Короткий чеченсько-український словник

» Чеченська мова для початківців

автобус автобус – автобус

КласаAbs.Gen.Dat.Erg.All.
одн.йавтобусавтобусанавтобуснаавтобусо̄̌автобусе̄̌
мн.йавтобусашавтобусийнавтобусашнаавтобусашаавтобусашка


автобуса тӏе̌хь автобуса тӏехь – автобусомадам адам – людина

КласаAbs.Gen.Dat.Erg.All.
одн.дадамадаманадамнаадамо̄̌адаме̄̌
мн.дадамашадамийнадамашнаадамашаадамашка


аз аз – голос, звук

КласаAbs.Gen.Dat.Erg.All.
одн.дазо̄̌зано̄̌занао̄̌зо̄̌о̄̌зе̄̌
мн.даьзнашаьзнийнаьзнашнааьзнашааьзнашка


а̄ла ала – говорити, сказати, вимовити

підмет у ергативі: ас о̄лу
інфінітивтеперішнійминулий
недоконаний
минулий
очевидний
минулий
доконаний
майбутній
а̄лао̄луо̄лураэ̄лирааьллааьр


амма амма – алеапельсин апельсин – апельсин

КласаAbs.Gen.Dat.Erg.All.
одн.йапельсинапельсинанапельсиннаапельсино̄̌апельсине̄̌
мн.йапельсинашапельсинийнапельсинашнаапельсинашаапельсинашка


а̄рахь арахь – зовні, надворіатта атта – легкий (простий)ахча ахча – гроші

КласаAbs.Gen.Dat.Erg.All.
одн.дахчаахчананахчаннаахчано̄̌ахчане̄̌
мн.дахчанашахчанийнахчанашнаахчанашаахчанашка


Ахь хӏун дина?! Ахь хӏун дина?! – Що ти зробив?!аьррӯ аьрру – лівийаьттӯ аьтту – правийаьхка аьхка – вліткуаьхке̄̌ аьхке – літо

КласаAbs.Gen.Dat.Erg.All.
одн.йаьхке̄̌аьхке̄̌нанаьхке̌ннааьхке̄̌но̄̌аьхке̄̌не̄̌
мн.йаьхке̄̌нашаьхке̄̌нийнаьхке̄̌нашнааьхке̄̌нашааьхке̄̌нашка


ба̄ба баба – бабуся

КласаAbs.Gen.Dat.Erg.All.
одн.йба̄баба̄бинба̄бинаба̄басба̄бе̄̌
мн.б ба̄банашба̄банийнба̄банашнаба̄банашаба̄банашка


бай бай – лука, луг

КласаAbs.Gen.Dat.Erg.All.
одн.ббайбе̄̌нбе̄̌набе̄̌но̄̌бе̄̌га
мн.ббе̌шбе̌ийнбе̌шнабе̌шабе̌шка


бай тӏе̌хь бай тӏехь – на луцібайт байт – вірш

КласаAbs.Gen.Dat.Erg.All.
одн.йбайтбайтанбайтанабайто̄̌байте̄̌
мн.йбайташбайтийнбайташнабайташабайташка


бакъдерг бакъдерг – правда

КласаAbs.Gen.Dat.Erg.All.
одн.дбакъдергбакъдолчунбакъдолчуннабакъдолчо̄̌бакъдолчуьнга
мн.дбакъдершбакъдерийнбакъдершнабакъдершабакъдершка


балда балда – 1. губа; 2. (у мн.) рот, уста

КласаAbs.Gen.Dat.Erg.All.
одн.дбалдабалдинбалдинабалдо̄балде̄
мн.дбалдашбалдийнбалдашнабалдашабалдашка


балл балл – вишня

КласаAbs.Gen.Dat.Erg.All.
одн.йбаллболланболланаболло̄̌болле̄̌
мн.йбаьллашбаьллийнбаьллашнабаьллашабаьллашка


балха балха – на роботубалхара балхара – з працібалхахь балхахь – на роботібаркалла баркалла – дякую

КласаAbs.Gen.Dat.Erg.All.
одн.дбаркаллабаркаллинбаркаллинабаркалло̄̌баркалле̄̌
мн.дбаркаллашбаркаллийнбаркаллашнабаркаллашабаркаллашка


бархӏ бархӏ – вісімбаьццара баьццара – зеленийбе̌лхало̄̌ белхало – працівник; робітник

КласаAbs.Gen.Dat.Erg.All.
одн.в | йбе̌лхало̄̌бе̌лхало̄̌чунбе̌лхало̄̌чуннабе̌лхало̄̌чо̄̌бе̌лхало̄̌чуьнга
мн.ббе̌лхало̌йбе̌лхало̌йнбе̌лхало̌шнабе̌лхало̌шабе̌лхало̌шка


бе̄̌н ца бен ца – тількибе̄пиг бепиг – хліб

КласаAbs.Gen.Dat.Erg.All.
одн.дбе̄пигбаьпканбаьпканабаьпко̄баьпке̄
мн.дбаьпкашбаьпкийнбаьпкашнабаьпкашабаьпкашка


бер бер – дитина

КласаAbs.Gen.Dat.Erg.All.
одн.дбербе̄ранбе̄ранабе̄ро̄̌бе̄ре̄̌
мн.дбе̄рашбе̄рийнбе̄рашнабе̄рашабе̄рашка


бе̄рийн бе̌ш берийн беш – дитячий садокбе̌ш беш – сад, парк

КласаAbs.Gen.Dat.Erg.All.
одн.йбе̌шбе̄̌шанбе̄̌шанабе̄̌шо̄̌бе̄̌ша | бе̄̌ше̄̌
мн.йбошмашбошмийнбошмашнабошмашабошмашка


билет билет – квиток, білет

КласаAbs.Gen.Dat.Erg.All.
одн.дбилетбилетанбилетанабилето̄билете̄
мн.дбилеташбилетийнбилеташнабилеташабилеташка


бо̌лх болх – праця, робота

КласаAbs.Gen.Dat.Erg.All.
одн.ббо̌лхбе̌лханбалханабалхо̄̌балха | балхе̄̌
мн.ббе̌лхашбе̌лхийнбе̌лхашнабе̌лхашабе̌лхашка


бо̌лх бан болх бан – працювати

підмет у ергативі: ас бо̌лх бо̌
інфінітивтеперішнійминулий
недоконаний
минулий
очевидний
минулий
доконаний
майбутній
бо̌лх банбо̌лх бо̌бо̌лх бо̌рабо̌лх бирабо̌лх бинабо̌лх бер


больница больница – лікарня

КласаAbs.Gen.Dat.Erg.All.
одн.йбольницабольницинбольницинабольницо̄̌больнице̄̌
мн.йбольницашбольницийнбольницашнабольницашабольницашка


бос бос – колір

КласаAbs.Gen.Dat.Erg.All.
одн.ббосбесанбаснабасо̄̌басе̄̌
мн.дбеснашбеснийнбеснашнабеснашабеснашка


бо̄ьха боьха – бруднийбуй буй – кулак

КласаAbs.Gen.Dat.Erg.All.
одн.ббуйбуйнанбуйннабуйно̄̌буйне̄̌
мн.дбуйнашбуйнийнбуйнашнабуйнашабуйнашка


букъ букъ – спина

КласаAbs.Gen.Dat.Erg.All.
одн.ббукъбукъанбукъанабукъо̄̌букъе̄̌
мн.дбаккъашбаккъийнбаккъашнабаккъашабаккъашка


буса буса – вночібутт бутт – місяць

КласаAbs.Gen.Dat.Erg.All.
одн.ббуттбеттанбаттанабатто̄̌батте̄̌
мн.ббеттанашбеттанийнбеттанашнабеттанашабеттанашка


бухахь бухахь – під (місце)буц буц – трава

КласаAbs.Gen.Dat.Erg.All.
одн.йбуцбе̄цанба̄цанаба̄цо̄̌ба̄це̄̌
мн.йбе̄цашбе̄цийнбе̄цашнабе̄цашабе̄цашка


буьйса буьйса – ніч

КласаAbs.Gen.Dat.Erg.All.
одн.йбуьйсабуьйсананбуьйсаннабуьйсано̄̌буьйсане̄̌
мн.йбуьйсанашбуьйсанийнбуьйсанашнабуьйсанашабуьйсанашка


бӏаьрг бӏаьрг – око

КласаAbs.Gen.Dat.Erg.All.
одн.ббӏаьргбӏаьрганбӏаьрганабӏаьрго̄̌бӏаьрге̄̌
мн.дбӏаьргашбӏаьргийнбӏаьргашнабӏаьргашабӏаьргашка


бӏаьрг то̄̌ха бӏаьрг тоха – глянути, зирнути

підмет у ергативі: ас бӏаьрг тӯху
інфінітивтеперішнійминулий
недоконаний
минулий
очевидний
минулий
доконаний
майбутній
бӏаьрг то̄̌хабӏаьрг тӯхубӏаьрг тӯхурабӏаьрг туьйхирабӏаьрг то̄ьхнабӏаьрг тӯхур


бӏаьста бӏаьста – навеснібӏаьсте̄̌ бӏаьсте – весна

КласаAbs.Gen.Dat.Erg.All.
одн.йбӏаьсте̄̌бӏаьсте̄̌нанбӏаьсте̌ннабӏаьсте̄̌но̄̌бӏаьсте̄̌не̄̌
мн.йбӏаьсте̄̌нашбӏаьсте̄̌нийнбӏаьсте̄̌нашнабӏаьсте̄̌нашабӏаьсте̄̌нашка


вай вай – ми (інкл.)

Abs.Gen.Dat.Erg.All.
вайвайнвайнавайвайга


вайн вайн – наш, наша, наше (інкл.)варени варени – варення

КласаAbs.Gen.Dat.Erg.All.
одн.йварениваренинваренинаваренино̄̌варенига
мн.йваренешваренийнваренешнаваренешаваренешка


ваша ваша – брат

КласаAbs.Gen.Dat.Erg.All.
одн.ввашавешинвешинавашасвеше̄̌
мн.бвежарийвежарийнвежаршнавежаршавежаршка


ваша а, йиша а ваша а, йиша а – брат і сестравокзал вокзал – вокзал

КласаAbs.Gen.Dat.Erg.All.
одн.йвокзалвокзаланвокзаланавокзало̄̌вокзале̄̌
мн.йвокзалашвокзалийнвокзалашнавокзалашавокзалашка


воккха стаг воккха стаг – чоловік (особа чоловічої статі)

Abs.Gen.Dat.Erg.All.
воккха стагвоккхачу стеганвоккхачу стаганавоккхачу стагавоккхачу стаге̄̌


во̄̌н вон – поганийворхӏ ворхӏ – сімгазет газет – газета

КласаAbs.Gen.Dat.Erg.All.
одн.дгазетгазетангазетанагазето̄̌газете̄̌
мн.дгазеташгазетийнгазеташнагазеташагазеташка


гай гай – живіт

КласаAbs.Gen.Dat.Erg.All.
одн.дгайгайнгайнагайно̄̌гайга
мн.дгайшгайийнгайшнагайшагайшка


гайта гайта – показати, показувати

підмет у ергативі: ас гойту
інфінітивтеперішнійминулий
недоконаний
минулий
очевидний
минулий
доконаний
майбутній
гайтагойтугойтурагайтирагайтинагойтур


ган ган – бачити, побачити

підмет у давальному відмінку: сӯна го
інфінітивтеперішнійминулий
недоконаний
минулий
очевидний
минулий
доконаний
майбутній
гангогорагирагинагур


гомха гомха – плиткий, мілкий, неглибокийготта готта – вузькийгочдархо̄̌ гочдархо – перекладач

КласаAbs.Gen.Dat.Erg.All.
одн.в | йгочдархо̄̌гочдархо̄̌чунгочдархо̄̌чуннагочдархо̄̌чо̄̌гочдархо̄̌чуьнга
мн.бгочдархо̌йгочдархо̌йнгочдархо̌шнагочдархо̌шагочдархо̌шка


гурахь гурахь – восенигуттар гуттар – завждигуьйре̄̌ гуьйре – осінь

КласаAbs.Gen.Dat.Erg.All.
одн.йгуьйре̄̌гуьйре̄̌нангуьйре̌ннагуьйре̄̌но̄̌гуьйре̄̌не̄̌
мн.йгуьйре̄̌нашгуьйре̄̌нийнгуьйре̄̌нашнагуьйре̄̌нашагуьйре̄̌нашка


гӏа̄ла гӏала – місто

КласаAbs.Gen.Dat.Erg.All.
одн.йгӏа̄лагӏа̄лингӏа̄линагӏа̄лано̄̌гӏа̄ла | гӏа̄лане̄̌
мн.йгӏа̄ланашгӏа̄ланийнгӏа̄ланашнагӏа̄ланашагӏа̄ланашка


гӏант гӏант – стілець

КласаAbs.Gen.Dat.Erg.All.
одн.дгӏантгӏантангӏантанагӏанто̄̌гӏанте̄̌
мн.дгӏанташгӏантийнгӏанташнагӏанташагӏанташка


гӏанта тӏе̌хь гӏанта тӏехь – на стільцігӏаш гӏаш – пішкигӏишло̄̌ гӏишло – будівля

КласаAbs.Gen.Dat.Erg.All.
одн.йгӏишло̄̌гӏишло̄̌нгӏишло̄̌нагӏишло̄̌но̄̌гӏишло̄̌га
мн.йгӏишло̌шгӏишло̌йнгӏишло̌шнагӏишло̌шагӏишло̌шка


гӏо гӏо – допомога

КласаAbs.Gen.Dat.Erg.All.
одн.дгӏогӏоьнангӏоьннагӏоьно̄̌гӏоьне̄̌
мн.дгӏоьнашгӏоьнийнгӏоьнашнагӏоьнашагӏоьнашка


гӏо дан гӏо дан – допомагати, допомогти

підмет у ергативі: ас гӏo до̌
інфінітивтеперішнійминулий
недоконаний
минулий
очевидний
минулий
доконаний
майбутній
гӏо дангӏo до̌гӏo до̌рагӏo дирагӏo динагӏo дер


гӏӯда гӏуда – штраф

КласаAbs.Gen.Dat.Erg.All.
одн.дгӏӯдагӏӯданангӏӯданнагӏӯдано̄̌гӏӯдане̄̌
мн.дгӏӯданашгӏӯданийнгӏӯданашнагӏӯданашагӏӯданашка


гӏӯда то̄̌ха гӏуда тоха – оштрафувати

підмет у ергативі: ас гӏӯда тӯху
інфінітивтеперішнійминулий
недоконаний
минулий
очевидний
минулий
доконаний
майбутній
гӏӯда то̄̌хагӏӯда тӯхугӏӯда тӯхурагӏӯда туьйхирагӏӯда то̄ьхнагӏӯда тӯхур


да̄ да – батько

КласаAbs.Gen.Dat.Erg.All.
одн.вда̄де̄нде̄надасде̄га
мн.бдайдайндашнадашадашка


даа даа – їсти

підмет у ергативі: ас доу
інфінітивКласатеперішнійминулий
недоконаний
минулий
очевидний
минулий
доконаний
майбутній
дааддоудоурадиирадиънадуур
вааввоувоуравииравиънавуур
йааййоуйоурайиирайиънайуур
бааббоубоурабиирабиънабуур


дала дала – дати, давати

підмет у ергативі: ас ло̄̌
інфінітивКласатеперішнійминулий
недоконаний
минулий
очевидний
минулий
доконаний
майбутній
даладло̄̌ло̄̌раделираделлалур
валаввелиравелла
йалаййелирайелла
балаббелирабелла


да̄н дан – іти / їхати (наближатися), прийти / приїхати

підмет у абсолютиві: со до̄гӏу
інфінітивКласатеперішнійминулий
недоконаний
минулий
очевидний
минулий
доконаний
майбутній
да̄нддо̄гӏудо̄гӏурадеарадеанадо̄гӏур
ва̄нвво̄гӏуво̄гӏуравеаравеанаво̄гӏур
йа̄нййо̄гӏуйо̄гӏурайеарайеанайо̄гӏур
ба̄нббо̄гӏубо̄гӏурабеарабеанабо̄гӏур


дан дан – робити

підмет у ергативі: ас до̌
інфінітивКласатеперішнійминулий
недоконаний
минулий
очевидний
минулий
доконаний
майбутній
данддо̌до̌радирадинадер
ванвво̌во̌равиравинавер
йанййо̌йо̌райирайинайер
банббо̌бо̌рабирабинабер


да̄ха даха – жити, мешкати

підмет у абсолютиві: со де̄ха
інфінітивКласатеперішнійминулий
недоконаний
минулий
очевидний
минулий
доконаний
майбутній
да̄хадде̄хаде̄хараде̄хирадаьхнаде̄хар
ва̄хавве̄хаве̄хараве̄хираваьхнаве̄хар
йа̄хаййе̄хайе̄харайе̄хирайаьхнайе̄хар
ба̄хаббе̄хабе̄харабе̄хирабаьхнабе̄хар


даха даха – іти / їхати (віддалятися), піти / поїхати

підмет у абсолютиві: со до̄ьду
інфінітивКласатеперішнійминулий
недоконаний
минулий
очевидний
минулий
доконаний
майбутній
дахаддо̄ьдудо̄ьдурадахарадахнагӏop
вахавво̄ьдуво̄ьдуравахаравахнагӏop
йахаййо̄ьдуйо̄ьдурайахарайахнагӏop
бахаббо̄ьдубо̄ьдурабахарабахнагӏop


да̄хар дахар – життя

КласаAbs.Gen.Dat.Erg.All.
одн.дда̄харда̄харанда̄харнада̄харо̄̌да̄харе̄̌
мн.дда̄харшда̄харийнда̄харшнада̄харшада̄харшка


дахьийта дахьийта – послати, полсилати

підмет у ергативі: ас дохьуьйту
інфінітивКласатеперішнійминулий
недоконаний
минулий
очевидний
минулий
доконаний
майбутній
дахьийтаддохьуьйтудохьуьйтурадахьийтирадахьийтинадохьуьйтур
вахьийтаввохьуьйтувохьуьйтуравахьийтиравахьийтинавохьуьйтур
йахьийтаййохьуьйтуйохьуьйтурайахьийтирайахьийтинайохьуьйтур
бахьийтаббохьуьйтубохьуьйтурабахьийтирабахьийтинабохьуьйтур


де де – день

КласаAbs.Gen.Dat.Erg.All.
одн.ддедийнанде̌ннадийно̄̌дийне̄̌
мн.дде̄̌ношде̄̌нойнде̄̌ношнаде̄̌ношаде̄̌ношка


де̌гӏ дегӏ – тело

КласаAbs.Gen.Dat.Erg.All.
одн.дде̌гӏде̄̌гӏанде̄̌гӏанаде̄̌гӏо̄̌де̄̌гӏе̄̌
мн.ддогӏмашдогӏмийндогӏмашнадогӏмашадогӏмашка


де̄да̄ деда – дідусь (батько батька)

КласаAbs.Gen.Dat.Erg.All.
одн.вде̄да̄де̄де̄нде̄де̄наде̄дасде̄де̄га
мн.бде̄дайде̄дайнде̄дашнаде̄дашаде̄дашка


де̄̌за деза – 1. любити, кохати; 2. подобатися; 3. хотіти (+ іменник)

підмет у давальному відмінку: сӯна де̄̌за
інфінітивКласатеперішнійминулий
недоконаний
минулий
очевидний
минулий
доконаний
майбутній
де̄̌задде̄̌заде̄̌зарадийзираде̌знаде̄̌зар
ве̄̌завве̄̌заве̄̌заравийзираве̌знаве̄̌зар
йе̄̌заййе̄̌зайе̄̌зарайийзирайе̌знайе̄̌зар
бе̄̌заббе̄̌забе̄̌зарабийзирабе̌знабе̄̌зар


деза деза – дорогий (коштовний)

двйб
дезавезайезабеза


де̄ха деха – довгий

двйб
де̄хаве̄хайе̄хабе̄ха


де̄̌ша деша – 1. читати; 2. вчитись

підмет у ергативі: ас до̄ьшу
інфінітивКласатеперішнійминулий
недоконаний
минулий
очевидний
минулий
доконаний
майбутній
де̄̌шаддо̄ьшудо̄ьшурадийшираде̌шнадо̄ьшур
ве̄̌шавво̄ьшуво̄ьшуравийшираве̌шнаво̄ьшур
йе̄̌шаййо̄ьшуйо̄ьшурайийширайе̌шнайо̄ьшур
бе̄̌шаббо̄ьшубо̄ьшурабийширабе̌шнабо̄ьшур


де̄̌шар дешар – навчання

КласаAbs.Gen.Dat.Erg.All.
одн.дде̄̌шарде̄̌шаранде̄̌шарнаде̄̌шаро̄̌де̄̌шаре̄̌
мн.дде̄̌шаршде̄̌шарийнде̄̌шаршнаде̄̌шаршаде̄̌шаршка


де̄̌шархо̄̌ дешархо – учень, учениця

КласаAbs.Gen.Dat.Erg.All.
одн.в | йде̄̌шархо̄̌де̄̌шархо̄̌чунде̄̌шархо̄̌чуннаде̄̌шархо̄̌чо̄̌де̄̌шархо̄̌чуьнга
мн.бде̄̌шархойде̄̌шархойнде̄̌шархошнаде̄̌шархошаде̄̌шархошка


дийнахь дийнахь – вденьдийца дийца – розповідати

підмет у ергативі: ас дуьйцу
інфінітивКласатеперішнійминулий
недоконаний
минулий
очевидний
минулий
доконаний
майбутній
дийцаддуьйцудуьйцурадийцирадийцинадуьйцур
вийцаввуьйцувуьйцуравийциравийцинавуьйцур
йийцаййуьйцуйуьйцурайийцирайийцинайуьйцур
бийцаббуьйцубуьйцурабийцирабийцинабуьйцур


дика дика – хорошийдила дила – мити, умити

підмет у ергативі: ас дуьлу
інфінітивКласатеперішнійминулий
недоконаний
минулий
очевидний
минулий
доконаний
майбутній
диладдуьлудуьлурадилирадилинадуьлур
вилаввуьлувуьлуравилиравилинавуьлур
йилаййуьлуйуьлурайилирайилинайуьлур
билаббуьлубуьлурабилирабилинабуьлур


диплом диплом – диплом

КласаAbs.Gen.Dat.Erg.All.
одн.ддипломдипломандипломнадипломо̄̌дипломе̄̌
мн.ддипломашдипломийндипломашнадипломашадипломашка


дипломан бо̌лх дипломан болх – дипломна робота

КласаAbs.Gen.Dat.Erg.All.
одн.бдипломан бо̌лхдипломан бе̌лхандипломан балханадипломан балхо̄̌дипломан балхе̄̌
мн.бдипломан бе̌лхашдипломан бе̌лхийндипломан бе̌лхашнадипломан бе̌лхашадипломан бе̌лхашка


дитт дитт – дерево

КласаAbs.Gen.Dat.Erg.All.
одн.ддиттдиттандиттанадитто̄̌дитте̄̌
мн.ддитташдиттийндитташнадитташадитташка


диъ диъ – чотири

двйб
диъвиъйиъбиъ


довза довза – знати (людину)

підмет у давальному відмінку: сӯна девза
інфінітивКласатеперішнійминулий
недоконаний
минулий
очевидний
минулий
доконаний
майбутній
довзаддевзадевзарадевзирадевзинадевзар
вовзаввевзавевзаравевзиравевзинавевзар
йовзаййевзайевзарайевзирайевзинайевзар
бовзаббевзабевзарабевзирабевзинабевзар


до̌г дог – серце

КласаAbs.Gen.Dat.Erg.All.
одн.ддо̌гдегандагнадаго̄̌даге̄̌
мн.ддегнашдегнийндегнашнадегнашадегнашка


до̄̌гӏа догӏа – ключ

КласаAbs.Gen.Dat.Erg.All.
одн.ддо̄̌гӏадо̄̌гӏанандо̄̌гӏаннадо̄̌гӏано̄̌до̄̌гӏане̄̌
мн.ддо̄̌гӏанашдо̄̌гӏанийндо̄̌гӏанашнадо̄̌гӏанашадо̄̌гӏанашка


догӏа догӏа – дощ

КласаAbs.Gen.Dat.Erg.All.
одн.ддогӏадогӏанандогӏаннадогӏано̄̌догӏане̄̌
мн.ддогӏанашдогӏанийндогӏанашнадогӏанашадогӏанашка


доккха доккха – великий

двйб
доккхавоккхайоккхабоккха


долчохь долчохь – у (когось)

двйб
долчохьволчохьйолчохьболчохь


долчу долчу – до (когось)

двйб
долчуволчуйолчуболчу


до̄̌раха дораха – дешевий

двйб
до̄̌рахаво̄̌рахайо̄̌рахабо̄̌раха


доттагӏ доттагӏ – друг, подруга

КласаAbs.Gen.Dat.Erg.All.
одн.в | йдоттагӏдоттагӏчундоттагӏчуннадоттагӏчо̄̌доттагӏчуьнга
мн.бдоттагӏийдоттагӏийндоттагӏшнадоттагӏшадоттагӏшка


до̌хка дохка – продати, продавати

підмет у ергативі: ас духку
інфінітивКласатеперішнійминулий
недоконаний
минулий
очевидний
минулий
доконаний
майбутній
до̌хкаддухкудухкурадоьхкирадоьхкинадухкур
во̌хкаввухкувухкуравоьхкиравоьхкинавухкур
йо̌хкаййухкуйухкурайоьхкирайоьхкинайухкур
бо̌хкаббухкубухкурабоьхкирабоьхкинабухкур


до̄ца доца – короткий

двйб
до̄цаво̄цайо̄цабо̄ца


до̌ш дош – слово

КласаAbs.Gen.Dat.Erg.All.
одн.ддо̌шде̌шандашнадашо̄̌даше̄̌
мн.дде̌шнашде̌шнийнде̌шнашнаде̌шнашаде̌шнашка


до̄ьзал доьзал – сім’я

КласаAbs.Gen.Dat.Erg.All.
одн.бдо̄ьзалдо̄ьзаландо̄ьзалнадо̄ьзало̄̌до̄ьзале̄̌
мн.ддо̄ьзалшдо̄ьзалийндо̄ьзалшнадо̄ьзалшадо̄ьзалшка


дукха дукха – багатодуткъа дуткъа – тонкий, худий

двйб
дуткъавуткъайуткъабуткъа


духа а духа а – знову

двйб
духа авуха айуха абуха а


дуьне̄̌ дуьне – світ

КласаAbs.Gen.Dat.Erg.All.
одн.ддуьне̄̌дуьне̄̌нандуьне̌ннадуьне̄̌но̄̌дуьне̄̌не̄̌
мн.ддуьне̄̌нашдуьне̄̌нийндуьне̄̌нашнадуьне̄̌нашадуьне̄̌нашка


дуьра дуьра – соленийжижиг жижиг – м’ясо

КласаAbs.Gen.Dat.Erg.All.
одн.джижигжижиганжижигнажижиго̄̌жижиге̄̌
мн.джижигашжижигийнжижигашнажижигашажижигашка


жима жима – малийжима жима – молодийжо̌п жоп – відповідь

КласаAbs.Gen.Dat.Erg.All.
одн.джо̌пжо̄ьпанжо̄ьпанажо̄ьпо̄̌жо̄ьпе̄̌
мн.джоьпашжоьпийнжоьпашнажоьпашажоьпашка


жо̌п дала жоп дала – відповідати, відповісти

підмет у ергативі: ас жо̌п ло̄̌
інфінітивтеперішнійминулий
недоконаний
минулий
очевидний
минулий
доконаний
майбутній
жо̌п далажо̌п ло̄̌жо̌п ло̄̌ражо̌п делиражо̌п деллажо̌п лур


жӏаьла жӏаьла – собака

КласаAbs.Gen.Dat.Erg.All.
одн.джӏаьлажӏаьлинжӏаьлинажӏаьло̄̌жӏаьле̄̌
мн.джӏаьлешжӏаьлийнжӏаьлешнажӏаьлешажӏаьлешка


жӏов жӏов – молоток

КласаAbs.Gen.Dat.Erg.All.
одн.йжӏовжӏаьвнанжӏаьвннажӏаьвно̄̌жӏаьвне̄̌
мн.йжӏаьвнашжӏаьвнийнжӏаьвнашнажӏаьвнашажӏаьвнашка


жӏонка жӏонка – морква

КласаAbs.Gen.Dat.Erg.All.
одн.джӏонкажӏонкинжӏонкинажӏонко̄̌жӏонке̄̌
мн.джӏонкашжӏонкийнжӏонкашнажӏонкашажӏонкашка


зе̄̌заг зезаг – квітка

КласаAbs.Gen.Dat.Erg.All.
одн.дзе̄̌загзе̄̌заганзе̄̌загназе̄̌заго̄̌зе̄̌заге̄̌
мн.дзе̄̌загашзе̄̌загийнзе̄̌загашназе̄̌загашазе̄̌загашка


зуда зуда – дружина

КласаAbs.Gen.Dat.Erg.All.
одн.йзудазудчунзудчунназудчо̄̌зудчуьнга
мн.бзударийзударийнзударшназударшазударшка


иза иза – він, вона, воно; це

Abs.Gen.Dat.Erg.All.
изацуьнанцуннацо̄̌цуьнга


ирча ирча – бридкийиштта иштта – такий, так, в такий спосібйаздан йаздан – писати

підмет у ергативі: ас йаздо
інфінітивКласатеперішнійминулий
недоконаний
минулий
очевидний
минулий
доконаний
майбутній
йаздандйаздойаздорайаздирайаздина йаздор
йазванвйазвойазворайазвирайазвина йазвор
йазйанййазйойазйорайазйирайазйина йазйор
йазбанбйазбойазборайазбирайазбина йазбор


йа̄здархо̄̌ йаздархо – письменник

КласаAbs.Gen.Dat.Erg.All.
одн.в | ййа̄здархо̄̌йа̄здархо̄̌чунйа̄здархо̄̌чуннайа̄здархо̄̌чо̄̌йа̄здархо̄̌чуьнга
мн.бйа̄здархо̌ййа̄здархо̌йнйа̄здархо̌шнайа̄здархо̌шайа̄здархо̌шка


йалх йалх – шістьйий йий – пиво

КласаAbs.Gen.Dat.Erg.All.
одн.дйиййийнйийнайийно̄̌йийга


йир йир – пісня

КласаAbs.Gen.Dat.Erg.All.
одн.ййирйиранйиранайиро̄̌йире̄̌
мн.ййиршйирийнйиршнайиршайиршка


йиша йиша – сестра

КласаAbs.Gen.Dat.Erg.All.
одн.ййишайишинйишинайишасйише̄̌
мн.бйижариййижарийнйижаршнайижаршайижаршка


йоккха стаг йоккха стаг – жінка

КласаAbs.Gen.Dat.Erg.All.
одн.ййоккха стагйоккхачу стеганйоккхачу стаганайоккхачу стагайоккхачу стаге̄̌


йо̌хкархо̄̌ йохкархо – продавець, продавщиця

КласаAbs.Gen.Dat.Erg.All.
одн.в | ййо̌хкархо̄̌йо̌хкархо̄̌чунйо̌хкархо̄̌чуннайо̌хкархо̄̌чо̄̌йо̌хкархо̄̌чуьнга
мн.бйо̌хкархо̌ййо̌хкархо̌йнйо̌хкархо̌шнайо̌хкархо̌шайо̌хкархо̌шка


йоӏ йоӏ – дівчина, дочка

КласаAbs.Gen.Dat.Erg.All.
одн.ййоӏйоӏанйоӏанайоӏо̄̌йоӏе̄̌
мн.бмехкариймехкарийнмехкаршнамехкаршамехкаршка


йукъ йукъ – середина, центр

КласаAbs.Gen.Dat.Erg.All.
одн.ййукъйукъанйукъанайукъо̄̌йуккъе̄̌
мн.й йаккъашйаккъийнйаккъашнайаккъашайаккъашка


йукъахь йукъахь – разомйурт йурт – село

КласаAbs.Gen.Dat.Erg.All.
одн.ййуртйуьртанйуьртанайуьрто̄̌йуьрта | йуьрте̄̌
мн.й йарташйартийнйарташнайарташайарташка


йуьхь йуьхь – обличчя

КласаAbs.Gen.Dat.Erg.All.
одн.ййуьхьйуьхьанйуьхьанайуьхьо̄̌йуьхье̄̌
мн.ййаххьашйаххьийнйаххьашнайаххьашайаххьашка


каро̄̌ каро – знаходити, знайти

підмет у давальному відмінку: сӯна карадо
інфінітивКласатеперішнійминулий
недоконаний
минулий
очевидний
минулий
доконаний
майбутній
каро̄̌дкарадокарадоракарийракарийнакаро̌р
вкаравокаравора
йкарайокарайора
бкарабокарабора


карто̌л картол – картопля

КласаAbs.Gen.Dat.Erg.All.
одн.йкарто̌лкарто̄̌ланкарто̄̌ланакарто̄̌ло̄̌карто̄̌ле̄̌
мн.йкарто̄̌лашкарто̄̌лийнкарто̄̌лашнакарто̄̌лашакарто̄̌лашка


кафе кафе – кав’ярня

КласаAbs.Gen.Dat.Erg.All.
одн.йкафекафенкафенакафено̄̌кафега


квартира квартира – квартира

КласаAbs.Gen.Dat.Erg.All.
одн.йквартираквартиранквартиранаквартиро̄̌квартире̄̌
мн.йквартирашквартирийнквартирашнаквартирашаквартирашка


ке̄̌ма кема – 1. човен, корабель; 2. літак

КласаAbs.Gen.Dat.Erg.All.
одн.дке̄̌маке̄̌мананке̄̌маннаке̄̌мано̄̌ке̄̌мана
мн.дке̄̌манашке̄̌манийнке̄̌манашнаке̄̌манашаке̄̌манашка


ке̄̌манна тӏе̌хь кеманна тӏехь – літакомкерла керла – новийке̌ст-ке̌ста кест-кеста – частоке̄̌хат кехат – лист

КласаAbs.Gen.Dat.Erg.All.
одн.дке̄̌хатке̄̌хатанке̄̌хатнаке̄̌хато̄̌ке̄̌хате̄̌
мн.дке̄̌хаташке̄̌хатийнке̄̌хаташнаке̄̌хаташаке̄̌хаташка


кино кино – кіно

КласаAbs.Gen.Dat.Erg.All.
одн.йкинокинонкинонакиноно̄̌кинога
мн.йкиношкинойнкиношнакиношакиношка


класс класс – клас

КласаAbs.Gen.Dat.Erg.All.
одн.йклассклассанклассанаклассо̄̌классе̄̌
мн.йклассашклассийнклассашнаклассашаклассашка


книга книга – книга

КласаAbs.Gen.Dat.Erg.All.
одн.йкнигакнигинкнигинакниго̄̌книге̄̌
мн.йкнигашкнигийнкнигашнакнигашакнигашка


ко̌г ког – нога

КласаAbs.Gen.Dat.Erg.All.
одн.бко̌гко̄̌ганко̄̌ганако̄̌го̄̌ко̄̌ге̄̌
мн.дко̄̌гашко̄̌гийнко̄̌гашнако̄̌гашако̄̌гашка


команда команда – команда

КласаAbs.Gen.Dat.Erg.All.
одн.йкомандакомандинкомандинакомандо̄̌команде̄̌
мн.йкомандашкомандийнкомандашнакомандашакомандашка


ко̌р кор – вікно

КласаAbs.Gen.Dat.Erg.All.
одн.дко̌рко̄̌ранко̄̌ранако̄̌ро̄̌ко̄̌ре̄̌
мн.дко̄̌рашко̄̌рийнко̄̌рашнако̄̌рашако̄̌рашка


ко̄̌ра йуххе̌хь кора йуххехь – біля вікнако̄̌ра юххе̌хь кора юххехь – біля вікнакорта корта – голова

КласаAbs.Gen.Dat.Erg.All.
одн.бкортакоьртанкоьртанакоьрто̄̌коьрте̄̌
мн.дкортошкортойнкортошнакортошакортошка


ко̌ч коч – сорочка

КласаAbs.Gen.Dat.Erg.All.
одн.йко̌чкӯчанкӯчанакӯчо̄̌кӯче̄̌
мн.й кӯчамашкӯчамийнкӯчамашнакӯчамашакӯчамашка


куй куй – шапка

КласаAbs.Gen.Dat.Erg.All.
одн.бкуйкуйнанкуйннакуйно̄̌куйне̄̌
мн.дкуйнашкуйнийнкуйнашнакуйнашакуйнашка


куьг куьг – рука

КласаAbs.Gen.Dat.Erg.All.
одн.дкуьгкуьйганкуьйганакуьйго̄̌куьйге̄̌
мн.дкуьйгашкуьйгийнкуьйгашнакуьйгашакуьйгашка


куьг то̄̌ха куьг тоха – доторкатися, доторкнутися

підмет у ергативі: ас куьг тӯху
інфінітивтеперішнійминулий
недоконаний
минулий
очевидний
минулий
доконаний
майбутній
куьг то̄̌хакуьг тӯхукуьг тӯхуракуьг туьйхиракуьг то̄ьхнакуьг тӯхур


кхиа кхиа – 1. рости; 2. дозрівати

підмет у абсолютиві: со кхуьу
інфінітивтеперішнійминулий
недоконаний
минулий
очевидний
минулий
доконаний
майбутній
кхиакхуьукхуьуракхииракхиънакхуьур


кхиъна кхиъна – 1. дорослий; 2. зрілийкхо кхо – трикхузахь кхузахь – туткъаме̌л къамел – розмова, промова, мовлення

КласаAbs.Gen.Dat.Erg.All.
одн.дкъаме̌лкъаме̄̌ланкъаме̄̌ланакъаме̄̌ло̄̌къаме̄̌ле̄̌
мн.дкъаме̄̌лашкъаме̄̌лийнкъаме̄̌лашнакъаме̄̌лашакъаме̄̌лашка


къаме̌л дан къамел дан – розмовляти

підмет у ергативі: ас къаме̌л до̌
інфінітивтеперішнійминулий
недоконаний
минулий
очевидний
минулий
доконаний
майбутній
къаме̌л данкъаме̌л до̌къаме̌л до̌ракъаме̌л диракъаме̌л динакъаме̌л дер


къахьо̄̌ къахьо – кава

КласаAbs.Gen.Dat.Erg.All.
одн.йкъахьо̄̌къахьо̄̌нанкъахьо̌ннакъахьо̄̌но̄̌къахьо̄̌га
мн.йкъахьо̄̌нашкъахьо̄̌нийнкъахьо̄̌нашнакъахьо̄̌нашакъахьо̄̌нашка


къаьхьа къаьхьа – гіркийкъе̄на къена – старий (немолодий)къу къу – злодій, злодійка

КласаAbs.Gen.Dat.Erg.All.
одн.в | йкъукъуьнанкъуьннакъуьно̄̌къуьне̄̌
мн.бкъуйкъуйнкъушнакъушакъушка


кӏайн кӏайн – білийкӏант кӏант – хлопчик, син

КласаAbs.Gen.Dat.Erg.All.
одн.вкӏанткӏентанкӏантанакӏантакӏанте̄̌
мн.бкӏентийкӏентийнкӏенташнакӏенташакӏенташка


кӏе̄да кӏеда – м’якийкӏира кӏира – тиждень

КласаAbs.Gen.Dat.Erg.All.
одн.дкӏиракӏирананкӏираннакӏирано̄̌кӏиране̄̌
мн.дкӏиранашкӏиранийнкӏиранашнакӏиранашакӏиранашка


кӏорга кӏорга – глибокийлаа лаа – хотіти (+ дієслово)

підмет у давальному відмінку: сӯна лаьа
інфінітивтеперішнійминулий
недоконаний
минулий
очевидний
минулий
доконаний
майбутній
лаалаьалаьаралииралиъналуур


лаг лаг – 1. горло; 2. шия

КласаAbs.Gen.Dat.Erg.All.
одн.длаглоганлоганалого̄̌логе̄̌
мн.длегашлегийнлегашналегашалегашка


лаза лаза – боліти

підмет у давальному відмінку: сӯна лозу
інфінітивтеперішнійминулий
недоконаний
минулий
очевидний
минулий
доконаний
майбутній
лазалозулозуралезиралезналозур


лам лам – гора

КласаAbs.Gen.Dat.Erg.All.
одн.бламла̄мананла̄маннала̄мано̄̌ла̄мане̄̌ | ло̄̌ма
мн.длаьмнашлаьмнийнлаьмнашналаьмнашалаьмнашка


латта латта – стояти

підмет у абсолютиві: со лаьтта
інфінітивтеперішнійминулий
недоконаний
минулий
очевидний
минулий
доконаний
майбутній
латталаьтталаьттаралаьттиралаьттиналаьттар


лаьцна лаьцна – про, о, щодолекха лекха – високийле̄̌ло̄̌рхо̄̌ лелорхо – водій

КласаAbs.Gen.Dat.Erg.All.
одн.в | йле̄̌ло̄̌рхо̄̌ле̄̌ло̄̌рхо̄̌чунле̄̌ло̄̌рхо̄̌чуннале̄̌ло̄̌рхо̄̌чо̄̌ле̄̌ло̄̌рхо̄̌чуьнга
мн.бле̄̌ло̄̌рхойле̄̌ло̄̌рхойнле̄̌ло̄̌рхошнале̄̌ло̄̌рхошале̄̌ло̄̌рхошка


лерг лерг – вухо

КласаAbs.Gen.Dat.Erg.All.
одн.длерглерганлерганалерго̄̌лерге̄̌
мн.длергашлергийнлергашналергашалергашка


ле̄̌ха леха – шукати

підмет у ергативі: ас ло̄ьху
інфінітивтеперішнійминулий
недоконаний
минулий
очевидний
минулий
доконаний
майбутній
ле̄̌хало̄ьхуло̄ьхуралийхирале̌хнало̄ьхур


лимон лимон – лимон

КласаAbs.Gen.Dat.Erg.All.
одн.йлимонлимо̄нанлимонналимо̄но̄̌лимо̄не̄̌
мн.йлимо̄нашлимо̄нийнлимо̄нашналимо̄нашалимо̄нашка


ло̄̌ ло – сніг

КласаAbs.Gen.Dat.Erg.All.
одн.дло̄̌лайнлайналайно̄̌лайга
мн.д ло̌шло̌йнло̌шнало̌шало̌шка


ловза ловза – грати, гратися

підмет у абсолютиві: со ловзу
інфінітивтеперішнійминулий
недоконаний
минулий
очевидний
минулий
доконаний
майбутній
ловзаловзуловзуралевзиралевзиналовзур


ло̄̌ма лома – в горило̄̌махь ломахь – в горахло̌р лор – лікар

КласаAbs.Gen.Dat.Erg.All.
одн.в | йло̌рло̄ьранло̄ьранало̄ьро̄̌ло̄ьре̄̌
мн.бло̄ьрашло̄ьрийнло̄ьрашнало̄ьрашало̄ьрашка


лоха лоха – низькиймага мага – могти

підмет у ергативі: ас мега
інфінітивтеперішнійминулий
недоконаний
минулий
очевидний
минулий
доконаний
майбутній
магамегамегарамегирамегнамегар


маж маж – борода

КласаAbs.Gen.Dat.Erg.All.
одн.ймажможанможанаможо̄̌може̄̌
мн.ймажошмажойнмажошнамажошамажошка


майра майра – чоловік (супруг)

КласаAbs.Gen.Dat.Erg.All.
одн.вмайрамайрачунмайрачуннамайрачо̄̌майрачуьнга
мн.бма̄рошма̄ройнма̄рошнама̄рошама̄рошка


мала мала – пити

підмет у ергативі: ас молу
інфінітивтеперішнійминулий
недоконаний
минулий
очевидний
минулий
доконаний
майбутній
маламолумолурамелирамелламер


малх малх – сонце

КласаAbs.Gen.Dat.Erg.All.
одн.бмалхмаьлханмаьлханамаьлхо̄̌маьлхе̄̌


мара мара – ніс

КласаAbs.Gen.Dat.Erg.All.
одн.бмарамеранмеранамepо̄̌мере̄̌
мн.дмарошмаройнмарошнамарошамарошка


марха марха – хмара

КласаAbs.Gen.Dat.Erg.All.
одн.ймархамархинмархинамархо̄̌мархе̄̌
мн.ймархашмархийнмархашнамархашамархашка


мас мас – волос

КласаAbs.Gen.Dat.Erg.All.
одн.ймасмесанмесанамесо̄̌месе̄̌
мн.ймесашмесийнмесашнамесашамесашка


маса маса – скількимассо̄̌ а массо а – всімаца маца – колимашен машен – авто, машина

КласаAbs.Gen.Dat.Erg.All.
одн.ймашенмашенанмашеннамашено̄̌машене̄̌
мн.ймашенашмашенийнмашенашнамашенашамашенашка


маьждиг маьждиг – мечеть

КласаAbs.Gen.Dat.Erg.All.
одн.дмаьждигмаьждиганмаьждигнамаьждиго̄̌маьждиге̄̌
мн.дмаьждигашмаьждигийнмаьждигашнамаьждигашамаьждигашка


маьнга маьнга – ліжко

КласаAbs.Gen.Dat.Erg.All.
одн.бмаьнгамаьнгинмаьнгинамаьнго̄̌маьнге̄̌
мн.дмаьнгешмаьнгийнмаьнгешнамаьнгешамаьнгешка


маьнги тӏе̌хь маьнги тӏехь – у ліжку, на ліжкумела мела – теплиймеллаша меллаша – повільниймерза мерза – солодкийметтиг меттиг – місце

КласаAbs.Gen.Dat.Erg.All.
одн.йметтигметтиганметтигнаметтиго̄̌меттиге̄̌
мн.йметтигашметтигийнметтигашнаметтигашаметтигашка


меца меца – голодниймийра то̄̌ха мийра тоха – штурхати, штурхнути ногою

підмет у ергативі: ас мийра тӯху
інфінітивтеперішнійминулий
недоконаний
минулий
очевидний
минулий
доконаний
майбутній
мийра то̄̌хамийра тӯхумийра тӯхурамийра туьйхирамийра то̄ьхнамийра тӯхур


мила мила – хто

Abs.Gen.Dat.Erg.All.
милахье̄нанхьаннахьахьаьнга
муьлш


мича мича – кудимичара мичара – звідкимичахь мичахь – демогуш могуш – здоровиймо̄жа можа – жовтиймоз моз – мед

КласаAbs.Gen.Dat.Erg.All.
одн.дмозмезанмазанамазо̄̌мазе̄̌
мн.дмезашмезийнмезашнамезашамезашка


мо̌тт мотт – язик, мова

КласаAbs.Gen.Dat.Erg.All.
одн.бмо̌ттметтанматтанаматто̄̌матте̄̌
мн.дметтанашметтанийнметтанашнаметтанашаметтанашка


мохь мохь – крик

КласаAbs.Gen.Dat.Erg.All.
одн.бмохьмаьхьаранмаьхьарнамаьхьаро̄̌маьхьаре̄̌
мн.дмаьхьариймаьхьарийнмаьхьаршнамаьхьаршамаьхьаршка


мохь то̄̌ха мохь тоха – 1. крикнути; 2. покликати

підмет у ергативі: ас мохь тӯху
інфінітивтеперішнійминулий
недоконаний
минулий
очевидний
минулий
доконаний
майбутній
мохь то̄̌хамохь тӯхумохь тӯхурамохь туьйхирамохь то̄ьхнамохь тӯхур


музей музей – музей

КласаAbs.Gen.Dat.Erg.All.
одн.ймузеймузейнмузейнамузейно̄̌музейга
мн.ймузейшмузейийнмузейшнамузейшамузейшка


мукъа мукъа – вільний (незайнятий); вихідниймутта мутта – сік

КласаAbs.Gen.Dat.Erg.All.
одн.дмуттамуттананмуттаннамуттано̄̌муттане̄̌
мн.дмуттанашмуттанийнмуттанашнамуттанашамуттанашка


муха муха – який; якмуьста муьста – кислийнаб наб – сон

КласаAbs.Gen.Dat.Erg.All.
одн.йнабна̄баранна̄барнана̄баро̄̌на̄баре̄̌
мн.йна̄баршна̄барийнна̄баршнана̄баршана̄баршка


наб йан наб йан – спати

підмет у ергативі: ас наб йо̌
інфінітивтеперішнійминулий
недоконаний
минулий
очевидний
минулий
доконаний
майбутній
наб йаннаб йо̌наб йо̌ранаб йиранаб йинанаб йер


наггахь наггахь – рідко, зрідкана̄кха накха – 1. груди, сиська; 2. груди, грудна клітка

КласаAbs.Gen.Dat.Erg.All.
одн.бна̄кхане̄кханне̄кханане̄кхо̄̌не̄кхе̄̌
мн.дна̄кхошна̄кхойнна̄кхошнана̄кхошана̄кхошка


нана нана – мама, мати

КласаAbs.Gen.Dat.Erg.All.
одн.йнанане̄наннаннана̄насне̄не̄̌
мн.бна̄нойна̄нойнна̄ношнана̄ношана̄ношка


наьрс наьрс – огірок

КласаAbs.Gen.Dat.Erg.All.
одн.йнаьрснаьрсаннаьрсананаьрсо̄̌наьрсе̄̌
мн.йнаьрсашнаьрсийннаьрсашнанаьрсашанаьрсашка


не̌къ некъ – дорога, шлях

КласаAbs.Gen.Dat.Erg.All.
одн.бне̌къне̄̌къанне̄̌къанане̄̌къо̄̌не̄̌къе̄̌
мн.дне̄̌къашне̄̌къийнне̄̌къашнане̄̌къашане̄̌къашка


не̄̌къахо̄̌ некъахо – пасажир, мандрівник

КласаAbs.Gen.Dat.Erg.All.
одн.в | йне̄̌къахо̄̌не̄̌къахо̄̌чунне̄̌къахо̄̌чуннане̄̌къахо̄̌чо̄̌не̄̌къахо̄̌чуьнга
мн.бне̄̌къахойне̄̌къахойнне̄̌къахошнане̄̌къахошане̄̌къахошка


не̌хча нехча – сир

КласаAbs.Gen.Dat.Erg.All.
одн.йне̌хчане̌хчинне̌хчинане̌хчо̄̌не̌хче̄̌
мн.йне̌хчанашне̌хчанийнне̌хчанашнане̌хчанашане̌хчанашка


не̌ӏ неӏ – двері

КласаAbs.Gen.Dat.Erg.All.
одн.йне̌ӏне̌ӏаранне̌ӏарнане̌ӏаро̄̌не̌ӏаре̄̌
мн.йне̌ӏаршне̌ӏарийнне̌ӏаршнане̌ӏаршане̌ӏаршка


не̌ӏара йуххе̌хь неӏара йуххехь – біля дверейне̌ӏарна йуххе̌хь неӏарна йуххехь – біля дверейнохчи нохчи – чеченець, чеченка

КласаAbs.Gen.Dat.Erg.All.
одн.в | йнохчинохчичуннохчичуннанохчичо̄̌нохчичуьнга
мн.бнохчийнохчийннохчшнанохчшанохчшка


нохчийн маттахь нохчийн маттахь – чеченською мовоюнохчийн мо̌тт нохчийн мотт – чеченська моваНохчийчоь Нохчийчоь – Чечня

КласаAbs.Gen.Dat.Erg.All.
одн.йНохчийчоьНохчийчоьнанНохчийчоьннаНохчийчоьнō̌Нохчийчу


ойла ойла – думка

КласаAbs.Gen.Dat.Erg.All.
одн.йойлаойлананойланнаойланно̄̌ойлане̄̌
мн.йойланашойланийнойланашнаойланашаойланашка


ойла йан ойла йан – думати

підмет у ергативі: ас ойла йо̌
інфінітивтеперішнійминулий
недоконаний
минулий
очевидний
минулий
доконаний
майбутній
ойла йанойла йо̌ойла йо̌раойла йираойла йинаойла йер


о̌лхазар олхазар – птах

КласаAbs.Gen.Dat.Erg.All.
одн.до̌лхазаро̌лхазарано̌лхазарнао̌лхазаро̄̌о̌лхазаре̄̌
мн.до̌лхазаршо̌лхазарийно̌лхазаршнао̌лхазаршао̌лхазаршка


оьрсийн маттахь оьрсийн маттахь – російською мовоюоьрсийн мо̌тт оьрсийн мотт – російська мовапа̄зат пазат – шкарпетка

КласаAbs.Gen.Dat.Erg.All.
одн.йпа̄затпа̄затанпа̄затнапа̄зато̄̌па̄зате̄̌
мн.йпа̄заташпа̄затийнпа̄заташнапа̄заташапа̄заташка


пе̌н пен – стіна

КласаAbs.Gen.Dat.Erg.All.
одн.бпе̌нпе̄̌нанпе̌ннапе̄̌но̄̌пе̄̌не̄̌
мн.дпе̄̌нашпе̄̌нийнпе̄̌нашнапе̄̌нашапе̄̌нашка


пе̄̌на йуххе̌хь пена йуххехь – біля стінипе̄̌на тӏе̌хь пена тӏехь – на стініпе̄̌на юххе̌хь пена юххехь – біля стінипилот пилот – льотчик, пілот

КласаAbs.Gen.Dat.Erg.All.
одн.в | йпилотпилотанпилотанапилото̄̌пилоте̄̌
мн.бпилоташпилотийнпилоташнапилоташапилоташка


полицин бе̌лхало̄̌ полицин белхало – серед білого дня

КласаAbs.Gen.Dat.Erg.All.
одн.в | йполицин бе̌лхало̄̌полицин бе̌лхало̄̌чунполицин бе̌лхало̄̌чуннаполицин бе̌лхало̄̌чо̄̌полицин бе̌лхало̄̌чуьнга
мн.бполицин бе̌лхало̌йполицин бе̌лхало̌йнполицин бе̌лхало̌шнаполицин бе̌лхало̌шаполицин бе̌лхало̌шка


помидор помидор – помідор

КласаAbs.Gen.Dat.Erg.All.
одн.йпомидорпомидоранпомидоранапомидоро̄̌помидоре̄̌
мн.йпомидорашпомидорийнпомидорашнапомидорашапомидорашка


пхи пхи – п’ятьпӏелг пӏелг – палець

КласаAbs.Gen.Dat.Erg.All.
одн.бпӏелгпӏелганпӏелганапӏелго̄̌пӏелге̄̌
мн.дпӏелгашпӏелгийнпӏелгашнапӏелгашапӏелгашка


пӏелг то̄̌ха пӏелг тоха – доторкатися, доторкнутися

підмет у ергативі: ас пӏелг тӯху
інфінітивтеперішнійминулий
недоконаний
минулий
очевидний
минулий
доконаний
майбутній
пӏелг то̄̌хапӏелг тӯхупӏелг тӯхурапӏелг туьйхирапӏелг то̄ьхнапӏелг тӯхур


рагӏ рагӏ – черга

КласаAbs.Gen.Dat.Erg.All.
одн.йрагӏрогӏанрогӏанарогӏо̄̌рогӏе̄̌
мн.йраьгӏнашраьгӏнийнраьгӏнашнараьгӏнашараьгӏнашка


ресторан ресторан – ресторан

КласаAbs.Gen.Dat.Erg.All.
одн.йресторанресторананрестораннаресторано̄̌ресторане̄̌
мн.й ресторанашресторанийнресторанашнаресторанашаресторанашка


сайн сайн – свій (мій)салти салти – солдат

КласаAbs.Gen.Dat.Erg.All.
одн.в | йсалтисалтичунсалтичуннасалтичо̄̌салтичуьнга
мн.б салтийсалтийнсалтшнасалтшасалтшка


самукъане̄̌ самукъане – цікавийсан сан – мій, моя, моєсарахь сарахь – ввечерісахьт сахьт – година

КласаAbs.Gen.Dat.Erg.All.
одн.дсахьтсахьтансахьтанасахьто̄̌сахьте̄̌
мн.д сахьташсахьтийнсахьташнасахьташасахьташка


селхана селхана – вчорасийна сийна – блакитний, синійсирла сирла – світлийсиха сиха – швидкийсо со – я

Abs.Gen.Dat.Erg.All.
сосансӯнаассо̄ьга


со̌м сом – рубль

КласаAbs.Gen.Dat.Erg.All.
одн.дсо̌мсо̄ьмансо̄ьманасо̄ьмо̄̌со̄ьме̄̌
мн.дсо̄ьмашсо̄ьмийнсо̄ьмашнасо̄ьмашасо̄ьмашка


сонта сонта – дурнийСоьлжа-Гӏа̄ла Соьлжа-Гӏала – Грозний (місто)

КласаAbs.Gen.Dat.Erg.All.
одн.йСоьлжа-Гӏа̄лаСоьлжа-Гӏа̄линСоьлжа-Гӏа̄линаСоьлжа-Гӏа̄лано̄̌Соьлжа-Гӏа̄ла


стаг стаг – особа, людина

КласаAbs.Gen.Dat.Erg.All.
одн.в | йстагстеганстаганастагастаге̄̌


статйа статйа – стаття

КласаAbs.Gen.Dat.Erg.All.
одн.йстатйастатйанстатйанастатйано̄̌статйага
мн.йстатйашстатйийнстатйашнастатйашастатйашка


сте̌нга стенга – кудисте̌нгара стенгара – звідкисте̌нгахь стенгахь – дестигал стигал – небо

КласаAbs.Gen.Dat.Erg.All.
одн.йстигалстигаланстигалнастигало̄̌стигала | стигале̄̌
мн.й стигалшстигалийнстигалшнастигалшастигалшка


стол стол – стіл

КласаAbs.Gen.Dat.Erg.All.
одн.йстолстоьланстоьланастоьло̄̌стоьле̄̌
мн.йстоьлашстоьлийнстоьлашнастоьлашастоьлашка


сто̌м стом – фрукт, плід

КласаAbs.Gen.Dat.Erg.All.
одн.бсто̌мсто̄ьмансто̄ьманасто̄ьмо̄̌сто̄ьме̄̌
мн.дсто̄ьмашсто̄ьмийнсто̄ьмашнасто̄ьмашасто̄ьмашка


стомма стомма – товстыйстоьла тӏе̌хь стоьла тӏехь – на столістоьла хьалха стоьла хьалха – за столомстудент студент – студент

КласаAbs.Gen.Dat.Erg.All.
одн.встудентстудентанстудентанастуденто̄̌студенте̄̌
мн.бстуденташстудентийнстуденташнастуденташастуденташка


студентка студентка – студентка

КласаAbs.Gen.Dat.Erg.All.
одн.йстуденткастуденткинстуденткинастуденткасстудентке̄̌
мн.б студенткашстуденткийнстуденткашнастуденткашастуденткашка


сурт сурт – картина, малюнок

КласаAbs.Gen.Dat.Erg.All.
одн.дсуртсуьртансуьртанасуьрто̄̌суьрте̄̌
мн.д суьрташсуьртийнсуьрташнасуьрташасуьрташка


суьйре̄̌ суьйре – вечір

КласаAbs.Gen.Dat.Erg.All.
одн.йсуьйре̄̌суьйре̄̌нансуьйре̌ннасуьйре̄̌но̄̌суьйре̄̌не̄̌
мн.йсуьйре̄̌нашсуьйре̄̌нийнсуьйре̄̌нашнасуьйре̄̌нашасуьйре̄̌нашка


такси такси – таксі

КласаAbs.Gen.Dat.Erg.All.
одн.йтакситаксинтаксинатаксино̄̌таксига
мн.йтаксештаксийнтаксешнатаксешатаксешка


тарсал тарсал – вивірка

КласаAbs.Gen.Dat.Erg.All.
одн.йтарсалтарсалантарсалнатарсало̄̌тарсале̄̌
мн.йтарсалштарсалийнтарсалшнатарсалшатарсалшка


тахана тахана – сьогоднітетрад тетрад – зошит

КласаAbs.Gen.Dat.Erg.All.
одн.дтетрадтетрадантетраднатетрадо̄̌тетраде̄̌
мн.дтетрадаштетрадийнтетрадашнатетрадашатетрадашка


тиша тиша – старий (неновий)то̄ба тоба – 1. група (людей); 2. натовп

КласаAbs.Gen.Dat.Erg.All.
одн.йто̄бато̄бананто̄баннато̄бано̄̌то̄бане̄̌
мн.йто̄банашто̄банийнто̄банашнато̄банашато̄банашка


то̄̌ха тоха – вдарити, стукнути

підмет у ергативі: ас тӯху
інфінітивтеперішнійминулий
недоконаний
минулий
очевидний
минулий
доконаний
майбутній
то̄̌хатӯхутӯхуратуьйхирато̄ьхнатӯхур


туфли туфли – туфля

КласаAbs.Gen.Dat.Erg.All.
одн.йтуфлитуфлинтуфлинатуфлино̄̌туфлига
мн.йтуфлештуфлийнтуфлешнатуфлешатуфлешка


туьйра туьйра – казка

КласаAbs.Gen.Dat.Erg.All.
одн.дтуьйратуьйранантуьйраннатуьйрано̄̌туьйранē̌
мн.дтуьйранаштуьйранийнтуьйранашнатуьйранашатуьйранашка


туька туька – магазин

КласаAbs.Gen.Dat.Erg.All.
одн.йтуькатуьканантуьканнатуькано̄̌туькана | туькане̄̌
мн.й туьканаштуьканийнтуьканашнатуьканашатуьканашка


тхан тхан – наш, наша, наше (экскл.)тхо тхо – ми (экскл.)

Abs.Gen.Dat.Erg.All.
тхотхантхӯнао̄хатхо̄ьга


тӏай тӏай – міст

КласаAbs.Gen.Dat.Erg.All.
одн.дтӏайтӏе̄̌нтӏайнатӏайно̄̌тӏайга
мн.дтӏе̌штӏе̌ийнтӏе̌шнатӏе̌шатӏе̌шка


тӏаккха тӏаккха – потімтӏом тӏом – війна

КласаAbs.Gen.Dat.Erg.All.
одн.бтӏомтӏемантӏаманатӏамо̄̌тӏаме̄̌
мн.бтӏемаштӏемийнтӏемашнатӏемашатӏемашка


тӏоьрмиг тӏоьрмиг – сумка, рюкзак

КласаAbs.Gen.Dat.Erg.All.
одн.бтӏоьрмигтӏоьрмигантӏоьрмигнатӏоьрмиго̄̌тӏоьрмиге̄̌
мн.дтӏоьрмигаштӏоьрмигийнтӏоьрмигашнатӏоьрмигашатӏоьрмигашка


тӏулг тӏулг – камінь

КласаAbs.Gen.Dat.Erg.All.
одн.бтӏулгтӏулгантӏулганатӏулго̄̌тӏулге̄̌
мн.дтӏулгаштӏулгийнтӏулгашнатӏулгашатӏулгашка


университет университет – університет

КласаAbs.Gen.Dat.Erg.All.
одн.йуниверситетуниверситетануниверситетанауниверситето̄̌университете̄̌
мн.й университеташуниверситетийнуниверситеташнауниверситеташауниверситеташка


ӯрам урам – вулиця

КласаAbs.Gen.Dat.Erg.All.
одн.бӯрамӯраманӯрамнаӯрамо̄̌ӯраме̄̌
мн.дӯрамашӯрамийнӯрамашнаӯрамашаӯрамашка


урок урок – урок

КласаAbs.Gen.Dat.Erg.All.
одн.йурокурокануроканауроко̄̌уроке̄̌
мн.й урокашурокийнурокашнаурокашаурокашка


уьш уьш – вони

Abs.Gen.Dat.Erg.All.
уьшце̄ранцарнаца̄рацаьрга


фамили фамили – прізвище

КласаAbs.Gen.Dat.Erg.All.
одн.йфамилифамилинфамилинафамилино̄̌фамилига
мн.йфамилешфамилийнфамилешнафамилешафамилешка


фильм фильм – фільм

КласаAbs.Gen.Dat.Erg.All.
одн.йфильмфильманфильманафильмо̄̌фильме̄̌
мн.й фильмашфильмийнфильмашнафильмашафильмашка


хаа хаа – 1. знати (мати інформацію); 2. вміти

підмет у давальному відмінку: сӯна хаьа
інфінітивтеперішнійминулий
недоконаний
минулий
очевидний
минулий
доконаний
майбутній
хаахаьахаьарахиирахиънахаьар


хаам хаам – повідомлення

КласаAbs.Gen.Dat.Erg.All.
одн.бхаамхааманхаамнахаамо̄̌хааме̄̌
мн.бхаамашхаамийнхаамашнахаамашахаамашка


хабар хабар – новина, вість; чутка

КласаAbs.Gen.Dat.Erg.All.
одн.дхабархабаранхабарнахабаро̄̌хабаре̄̌
мн.дхабаршхабарийнхабаршнахабаршахабаршка


хаза хаза – чути, почути

підмет у давальному відмінку: сӯна хеза
інфінітивтеперішнійминулий
недоконаний
минулий
очевидний
минулий
доконаний
майбутній
хазахезахезарахезирахезна хезар


хаза хаза – гарнийхала хала – важкий, труднийхан хан – час

КласаAbs.Gen.Dat.Erg.All.
одн.йханхе̄нанханнахе̄но̄̌хе̄не̄̌
мн.йхе̄нашхе̄нийнхе̄нашнахе̄нашахе̄нашка


харцдерг харцдерг – брехня

КласаAbs.Gen.Dat.Erg.All.
одн.дхарцдергхарцдолчунхарцдолчуннахарцдолчо̄̌харцдолчуьнга
мн.дхарцдершхарцдерийнхарцдершнахарцдершахарцдершка


хасстом хасстом – овоч

КласаAbs.Gen.Dat.Erg.All.
одн.бхасстомхассто̄ьманхассто̄ьманахассто̄ьмо̄̌хассто̄ьме̄̌
мн.дхассто̄ьмашхассто̄ьмийнхассто̄ьмашнахассто̄ьмашахассто̄ьмашка


хатта хатта – питати, запитати

підмет у ергативі: ас хотту
інфінітивтеперішнійминулий
недоконаний
минулий
очевидний
минулий
доконаний
майбутній
хаттахоттухоттурахаьттирахаьттинахоттур


хаттар хаттар – питання

КласаAbs.Gen.Dat.Erg.All.
одн.дхаттархаттаранхаттарнахаттаро̄̌хаттаре̄̌
мн.дхаттаршхаттарийнхаттаршнахаттаршахаттаршка


хелхар хелхар – танець

КласаAbs.Gen.Dat.Erg.All.
одн.дхелхархелхаранхелхарнахелхаро̄̌хелхаре̄̌
мн.дхелхаршхелхарийнхелхаршнахелхаршахелхаршка


хелхар дан хелхар дан – танцювати

підмет у ергативі: ас хелхар до̌
інфінітивтеперішнійминулий
недоконаний
минулий
очевидний
минулий
доконаний
майбутній
хелхар данхелхар до̌хелхар до̌рахелхар дирахелхар динахелхар дер


хеча хеча – штани

КласаAbs.Gen.Dat.Erg.All.
одн.йхечахечинхечинахечо̄̌хече̄̌
мн.йхечешхечийнхечешнахечешахечешка


хи хи – 1. вода; 2. ріка

КласаAbs.Gen.Dat.Erg.All.
одн.дхихинхинахино̄̌ | хе̄̌хине̄̌
мн.дхишхиийнхишнахишахишка


хила хила – бути

підмет у абсолютиві: со хуьлу
інфінітивтеперішнійминулий
недоконаний
минулий
очевидний
минулий
доконаний
майбутній
хилахуьлухуьлурахилирахиллахир


хо̌х хох – цибуля

КласаAbs.Gen.Dat.Erg.All.
одн.бхо̌ххо̄̌ханхо̄̌ханахо̄̌хо̄̌хо̄̌хе̄̌
мн.дхо̄̌хашхо̄̌хийнхо̄̌хашнахо̄̌хашахо̄̌хашка


хьайн хьайн – свій (твій)хьалха хьалха – раніше; тому (напр. якийсь час тому)хьан хьан – твій, твоя, твоєХьан маса йиша йу? Хьан маса йиша йу? – Скільки маєш сестер?Хьан маса йиша ю? Хьан маса йиша ю? – Скільки маєш сестер?хье̄къале̄̌ хьекъале – мудрийхье̄нан хьенан – чийхье̄̌хархо̄̌ хьехархо – вчитель, вчителька

КласаAbs.Gen.Dat.Erg.All.
одн.в | йхье̄̌хархо̄̌хье̄̌хархо̄̌чунхье̄̌хархо̄̌чуннахье̄̌хархо̄̌чо̄̌хье̄̌хархо̄̌чуьнга
мн.бхье̄̌хархойхье̄̌хархойнхье̄̌хархошнахье̄̌хархошахье̄̌хархошка


хьо хьо – ти

Abs.Gen.Dat.Erg.All.
хьохьанхьӯнаахьхьо̄ьга


хьормат хьормат – груша

КласаAbs.Gen.Dat.Erg.All.
одн.йхьорматхьорматанхьорматнахьормато̄̌хьормате̄̌
мн.йхьорматашхьорматийнхьорматашнахьорматашахьорматашка


хӏара хӏара – це

Abs.Gen.Dat.Erg.All.
хӏарахӏокхуьнанхӏокхуннахӏокхо̄хӏокхуьнга
хӏорш


хӏаъ хӏаъ – такхӏетахь хӏетахь – тодіхӏинца хӏинца – тепер, ниніхӏора дийнахь хӏора дийнахь – щодня, щоденнохӏора кӏиранах хӏора кӏиранах – щотижняхӏора ӏуьйранна хӏора ӏуьйранна – кожного ранкухӏо̌рд хӏорд – море

КласаAbs.Gen.Dat.Erg.All.
одн.бхӏо̌рдхӏо̌рданхӏо̌рданахӏо̌рдо̄̌хӏо̌рде̄̌
мн.дхӏо̌рдашхӏо̌рдийнхӏо̌рдашнахӏо̌рдашахӏо̌рдашка


хӏума хӏума – річ, предмет

КласаAbs.Gen.Dat.Erg.All.
одн.йхӏумахӏумананхӏуманнахӏумано̄̌хӏумане̄̌
мн.йхӏуманашхӏуманийнхӏуманашнахӏуманашахӏуманашка


хӏун хӏун – що

Abs.Gen.Dat.Erg.All.
хӏунсте̄̌нансте̌ннасте̄̌стенга


Хӏун дина ахь?! Хӏун дина ахь?! – Що ти зробив?!хӏунда хӏунда – чомуца ца – нецеран церан – їхцерг церг – зуб

КласаAbs.Gen.Dat.Erg.All.
одн.йцергцерганцерганацерго̄̌церге̄̌
мн.йцергашцергийнцергашнацергашацергашка


цигахь цигахь – тамцициг цициг – кіт, кішка

КласаAbs.Gen.Dat.Erg.All.
одн.дцицигцициганцицигнацициго̄̌цициге̄̌
мн.дцицигашцицигийнцицигашнацицигашацицигашка


цомгуш цомгуш – хворийцуьнан цуьнан – його, їїцхьа цхьа – одинцхьа̄ а цхьа а – ніхто, ніщо, жоденцхьаьна цхьаьна – разомцӏа цӏа – додомуцӏахь цӏахь – вдомацӏе цӏе – ім’я

КласаAbs.Gen.Dat.Erg.All.
одн.йцӏецӏеранцӏарнацӏаро̄̌цӏаре̄̌
мн.йцӏершцӏерийнцӏершнацӏершацӏершка


цӏейа̄йархо̄̌ цӏейайархо – пожежник

КласаAbs.Gen.Dat.Erg.All.
одн.в | йцӏейа̄йархо̄̌цӏейа̄йархо̄̌чунцӏейа̄йархо̄̌чуннацӏейа̄йархо̄̌чо̄̌цӏейа̄йархо̄̌чуьнга
мн.бцӏейа̄йархойцӏейа̄йархойнцӏейа̄йархошнацӏейа̄йархошацӏейа̄йархошка


цӏе̌н цӏен – червонийцӏенкъа цӏенкъа – підлога

КласаAbs.Gen.Dat.Erg.All.
одн.йцӏенкъацӏенкъананцӏенкъаннацӏенкъано̄̌цӏенкъа
мн.йцӏенкъанашцӏенкъанийнцӏенкъанашнацӏенкъанашацӏенкъанашка


цӏенкъахь цӏенкъахь – на підлозіцӏе̄ра цӏера – домашнійцӏе̄ра бо̌лх цӏера болх – домашнє завдання

КласаAbs.Gen.Dat.Erg.All.
одн.бцӏе̄ра бо̌лхцӏе̄ра бе̌лханцӏе̄ра балханацӏе̄ра балхо̄̌цӏе̄ра балхе̄̌
мн.бцӏе̄ра бе̌лхашцӏе̄ра бе̌лхийнцӏе̄ра бе̌лхашнацӏе̄ра бе̌лхашацӏе̄ра бе̌лхашка


цӏерпо̌шт цӏерпошт – потяг, поїзд

КласаAbs.Gen.Dat.Erg.All.
одн.йцӏерпо̌штцӏерпо̌штанцӏерпо̌штанацӏерпо̌што̄̌цӏерпо̌шта
мн.йцӏерпо̌шташцӏерпо̌штийнцӏерпо̌шташнацӏерпо̌шташацӏерпо̌шташка


цӏерпо̌шта тӏе̌хь цӏерпошта тӏехь – потягом, поїздомча̄гӏар чагӏар – вино

КласаAbs.Gen.Dat.Erg.All.
одн.дча̄гӏарча̄гӏаранча̄гӏарнача̄гӏаро̄̌ча̄гӏаре̄̌
мн.дча̄гӏаршча̄гӏарийнча̄гӏаршнача̄гӏаршача̄гӏаршка


чай чай – чай

КласаAbs.Gen.Dat.Erg.All.
одн.дчайчайнанчайнначайно̄̌чайне̄̌
мн.дчайнашчайнийнчайнашначайнашачайнашка


чам чам – смак

КласаAbs.Gen.Dat.Erg.All.
одн.бчамчо̄манчо̄маначо̄мо̄̌чо̄ме̄̌
мн.бче̄машче̄мийнче̄машначе̄машаче̄машка


чов чов – рана

КласаAbs.Gen.Dat.Erg.All.
одн.йчовчевнанчевнначевно̄̌чевне̄̌
мн.йчевнашчевнийнчевнашначевнашачевнашка


чо̌рпа чорпа – суп

КласаAbs.Gen.Dat.Erg.All.
одн.йчо̌рпачо̌рпинчо̌рпиначо̌рпано̄̌чо̌рпане̄̌
мн.йчо̌рпанашчо̌рпанийнчо̌рпанашначо̌рпанашачо̌рпанашка


чӏа̄ра чӏара – риба

КласаAbs.Gen.Dat.Erg.All.
одн.бчӏа̄рачӏе̄ранчӏе̄раначӏе̄ро̄̌чӏе̄ре̄̌
мн.дчӏе̄рийчӏе̄рийнчӏе̄ршначӏе̄ршачӏе̄ршка


чӏо̄гӏа чӏогӏа – дужечӏо̄гӏа чӏогӏа – твердийше̄кар шекар – цукор

КласаAbs.Gen.Dat.Erg.All.
одн.дше̄карше̄каранше̄карнаше̄каро̄̌ше̄каре̄̌
мн.дше̄каршше̄карийнше̄каршнаше̄каршаше̄каршка


шен шен – свій (його, її)ши ши – двашийла шийла – холоднийшкола школа – школа

КласаAbs.Gen.Dat.Erg.All.
одн.йшколашколиншколинашколо̄̌школе̄̌
мн.йшколашшколийншколашнашколашашколашка


шо шо – рік

КласаAbs.Gen.Dat.Erg.All.
одн.дшошераншарнашеро̄̌шере̄̌
мн.дшерашшерийншерашнашерашашерашка


шу шу – ви

Abs.Gen.Dat.Erg.All.
шушуншунаашашуьга


шун шун – ваш, ваша, вашешура шура – молоко

КласаAbs.Gen.Dat.Erg.All.
одн.йшурашуриншуринашуро̄̌шуре̄̌
мн.йшуьрешшуьрийншуьрешнашуьрешашуьрешка


шуьйра шуьйра – широкийэкзамен экзамен – іспит

КласаAbs.Gen.Dat.Erg.All.
одн.йэкзаменэкзаменанэкзаменнаэкзамено̄̌экзамене̄̌
мн.йэкзаменашэкзаменийнэкзаменашнаэкзаменашаэкзаменашка


э̄̌ца эца – 1. брати, взяти; 2. купувати, купити; 3. отримати

підмет у ергативі: ас о̄ьцу
інфінітивтеперішнійминулий
недоконаний
минулий
очевидний
минулий
доконаний
майбутній
э̄̌цао̄ьцуо̄ьцураийцираэ̌цна о̄ьцур


ӏа ӏа – зима

КласаAbs.Gen.Dat.Erg.All.
одн.дӏаӏаьнанӏаьннаӏаьно̄̌ӏаьне̄̌
мн.дӏаьнашӏаьнийнӏаьнашнаӏаьнашаӏаьнашка


ӏаж ӏаж – яблуко

КласаAbs.Gen.Dat.Erg.All.
одн.бӏажӏе̄жанӏе̄жанаӏе̄жо̄̌ӏе̄же̄̌
мн.д ӏе̄жашӏе̄жийнӏе̄жашнаӏе̄жашаӏе̄жашка


ӏай ӏай – взимкуӏам ӏам – 1. озеро; 2. калюжа

КласаAbs.Gen.Dat.Erg.All.
одн.бӏамӏо̄манӏо̄манаӏо̄мо̄̌ӏо̄ме̄̌
мн.дӏаьмнашӏаьмнийнӏаьмнашнаӏаьмнашаӏаьмнашка


ӏан ӏан – сидіти

підмет у абсолютиві: со ӏа
інфінітивтеперішнійминулий
недоконаний
минулий
очевидний
минулий
доконаний
майбутній
ӏанӏаӏараӏираӏинаӏep


ӏаьржа ӏаьржа – чорнийӏилла ӏилла – лежати

підмет у абсолютиві: со ӏуьллу
інфінітивтеперішнійминулий
недоконаний
минулий
очевидний
минулий
доконаний
майбутній
ӏиллаӏуьллуӏуьллураӏиллираӏиллинаӏуьллур


ӏиндагӏ ӏиндагӏ – тінь

КласаAbs.Gen.Dat.Erg.All.
одн.дӏиндагӏӏиндагӏанӏиндагӏнаӏиндагӏо̄̌ӏиндагӏе̄̌
мн.дӏиндагӏашӏиндагӏийнӏиндагӏашнаӏиндагӏашаӏиндагӏашка


ӏуьйранна ӏуьйранна – вранці, зранкуӏуьйре̄̌ ӏуьйре – ранок

КласаAbs.Gen.Dat.Erg.All.
одн.йӏуьйре̄̌ӏуьйре̄̌нанӏуьйре̌ннаӏуьйре̄̌но̄̌ӏуьйре̄̌не̄̌
мн.йӏуьйре̄̌нашӏуьйре̄̌нийнӏуьйре̄̌нашнаӏуьйре̄̌нашаӏуьйре̄̌нашка


415
Copyright © 2015–2022 BALTOSLAV.
Усі права захищені.
На цьому сайті використовуємо файли Cookie. Робимо це заради двох цілей:

1. для зберігання на вашому пристрої ваших результатів в грі Картинки і слова і для показу статистики тих результатів на сторінці Ваші результати; ці результати недоступні ішним користувачам, ми їх не бережемо, не аналізуємо і не передаємо іншим особам;

2. для показу реклам Google. Прочитайте наступну інформацію про файли Cookie Google для користувачів з ЄЕЗ і з-за меж ЄЕЗ (перейдіть вниз).

Користувачі з Європейської економічної зони

Реклами Google, що показуються на нашому сайті, для користувачів з ЄЕЗ не персоналізуються. У такій рекламі файли cookie не використовуються для персоналізації оголошень, але служать для обмеження частоти показів, підготовки зведених звітів, а також для захисту від шахрайства і зловживання.
Детально про файли cookie Google

Користувачі з-за меж Європейської економічної зони

Для користувачів з-за меж ЄЕЗ файли cookie Google використовуємо для персоналізації реклами. Інформацією про те, як ви користуєтеся нашим сайтом, ми ділимося з Google.
Детально про файли cookie Google

Блокування файлів Cookie

Якщо ви не згодні з нашим використанням файлів Cookie, ви повинні виключити їх обслуговування в налаштуваннях свого браузера або не користуватися нашим сайтом.

Якщо обслуговування файлів cookie виключено, деякі опції гри Зображення і слова будуть недоступні.
ОК, зрозуміло.