklik
dovršni
preteklik
prihodnjik
данддо̌до̌радирадинадер
ванвво̌во̌равиравинавер
йанййо̌йо̌райирайинайер
банббо̌бо̌рабирабинабер


да̄ха даха – živeti, stanovati

osebek v absolutivu: со де̄ха
nedoločnikRazredsedanjiknedovršni
preteklik
očividni
preteklik
dovršni
preteklik
prihodnjik
да̄хадде̄хаде̄хараде̄хирадаьхнаде̄хар
ва̄хавве̄хаве̄хараве̄хираваьхнаве̄хар
йа̄хаййе̄хайе̄харайе̄хирайаьхнайе̄хар
ба̄хаббе̄хабе̄харабе̄хирабаьхнабе̄хар


даха даха – iti (oddaljevati se)

osebek v absolutivu: со до̄ьду
nedoločnikRazredsedanjiknedovršni
preteklik
očividni
preteklik
dovršni
preteklik
prihodnjik
дахаддо̄ьдудо̄ьдурадахарадахнагӏop
вахавво̄ьдуво̄ьдуравахаравахнагӏop
йахаййо̄ьдуйо̄ьдурайахарайахнагӏop
бахаббо̄ьдубо̄ьдурабахарабахнагӏop


да̄хар дахар – življenje

RazredAbs.Gen.Dat.Erg.All.
ed.дда̄харда̄харанда̄харнада̄харо̄̌да̄харе̄̌
mn.дда̄харшда̄харийнда̄харшнада̄харшада̄харшка


дахьийта дахьийта – poslati, pošiljati

osebek v ergativu: ас дохьуьйту
nedoločnikRazredsedanjiknedovršni
preteklik
očividni
preteklik
dovršni
preteklik
prihodnjik
дахьийтаддохьуьйтудохьуьйтурадахьийтирадахьийтинадохьуьйтур
вахьийтаввохьуьйтувохьуьйтуравахьийтиравахьийтинавохьуьйтур
йахьийтаййохьуьйтуйохьуьйтурайахьийтирайахьийтинайохьуьйтур
бахьийтаббохьуьйтубохьуьйтурабахьийтирабахьийтинабохьуьйтур


де де – dan

RazredAbs.Gen.Dat.Erg.All.
ed.ддедийнанде̌ннадийно̄̌дийне̄̌
mn.дде̄̌ношде̄̌нойнде̄̌ношнаде̄̌ношаде̄̌ношка


де̌гӏ дегӏ – telo

RazredAbs.Gen.Dat.Erg.All.
ed.дде̌гӏде̄̌гӏанде̄̌гӏанаде̄̌гӏо̄̌де̄̌гӏе̄̌
mn.ддогӏмашдогӏмийндогӏмашнадогӏмашадогӏмашка


де̄да̄ деда – dedek (očetov oče)

RazredAbs.Gen.Dat.Erg.All.
ed.вде̄да̄де̄де̄нде̄де̄наде̄дасде̄де̄га
mn.бде̄дайде̄дайнде̄дайде̄дайде̄дай


де̄̌за деза – 1. imeti rad, ljubiti; 2. biti všeč; 3. hoteti (+ samostalnik)

osebek v dajalniku: сӯна де̄̌за
nedoločnikRazredsedanjiknedovršni
preteklik
očividni
preteklik
dovršni
preteklik
prihodnjik
де̄̌задде̄̌заде̄̌зарадийзираде̌знаде̄̌зар
ве̄̌завве̄̌заве̄̌заравийзираве̌знаве̄̌зар
йе̄̌заййе̄̌зайе̄̌зарайийзирайе̌знайе̄̌зар
бе̄̌заббе̄̌забе̄̌зарабийзирабе̌знабе̄̌зар


деза деза – drag (dragocen)

двйб
дезавезайезабеза


де̄ла дела – bog

Abs.Gen.Dat.Erg.All.
де̄ладе̄ланде̄ланада̄ладе̄ле̄̌


де̄ха деха – dolg

двйб
де̄хаве̄хайе̄хабе̄ха


де̄̌ша деша – 1. brati; 2. učiti se, študirati

osebek v ergativu: ас до̄ьшу
nedoločnikRazredsedanjiknedovršni
preteklik
očividni
preteklik
dovršni
preteklik
prihodnjik
де̄̌шаддо̄ьшудо̄ьшурадийшираде̌шнадо̄ьшур
ве̄̌шавво̄ьшуво̄ьшуравийшираве̌шнаво̄ьшур
йе̄̌шаййо̄ьшуйо̄ьшурайийширайе̌шнайо̄ьшур
бе̄̌шаббо̄ьшубо̄ьшурабийширабе̌шнабо̄ьшур


де̄̌шар дешар – pouk

RazredAbs.Gen.Dat.Erg.All.
ed.дде̄̌шарде̄̌шаранде̄̌шарнаде̄̌шаро̄̌де̄̌шаре̄̌
mn.дде̄̌шаршде̄̌шарийнде̄̌шаршнаде̄̌шаршаде̄̌шаршка


де̄̌шархо̄̌ дешархо – učenec, dijak; učenka, dijakinja

RazredAbs.Gen.Dat.Erg.All.
ed.в | йде̄̌шархо̄̌де̄̌шархо̄̌чунде̄̌шархо̄̌чуннаде̄̌шархо̄̌чо̄̌де̄̌шархо̄̌чуьнга
mn.бде̄̌шархойде̄̌шархойнде̄̌шархойде̄̌шархойде̄̌шархой


дийнахь дийнахь – podneviдийца дийца – pripovedovati

osebek v ergativu: ас дуьйцу
nedoločnikRazredsedanjiknedovršni
preteklik
očividni
preteklik
dovršni
preteklik
prihodnjik
дийцаддуьйцудуьйцурадийцирадийцинадуьйцур
вийцаввуьйцувуьйцуравийциравийцинавуьйцур
йийцаййуьйцуйуьйцурайийцирайийцинайуьйцур
бийцаббуьйцубуьйцурабийцирабийцинабуьйцур


дика дика – doberдила дила – umivati, umiti

osebek v ergativu: ас дуьлу
nedoločnikRazredsedanjiknedovršni
preteklik
očividni
preteklik
dovršni
preteklik
prihodnjik
диладдуьлудуьлурадилирадилинадуьлур
вилаввуьлувуьлуравилиравилинавуьлур
йилаййуьлуйуьлурайилирайилинайуьлур
билаббуьлубуьлурабилирабилинабуьлур


диплом диплом – diploma

RazredAbs.Gen.Dat.Erg.All.
ed.ддипломдипломандипломнадипломо̄̌дипломе̄̌
mn.ддипломашдипломийндипломашнадипломашадипломашка


дипломан бо̌лх дипломан болх – diplomsko delo

RazredAbs.Gen.Dat.Erg.All.
ed.бдипломан бо̌лхдипломан бе̌лхандипломан балханадипломан балхо̄̌дипломан балхе̄̌
mn.бдипломан бе̌лхашдипломан бе̌лхийндипломан бе̌лхашнадипломан бе̌лхашадипломан бе̌лхашка


дитт дитт – drevo

RazredAbs.Gen.Dat.Erg.All.
ed.ддиттдиттандиттанадитто̄̌дитте̄̌
mn.ддитташдиттийндитташнадитташадитташка


диъ диъ – štiri

двйб
диъвиъйиъбиъ


довза довза – poznati (človeka)

osebek v dajalniku: сӯна девза
nedoločnikRazredsedanjiknedovršni
preteklik
očividni
preteklik
dovršni
preteklik
prihodnjik
довзаддевзадевзарадевзирадевзинадевзар
вовзаввевзавевзаравевзиравевзинавевзар
йовзаййевзайевзарайевзирайевзинайевзар
бовзаббевзабевзарабевзирабевзинабевзар


до̌г дог – srce

RazredAbs.Gen.Dat.Erg.All.
ed.ддо̌гдегандагнадаго̄̌даге̄̌
mn.ддегнашдегнийндегнашнадегнашадегнашка


до̄̌гӏа догӏа – ključ

RazredAbs.Gen.Dat.Erg.All.
ed.ддо̄̌гӏадо̄̌гӏанандо̄̌гӏаннадо̄̌гӏано̄̌до̄̌гӏане̄̌
mn.ддо̄̌гӏанашдо̄̌гӏанийндо̄̌гӏанашнадо̄̌гӏанашадо̄̌гӏанашка


догӏа догӏа – dež

RazredAbs.Gen.Dat.Erg.All.
ed.ддогӏадогӏанандогӏаннадогӏано̄̌догӏане̄̌
mn.ддогӏанашдогӏанийндогӏанашнадогӏанашадогӏанашка


доккха доккха – velik

двйб
доккхавоккхайоккхабоккха


долчохь долчохь – pri (nekom)

двйб
долчохьволчохьйолчохьболчохь


долчу долчу – k (nekomu)

двйб
долчуволчуйолчуболчу


до̄̌раха дораха – poceni

двйб
до̄̌рахаво̄̌рахайо̄̌рахабо̄̌раха


доттагӏ доттагӏ – prijatelj, prijateljica

RazredAbs.Gen.Dat.Erg.All.
ed.в | йдоттагӏдоттагӏчундоттагӏчуннадоттагӏчо̄̌доттагӏчуьнга
mn.бдоттагӏийдоттагӏийндоттагӏашнадоттагӏашадоттагӏашка


до̌хка дохка – prodati, prodajati

osebek v ergativu: ас духку
nedoločnikRazredsedanjiknedovršni
preteklik
očividni
preteklik
dovršni
preteklik
prihodnjik
до̌хкаддухкудухкурадоьхкирадоьхкинадухкур
во̌хкаввухкувухкуравоьхкиравоьхкинавухкур
йо̌хкаййухкуйухкурайоьхкирайоьхкинайухкур
бо̌хкаббухкубухкурабоьхкирабоьхкинабухкур


до̄ца доца – kratek

двйб
до̄цаво̄цайо̄цабо̄ца


до̌ш дош – beseda

RazredAbs.Gen.Dat.Erg.All.
ed.ддо̌шде̌шандашнадашо̄̌даше̄̌
mn.дде̌шнашде̌шнийнде̌шнашнаде̌шнашаде̌шнашка


до̄ьзал доьзал – družina

RazredAbs.Gen.Dat.Erg.All.
ed.бдо̄ьзалдо̄ьзаландо̄ьзалнадо̄ьзало̄̌до̄ьзале̄̌
mn.ддо̄ьзалшдо̄ьзалийндо̄ьзалшнадо̄ьзалшадо̄ьзалшка


дукха дукха – velikoдуткъа дуткъа – tanek, vitek, suh

двйб
дуткъавуткъайуткъабуткъа


духа а духа а – spet

двйб
духа авуха айуха абуха а


дуьне̄̌ дуьне – svet (samostalnik)

RazredAbs.Gen.Dat.Erg.All.
ed.ддуьне̄̌дуьне̄̌нандуьне̌ннадуьне̄̌но̄̌дуьне̄̌не̄̌
mn.ддуьне̄̌нашдуьне̄̌нийндуьне̄̌нашнадуьне̄̌нашадуьне̄̌нашка


дуьра дуьра – slanжижиг жижиг – meso

RazredAbs.Gen.Dat.Erg.All.
ed.джижигжижиганжижигнажижиго̄̌жижиге̄̌
mn.джижигашжижигийнжижигашнажижигашажижигашка


жима жима – majhenжима жима – mladжо̌п жоп – odgovor

RazredAbs.Gen.Dat.Erg.All.
ed.джо̌пжо̄ьпанжо̄ьпанажо̄ьпо̄̌жо̄ьпе̄̌
mn.джоьпашжоьпийнжоьпашнажоьпашажоьпашка


жо̌п дала жоп дала – odgovarjati, odgovoriti

osebek v ergativu: ас жо̌п ло̄̌
nedoločniksedanjiknedovršni
preteklik
očividni
preteklik
dovršni
preteklik
prihodnjik
жо̌п далажо̌п ло̄̌жо̌п ло̄̌ражо̌п делиражо̌п деллажо̌п лур


журналист журналист – novinar

RazredAbs.Gen.Dat.Erg.All.
ed.в | йжурналистжурналистанжурналистанажурналисто̄̌журналисте̄̌
mn.бжурналисташжурналистийнжурналисташнажурналисташажурналисташка


жӏаьла жӏаьла – pes

RazredAbs.Gen.Dat.Erg.All.
ed.джӏаьлажӏаьлинжӏаьлинажӏаьло̄̌жӏаьле̄̌
mn.джӏаьлешжӏаьлийнжӏаьлешнажӏаьлешажӏаьлешка


жӏов жӏов – kladivo

RazredAbs.Gen.Dat.Erg.All.
ed.йжӏовжӏаьвнанжӏаьвннажӏаьвно̄̌жӏаьвне̄̌
mn.йжӏаьвнашжӏаьвнийнжӏаьвнашнажӏаьвнашажӏаьвнашка


жӏонка жӏонка – korenje

RazredAbs.Gen.Dat.Erg.All.
ed.джӏонкажӏонкинжӏонкинажӏонко̄̌жӏонке̄̌
mn.джӏонкашжӏонкийнжӏонкашнажӏонкашажӏонкашка


зе̄̌заг зезаг – roža

RazredAbs.Gen.Dat.Erg.All.
ed.дзе̄̌загзе̄̌заганзе̄̌загназе̄̌заго̄̌зе̄̌заге̄̌
mn.дзе̄̌загашзе̄̌загийнзе̄̌загашназе̄̌загашазе̄̌загашка


зуда зуда – 1. ženska; 2. žena

RazredAbs.Gen.Dat.Erg.All.
ed.йзудазудчунзудчунназудчо̄̌зудчуьнга
mn.бзударийзударийнзударшназударшазударшка


зулам зулам – slabo dejanje, škoda, kaznivo dejanje

RazredAbs.Gen.Dat.Erg.All.
ed.дзуламзуламанзуламназуламо̄̌зуламе̄̌
mn.дзуламашзуламийнзуламашназуламашазуламашка


зуламхо̄̌ зуламхо – kriminalec, zločinec

RazredAbs.Gen.Dat.Erg.All.
ed.в | йзуламхо̄̌зуламхо̄̌чунзуламхо̄̌чунназуламхо̄̌чо̄̌зуламхо̄̌чуьнга
mn.бзуламхо̌йзуламхо̌йнзуламхо̌йзуламхо̌йзуламхо̌й


иза иза – on, ona, ono; to

Abs.Gen.Dat.Erg.All.
изацуьнанцуннацо̄̌цуьнга


ирча ирча – grdисс исс – devetитт итт – desetиштта иштта – takšen; tako, na takšen načinйаздан йаздан – pisati

osebek v ergativu: ас йаздо
nedoločnikRazredsedanjiknedovršni
preteklik
očividni
preteklik
dovršni
preteklik
prihodnjik
йаздандйаздойаздорайаздирайаздина йаздор
йазванвйазвойазворайазвирайазвина йазвор
йазйанййазйойазйорайазйирайазйина йазйор
йазбанбйазбойазборайазбирайазбина йазбор


йа̄здархо̄̌ йаздархо – pisatelj

RazredAbs.Gen.Dat.Erg.All.
ed.в | ййа̄здархо̄̌йа̄здархо̄̌чунйа̄здархо̄̌чуннайа̄здархо̄̌чо̄̌йа̄здархо̄̌чуьнга
mn.бйа̄здархо̌ййа̄здархо̌йнйа̄здархо̌ййа̄здархо̌ййа̄здархо̌й


йалх йалх – šestйий йий – pivo

RazredAbs.Gen.Dat.Erg.All.
ed.дйиййийнйийнайийно̄̌йийга


йир йир – pesem (skladba)

RazredAbs.Gen.Dat.Erg.All.
ed.ййирйиранйиранайиро̄̌йире̄̌
mn.ййиршйирийнйиршнайиршайиршка


йиша йиша – sestra

RazredAbs.Gen.Dat.Erg.All.
ed.ййишайишинйишинайишасйише̄̌
mn.бйижариййижарийнйижаршнайижаршайижаршка


йо̌хкархо̄̌ йохкархо – prodajalec, prodajalka

RazredAbs.Gen.Dat.Erg.All.
ed.в | ййо̌хкархо̄̌йо̌хкархо̄̌чунйо̌хкархо̄̌чуннайо̌хкархо̄̌чо̄̌йо̌хкархо̄̌чуьнга
mn.бйо̌хкархо̌ййо̌хкархо̌йнйо̌хкархо̌ййо̌хкархо̌ййо̌хкархо̌й


йоӏ йоӏ – punca, hčerka

RazredAbs.Gen.Dat.Erg.All.
ed.ййоӏйоӏанйоӏанайоӏо̄̌йоӏе̄̌
mn.бмехкариймехкарийнмехкаршнамехкаршамехкаршка


йукъ йукъ – sredina, center

RazredAbs.Gen.Dat.Erg.All.
ed.ййукъйукъанйукъанайукъо̄̌йуккъе̄̌
mn.й йаккъашйаккъийнйаккъашнайаккъашайаккъашка


йукъахь йукъахь – skupajйурт йурт – vas

RazredAbs.Gen.Dat.Erg.All.
ed.ййуртйуьртанйуьртанайуьрто̄̌йуьрта | йуьрте̄̌
mn.й йарташйартийнйарташнайарташайарташка


йуьхь йуьхь – obraz

RazredAbs.Gen.Dat.Erg.All.
ed.ййуьхьйуьхьанйуьхьанайуьхьо̄̌йуьхье̄̌
mn.ййаххьашйаххьийнйаххьашнайаххьашайаххьашка


каро̄̌ каро – nahajati, najti

osebek v dajalniku: сӯна карадо
nedoločnikRazredsedanjiknedovršni
preteklik
očividni
preteklik
dovršni
preteklik
prihodnjik
каро̄̌дкарадокарадоракарийракарийнакаро̌р
вкаравокаравора
йкарайокарайора
бкарабокарабора


карто̌л картол – krompir

RazredAbs.Gen.Dat.Erg.All.
ed.йкарто̌лкарто̄̌ланкарто̄̌ланакарто̄̌ло̄̌карто̄̌ле̄̌
mn.йкарто̄̌лашкарто̄̌лийнкарто̄̌лашнакарто̄̌лашакарто̄̌лашка


кафе кафе – kavarna

RazredAbs.Gen.Dat.Erg.All.
ed.йкафекафенкафенакафено̄̌кафега


квартира квартира – stanovanje

RazredAbs.Gen.Dat.Erg.All.
ed.йквартираквартиранквартиранаквартиро̄̌квартире̄̌
mn.йквартирашквартирийнквартирашнаквартирашаквартирашка


кегийрхо̌й кегийрхой – mladina

RazredAbs.Gen.Dat.Erg.All.
mn.бкегийрхо̌йкегийрхо̌йнкегийрхо̌шнакегийрхо̌шакегийрхо̌шка


ке̄̌ма кема – 1. ladja; 2. letalo

RazredAbs.Gen.Dat.Erg.All.
ed.дке̄̌маке̄̌мананке̄̌маннаке̄̌мано̄̌ке̄̌мана
mn.дке̄̌манашке̄̌манийнке̄̌манашнаке̄̌манашаке̄̌манашка


ке̄̌манна тӏе̌хь кеманна тӏехь – z letalomкемпе̌т кемпет – bonbon

RazredAbs.Gen.Dat.Erg.All.
ed.йкемпе̌ткемпе̄̌танкемпе̄̌танакемпе̄̌то̄̌кемпе̄̌те̄̌
mn.йкемпе̄̌ташкемпе̄̌тийнкемпе̄̌ташнакемпе̄̌ташакемпе̄̌ташка


керла керла – novке̌ст-ке̌ста кест-кеста – pogostoке̄̌хат кехат – pismo

RazredAbs.Gen.Dat.Erg.All.
ed.дке̄̌хатке̄̌хатанке̄̌хатнаке̄̌хато̄̌ке̄̌хате̄̌
mn.дке̄̌хаташке̄̌хатийнке̄̌хаташнаке̄̌хаташаке̄̌хаташка


кино кино – kino

RazredAbs.Gen.Dat.Erg.All.
ed.йкинокинонкинонакиноно̄̌кинога
mn.йкиношкинойнкиношнакиношакиношка


класс класс – razred

RazredAbs.Gen.Dat.Erg.All.
ed.йклассклассанклассанаклассо̄̌классе̄̌
mn.йклассашклассийнклассашнаклассашаклассашка


книга книга – knjiga

RazredAbs.Gen.Dat.Erg.All.
ed.йкнигакнигинкнигинакниго̄̌книге̄̌
mn.йкнигашкнигийнкнигашнакнигашакнигашка


ко̌г ког – noga

RazredAbs.Gen.Dat.Erg.All.
ed.бко̌гко̄̌ганко̄̌ганако̄̌го̄̌ко̄̌ге̄̌
mn.дко̄̌гашко̄̌гийнко̄̌гашнако̄̌гашако̄̌гашка


команда команда – moštvo

RazredAbs.Gen.Dat.Erg.All.
ed.йкомандакомандинкомандинакомандо̄̌команде̄̌
mn.йкомандашкомандийнкомандашнакомандашакомандашка


ко̌р кор – okno

RazredAbs.Gen.Dat.Erg.All.
ed.дко̌рко̄̌ранко̄̌ранако̄̌ро̄̌ко̄̌ре̄̌
mn.дко̄̌рашко̄̌рийнко̄̌рашнако̄̌рашако̄̌рашка


ко̄̌ра йуххе̌хь кора йуххехь – ob oknuко̄̌ра юххе̌хь кора юххехь – ob oknuкорта корта – glava

RazredAbs.Gen.Dat.Erg.All.
ed.бкортакоьртанкоьртанакоьрто̄̌коьрте̄̌
mn.дкортошкортойнкортошнакортошакортошка


ко̌ч коч – srajca

RazredAbs.Gen.Dat.Erg.All.
ed.йко̌чкӯчанкӯчанакӯчо̄̌кӯче̄̌
mn.й кӯчамашкӯчамийнкӯчамашнакӯчамашакӯчамашка


куй куй – kapa

RazredAbs.Gen.Dat.Erg.All.
ed.бкуйкуйнанкуйннакуйно̄̌куйне̄̌
mn.дкуйнашкуйнийнкуйнашнакуйнашакуйнашка


кура кура – ponosen; arogantenкуьг куьг – roka

RazredAbs.Gen.Dat.Erg.All.
ed.дкуьгкуьйганкуьйганакуьйго̄̌куьйге̄̌
mn.дкуьйгашкуьйгийнкуьйгашнакуьйгашакуьйгашка


куьг то̄̌ха куьг тоха – dotikati se, dotakniti se

osebek v ergativu: ас куьг тӯху
nedoločniksedanjiknedovršni
preteklik
očividni
preteklik
dovršni
preteklik
prihodnjik
куьг то̄̌хакуьг тӯхукуьг тӯхуракуьг туьйхиракуьг то̄ьхнакуьг тӯхур


кхиа кхиа – 1. rasti; 2. zoreti

osebek v absolutivu: со кхуьу
nedoločniksedanjiknedovršni
preteklik
očividni
preteklik
dovršni
preteklik
prihodnjik
кхиакхуьукхуьуракхииракхиънакхуьур


кхиъна кхиъна – 1. odrasel; 2. dozorelкхо кхо – triкхузахь кхузахь – tukajкъаме̌л къамел – pogovor, govor

RazredAbs.Gen.Dat.Erg.All.
ed.дкъаме̌лкъаме̄̌ланкъаме̄̌ланакъаме̄̌ло̄̌къаме̄̌ле̄̌
mn.дкъаме̄̌лашкъаме̄̌лийнкъаме̄̌лашнакъаме̄̌лашакъаме̄̌лашка


къаме̌л дан къамел дан – pogovarjati se

osebek v ergativu: ас къаме̌л до̌
nedoločniksedanjiknedovršni
preteklik
očividni
preteklik
dovršni
preteklik
prihodnjik
къаме̌л данкъаме̌л до̌къаме̌л до̌ракъаме̌л диракъаме̌л динакъаме̌л дер


къахьо̄̌ къахьо – kava

RazredAbs.Gen.Dat.Erg.All.
ed.йкъахьо̄̌къахьо̄̌нанкъахьо̌ннакъахьо̄̌но̄̌къахьо̄̌га
mn.йкъахьо̄̌нашкъахьо̄̌нийнкъахьо̄̌нашнакъахьо̄̌нашакъахьо̄̌нашка


къаьхьа къаьхьа – grenekкъе̄на къена – star (ki ni mlad)къо̄̌на къона – mladкъу къу – tat, tatica

RazredAbs.Gen.Dat.Erg.All.
ed.в | йкъукъуьнанкъуьннакъуьно̄̌къуьне̄̌
mn.бкъуйкъуйнкъуйкъуйкъуй


кӏайн кӏайн – belкӏант кӏант – fant, sin

RazredAbs.Gen.Dat.Erg.All.
ed.вкӏанткӏентанкӏантанакӏантакӏанте̄̌
mn.бкӏентийкӏентийнкӏенташнакӏенташакӏенташка


кӏе̄да кӏеда – mehekкӏира кӏира – teden

RazredAbs.Gen.Dat.Erg.All.
ed.дкӏиракӏирананкӏираннакӏирано̄̌кӏиране̄̌
mn.дкӏиранашкӏиранийнкӏиранашнакӏиранашакӏиранашка


кӏорга кӏорга – globokлаа лаа – hoteti (+ glagol)

osebek v dajalniku: сӯна лаьа
nedoločniksedanjiknedovršni
preteklik
očividni
preteklik
dovršni
preteklik
prihodnjik
лаалаьалаьаралииралиъналуур


лаг лаг – 1. grlo; 2. vrat

RazredAbs.Gen.Dat.Erg.All.
ed.длаглоганлоганалого̄̌логе̄̌
mn.длегашлегийнлегашналегашалегашка


лаза лаза – boleti

osebek v dajalniku: сӯна лозу
nedoločniksedanjiknedovršni
preteklik
očividni
preteklik
dovršni
preteklik
prihodnjik
лазалозулозуралезиралезналозур


лам лам – gora

RazredAbs.Gen.Dat.Erg.All.
ed.бламла̄мананла̄маннала̄мано̄̌ла̄мане̄̌ | ло̄̌ма
mn.длаьмнашлаьмнийнлаьмнашналаьмнашалаьмнашка


латта латта – stati (stojim)

osebek v absolutivu: со лаьтта
nedoločniksedanjiknedovršni
preteklik
očividni
preteklik
dovršni
preteklik
prihodnjik
латталаьтталаьттаралаьттиралаьттиналаьттар


ла̄ца лаца – 1. ujeti, uloviti, aretirati; 2. zaposliti; 3. najeti

osebek v ergativu: ас ло̄цу
nedoločniksedanjiknedovršni
preteklik
očividni
preteklik
dovršni
preteklik
prihodnjik
ла̄цало̄цуло̄цурале̄циралаьцнало̄цур


лачкъо̄̌ лачкъо – 1. skriti, skrivati; 2. krasti, ukrasti

osebek v ergativu: ас лачкъадо
nedoločnikRazredsedanjiknedovršni
preteklik
očividni
preteklik
dovršni
preteklik
prihodnjik
лачкъо̄̌длачкъадолачкъадоралачкъийралачкъийналачкъадор
влачкъаволачкъаворалачкъавор
йлачкъайолачкъайоралачкъайор
блачкъаболачкъаборалачкъабор


лаьцна лаьцна – o (neki temi)лекха лекха – visokле̄̌ло̄̌рхо̄̌ лелорхо – voznik

RazredAbs.Gen.Dat.Erg.All.
ed.в | йле̄̌ло̄̌рхо̄̌ле̄̌ло̄̌рхо̄̌чунле̄̌ло̄̌рхо̄̌чуннале̄̌ло̄̌рхо̄̌чо̄̌ле̄̌ло̄̌рхо̄̌чуьнга
mn.бле̄̌ло̄̌рхойле̄̌ло̄̌рхойнле̄̌ло̄̌рхойле̄̌ло̄̌рхойле̄̌ло̄̌рхой


лерг лерг – uho

RazredAbs.Gen.Dat.Erg.All.
ed.длерглерганлерганалерго̄̌лерге̄̌
mn.длергашлергийнлергашналергашалергашка


ле̄̌ха леха – iskati

osebek v ergativu: ас ло̄ьху
nedoločniksedanjiknedovršni
preteklik
očividni
preteklik
dovršni
preteklik
prihodnjik
ле̄̌хало̄ьхуло̄ьхуралийхирале̌хнало̄ьхур


лимон лимон – limona

RazredAbs.Gen.Dat.Erg.All.
ed.йлимонлимо̄нанлимонналимо̄но̄̌лимо̄не̄̌
mn.йлимо̄нашлимо̄нийнлимо̄нашналимо̄нашалимо̄нашка


ло̄̌ ло – sneg

RazredAbs.Gen.Dat.Erg.All.
ed.дло̄̌лайнлайналайно̄̌лайга
mn.д ло̌шло̌йнло̌шнало̌шало̌шка


ловза ловза – igrati

osebek v absolutivu: со ловзу
nedoločniksedanjiknedovršni
preteklik
očividni
preteklik
dovršni
preteklik
prihodnjik
ловзаловзуловзуралевзиралевзиналовзур


ловзар ловзар – 1. igra; 2. svatba

RazredAbs.Gen.Dat.Erg.All.
ed.дловзарловзаранловзарналовзаро̄̌ловзарга
mn.дловзаршловзарийнловзаршналовзаршаловзаршка


ло̄̌ма лома – v hribeло̄̌махь ломахь – v hribihло̌р лор – zdravnik

RazredAbs.Gen.Dat.Erg.All.
ed.в | йло̌рло̄ьранло̄ьранало̄ьро̄̌ло̄ьре̄̌
mn.бло̄ьрашло̄ьрийнло̄ьрашнало̄ьрашало̄ьрашка


лоха лоха – nizekлӯлахо̄̌ лулахо – sosed, soseda

RazredAbs.Gen.Dat.Erg.All.
ed.в | йлӯлахо̄̌лӯлахо̄̌чунлӯлахо̄̌чунналӯлахо̄̌чо̄̌лӯлахо̄̌чуьнга
mn.блӯлахо̌йлӯлахо̌йнлӯлахо̌йлӯлахо̌йлӯлахо̌й


мага мага – moči

osebek v ergativu: ас мега
nedoločniksedanjiknedovršni
preteklik
očividni
preteklik
dovršni
preteklik
prihodnjik
магамегамегарамегирамегнамегар


маж маж – brada

RazredAbs.Gen.Dat.Erg.All.
ed.ймажможанможанаможо̄̌може̄̌
mn.ймажошмажойнмажошнамажошамажошка


майра майра – mož

RazredAbs.Gen.Dat.Erg.All.
ed.вмайрамайрачунмайрачуннамайрачо̄̌майрачуьнга
mn.бма̄рошма̄ройнма̄рошнама̄рошама̄рошка


мала мала – piti

osebek v ergativu: ас молу
nedoločniksedanjiknedovršni
preteklik
očividni
preteklik
dovršni
preteklik
prihodnjik
маламолумолурамелирамелламер


малх малх – sonce

RazredAbs.Gen.Dat.Erg.All.
ed.бмалхмаьлханмаьлханамаьлхо̄̌маьлхе̄̌


мара мара – nos

RazredAbs.Gen.Dat.Erg.All.
ed.бмарамеранмеранамepо̄̌мере̄̌
mn.дмарошмаройнмарошнамарошамарошка


марха марха – oblak

RazredAbs.Gen.Dat.Erg.All.
ed.ймархамархинмархинамархо̄̌мархе̄̌
mn.ймархашмархийнмархашнамархашамархашка


мас мас – las

RazredAbs.Gen.Dat.Erg.All.
ed.ймасмесанмесанамесо̄̌месе̄̌
mn.ймесашмесийнмесашнамесашамесашка


маса маса – kolikoмассо̄̌ а массо а – vsi, vseмах мах – cena

RazredAbs.Gen.Dat.Erg.All.
ed.бмахме̄ханме̄ханаме̄хо̄̌ме̄хе̄̌
mn.бме̄хашме̄хийнме̄хашнаме̄хашаме̄хашка


маца маца – kdajмашен машен – avto

RazredAbs.Gen.Dat.Erg.All.
ed.ймашенмашенанмашеннамашено̄̌машене̄̌
mn.ймашенашмашенийнмашенашнамашенашамашенашка


маьждиг маьждиг – mošeja

RazredAbs.Gen.Dat.Erg.All.
ed.дмаьждигмаьждиганмаьждигнамаьждиго̄̌маьждиге̄̌
mn.дмаьждигашмаьждигийнмаьждигашнамаьждигашамаьждигашка


маьнга маьнга – postelja

RazredAbs.Gen.Dat.Erg.All.
ed.бмаьнгамаьнгинмаьнгинамаьнго̄̌маьнге̄̌
mn.дмаьнгешмаьнгийнмаьнгешнамаьнгешамаьнгешка


маьнги тӏе̌хь маьнги тӏехь – v postelji, na posteljiмела мела – topelмеллаша меллаша – počasenмерза мерза – sladekметтиг меттиг – mesto (ang. place)

RazredAbs.Gen.Dat.Erg.All.
ed.йметтигметтиганметтигнаметтиго̄̌меттиге̄̌
mn.йметтигашметтигийнметтигашнаметтигашаметтигашка


меца меца – lačenмийра то̄̌ха мийра тоха – brcati, brcniti

osebek v ergativu: ас мийра тӯху
nedoločniksedanjiknedovršni
preteklik
očividni
preteklik
dovršni
preteklik
prihodnjik
мийра то̄̌хамийра тӯхумийра тӯхурамийра туьйхирамийра то̄ьхнамийра тӯхур


мила мила – kdo

Abs.Gen.Dat.Erg.All.
милахье̄нанхьаннахьахьаьнга
муьлш


мича мича – kamмичара мичара – od kodмичахь мичахь – kjeмогуш могуш – zdravмо̄жа можа – rumenмоз моз – med

RazredAbs.Gen.Dat.Erg.All.
ed.дмозмезанмазанамазо̄̌мазе̄̌
mn.дмезашмезийнмезашнамезашамезашка


мо̌стагӏ мостагӏ – sovražnik, nasprotnik

RazredAbs.Gen.Dat.Erg.All.
ed.в | ймо̌стагӏмо̌стагӏанмо̌стагӏнамо̌стагӏо̄̌мǒcтaгӏе̄̌
mn.бмо̌стагӏиймо̌стагӏийнмо̌стагӏашнамо̌стагӏашамо̌стагӏашка


мо̌тт мотт – jezik

RazredAbs.Gen.Dat.Erg.All.
ed.бмо̌ттметтанматтанаматто̄̌матте̄̌
mn.дметтанашметтанийнметтанашнаметтанашаметтанашка


мо̌тта мотта – zdeti se

osebek v dajalniku: сӯна моьтту
nedoločniksedanjiknedovršni
preteklik
očividni
preteklik
dovršni
preteklik
prihodnjik
мо̌ттамоьттумоьттурамоьттирамоьттинамоьттур


мохь мохь – krik, vpitje

RazredAbs.Gen.Dat.Erg.All.
ed.бмохьмаьхьаранмаьхьарнамаьхьаро̄̌маьхьаре̄̌
mn.дмаьхьариймаьхьарийнмаьхьаршнамаьхьаршамаьхьаршка


мохь то̄̌ха мохь тоха – 1. krikniti; 2. poklicati

osebek v ergativu: ас мохь тӯху
nedoločniksedanjiknedovršni
preteklik
očividni
preteklik
dovršni
preteklik
prihodnjik
мохь то̄̌хамохь тӯхумохь тӯхурамохь туьйхирамохь то̄ьхнамохь тӯхур


музей музей – muzej

RazredAbs.Gen.Dat.Erg.All.
ed.ймузеймузейнмузейнамузейно̄̌музейга
mn.ймузейшмузейийнмузейшнамузейшамузейшка


мукъа мукъа – prost (nezaseden, nezaposlen, nedeloven)мутта мутта – sok

RazredAbs.Gen.Dat.Erg.All.
ed.дмуттамуттананмуттаннамуттано̄̌муттане̄̌
mn.дмуттанашмуттанийнмуттанашнамуттанашамуттанашка


муха муха – kakšen; kakoмуьста муьста – kiselнаб наб – spanec, sen

RazredAbs.Gen.Dat.Erg.All.
ed.йнабна̄баранна̄барнана̄баро̄̌на̄баре̄̌
mn.йна̄баршна̄барийнна̄баршнана̄баршана̄баршка


наб йан наб йан – spati

osebek v ergativu: ас наб йо̌
nedoločniksedanjiknedovršni
preteklik
očividni
preteklik
dovršni
preteklik
prihodnjik
наб йаннаб йо̌наб йо̌ранаб йиранаб йинанаб йер


наггахь наггахь – redkoна̄кха накха – 1. dojka; 2. prsi, oprsje

RazredAbs.Gen.Dat.Erg.All.
ed.бна̄кхане̄кханне̄кханане̄кхо̄̌не̄кхе̄̌
mn.дна̄кхошна̄кхойнна̄кхошнана̄кхошана̄кхошка


на̄къо̌ст накъост – kolega, tovariš

RazredAbs.Gen.Dat.Erg.All.
ed.в | йна̄къо̌стна̄къо̌станна̄къо̌станана̄къо̌сто̄̌на̄къо̌сте̄̌
mn.бна̄къо̌стийна̄къо̌стийнна̄къо̌сташнана̄къо̌сташана̄къо̌сташка


нана нана – mama, mati

RazredAbs.Gen.Dat.Erg.All.
ed.йнанане̄наннаннана̄насне̄не̄̌
mn.бна̄нойна̄нойнна̄нойна̄нойна̄ной


наьрс наьрс – kumara

RazredAbs.Gen.Dat.Erg.All.
ed.йнаьрснаьрсаннаьрсананаьрсо̄̌наьрсе̄̌
mn.йнаьрсашнаьрсийннаьрсашнанаьрсашанаьрсашка


не̌къ некъ – pot, cesta

RazredAbs.Gen.Dat.Erg.All.
ed.бне̌къне̄̌къанне̄̌къанане̄̌къо̄̌не̄̌къе̄̌
mn.дне̄̌къашне̄̌къийнне̄̌къашнане̄̌къашане̄̌къашка


не̄̌къахо̄̌ некъахо – potnik

RazredAbs.Gen.Dat.Erg.All.
ed.в | йне̄̌къахо̄̌не̄̌къахо̄̌чунне̄̌къахо̄̌чуннане̄̌къахо̄̌чо̄̌не̄̌къахо̄̌чуьнга
mn.бне̄̌къахойне̄̌къахойнне̄̌къахойне̄̌къахойне̄̌къахой


не̌хча нехча – sir

RazredAbs.Gen.Dat.Erg.All.
ed.йне̌хчане̌хчинне̌хчинане̌хчо̄̌не̌хче̄̌
mn.йне̌хчанашне̌хчанийнне̌хчанашнане̌хчанашане̌хчанашка


не̌ӏ неӏ – vrata

RazredAbs.Gen.Dat.Erg.All.
ed.йне̌ӏне̌ӏаранне̌ӏарнане̌ӏаро̄̌не̌ӏаре̄̌
mn.йне̌ӏаршне̌ӏарийнне̌ӏаршнане̌ӏаршане̌ӏаршка


не̌ӏара йуххе̌хь неӏара йуххехь – ob vratihне̌ӏарна йуххе̌хь неӏарна йуххехь – ob vratihнийса нийса – 1. raven; naravnost; 2. pravilen; 3. pravičenнийса до̄цу нийса доцу – nepravilen, napačen

двйб
нийса до̄цунийса во̄цунийса йо̄цунийса бо̄цу


нохчи нохчи – Čečenec, Čečenka

RazredAbs.Gen.Dat.Erg.All.
ed.в | йнохчинохчичуннохчичуннанохчичо̄̌нохчичуьнга
mn.бнохчийнохчийннохчашнанохчашанохчашка


нохчийн маттахь нохчийн маттахь – v čečenščiniнохчийн мо̌тт нохчийн мотт – čečenščinaНохчийчоь Нохчийчоь – Čečenija

RazredAbs.Gen.Dat.Erg.All.
ed.йНохчийчоьНохчийчоьнанНохчийчоьннаНохчийчоьнō̌Нохчийчу


о̄̌зо̄̌ озо – vleči, potegniti

osebek v ergativu: ас о̄̌задо
nedoločnikRazredsedanjiknedovršni
preteklik
očividni
preteklik
dovršni
preteklik
prihodnjik
о̄̌зо̄̌до̄̌задоо̄̌задорао̄̌зийрао̄̌зийнао̄̌задор
во̄̌завоо̄̌заворао̄̌завор
йо̄̌зайоо̄̌зайорао̄̌зайор
бо̄̌забоо̄̌заборао̄̌забор


ойла ойла – misel, ideja

RazredAbs.Gen.Dat.Erg.All.
ed.йойлаойлананойланнаойланно̄̌ойлане̄̌
mn.йойланашойланийнойланашнаойланашаойланашка


ойла йан ойла йан – misliti

osebek v ergativu: ас ойла йо̌
nedoločniksedanjiknedovršni
preteklik
očividni
preteklik
dovršni
preteklik
prihodnjik
ойла йанойла йо̌ойла йо̌раойла йираойла йинаойла йер


о̌лхазар олхазар – ptica

RazredAbs.Gen.Dat.Erg.All.
ed.до̌лхазаро̌лхазарано̌лхазарнао̌лхазаро̄̌о̌лхазаре̄̌
mn.до̌лхазаршо̌лхазарийно̌лхазаршнао̌лхазаршао̌лхазаршка


оьзда оьзда – vljudenоьрсийн маттахь оьрсийн маттахь – v ruščiniоьрсийн мо̌тт оьрсийн мотт – ruščinaпа̄зат пазат – nogavica

RazredAbs.Gen.Dat.Erg.All.
ed.йпа̄затпа̄затанпа̄затнапа̄зато̄̌па̄зате̄̌
mn.йпа̄заташпа̄затийнпа̄заташнапа̄заташапа̄заташка


пе̌н пен – stena

RazredAbs.Gen.Dat.Erg.All.
ed.бпе̌нпе̄̌нанпе̌ннапе̄̌но̄̌пе̄̌не̄̌
mn.дпе̄̌нашпе̄̌нийнпе̄̌нашнапе̄̌нашапе̄̌нашка


пе̄̌на йуххе̌хь пена йуххехь – pri steniпе̄̌на тӏе̌хь пена тӏехь – na steniпе̄̌на юххе̌хь пена юххехь – pri steniпе̄̌тар петар – stanovanje

RazredAbs.Gen.Dat.Erg.All.
ed.йпе̄̌тарпе̄̌таранпе̄̌тарнапе̄̌таро̄̌пе̄̌таре̄̌
mn.йпе̄̌таршпе̄̌тарийнпе̄̌таршнапе̄̌таршапе̄̌таршка


пилот пилот – pilot

RazredAbs.Gen.Dat.Erg.All.
ed.в | йпилотпилотанпилотанапилото̄̌пилоте̄̌
mn.бпилоташпилотийнпилоташнапилоташапилоташка


полицин бе̌лхало̄̌ полицин белхало – policist, policistka

RazredAbs.Gen.Dat.Erg.All.
ed.в | йполицин бе̌лхало̄̌полицин бе̌лхало̄̌чунполицин бе̌лхало̄̌чуннаполицин бе̌лхало̄̌чо̄̌полицин бе̌лхало̄̌чуьнга
mn.бполицин бе̌лхало̌йполицин бе̌лхало̌йнполицин бе̌лхало̌йполицин бе̌лхало̌йполицин бе̌лхало̌й


помидор помидор – paradižnik

RazredAbs.Gen.Dat.Erg.All.
ed.йпомидорпомидоранпомидоранапомидоро̄̌помидоре̄̌
mn.йпомидорашпомидорийнпомидорашнапомидорашапомидорашка


пхи пхи – petпӏелг пӏелг – prst

RazredAbs.Gen.Dat.Erg.All.
ed.бпӏелгпӏелганпӏелганапӏелго̄̌пӏелге̄̌
mn.дпӏелгашпӏелгийнпӏелгашнапӏелгашапӏелгашка


пӏелг то̄̌ха пӏелг тоха – dotikati se, dotakniti se

osebek v ergativu: ас пӏелг тӯху
nedoločniksedanjiknedovršni
preteklik
očividni
preteklik
dovršni
preteklik
prihodnjik
пӏелг то̄̌хапӏелг тӯхупӏелг тӯхурапӏелг туьйхирапӏелг то̄ьхнапӏелг тӯхур


рагӏ рагӏ – čakalna vrsta

RazredAbs.Gen.Dat.Erg.All.
ed.йрагӏрогӏанрогӏанарогӏо̄̌рогӏе̄̌
mn.йраьгӏнашраьгӏнийнраьгӏнашнараьгӏнашараьгӏнашка


ресторан ресторан – gostilna

RazredAbs.Gen.Dat.Erg.All.
ed.йресторанресторананрестораннаресторано̄̌ресторане̄̌
mn.й ресторанашресторанийнресторанашнаресторанашаресторанашка


сайн сайн – svoj (moj)салти салти – vojak

RazredAbs.Gen.Dat.Erg.All.
ed.в | йсалтисалтичунсалтичуннасалтичо̄̌салтичуьнга
mn.б салтийсалтийнсалташнасалташасалташка


самукъане̄̌ самукъане – zanimivсан сан – moj, moja, mojeсарахь сарахь – zvečerсахьт сахьт – ura (60 minut)

RazredAbs.Gen.Dat.Erg.All.
ed.дсахьтсахьтансахьтанасахьто̄̌сахьте̄̌
mn.д сахьташсахьтийнсахьташнасахьташасахьташка


селхана селхана – včerajсийна сийна – plav, moderсирла сирла – svetelсиха сиха – hiterсо со – jaz

Abs.Gen.Dat.Erg.All.
сосансӯнаас / асасо̄ьга


со̌м сом – rubelj

RazredAbs.Gen.Dat.Erg.All.
ed.дсо̌мсо̄ьмансо̄ьманасо̄ьмо̄̌со̄ьме̄̌
mn.дсо̄ьмашсо̄ьмийнсо̄ьмашнасо̄ьмашасо̄ьмашка


сонта сонта – neumenСоьлжа-Гӏа̄ла Соьлжа-Гӏала – Grozni (mesto)

RazredAbs.Gen.Dat.Erg.All.
ed.йСоьлжа-Гӏа̄лаСоьлжа-Гӏа̄линСоьлжа-Гӏа̄линаСоьлжа-Гӏа̄лано̄̌Соьлжа-Гӏа̄ла


стаг стаг – oseba, človek

RazredAbs.Gen.Dat.Erg.All.
ed.в | йстагстеганстаганастагастаге̄̌


статйа статйа – članek

RazredAbs.Gen.Dat.Erg.All.
ed.йстатйастатйанстатйанастатйано̄̌статйага
mn.йстатйашстатйийнстатйашнастатйашастатйашка


сте̌нга стенга – kamсте̌нгара стенгара – od kodсте̌нгахь стенгахь – kjeстигал стигал – nebo

RazredAbs.Gen.Dat.Erg.All.
ed.йстигалстигаланстигалнастигало̄̌стигала | стигале̄̌
mn.й стигалшстигалийнстигалшнастигалшастигалшка


стол стол – miza

RazredAbs.Gen.Dat.Erg.All.
ed.йстолстоьланстоьланастоьло̄̌стоьле̄̌
mn.йстоьлашстоьлийнстоьлашнастоьлашастоьлашка


сто̌м стом – sadež, (v množini) sadje

RazredAbs.Gen.Dat.Erg.All.
ed.бсто̌мсто̄ьмансто̄ьманасто̄ьмо̄̌сто̄ьме̄̌
mn.дсто̄ьмашсто̄ьмийнсто̄ьмашнасто̄ьмашасто̄ьмашка


стомма стомма – debelстоьла тӏе̌хь стоьла тӏехь – na miziстоьла хьалха стоьла хьалха – pri mizi, za mizoстудент студент – študent

RazredAbs.Gen.Dat.Erg.All.
ed.встудентстудентанстудентанастуденто̄̌студенте̄̌
mn.бстуденташстудентийнстуденташнастуденташастуденташка


студентка студентка – študentka

RazredAbs.Gen.Dat.Erg.All.
ed.йстуденткастуденткинстуденткинастуденткасстудентке̄̌
mn.б студенткашстуденткийнстуденткашнастуденткашастуденткашка


сурт сурт – slika, risba

RazredAbs.Gen.Dat.Erg.All.
ed.дсуртсуьртансуьртанасуьрто̄̌суьрте̄̌
mn.д суьрташсуьртийнсуьрташнасуьрташасуьрташка


суьйре̄̌ суьйре – večer

RazredAbs.Gen.Dat.Erg.All.
ed.йсуьйре̄̌суьйре̄̌нансуьйре̌ннасуьйре̄̌но̄̌суьйре̄̌не̄̌
mn.йсуьйре̄̌нашсуьйре̄̌нийнсуьйре̄̌нашнасуьйре̄̌нашасуьйре̄̌нашка


такси такси – taksi

RazredAbs.Gen.Dat.Erg.All.
ed.йтакситаксинтаксинатаксино̄̌таксига
mn.йтаксештаксийнтаксешнатаксешатаксешка


тарсал тарсал – veverica

RazredAbs.Gen.Dat.Erg.All.
ed.йтарсалтарсалантарсалнатарсало̄̌тарсале̄̌
mn.йтарсалштарсалийнтарсалшнатарсалшатарсалшка


татта татта – potiskati, potisniti

osebek v ergativu: ас тотту
nedoločniksedanjiknedovršni
preteklik
očividni
preteklik
dovršni
preteklik
prihodnjik
таттатоттутоттуратеттиратеттина тоттур


тахана тахана – danesтаханле̄ра таханлера – današnjiтера тера – podobenтетрад тетрад – zvezek

RazredAbs.Gen.Dat.Erg.All.
ed.дтетрадтетрадантетраднатетрадо̄̌тетраде̄̌
mn.дтетрадаштетрадийнтетрадашнатетрадашатетрадашка


те̄̌ша теша – verjeti (komu; v kaj)

osebek v absolutivu: со те̄̌ша
nedoločniksedanjiknedovršni
preteklik
očividni
preteklik
dovršni
preteklik
prihodnjik
те̄̌шате̄̌шате̄̌шаратийширате̌шна те̄̌шар


тиша тиша – star (ki ni nov)то̄ба тоба – 1. skupina (ljudi); 2. tolpa, gneča

RazredAbs.Gen.Dat.Erg.All.
ed.йто̄бато̄бананто̄баннато̄бано̄̌то̄бане̄̌
mn.йто̄банашто̄банийнто̄банашнато̄банашато̄банашка


то̄̌ха тоха – udariti, trkniti

osebek v ergativu: ас тӯху
nedoločniksedanjiknedovršni
preteklik
očividni
preteklik
dovršni
preteklik
prihodnjik
то̄̌хатӯхутӯхуратуьйхирато̄ьхнатӯхур


туфли туфли – čevelj

RazredAbs.Gen.Dat.Erg.All.
ed.йтуфлитуфлинтуфлинатуфлино̄̌туфлига
mn.йтуфлештуфлийнтуфлешнатуфлешатуфлешка


туьйра туьйра – pravljica

RazredAbs.Gen.Dat.Erg.All.
ed.дтуьйратуьйранантуьйраннатуьйрано̄̌туьйранē̌
mn.дтуьйранаштуьйранийнтуьйранашнатуьйранашатуьйранашка


туька туька – trgovina

RazredAbs.Gen.Dat.Erg.All.
ed.йтуькатуьканантуьканнатуькано̄̌туькана | туькане̄̌
mn.й туьканаштуьканийнтуьканашнатуьканашатуьканашка


тхан тхан – naš, naša, naše (ekskl.)тхо тхо – mi (ekskl.)

Abs.Gen.Dat.Erg.All.
тхотхантхӯнао̄хатхо̄ьга


тӏай тӏай – most

RazredAbs.Gen.Dat.Erg.All.
ed.дтӏайтӏе̄̌нтӏайнатӏайно̄̌тӏайга
mn.дтӏе̌штӏе̌ийнтӏе̌шнатӏе̌шатӏе̌шка


тӏаккха тӏаккха – potemтӏом тӏом – vojna

RazredAbs.Gen.Dat.Erg.All.
ed.бтӏомтӏемантӏаманатӏамо̄̌тӏаме̄̌
mn.бтӏемаштӏемийнтӏемашнатӏемашатӏемашка


тӏоьрмиг тӏоьрмиг – torba, nahrbtnik, vreča

RazredAbs.Gen.Dat.Erg.All.
ed.бтӏоьрмигтӏоьрмигантӏоьрмигнатӏоьрмиго̄̌тӏоьрмиге̄̌
mn.дтӏоьрмигаштӏоьрмигийнтӏоьрмигашнатӏоьрмигашатӏоьрмигашка


тӏулг тӏулг – kamen

RazredAbs.Gen.Dat.Erg.All.
ed.бтӏулгтӏулгантӏулганатӏулго̄̌тӏулге̄̌
mn.дтӏулгаштӏулгийнтӏулгашнатӏулгашатӏулгашка


университет университет – univerza

RazredAbs.Gen.Dat.Erg.All.
ed.йуниверситетуниверситетануниверситетанауниверситето̄̌университете̄̌
mn.й университеташуниверситетийнуниверситеташнауниверситеташауниверситеташка


ӯрам урам – ulica

RazredAbs.Gen.Dat.Erg.All.
ed.бӯрамӯраманӯрамнаӯрамо̄̌ӯраме̄̌
mn.дӯрамашӯрамийнӯрамашнаӯрамашаӯрамашка


урок урок – lekcija

RazredAbs.Gen.Dat.Erg.All.
ed.йурокурокануроканауроко̄̌уроке̄̌
mn.й урокашурокийнурокашнаурокашаурокашка


урс урс – nož

RazredAbs.Gen.Dat.Erg.All.
ed.дурсуьрсануьрсанауьрсо̄̌уьрсе̄̌
mn.дарсашарсийнарсашнаарсашаарсашка


уьш уьш – oni, one, ona

Abs.Gen.Dat.Erg.All.
уьшце̄ранцарнаца̄рацаьрга


фамили фамили – priimek

RazredAbs.Gen.Dat.Erg.All.
ed.йфамилифамилинфамилинафамилино̄̌фамилига
mn.йфамилешфамилийнфамилешнафамилешафамилешка


фильм фильм – film

RazredAbs.Gen.Dat.Erg.All.
ed.йфильмфильманфильманафильмо̄̌фильме̄̌
mn.й фильмашфильмийнфильмашнафильмашафильмашка


хаа хаа – 1. vedeti, poznati (dejstva); 2. znati

osebek v dajalniku: сӯна хаьа
nedoločniksedanjiknedovršni
preteklik
očividni
preteklik
dovršni
preteklik
prihodnjik
хаахаьахаьарахиирахиънахаьар


хаам хаам – sporočilo

RazredAbs.Gen.Dat.Erg.All.
ed.бхаамхааманхаамнахаамо̄̌хааме̄̌
mn.бхаамашхаамийнхаамашнахаамашахаамашка


хаар хаар – znanje

RazredAbs.Gen.Dat.Erg.All.
ed.дхаархааранхаарнахааро̄̌хааре̄̌
mn.дхааршхаарийнхааршнахааршахааршка


хабар хабар – novica, vest; govorica

RazredAbs.Gen.Dat.Erg.All.
ed.дхабархабаранхабарнахабаро̄̌хабаре̄̌
mn.дхабаршхабарийнхабаршнахабаршахабаршка


хаза хаза – slišati

osebek v dajalniku: сӯна хеза
nedoločniksedanjiknedovršni
preteklik
očividni
preteklik
dovršni
preteklik
prihodnjik
хазахезахезарахезирахезна хезар


хаза хаза – lepхала хала – težek, naporen, zapletenхан хан – čas

RazredAbs.Gen.Dat.Erg.All.
ed.йханхе̄нанханнахе̄но̄̌хе̄не̄̌
mn.йхе̄нашхе̄нийнхе̄нашнахе̄нашахе̄нашка


харцдерг харцдерг – laž

RazredAbs.Gen.Dat.Erg.All.
ed.дхарцдергхарцдолчунхарцдолчуннахарцдолчо̄̌харцдолчуьнга
mn.дхарцдершхарцдерийнхарцдершнахарцдершахарцдершка


хасстом хасстом – zelenjava

RazredAbs.Gen.Dat.Erg.All.
ed.бхасстомхассто̄ьманхассто̄ьманахассто̄ьмо̄̌хассто̄ьме̄̌
mn.дхассто̄ьмашхассто̄ьмийнхассто̄ьмашнахассто̄ьмашахассто̄ьмашка


хатта хатта – vprašati, spraševati

osebek v ergativu: ас хотту
nedoločniksedanjiknedovršni
preteklik
očividni
preteklik
dovršni
preteklik
prihodnjik
хаттахоттухоттурахаьттирахаьттинахоттур


хаттар хаттар – vprašanje

RazredAbs.Gen.Dat.Erg.All.
ed.дхаттархаттаранхаттарнахаттаро̄̌хаттаре̄̌
mn.дхаттаршхаттарийнхаттаршнахаттаршахаттаршка


хелхар хелхар – ples

RazredAbs.Gen.Dat.Erg.All.
ed.дхелхархелхаранхелхарнахелхаро̄̌хелхаре̄̌
mn.дхелхаршхелхарийнхелхаршнахелхаршахелхаршка


хелхар дан хелхар дан – plesati

osebek v ergativu: ас хелхар до̌
nedoločniksedanjiknedovršni
preteklik
očividni
preteklik
dovršni
preteklik
prihodnjik
хелхар данхелхар до̌хелхар до̌рахелхар дирахелхар динахелхар дер


хеча хеча – hlače

RazredAbs.Gen.Dat.Erg.All.
ed.йхечахечинхечинахечо̄̌хече̄̌
mn.йхечешхечийнхечешнахечешахечешка


хи хи – 1. voda; 2. reka

RazredAbs.Gen.Dat.Erg.All.
ed.дхихинхинахино̄̌ | хе̄̌хине̄̌
mn.дхишхиийнхишнахишахишка


хила хила – biti

osebek v absolutivu: со хуьлу
nedoločniksedanjiknedovršni
preteklik
očividni
preteklik
dovršni
preteklik
prihodnjik
хилахуьлухуьлурахилирахиллахир


хо̌х хох – čebula

RazredAbs.Gen.Dat.Erg.All.
ed.бхо̌ххо̄̌ханхо̄̌ханахо̄̌хо̄̌хо̄̌хе̄̌
mn.дхо̄̌хашхо̄̌хийнхо̄̌хашнахо̄̌хашахо̄̌хашка


хьайн хьайн – svoj (tvoj)хьалха хьалха – prej; pred (npr. pred enim letom)хьан хьан – tvoj, tvoja, tvojeхьаша хьаша – gost, gostja

RazredAbs.Gen.Dat.Erg.All.
ed.в | йхьашахье̄шанхье̄шанахье̄шо̄̌хье̄ше̄̌
mn.б хье̄шийхье̄шийнхье̄шашнахье̄шашахье̄шашка


хье̄къале̄̌ хьекъале – pametenхье̄нан хьенан – čigavхье̄̌хархо̄̌ хьехархо – učitelj, učiteljica

RazredAbs.Gen.Dat.Erg.All.
ed.в | йхье̄̌хархо̄̌хье̄̌хархо̄̌чунхье̄̌хархо̄̌чуннахье̄̌хархо̄̌чо̄̌хье̄̌хархо̄̌чуьнга
mn.бхье̄̌хархойхье̄̌хархойнхье̄̌хархойхье̄̌хархойхье̄̌хархой


хьо хьо – ti

Abs.Gen.Dat.Erg.All.
хьохьанхьӯнаахь / ахьахьо̄ьга


хьормат хьормат – hruška

RazredAbs.Gen.Dat.Erg.All.
ed.йхьорматхьорматанхьорматнахьормато̄̌хьормате̄̌
mn.йхьорматашхьорматийнхьорматашнахьорматашахьорматашка


хӏара хӏара – to

Abs.Gen.Dat.Erg.All.
хӏарахӏокхуьнанхӏокхуннахӏокхо̄хӏокхуьнга
хӏорш


хӏаъ хӏаъ – daхӏетахь хӏетахь – takratхӏинца хӏинца – zdajхӏора дийнахь хӏора дийнахь – vsak danхӏора кӏиранах хӏора кӏиранах – vsak tedenхӏора ӏуьйранна хӏора ӏуьйранна – vsako jutroхӏо̌рд хӏорд – morje

RazredAbs.Gen.Dat.Erg.All.
ed.бхӏо̌рдхӏо̌рданхӏо̌рданахӏо̌рдо̄̌хӏо̌рде̄̌
mn.дхӏо̌рдашхӏо̌рдийнхӏо̌рдашнахӏо̌рдашахӏо̌рдашка


хӏума хӏума – stvar

RazredAbs.Gen.Dat.Erg.All.
ed.йхӏумахӏумананхӏуманнахӏумано̄̌хӏумане̄̌
mn.йхӏуманашхӏуманийнхӏуманашнахӏуманашахӏуманашка


хӏун хӏун – kaj

Abs.Gen.Dat.Erg.All.
хӏунсте̄̌нансте̌ннасте̄̌стенга


хӏунда хӏунда – zakajца ца – neцеран церан – njihov, njihova, njihovoцерг церг – zob

RazredAbs.Gen.Dat.Erg.All.
ed.йцергцерганцерганацерго̄̌церге̄̌
mn.йцергашцергийнцергашнацергашацергашка


цигахь цигахь – tamцициг цициг – mačka, maček

RazredAbs.Gen.Dat.Erg.All.
ed.дцицигцициганцицигнацициго̄̌цициге̄̌
mn.дцицигашцицигийнцицигашнацицигашацицигашка


цкъа цкъа – enkratцкъа а цкъа а – nikoli, nikdarцомгуш цомгуш – bolanцунде̄ла цундела – zatoцуьнан цуьнан – njegov, njenцхьа цхьа – enцхьа̄ а цхьа а – nihče, nič, nobenцхьатерра цхьатерра – enakцхьаьна цхьаьна – skupajцӏа цӏа – domovцӏахь цӏахь – domáцӏе цӏе – ime

RazredAbs.Gen.Dat.Erg.All.
ed.йцӏецӏеранцӏарнацӏаро̄̌цӏаре̄̌
mn.йцӏершцӏерийнцӏершнацӏершацӏершка


цӏейа̄йархо̄̌ цӏейайархо – gasilec

RazredAbs.Gen.Dat.Erg.All.
ed.в | йцӏейа̄йархо̄̌цӏейа̄йархо̄̌чунцӏейа̄йархо̄̌чуннацӏейа̄йархо̄̌чо̄̌цӏейа̄йархо̄̌чуьнга
mn.бцӏейа̄йархойцӏейа̄йархойнцӏейа̄йархойцӏейа̄йархойцӏейа̄йархой


цӏе̌н цӏен – rdečцӏена цӏена – čistцӏенкъа цӏенкъа – tla (v sobi)

RazredAbs.Gen.Dat.Erg.All.
ed.йцӏенкъацӏенкъананцӏенкъаннацӏенкъано̄̌цӏенкъа
mn.йцӏенкъанашцӏенкъанийнцӏенкъанашнацӏенкъанашацӏенкъанашка


цӏенкъахь цӏенкъахь – na tlehцӏе̄ра цӏера – domačцӏе̄ра бо̌лх цӏера болх – domača naloga

RazredAbs.Gen.Dat.Erg.All.
ed.бцӏе̄ра бо̌лхцӏе̄ра бе̌лханцӏе̄ра балханацӏе̄ра балхо̄̌цӏе̄ра балхе̄̌
mn.бцӏе̄ра бе̌лхашцӏе̄ра бе̌лхийнцӏе̄ра бе̌лхашнацӏе̄ра бе̌лхашацӏе̄ра бе̌лхашка


цӏерпо̌шт цӏерпошт – vlak

RazredAbs.Gen.Dat.Erg.All.
ed.йцӏерпо̌штцӏерпо̌штанцӏерпо̌штанацӏерпо̌што̄̌цӏерпо̌шта
mn.йцӏерпо̌шташцӏерпо̌штийнцӏерпо̌шташнацӏерпо̌шташацӏерпо̌шташка


цӏерпо̌шта тӏе̌хь цӏерпошта тӏехь – z vlakomча̄гӏар чагӏар – vino

RazredAbs.Gen.Dat.Erg.All.
ed.дча̄гӏарча̄гӏаранча̄гӏарнача̄гӏаро̄̌ча̄гӏаре̄̌
mn.дча̄гӏаршча̄гӏарийнча̄гӏаршнача̄гӏаршача̄гӏаршка


чай чай – čaj

RazredAbs.Gen.Dat.Erg.All.
ed.дчайчайнанчайнначайно̄̌чайне̄̌
mn.дчайнашчайнийнчайнашначайнашачайнашка


чам чам – okus

RazredAbs.Gen.Dat.Erg.All.
ed.бчамчо̄манчо̄маначо̄мо̄̌чо̄ме̄̌
mn.бче̄машче̄мийнче̄машначе̄машаче̄машка


чов чов – rana

RazredAbs.Gen.Dat.Erg.All.
ed.йчовчевнанчевнначевно̄̌чевне̄̌
mn.йчевнашчевнийнчевнашначевнашачевнашка


чов йан чов йан – raniti, ranjevati

osebek v ergativu: ас чов йо̌
nedoločnikRazredsedanjiknedovršni
preteklik
očividni
preteklik
dovršni
preteklik
prihodnjik
чов йандчов йо̌чов йо̌рачов йирачов йиначов йер
вов йанввов йо̌вов йо̌равов йиравов йиначов йер
йов йанййов йо̌йов йо̌райов йирайов йиначов йер
бов йанббов йо̌бов йо̌рабов йирабов йиначов йер


чо̌рпа чорпа – juha

RazredAbs.Gen.Dat.Erg.All.
ed.йчо̌рпачо̌рпинчо̌рпиначо̌рпано̄̌чо̌рпане̄̌
mn.йчо̌рпанашчо̌рпанийнчо̌рпанашначо̌рпанашачо̌рпанашка


чӏа̄ра чӏара – riba

RazredAbs.Gen.Dat.Erg.All.
ed.бчӏа̄рачӏе̄ранчӏе̄раначӏе̄ро̄̌чӏе̄ре̄̌
mn.дчӏе̄рийчӏе̄рийнчӏе̄рашначӏе̄рашачӏе̄рашка


чӏо̄гӏа чӏогӏа – trdчӏо̄гӏа чӏогӏа – zeloше̄кар шекар – sladkor

RazredAbs.Gen.Dat.Erg.All.
ed.дше̄карше̄каранше̄карнаше̄каро̄̌ше̄каре̄̌
mn.дше̄каршше̄карийнше̄каршнаше̄каршаше̄каршка


шен шен – svoj (njegov, njen)ши ши – dvaшийла шийла – hladenшкола школа – šola

RazredAbs.Gen.Dat.Erg.All.
ed.йшколашколиншколинашколо̄̌школе̄̌
mn.йшколашшколийншколашнашколашашколашка


шо шо – leto

RazredAbs.Gen.Dat.Erg.All.
ed.дшошераншарнашеро̄̌шере̄̌
mn.дшерашшерийншерашнашерашашерашка


шу шу – vi

Abs.Gen.Dat.Erg.All.
шушуншунаашашуьга


шун шун – vaš, vaša, vašeшура шура – mleko

RazredAbs.Gen.Dat.Erg.All.
ed.йшурашуриншуринашуро̄̌шуре̄̌
mn.йшуьрешшуьрийншуьрешнашуьрешашуьрешка


шуьйра шуьйра – širokэкзамен экзамен – izpit

RazredAbs.Gen.Dat.Erg.All.
ed.йэкзаменэкзаменанэкзаменнаэкзамено̄̌экзамене̄̌
mn.йэкзаменашэкзаменийнэкзаменашнаэкзаменашаэкзаменашка


э̄̌ца эца – 1. jemati, vzeti; 2. kupovati, kupiti; 3. dobiti, prejeti

osebek v ergativu: ас о̄ьцу
nedoločniksedanjiknedovršni
preteklik
očividni
preteklik
dovršni
preteklik
prihodnjik
э̄̌цао̄ьцуо̄ьцураийцираэ̌цна о̄ьцур


э̄̌ша эша – 1. manjkati; 2. potrebovati

osebek v dajalniku: сӯна о̄ьшу
nedoločniksedanjiknedovršni
preteklik
očividni
preteklik
dovršni
preteklik
prihodnjik
э̄̌шао̄ьшуо̄ьшураийшираэ̌шнао̄ьшур


ӏа ӏа – zima

RazredAbs.Gen.Dat.Erg.All.
ed.дӏаӏаьнанӏаьннаӏаьно̄̌ӏаьне̄̌
mn.дӏаьнашӏаьнийнӏаьнашнаӏаьнашаӏаьнашка


ӏаж ӏаж – jabolko

RazredAbs.Gen.Dat.Erg.All.
ed.бӏажӏе̄жанӏе̄жанаӏе̄жо̄̌ӏе̄же̄̌
mn.д ӏе̄жашӏе̄жийнӏе̄жашнаӏе̄жашаӏе̄жашка


ӏай ӏай – pozimiӏайг ӏайг – žlica

RazredAbs.Gen.Dat.Erg.All.
ed.бӏайгӏайганӏайганаӏайго̄̌ӏайге̄̌
mn.дӏайгашӏайгийнӏайгашнаӏайгашаӏайгашка


ӏам ӏам – 1. jezero; 2. luža

RazredAbs.Gen.Dat.Erg.All.
ed.бӏамӏо̄манӏо̄манаӏо̄мо̄̌ӏо̄ме̄̌
mn.дӏаьмнашӏаьмнийнӏаьмнашнаӏаьмнашаӏаьмнашка


ӏан ӏан – sedeti

osebek v absolutivu: со ӏа
nedoločniksedanjiknedovršni
preteklik
očividni
preteklik
dovršni
preteklik
prihodnjik
ӏанӏаӏараӏираӏинаӏep


ӏаьржа ӏаьржа – črnӏилла ӏилла – ležati

osebek v absolutivu: со ӏуьллу
nedoločniksedanjiknedovršni
preteklik
očividni
preteklik
dovršni
preteklik
prihodnjik
ӏиллаӏуьллуӏуьллураӏиллираӏиллинаӏуьллур


ӏиндагӏ ӏиндагӏ – senca

RazredAbs.Gen.Dat.Erg.All.
ed.дӏиндагӏӏиндагӏанӏиндагӏнаӏиндагӏо̄̌ӏиндагӏе̄̌
mn.дӏиндагӏашӏиндагӏийнӏиндагӏашнаӏиндагӏашаӏиндагӏашка


ӏуьйранна ӏуьйранна – zjutrajӏуьйре̄̌ ӏуьйре – jutro

RazredAbs.Gen.Dat.Erg.All.
ed.йӏуьйре̄̌ӏуьйре̄̌нанӏуьйре̌ннаӏуьйре̄̌но̄̌ӏуьйре̄̌не̄̌
mn.йӏуьйре̄̌нашӏуьйре̄̌нийнӏуьйре̄̌нашнаӏуьйре̄̌нашаӏуьйре̄̌нашка


454
Copyright © 2015–2024 BALTOSLAV.
Vse pravice pridržane.
Na tem spletnem mestu uporabljamo piškotke, in sicer za naslednja namena:

1. za shranjevanje vaših izidov v igri Besede in slike na vaši napravi in za prikaz statistike teh izidov na strani Vaši izidi; ti podatki niso na voljo drugim uporabnikom, jih ne shranjujemo, ne analiziramo in ne delimo z drugimi;

2. za prikaz oglasov Google. Preberite spodnjo informacijo o piškotkih Google za uporabnike iz EGP in izven EGP (pomaknite navzdol).

Uporabniki iz Evropskega gospodarskega prostora

Oglasi Google, ki se na našem spletnem mestu prikažejo uporabnikom iz EGP, se ne prilagajajo. Čeprav ti oglasi ne uporabljajo piškotkov za individualno prilaganje oglasov, jih uporabljajo za omogočanje omejevanja števila prikazov, ustvarjanje zbirnih poročil o oglasih in preprečevanje goljufij in zlorab.
Več o piškotkih Google

Uporabniki izven Evropskega gospodarskega prostora

Za uporabnike iz držav zunaj EGP piškotke Google uporabljamo za prilagajanje oglasov. Podatke o vaši uporabi spletnega mesta delimo z Google.
Več o piškotkih Google

Onemogočanje piškotkov

Če ne soglašate z uporabo piškotkov, jih onemogočite v nastavitvah svojega brskalnika ali ne uporabljajte našega spletnega mesta. Če piškotke onemogočite, bodo nekatere možnosti igre Besede in slike nedostopne.
OK, razumem.