Trumpas čečėnų-lietuvių kalbų žodynas

» Čečėnų kalba pradedantiesiems

автобус автобус – autobusas

KlasėAbs.Gen.Dat.Erg.All.
vien.йавтобусавтобусанавтобуснаавтобусо̄̌автобусе̄̌
daug.йавтобусашавтобусийнавтобусашнаавтобусашаавтобусашка


автобуса тӏе̌хь автобуса тӏехь – autobusuадам адам – žmogus

KlasėAbs.Gen.Dat.Erg.All.
vien.дадамадаманадамнаадамо̄̌адаме̄̌
daug.дадамашадамийнадамашнаадамашаадамашка


аз аз – balsas, garsas

KlasėAbs.Gen.Dat.Erg.All.
vien.дазо̄̌зано̄̌занао̄̌зо̄̌о̄̌зе̄̌
daug.даьзнашаьзнийнаьзнашнааьзнашааьзнашка


а̄ла ала – kalbėti, sakyti, ištarti

veiksnys išreiškiamas ergatyvu: ас о̄лу
bendratisdabartinisbutasis
neatliktinis
butasis
matytas
butasis
atliktinis
būsimas
а̄лао̄луо̄лураэ̄лирааьллааьр


амма амма – betапельсин апельсин – apelsinas

KlasėAbs.Gen.Dat.Erg.All.
vien.йапельсинапельсинанапельсиннаапельсино̄̌апельсине̄̌
daug.йапельсинашапельсинийнапельсинашнаапельсинашаапельсинашка


а̄рахь арахь – lauke, oreатта атта – lengvas (nekeblus)ахча ахча – pinigas

KlasėAbs.Gen.Dat.Erg.All.
vien.дахчаахчананахчаннаахчано̄̌ахчане̄̌
daug.дахчанашахчанийнахчанашнаахчанашаахчанашка


аьррӯ аьрру – kairysаьрха аьрха – užsispyręsаьттӯ аьтту – dešinysаьхка аьхка – vasarą (kada?)аьхке̄̌ аьхке – vasara

KlasėAbs.Gen.Dat.Erg.All.
vien.йаьхке̄̌аьхке̄̌нанаьхке̌ннааьхке̄̌но̄̌аьхке̄̌не̄̌
daug.йаьхке̄̌нашаьхке̄̌нийнаьхке̄̌нашнааьхке̄̌нашааьхке̄̌нашка


ба̄ба баба – senelė

KlasėAbs.Gen.Dat.Erg.All.
vien.йба̄баба̄бинба̄бинаба̄басба̄бе̄̌
daug.б ба̄банашба̄банийнба̄банашнаба̄банашаба̄банашка


бай бай – pieva

KlasėAbs.Gen.Dat.Erg.All.
vien.ббайбе̄̌нбе̄̌набе̄̌но̄̌бе̄̌га
daug.ббе̌шбе̌ийнбе̌шнабе̌шабе̌шка


бай тӏе̌хь бай тӏехь – pievoje, ant pievosбайт байт – eilėraštis

KlasėAbs.Gen.Dat.Erg.All.
vien.йбайтбайтанбайтанабайто̄̌байте̄̌
daug.йбайташбайтийнбайташнабайташабайташка


бакъдерг бакъдерг – tiesa

KlasėAbs.Gen.Dat.Erg.All.
vien.дбакъдергбакъдолчунбакъдолчуннабакъдолчо̄̌бакъдолчуьнга
daug.дбакъдершбакъдерийнбакъдершнабакъдершабакъдершка


балда балда – 1. lūpa; 2. (daugiskaitoje) burna

KlasėAbs.Gen.Dat.Erg.All.
vien.дбалдабалдинбалдинабалдо̄балде̄
daug.дбалдашбалдийнбалдашнабалдашабалдашка


балл балл – vyšnia

KlasėAbs.Gen.Dat.Erg.All.
vien.йбаллболланболланаболло̄̌болле̄̌
daug.йбаьллашбаьллийнбаьллашнабаьллашабаьллашка


балха балха – į darbąбалхара балхара – iš darboбалхахь балхахь – darbeбаркалла баркалла – ačiū

KlasėAbs.Gen.Dat.Erg.All.
vien.дбаркаллабаркаллинбаркаллинабаркалло̄̌баркалле̄̌
daug.дбаркаллашбаркаллийнбаркаллашнабаркаллашабаркаллашка


бархӏ бархӏ – aštuoniба̄хархо̄̌ бахархо – 1. gyventojas; 2. pilietis

KlasėAbs.Gen.Dat.Erg.All.
vien.в | йба̄хархо̄̌ба̄хархо̄̌чунба̄хархо̄̌чуннаба̄хархо̄̌чо̄̌ба̄хархо̄̌чуьнга
daug.бба̄хархо̌йба̄хархо̌йнба̄хархо̌йба̄хархо̌йба̄хархо̌й


баьццара баьццара – žaliasбе̄̌зам безам – meilė

KlasėAbs.Gen.Dat.Erg.All.
vien.ббе̄̌замбе̄̌заманбе̄̌замнабе̄̌замо̄̌бе̄̌заме̄̌
daug.ббе̄̌замашбе̄̌замийнбе̄̌замашнабе̄̌замашабе̄̌замашка


бе̌лхало̄̌ белхало – darbuotojas; darbininkas

KlasėAbs.Gen.Dat.Erg.All.
vien.в | йбе̌лхало̄̌бе̌лхало̄̌чунбе̌лхало̄̌чуннабе̌лхало̄̌чо̄̌бе̌лхало̄̌чуьнга
daug.ббе̌лхало̌йбе̌лхало̌йнбе̌лхало̌йбе̌лхало̌йбе̌лхало̌й


бе̄̌н ца бен ца – tikбе̄пиг бепиг – duona

KlasėAbs.Gen.Dat.Erg.All.
vien.дбе̄пигбаьпканбаьпканабаьпко̄баьпке̄
daug.дбаьпкашбаьпкийнбаьпкашнабаьпкашабаьпкашка


бер бер – vaikas

KlasėAbs.Gen.Dat.Erg.All.
vien.дбербе̄ранбе̄ранабе̄ро̄̌бе̄ре̄̌
daug.дбе̄рашбе̄рийнбе̄рашнабе̄рашабе̄рашка


бе̄рийн бе̌ш берийн беш – vaikų darželisбе̌ш беш – sodas, daržas, parkas

KlasėAbs.Gen.Dat.Erg.All.
vien.йбе̌шбе̄̌шанбе̄̌шанабе̄̌шо̄̌бе̄̌ша | бе̄̌ше̄̌
daug.йбошмашбошмийнбошмашнабошмашабошмашка


билет билет – bilietas

KlasėAbs.Gen.Dat.Erg.All.
vien.дбилетбилетанбилетанабилето̄билете̄
daug.дбилеташбилетийнбилеташнабилеташабилеташка


бо̌лх болх – darbas

KlasėAbs.Gen.Dat.Erg.All.
vien.ббо̌лхбе̌лханбалханабалхо̄̌балха | балхе̄̌
daug.ббе̌лхашбе̌лхийнбе̌лхашнабе̌лхашабе̌лхашка


бо̌лх бан болх бан – dirbti

veiksnys išreiškiamas ergatyvu: ас бо̌лх бо̌
bendratisdabartinisbutasis
neatliktinis
butasis
matytas
butasis
atliktinis
būsimas
бо̌лх банбо̌лх бо̌бо̌лх бо̌рабо̌лх бирабо̌лх бинабо̌лх бер


больница больница – ligoninė

KlasėAbs.Gen.Dat.Erg.All.
vien.йбольницабольницинбольницинабольницо̄̌больнице̄̌
daug.йбольницашбольницийнбольницашнабольницашабольницашка


бос бос – spalva

KlasėAbs.Gen.Dat.Erg.All.
vien.ббосбесанбаснабасо̄̌басе̄̌
daug.дбеснашбеснийнбеснашнабеснашабеснашка


боьрша стаг боьрша стаг – vyras (suaugęs vyriškos lyties asmuo)

Abs.Gen.Dat.Erg.All.
боьрша стагбоьршачу стеганбоьршачу стаганабоьршачу стагабоьршачу стаге̄̌


бо̄ьха боьха – purvinasбуй буй – kumštis

KlasėAbs.Gen.Dat.Erg.All.
vien.ббуйбуйнанбуйннабуйно̄̌буйне̄̌
daug.дбуйнашбуйнийнбуйнашнабуйнашабуйнашка


букъ букъ – nugara

KlasėAbs.Gen.Dat.Erg.All.
vien.ббукъбукъанбукъанабукъо̄̌букъе̄̌
daug.дбаккъашбаккъийнбаккъашнабаккъашабаккъашка


буса буса – naktįбутт бутт – mėnuo

KlasėAbs.Gen.Dat.Erg.All.
vien.ббуттбеттанбаттанабатто̄̌батте̄̌
daug.ббеттанашбеттанийнбеттанашнабеттанашабеттанашка


бухахь бухахь – po (vieta)буц буц – žolė

KlasėAbs.Gen.Dat.Erg.All.
vien.йбуцбе̄цанба̄цанаба̄цо̄̌ба̄це̄̌
daug.йбе̄цашбе̄цийнбе̄цашнабе̄цашабе̄цашка


буьйса буьйса – naktis

KlasėAbs.Gen.Dat.Erg.All.
vien.йбуьйсабуьйсананбуьйсаннабуьйсано̄̌буьйсане̄̌
daug.йбуьйсанашбуьйсанийнбуьйсанашнабуьйсанашабуьйсанашка


бӏаьрг бӏаьрг – akis

KlasėAbs.Gen.Dat.Erg.All.
vien.ббӏаьргбӏаьрганбӏаьрганабӏаьрго̄̌бӏаьрге̄̌
daug.дбӏаьргашбӏаьргийнбӏаьргашнабӏаьргашабӏаьргашка


бӏаьрг то̄̌ха бӏаьрг тоха – pažvelgti

veiksnys išreiškiamas ergatyvu: ас бӏаьрг тӯху
bendratisdabartinisbutasis
neatliktinis
butasis
matytas
butasis
atliktinis
būsimas
бӏаьрг то̄̌хабӏаьрг тӯхубӏаьрг тӯхурабӏаьрг туьйхирабӏаьрг то̄ьхнабӏаьрг тӯхур


бӏаьста бӏаьста – pavasarįбӏаьсте̄̌ бӏаьсте – pavasaris

KlasėAbs.Gen.Dat.Erg.All.
vien.йбӏаьсте̄̌бӏаьсте̄̌нанбӏаьсте̌ннабӏаьсте̄̌но̄̌бӏаьсте̄̌не̄̌
daug.йбӏаьсте̄̌нашбӏаьсте̄̌нийнбӏаьсте̄̌нашнабӏаьсте̄̌нашабӏаьсте̄̌нашка


вай вай – mes (inkl.)

Abs.Gen.Dat.Erg.All.
вайвайнвайнавайвайга


вайн вайн – mūsų (inkl.)варени варени – uogienė

KlasėAbs.Gen.Dat.Erg.All.
vien.йварениваренинваренинаваренино̄̌варенига
daug.йваренешваренийнваренешнаваренешаваренешка


ваша ваша – brolis

KlasėAbs.Gen.Dat.Erg.All.
vien.ввашавешинвешинавашасвеше̄̌
daug.бвежарийвежарийнвежаршнавежаршавежаршка


ваша а, йиша а ваша а, йиша а – brolis ir sesuoвокзал вокзал – stotis

KlasėAbs.Gen.Dat.Erg.All.
vien.йвокзалвокзаланвокзаланавокзало̄̌вокзале̄̌
daug.йвокзалашвокзалийнвокзалашнавокзалашавокзалашка


во̄̌н вон – blogasворхӏ ворхӏ – septyniгазет газет – laikraštis

KlasėAbs.Gen.Dat.Erg.All.
vien.дгазетгазетангазетанагазето̄̌газете̄̌
daug.дгазеташгазетийнгазеташнагазеташагазеташка


гай гай – pilvas

KlasėAbs.Gen.Dat.Erg.All.
vien.дгайгайнгайнагайно̄̌гайга
daug.дгайшгайийнгайшнагайшагайшка


гайта гайта – rodyti, parodyti

veiksnys išreiškiamas ergatyvu: ас гойту
bendratisdabartinisbutasis
neatliktinis
butasis
matytas
butasis
atliktinis
būsimas
гайтагойтугойтурагайтирагайтинагойтур


ган ган – matyti, pamatyti

veiksnys išreiškiamas naudininku: сӯна го
bendratisdabartinisbutasis
neatliktinis
butasis
matytas
butasis
atliktinis
būsimas
гангогорагирагинагур


ге̄на гена – toliге̄на до̄цу гена доцу – netoli

двйб
ге̄на до̄цуге̄на во̄цуге̄на йо̄цуге̄на бо̄цу


гомха гомха – seklus (negilus)готта готта – siaurasгочдархо̄̌ гочдархо – vertėjas

KlasėAbs.Gen.Dat.Erg.All.
vien.в | йгочдархо̄̌гочдархо̄̌чунгочдархо̄̌чуннагочдархо̄̌чо̄̌гочдархо̄̌чуьнга
daug.бгочдархо̌йгочдархо̌йнгочдархо̌йгочдархо̌йгочдархо̌й


гурахь гурахь – rudenįгуттар гуттар – visadaгуьйре̄̌ гуьйре – ruduo

KlasėAbs.Gen.Dat.Erg.All.
vien.йгуьйре̄̌гуьйре̄̌нангуьйре̌ннагуьйре̄̌но̄̌гуьйре̄̌не̄̌
daug.йгуьйре̄̌нашгуьйре̄̌нийнгуьйре̄̌нашнагуьйре̄̌нашагуьйре̄̌нашка


гӏа̄ла гӏала – miestas

KlasėAbs.Gen.Dat.Erg.All.
vien.йгӏа̄лагӏа̄лингӏа̄линагӏа̄лано̄̌гӏа̄ла | гӏа̄лане̄̌
daug.йгӏа̄ланашгӏа̄ланийнгӏа̄ланашнагӏа̄ланашагӏа̄ланашка


гӏа̄лат гӏалат – klaida

KlasėAbs.Gen.Dat.Erg.All.
vien.дгӏа̄латгӏа̄латангӏа̄латнагӏа̄лато̄̌гӏа̄лате̄̌
daug.дгӏа̄латашгӏа̄латийнгӏа̄латашнагӏа̄латашагӏа̄латашка


гӏант гӏант – kėdė

KlasėAbs.Gen.Dat.Erg.All.
vien.дгӏантгӏантангӏантанагӏанто̄̌гӏанте̄̌
daug.дгӏанташгӏантийнгӏанташнагӏанташагӏанташка


гӏанта тӏе̌хь гӏанта тӏехь – ant kėdėsгӏаш гӏаш – pėsčiomisгӏишло̄̌ гӏишло – pastatas

KlasėAbs.Gen.Dat.Erg.All.
vien.йгӏишло̄̌гӏишло̄̌нгӏишло̄̌нагӏишло̄̌но̄̌гӏишло̄̌га
daug.йгӏишло̌шгӏишло̌йнгӏишло̌шнагӏишло̌шагӏишло̌шка


гӏо гӏо – pagalba

KlasėAbs.Gen.Dat.Erg.All.
vien.дгӏогӏоьнангӏоьннагӏоьно̄̌гӏоьне̄̌
daug.дгӏоьнашгӏоьнийнгӏоьнашнагӏоьнашагӏоьнашка


гӏо дан гӏо дан – padėti (suteikti pagalbos)

veiksnys išreiškiamas ergatyvu: ас гӏo до̌
bendratisdabartinisbutasis
neatliktinis
butasis
matytas
butasis
atliktinis
būsimas
гӏо дангӏo до̌гӏo до̌рагӏo дирагӏo динагӏo дер


гӏӯда гӏуда – bauda

KlasėAbs.Gen.Dat.Erg.All.
vien.дгӏӯдагӏӯданангӏӯданнагӏӯдано̄̌гӏӯдане̄̌
daug.дгӏӯданашгӏӯданийнгӏӯданашнагӏӯданашагӏӯданашка


гӏӯда то̄̌ха гӏуда тоха – skirti baudą

veiksnys išreiškiamas ergatyvu: ас гӏӯда тӯху
bendratisdabartinisbutasis
neatliktinis
butasis
matytas
butasis
atliktinis
būsimas
гӏӯда то̄̌хагӏӯда тӯхугӏӯда тӯхурагӏӯда туьйхирагӏӯда то̄ьхнагӏӯда тӯхур


да̄ да – tėvas, tėtis

KlasėAbs.Gen.Dat.Erg.All.
vien.вда̄де̄нде̄надасде̄га
daug.бдайдайндайдайдай


даа даа – valgyti

veiksnys išreiškiamas ergatyvu: ас доу
bendratisKlasėdabartinisbutasis
neatliktinis
butasis
matytas
butasis
atliktinis
būsimas
дааддоудоурадиирадиънадуур
вааввоувоуравииравиънавуур
йааййоуйоурайиирайиънайуур
бааббоубоурабиирабиънабуур


дала дала – duoti

veiksnys išreiškiamas ergatyvu: ас ло̄̌
bendratisKlasėdabartinisbutasis
neatliktinis
butasis
matytas
butasis
atliktinis
būsimas
даладло̄̌ло̄̌раделираделлалур
валаввелиравелла
йалаййелирайелла
балаббелирабелла


да̄н дан – eiti / važiuoti (artyn), ateiti / atvažiuoti

veiksnys išreiškiamas absoliutyvu: со до̄гӏу
bendratisKlasėdabartinisbutasis
neatliktinis
butasis
matytas
butasis
atliktinis
būsimas
да̄нддо̄гӏудо̄гӏурадеарадеанадо̄гӏур
ва̄нвво̄гӏуво̄гӏуравеаравеанаво̄гӏур
йа̄нййо̄гӏуйо̄гӏурайеарайеанайо̄гӏур
ба̄нббо̄гӏубо̄гӏурабеарабеанабо̄гӏур


дан дан – daryti

veiksnys išreiškiamas ergatyvu: ас до̌
bendratisKlasėdabartinisbutasis
neatliktinis
butasis
matytas
butasis
atliktinis
būsimas
данддо̌до̌радирадинадер
ванвво̌во̌равиравинавер
йанййо̌йо̌райирайинайер
банббо̌бо̌рабирабинабер


да̄ха даха – gyventi

veiksnys išreiškiamas absoliutyvu: со де̄ха
bendratisKlasėdabartinisbutasis
neatliktinis
butasis
matytas
butasis
atliktinis
būsimas
да̄хадде̄хаде̄хараде̄хирадаьхнаде̄хар
ва̄хавве̄хаве̄хараве̄хираваьхнаве̄хар
йа̄хаййе̄хайе̄харайе̄хирайаьхнайе̄хар
ба̄хаббе̄хабе̄харабе̄хирабаьхнабе̄хар


даха даха – eiti / važiuoti (tolyn), nueiti / nuvažiuoti

veiksnys išreiškiamas absoliutyvu: со до̄ьду
bendratisKlasėdabartinisbutasis
neatliktinis
butasis
matytas
butasis
atliktinis
būsimas
дахаддо̄ьдудо̄ьдурадахарадахнагӏop
вахавво̄ьдуво̄ьдуравахаравахнагӏop
йахаййо̄ьдуйо̄ьдурайахарайахнагӏop
бахаббо̄ьдубо̄ьдурабахарабахнагӏop


да̄хар дахар – gyvenimas

KlasėAbs.Gen.Dat.Erg.All.
vien.дда̄харда̄харанда̄харнада̄харо̄̌да̄харе̄̌
daug.дда̄харшда̄харийнда̄харшнада̄харшада̄харшка


дахьийта дахьийта – siųsti, išsiųsti

veiksnys išreiškiamas ergatyvu: ас дохьуьйту
bendratisKlasėdabartinisbutasis
neatliktinis
butasis
matytas
butasis
atliktinis
būsimas
дахьийтаддохьуьйтудохьуьйтурадахьийтирадахьийтинадохьуьйтур
вахьийтаввохьуьйтувохьуьйтуравахьийтиравахьийтинавохьуьйтур
йахьийтаййохьуьйтуйохьуьйтурайахьийтирайахьийтинайохьуьйтур
бахьийтаббохьуьйтубохьуьйтурабахьийтирабахьийтинабохьуьйтур


де де – diena

KlasėAbs.Gen.Dat.Erg.All.
vien.ддедийнанде̌ннадийно̄̌дийне̄̌
daug.дде̄̌ношде̄̌нойнде̄̌ношнаде̄̌ношаде̄̌ношка


де̌гӏ дегӏ – kūnas

KlasėAbs.Gen.Dat.Erg.All.
vien.дде̌гӏде̄̌гӏанде̄̌гӏанаде̄̌гӏо̄̌де̄̌гӏе̄̌
daug.ддогӏмашдогӏмийндогӏмашнадогӏмашадогӏмашка


де̄да̄ деда – senelis (tėvo tėvas)

KlasėAbs.Gen.Dat.Erg.All.
vien.вде̄да̄де̄де̄нде̄де̄наде̄дасде̄де̄га
daug.бде̄дайде̄дайнде̄дайде̄дайде̄дай


де̄̌за деза – 1. mėgti, mylėti; 2. patikti; 3. norėti (+ daiktavardis)

veiksnys išreiškiamas naudininku: сӯна де̄̌за
bendratisKlasėdabartinisbutasis
neatliktinis
butasis
matytas
butasis
atliktinis
būsimas
де̄̌задде̄̌заде̄̌зарадийзираде̌знаде̄̌зар
ве̄̌завве̄̌заве̄̌заравийзираве̌знаве̄̌зар
йе̄̌заййе̄̌зайе̄̌зарайийзирайе̌знайе̄̌зар
бе̄̌заббе̄̌забе̄̌зарабийзирабе̌знабе̄̌зар


деза деза – brangus (vertingas)

двйб
дезавезайезабеза


де̄ла дела – dievas

Abs.Gen.Dat.Erg.All.
де̄ладе̄ланде̄ланада̄ладе̄ле̄̌


де̄ха деха – ilgas

двйб
де̄хаве̄хайе̄хабе̄ха


де̄̌ша деша – 1. skaityti; 2. mokytis

veiksnys išreiškiamas ergatyvu: ас до̄ьшу
bendratisKlasėdabartinisbutasis
neatliktinis
butasis
matytas
butasis
atliktinis
būsimas
де̄̌шаддо̄ьшудо̄ьшурадийшираде̌шнадо̄ьшур
ве̄̌шавво̄ьшуво̄ьшуравийшираве̌шнаво̄ьшур
йе̄̌шаййо̄ьшуйо̄ьшурайийширайе̌шнайо̄ьшур
бе̄̌шаббо̄ьшубо̄ьшурабийширабе̌шнабо̄ьшур


де̄̌шар дешар – mokymasis, studijos

KlasėAbs.Gen.Dat.Erg.All.
vien.дде̄̌шарде̄̌шаранде̄̌шарнаде̄̌шаро̄̌де̄̌шаре̄̌
daug.дде̄̌шаршде̄̌шарийнде̄̌шаршнаде̄̌шаршаде̄̌шаршка


де̄̌шархо̄̌ дешархо – mokinys

KlasėAbs.Gen.Dat.Erg.All.
vien.в | йде̄̌шархо̄̌де̄̌шархо̄̌чунде̄̌шархо̄̌чуннаде̄̌шархо̄̌чо̄̌де̄̌шархо̄̌чуьнга
daug.бде̄̌шархойде̄̌шархойнде̄̌шархойде̄̌шархойде̄̌шархой


дийнахь дийнахь – dienąдийца дийца – pasakoti

veiksnys išreiškiamas ergatyvu: ас дуьйцу
bendratisKlasėdabartinisbutasis
neatliktinis
butasis
matytas
butasis
atliktinis
būsimas
дийцаддуьйцудуьйцурадийцирадийцинадуьйцур
вийцаввуьйцувуьйцуравийциравийцинавуьйцур
йийцаййуьйцуйуьйцурайийцирайийцинайуьйцур
бийцаббуьйцубуьйцурабийцирабийцинабуьйцур


дика дика – gerasдила дила – plauti(s), prausti(s)

veiksnys išreiškiamas ergatyvu: ас дуьлу
bendratisKlasėdabartinisbutasis
neatliktinis
butasis
matytas
butasis
atliktinis
būsimas
диладдуьлудуьлурадилирадилинадуьлур
вилаввуьлувуьлуравилиравилинавуьлур
йилаййуьлуйуьлурайилирайилинайуьлур
билаббуьлубуьлурабилирабилинабуьлур


диплом диплом – diplomas

KlasėAbs.Gen.Dat.Erg.All.
vien.ддипломдипломандипломнадипломо̄̌дипломе̄̌
daug.ддипломашдипломийндипломашнадипломашадипломашка


дипломан бо̌лх дипломан болх – disertacija

KlasėAbs.Gen.Dat.Erg.All.
vien.бдипломан бо̌лхдипломан бе̌лхандипломан балханадипломан балхо̄̌дипломан балхе̄̌
daug.бдипломан бе̌лхашдипломан бе̌лхийндипломан бе̌лхашнадипломан бе̌лхашадипломан бе̌лхашка


дитт дитт – medis

KlasėAbs.Gen.Dat.Erg.All.
vien.ддиттдиттандиттанадитто̄̌дитте̄̌
daug.ддитташдиттийндитташнадитташадитташка


диъ диъ – keturi

двйб
диъвиъйиъбиъ


довза довза – pažinti

veiksnys išreiškiamas naudininku: сӯна девза
bendratisKlasėdabartinisbutasis
neatliktinis
butasis
matytas
butasis
atliktinis
būsimas
довзаддевзадевзарадевзирадевзинадевзар
вовзаввевзавевзаравевзиравевзинавевзар
йовзаййевзайевзарайевзирайевзинайевзар
бовзаббевзабевзарабевзирабевзинабевзар


до̌г дог – širdis

KlasėAbs.Gen.Dat.Erg.All.
vien.ддо̌гдегандагнадаго̄̌даге̄̌
daug.ддегнашдегнийндегнашнадегнашадегнашка


до̄̌гӏа догӏа – raktas

KlasėAbs.Gen.Dat.Erg.All.
vien.ддо̄̌гӏадо̄̌гӏанандо̄̌гӏаннадо̄̌гӏано̄̌до̄̌гӏане̄̌
daug.ддо̄̌гӏанашдо̄̌гӏанийндо̄̌гӏанашнадо̄̌гӏанашадо̄̌гӏанашка


догӏа догӏа – lietus

KlasėAbs.Gen.Dat.Erg.All.
vien.ддогӏадогӏанандогӏаннадогӏано̄̌догӏане̄̌
daug.ддогӏанашдогӏанийндогӏанашнадогӏанашадогӏанашка


доккха доккха – didelis

двйб
доккхавоккхайоккхабоккха


долчохь долчохь – pas (vieta)

двйб
долчохьволчохьйолчохьболчохь


долчу долчу – pas (kryptis)

двйб
долчуволчуйолчуболчу


до̄̌раха дораха – pigus

двйб
до̄̌рахаво̄̌рахайо̄̌рахабо̄̌раха


доттагӏ доттагӏ – draugas, draugė

KlasėAbs.Gen.Dat.Erg.All.
vien.в | йдоттагӏдоттагӏчундоттагӏчуннадоттагӏчо̄̌доттагӏчуьнга
daug.бдоттагӏийдоттагӏийндоттагӏашнадоттагӏашадоттагӏашка


до̌хка дохка – parduoti, pardavinėti

veiksnys išreiškiamas ergatyvu: ас духку
bendratisKlasėdabartinisbutasis
neatliktinis
butasis
matytas
butasis
atliktinis
būsimas
до̌хкаддухкудухкурадоьхкирадоьхкинадухкур
во̌хкаввухкувухкуравоьхкиравоьхкинавухкур
йо̌хкаййухкуйухкурайоьхкирайоьхкинайухкур
бо̌хкаббухкубухкурабоьхкирабоьхкинабухкур


до̄ца доца – trumpas

двйб
до̄цаво̄цайо̄цабо̄ца


до̌ш дош – žodis

KlasėAbs.Gen.Dat.Erg.All.
vien.ддо̌шде̌шандашнадашо̄̌даше̄̌
daug.дде̌шнашде̌шнийнде̌шнашнаде̌шнашаде̌шнашка


до̄ьзал доьзал – šeima

KlasėAbs.Gen.Dat.Erg.All.
vien.бдо̄ьзалдо̄ьзаландо̄ьзалнадо̄ьзало̄̌до̄ьзале̄̌
daug.ддо̄ьзалшдо̄ьзалийндо̄ьзалшнадо̄ьзалшадо̄ьзалшка


дукха дукха – daugдуткъа дуткъа – plonas, liesas

двйб
дуткъавуткъайуткъабуткъа


духа а духа а – iš naujo, dar kartą

двйб
духа авуха айуха абуха а


дуьне̄̌ дуьне – pasaulis

KlasėAbs.Gen.Dat.Erg.All.
vien.ддуьне̄̌дуьне̄̌нандуьне̌ннадуьне̄̌но̄̌дуьне̄̌не̄̌
daug.ддуьне̄̌нашдуьне̄̌нийндуьне̄̌нашнадуьне̄̌нашадуьне̄̌нашка


дуьра дуьра – sūrusжижиг жижиг – mėsa

KlasėAbs.Gen.Dat.Erg.All.
vien.джижигжижиганжижигнажижиго̄̌жижиге̄̌
daug.джижигашжижигийнжижигашнажижигашажижигашка


жима жима – jaunasжима жима – mažasжо̌п жоп – atsakymas

KlasėAbs.Gen.Dat.Erg.All.
vien.джо̌пжо̄ьпанжо̄ьпанажо̄ьпо̄̌жо̄ьпе̄̌
daug.джоьпашжоьпийнжоьпашнажоьпашажоьпашка


жо̌п дала жоп дала – atsakyti, atsakinėti

veiksnys išreiškiamas ergatyvu: ас жо̌п ло̄̌
bendratisdabartinisbutasis
neatliktinis
butasis
matytas
butasis
atliktinis
būsimas
жо̌п далажо̌п ло̄̌жо̌п ло̄̌ражо̌п делиражо̌п деллажо̌п лур


журналист журналист – žurnalistas

KlasėAbs.Gen.Dat.Erg.All.
vien.в | йжурналистжурналистанжурналистанажурналисто̄̌журналисте̄̌
daug.бжурналисташжурналистийнжурналисташнажурналисташажурналисташка


жӏаьла жӏаьла – šuo

KlasėAbs.Gen.Dat.Erg.All.
vien.джӏаьлажӏаьлинжӏаьлинажӏаьло̄̌жӏаьле̄̌
daug.джӏаьлешжӏаьлийнжӏаьлешнажӏаьлешажӏаьлешка


жӏов жӏов – plaktukas

KlasėAbs.Gen.Dat.Erg.All.
vien.йжӏовжӏаьвнанжӏаьвннажӏаьвно̄̌жӏаьвне̄̌
daug.йжӏаьвнашжӏаьвнийнжӏаьвнашнажӏаьвнашажӏаьвнашка


жӏонка жӏонка – morka

KlasėAbs.Gen.Dat.Erg.All.
vien.джӏонкажӏонкинжӏонкинажӏонко̄̌жӏонке̄̌
daug.джӏонкашжӏонкийнжӏонкашнажӏонкашажӏонкашка


зе̄̌заг зезаг – gėlė

KlasėAbs.Gen.Dat.Erg.All.
vien.дзе̄̌загзе̄̌заганзе̄̌загназе̄̌заго̄̌зе̄̌заге̄̌
daug.дзе̄̌загашзе̄̌загийнзе̄̌загашназе̄̌загашазе̄̌загашка


зуда зуда – 1. moteris; 2. žmona

KlasėAbs.Gen.Dat.Erg.All.
vien.йзудазудчунзудчунназудчо̄̌зудчуьнга
daug.бзударийзударийнзударшназударшазударшка


зулам зулам – blogas darbas, žala, nusikaltimas

KlasėAbs.Gen.Dat.Erg.All.
vien.дзуламзуламанзуламназуламо̄̌зуламе̄̌
daug.дзуламашзуламийнзуламашназуламашазуламашка


зуламхо̄̌ зуламхо – nusikaltėlis

KlasėAbs.Gen.Dat.Erg.All.
vien.в | йзуламхо̄̌зуламхо̄̌чунзуламхо̄̌чунназуламхо̄̌чо̄̌зуламхо̄̌чуьнга
daug.бзуламхо̌йзуламхо̌йнзуламхо̌йзуламхо̌йзуламхо̌й


иза иза – jis, ji; tai

Abs.Gen.Dat.Erg.All.
изацуьнанцуннацо̄̌цуьнга


ирча ирча – bjaurusисс исс – devyniитт итт – dešimtиштта иштта – toks; taip, tokiu būduйаздан йаздан – rašyti

veiksnys išreiškiamas ergatyvu: ас йаздо
bendratisKlasėdabartinisbutasis
neatliktinis
butasis
matytas
butasis
atliktinis
būsimas
йаздандйаздойаздорайаздирайаздина йаздор
йазванвйазвойазворайазвирайазвина йазвор
йазйанййазйойазйорайазйирайазйина йазйор
йазбанбйазбойазборайазбирайазбина йазбор


йа̄здархо̄̌ йаздархо – rašytojas

KlasėAbs.Gen.Dat.Erg.All.
vien.в | ййа̄здархо̄̌йа̄здархо̄̌чунйа̄здархо̄̌чуннайа̄здархо̄̌чо̄̌йа̄здархо̄̌чуьнга
daug.бйа̄здархо̌ййа̄здархо̌йнйа̄здархо̌ййа̄здархо̌ййа̄здархо̌й


йалх йалх – šešiйий йий – alus

KlasėAbs.Gen.Dat.Erg.All.
vien.дйиййийнйийнайийно̄̌йийга


йир йир – daina

KlasėAbs.Gen.Dat.Erg.All.
vien.ййирйиранйиранайиро̄̌йире̄̌
daug.ййиршйирийнйиршнайиршайиршка


йиша йиша – sesuo

KlasėAbs.Gen.Dat.Erg.All.
vien.ййишайишинйишинайишасйише̄̌
daug.бйижариййижарийнйижаршнайижаршайижаршка


йо̌хкархо̄̌ йохкархо – pardavėjas, pardavėja

KlasėAbs.Gen.Dat.Erg.All.
vien.в | ййо̌хкархо̄̌йо̌хкархо̄̌чунйо̌хкархо̄̌чуннайо̌хкархо̄̌чо̄̌йо̌хкархо̄̌чуьнга
daug.бйо̌хкархо̌ййо̌хкархо̌йнйо̌хкархо̌ййо̌хкархо̌ййо̌хкархо̌й


йоӏ йоӏ – mergaitė, duktė

KlasėAbs.Gen.Dat.Erg.All.
vien.ййоӏйоӏанйоӏанайоӏо̄̌йоӏе̄̌
daug.бмехкариймехкарийнмехкаршнамехкаршамехкаршка


йукъ йукъ – vidurys, centras

KlasėAbs.Gen.Dat.Erg.All.
vien.ййукъйукъанйукъанайукъо̄̌йуккъе̄̌
daug.й йаккъашйаккъийнйаккъашнайаккъашайаккъашка


йукъахь йукъахь – kartuйурт йурт – kaimas

KlasėAbs.Gen.Dat.Erg.All.
vien.ййуртйуьртанйуьртанайуьрто̄̌йуьрта | йуьрте̄̌
daug.й йарташйартийнйарташнайарташайарташка


йуьхь йуьхь – veidas

KlasėAbs.Gen.Dat.Erg.All.
vien.ййуьхьйуьхьанйуьхьанайуьхьо̄̌йуьхье̄̌
daug.ййаххьашйаххьийнйаххьашнайаххьашайаххьашка


каро̄̌ каро – rasti, surasti

veiksnys išreiškiamas naudininku: сӯна карадо
bendratisKlasėdabartinisbutasis
neatliktinis
butasis
matytas
butasis
atliktinis
būsimas
каро̄̌дкарадокарадоракарийракарийнакаро̌р
вкаравокаравора
йкарайокарайора
бкарабокарабора


карто̌л картол – bulvė

KlasėAbs.Gen.Dat.Erg.All.
vien.йкарто̌лкарто̄̌ланкарто̄̌ланакарто̄̌ло̄̌карто̄̌ле̄̌
daug.йкарто̄̌лашкарто̄̌лийнкарто̄̌лашнакарто̄̌лашакарто̄̌лашка


кафе кафе – kavinė

KlasėAbs.Gen.Dat.Erg.All.
vien.йкафекафенкафенакафено̄̌кафега


квартира квартира – butas

KlasėAbs.Gen.Dat.Erg.All.
vien.йквартираквартиранквартиранаквартиро̄̌квартире̄̌
daug.йквартирашквартирийнквартирашнаквартирашаквартирашка


кегийрхо̌й кегийрхой – jaunimas

KlasėAbs.Gen.Dat.Erg.All.
daug.бкегийрхо̌йкегийрхо̌йнкегийрхо̌шнакегийрхо̌шакегийрхо̌шка


ке̄̌ма кема – 1. laivas; 2. lėktuvas

KlasėAbs.Gen.Dat.Erg.All.
vien.дке̄̌маке̄̌мананке̄̌маннаке̄̌мано̄̌ке̄̌мана
daug.дке̄̌манашке̄̌манийнке̄̌манашнаке̄̌манашаке̄̌манашка


ке̄̌манна тӏе̌хь кеманна тӏехь – lėktuvuкемпе̌т кемпет – saldainis

KlasėAbs.Gen.Dat.Erg.All.
vien.йкемпе̌ткемпе̄̌танкемпе̄̌танакемпе̄̌то̄̌кемпе̄̌те̄̌
daug.йкемпе̄̌ташкемпе̄̌тийнкемпе̄̌ташнакемпе̄̌ташакемпе̄̌ташка


керла керла – naujasке̌ст-ке̌ста кест-кеста – dažnaiке̄̌хат кехат – laiškas

KlasėAbs.Gen.Dat.Erg.All.
vien.дке̄̌хатке̄̌хатанке̄̌хатнаке̄̌хато̄̌ке̄̌хате̄̌
daug.дке̄̌хаташке̄̌хатийнке̄̌хаташнаке̄̌хаташаке̄̌хаташка


кино кино – kinas

KlasėAbs.Gen.Dat.Erg.All.
vien.йкинокинонкинонакиноно̄̌кинога
daug.йкиношкинойнкиношнакиношакиношка


класс класс – klasė

KlasėAbs.Gen.Dat.Erg.All.
vien.йклассклассанклассанаклассо̄̌классе̄̌
daug.йклассашклассийнклассашнаклассашаклассашка


книга книга – knyga

KlasėAbs.Gen.Dat.Erg.All.
vien.йкнигакнигинкнигинакниго̄̌книге̄̌
daug.йкнигашкнигийнкнигашнакнигашакнигашка


ко̌г ког – koja

KlasėAbs.Gen.Dat.Erg.All.
vien.бко̌гко̄̌ганко̄̌ганако̄̌го̄̌ко̄̌ге̄̌
daug.дко̄̌гашко̄̌гийнко̄̌гашнако̄̌гашако̄̌гашка


команда команда – komanda

KlasėAbs.Gen.Dat.Erg.All.
vien.йкомандакомандинкомандинакомандо̄̌команде̄̌
daug.йкомандашкомандийнкомандашнакомандашакомандашка


ко̌р кор – langas

KlasėAbs.Gen.Dat.Erg.All.
vien.дко̌рко̄̌ранко̄̌ранако̄̌ро̄̌ко̄̌ре̄̌
daug.дко̄̌рашко̄̌рийнко̄̌рашнако̄̌рашако̄̌рашка


ко̄̌ра йуххе̌хь кора йуххехь – prie langoко̄̌ра юххе̌хь кора юххехь – prie langoкорта корта – galva

KlasėAbs.Gen.Dat.Erg.All.
vien.бкортакоьртанкоьртанакоьрто̄̌коьрте̄̌
daug.дкортошкортойнкортошнакортошакортошка


ко̌ч коч – marškiniai

KlasėAbs.Gen.Dat.Erg.All.
vien.йко̌чкӯчанкӯчанакӯчо̄̌кӯче̄̌
daug.й кӯчамашкӯчамийнкӯчамашнакӯчамашакӯчамашка


куй куй – kepurė

KlasėAbs.Gen.Dat.Erg.All.
vien.бкуйкуйнанкуйннакуйно̄̌куйне̄̌
daug.дкуйнашкуйнийнкуйнашнакуйнашакуйнашка


кура кура – išdidus; arogantiškasкуьг куьг – ranka

KlasėAbs.Gen.Dat.Erg.All.
vien.дкуьгкуьйганкуьйганакуьйго̄̌куьйге̄̌
daug.дкуьйгашкуьйгийнкуьйгашнакуьйгашакуьйгашка


куьг то̄̌ха куьг тоха – liesti, paliesti

veiksnys išreiškiamas ergatyvu: ас куьг тӯху
bendratisdabartinisbutasis
neatliktinis
butasis
matytas
butasis
atliktinis
būsimas
куьг то̄̌хакуьг тӯхукуьг тӯхуракуьг туьйхиракуьг то̄ьхнакуьг тӯхур


кхиа кхиа – 1. augti; 2. prinokti

veiksnys išreiškiamas absoliutyvu: со кхуьу
bendratisdabartinisbutasis
neatliktinis
butasis
matytas
butasis
atliktinis
būsimas
кхиакхуьукхуьуракхииракхиънакхуьур


кхиъна кхиъна – 1. suaugęs; 2. prinokęsкхо кхо – trysкхузахь кхузахь – čiaкъаме̌л къамел – pokalbis, kalbėjimas, prakalba

KlasėAbs.Gen.Dat.Erg.All.
vien.дкъаме̌лкъаме̄̌ланкъаме̄̌ланакъаме̄̌ло̄̌къаме̄̌ле̄̌
daug.дкъаме̄̌лашкъаме̄̌лийнкъаме̄̌лашнакъаме̄̌лашакъаме̄̌лашка


къаме̌л дан къамел дан – kalbėtis

veiksnys išreiškiamas ergatyvu: ас къаме̌л до̌
bendratisdabartinisbutasis
neatliktinis
butasis
matytas
butasis
atliktinis
būsimas
къаме̌л данкъаме̌л до̌къаме̌л до̌ракъаме̌л диракъаме̌л динакъаме̌л дер


къахьо̄̌ къахьо – kava

KlasėAbs.Gen.Dat.Erg.All.
vien.йкъахьо̄̌къахьо̄̌нанкъахьо̌ннакъахьо̄̌но̄̌къахьо̄̌га
daug.йкъахьо̄̌нашкъахьо̄̌нийнкъахьо̄̌нашнакъахьо̄̌нашакъахьо̄̌нашка


къаьхьа къаьхьа – kartusкъе̄на къена – senas (nejaunas)къо̄̌на къона – jaunasкъу къу – vagis, vagilė

KlasėAbs.Gen.Dat.Erg.All.
vien.в | йкъукъуьнанкъуьннакъуьно̄̌къуьне̄̌
daug.бкъуйкъуйнкъуйкъуйкъуй


кӏайн кӏайн – baltasкӏант кӏант – berniukas, sūnus

KlasėAbs.Gen.Dat.Erg.All.
vien.вкӏанткӏентанкӏантанакӏантакӏанте̄̌
daug.бкӏентийкӏентийнкӏенташнакӏенташакӏенташка


кӏе̄да кӏеда – minkštasкӏира кӏира – savaitė

KlasėAbs.Gen.Dat.Erg.All.
vien.дкӏиракӏирананкӏираннакӏирано̄̌кӏиране̄̌
daug.дкӏиранашкӏиранийнкӏиранашнакӏиранашакӏиранашка


кӏорга кӏорга – gilusлаа лаа – norėti (+ veiksmažodis)

veiksnys išreiškiamas naudininku: сӯна лаьа
bendratisdabartinisbutasis
neatliktinis
butasis
matytas
butasis
atliktinis
būsimas
лаалаьалаьаралииралиъналуур


лаг лаг – 1. gerklė; 2. kaklas

KlasėAbs.Gen.Dat.Erg.All.
vien.длаглоганлоганалого̄̌логе̄̌
daug.длегашлегийнлегашналегашалегашка


лаза лаза – skaudėti

veiksnys išreiškiamas naudininku: сӯна лозу
bendratisdabartinisbutasis
neatliktinis
butasis
matytas
butasis
atliktinis
būsimas
лазалозулозуралезиралезналозур


лам лам – kalnas

KlasėAbs.Gen.Dat.Erg.All.
vien.бламла̄мананла̄маннала̄мано̄̌ла̄мане̄̌ | ло̄̌ма
daug.длаьмнашлаьмнийнлаьмнашналаьмнашалаьмнашка


латта латта – stovėti

veiksnys išreiškiamas absoliutyvu: со лаьтта
bendratisdabartinisbutasis
neatliktinis
butasis
matytas
butasis
atliktinis
būsimas
латталаьтталаьттаралаьттиралаьттиналаьттар


ла̄ца лаца – 1. pagriebti, sugauti, suimti, areštuoti; 2. pasamdyti; 3. išsinuomoti

veiksnys išreiškiamas ergatyvu: ас ло̄цу
bendratisdabartinisbutasis
neatliktinis
butasis
matytas
butasis
atliktinis
būsimas
ла̄цало̄цуло̄цурале̄циралаьцнало̄цур


лачкъо̄̌ лачкъо – 1. slėpti, paslėpti; 2. vogti, pavogti

veiksnys išreiškiamas ergatyvu: ас лачкъадо
bendratisKlasėdabartinisbutasis
neatliktinis
butasis
matytas
butasis
atliktinis
būsimas
лачкъо̄̌длачкъадолачкъадоралачкъийралачкъийналачкъадор
влачкъаволачкъаворалачкъавор
йлачкъайолачкъайоралачкъайор
блачкъаболачкъаборалачкъабор


лаьцна лаьцна – apie (tam tikrą temą)лекха лекха – aukštasле̄̌ло̄̌рхо̄̌ лелорхо – vairuotojas

KlasėAbs.Gen.Dat.Erg.All.
vien.в | йле̄̌ло̄̌рхо̄̌ле̄̌ло̄̌рхо̄̌чунле̄̌ло̄̌рхо̄̌чуннале̄̌ло̄̌рхо̄̌чо̄̌ле̄̌ло̄̌рхо̄̌чуьнга
daug.бле̄̌ло̄̌рхойле̄̌ло̄̌рхойнле̄̌ло̄̌рхойле̄̌ло̄̌рхойле̄̌ло̄̌рхой


лерг лерг – ausis

KlasėAbs.Gen.Dat.Erg.All.
vien.длерглерганлерганалерго̄̌лерге̄̌
daug.длергашлергийнлергашналергашалергашка


ле̄̌ха леха – ieškoti

veiksnys išreiškiamas ergatyvu: ас ло̄ьху
bendratisdabartinisbutasis
neatliktinis
butasis
matytas
butasis
atliktinis
būsimas
ле̄̌хало̄ьхуло̄ьхуралийхирале̌хнало̄ьхур


лимон лимон – citrina

KlasėAbs.Gen.Dat.Erg.All.
vien.йлимонлимо̄нанлимонналимо̄но̄̌лимо̄не̄̌
daug.йлимо̄нашлимо̄нийнлимо̄нашналимо̄нашалимо̄нашка


ло̄̌ ло – sniegas

KlasėAbs.Gen.Dat.Erg.All.
vien.дло̄̌лайнлайналайно̄̌лайга
daug.д ло̌шло̌йнло̌шнало̌шало̌шка


ловза ловза – žaisti

veiksnys išreiškiamas absoliutyvu: со ловзу
bendratisdabartinisbutasis
neatliktinis
butasis
matytas
butasis
atliktinis
būsimas
ловзаловзуловзуралевзиралевзиналовзур


ловзар ловзар – 1. žaidimas; 2. vestuvės

KlasėAbs.Gen.Dat.Erg.All.
vien.дловзарловзаранловзарналовзаро̄̌ловзарга
daug.дловзаршловзарийнловзаршналовзаршаловзаршка


ло̄̌ма лома – į kalnusло̄̌махь ломахь – kalnuoseло̌р лор – gydytojas

KlasėAbs.Gen.Dat.Erg.All.
vien.в | йло̌рло̄ьранло̄ьранало̄ьро̄̌ло̄ьре̄̌
daug.бло̄ьрашло̄ьрийнло̄ьрашнало̄ьрашало̄ьрашка


лоха лоха – žemasлӯлахо̄̌ лулахо – kaimynas, kaimynė

KlasėAbs.Gen.Dat.Erg.All.
vien.в | йлӯлахо̄̌лӯлахо̄̌чунлӯлахо̄̌чунналӯлахо̄̌чо̄̌лӯлахо̄̌чуьнга
daug.блӯлахо̌йлӯлахо̌йнлӯлахо̌йлӯлахо̌йлӯлахо̌й


мага мага – galėti

veiksnys išreiškiamas ergatyvu: ас мега
bendratisdabartinisbutasis
neatliktinis
butasis
matytas
butasis
atliktinis
būsimas
магамегамегарамегирамегнамегар


маж маж – barzda

KlasėAbs.Gen.Dat.Erg.All.
vien.ймажможанможанаможо̄̌може̄̌
daug.ймажошмажойнмажошнамажошамажошка


майра майра – vyras (sutuoktinis)

KlasėAbs.Gen.Dat.Erg.All.
vien.вмайрамайрачунмайрачуннамайрачо̄̌майрачуьнга
daug.бма̄рошма̄ройнма̄рошнама̄рошама̄рошка


мала мала – gerti

veiksnys išreiškiamas ergatyvu: ас молу
bendratisdabartinisbutasis
neatliktinis
butasis
matytas
butasis
atliktinis
būsimas
маламолумолурамелирамелламер


малх малх – saulė

KlasėAbs.Gen.Dat.Erg.All.
vien.бмалхмаьлханмаьлханамаьлхо̄̌маьлхе̄̌


мара мара – nosis

KlasėAbs.Gen.Dat.Erg.All.
vien.бмарамеранмеранамepо̄̌мере̄̌
daug.дмарошмаройнмарошнамарошамарошка


марха марха – debesis

KlasėAbs.Gen.Dat.Erg.All.
vien.ймархамархинмархинамархо̄̌мархе̄̌
daug.ймархашмархийнмархашнамархашамархашка


мас мас – plaukas

KlasėAbs.Gen.Dat.Erg.All.
vien.ймасмесанмесанамесо̄̌месе̄̌
daug.ймесашмесийнмесашнамесашамесашка


маса маса – kiekмассо̄̌ а массо а – visi, visosмах мах – kaina

KlasėAbs.Gen.Dat.Erg.All.
vien.бмахме̄ханме̄ханаме̄хо̄̌ме̄хе̄̌
daug.бме̄хашме̄хийнме̄хашнаме̄хашаме̄хашка


маца маца – kadaмашен машен – automobilis

KlasėAbs.Gen.Dat.Erg.All.
vien.ймашенмашенанмашеннамашено̄̌машене̄̌
daug.ймашенашмашенийнмашенашнамашенашамашенашка


маьждиг маьждиг – mečetė

KlasėAbs.Gen.Dat.Erg.All.
vien.дмаьждигмаьждиганмаьждигнамаьждиго̄̌маьждиге̄̌
daug.дмаьждигашмаьждигийнмаьждигашнамаьждигашамаьждигашка


маьнга маьнга – lova

KlasėAbs.Gen.Dat.Erg.All.
vien.бмаьнгамаьнгинмаьнгинамаьнго̄̌маьнге̄̌
daug.дмаьнгешмаьнгийнмаьнгешнамаьнгешамаьнгешка


маьнги тӏе̌хь маьнги тӏехь – lovoje, ant lovosмела мела – šiltasмеллаша меллаша – lėtasмерза мерза – saldusметтиг меттиг – vieta

KlasėAbs.Gen.Dat.Erg.All.
vien.йметтигметтиганметтигнаметтиго̄̌меттиге̄̌
daug.йметтигашметтигийнметтигашнаметтигашаметтигашка


меца меца – alkanasмийра то̄̌ха мийра тоха – spirti

veiksnys išreiškiamas ergatyvu: ас мийра тӯху
bendratisdabartinisbutasis
neatliktinis
butasis
matytas
butasis
atliktinis
būsimas
мийра то̄̌хамийра тӯхумийра тӯхурамийра туьйхирамийра то̄ьхнамийра тӯхур


мила мила – kas (apie žmogų)

Abs.Gen.Dat.Erg.All.
милахье̄нанхьаннахьахьаьнга
муьлш


мича мича – kur (kryptis)мичара мичара – iš kurмичахь мичахь – kurмогуш могуш – sveikasмо̄жа можа – geltonasмоз моз – medus

KlasėAbs.Gen.Dat.Erg.All.
vien.дмозмезанмазанамазо̄̌мазе̄̌
daug.дмезашмезийнмезашнамезашамезашка


мо̌стагӏ мостагӏ – priešas

KlasėAbs.Gen.Dat.Erg.All.
vien.в | ймо̌стагӏмо̌стагӏанмо̌стагӏнамо̌стагӏо̄̌мǒcтaгӏе̄̌
daug.бмо̌стагӏиймо̌стагӏийнмо̌стагӏашнамо̌стагӏашамо̌стагӏашка


мо̌тт мотт – liežuvis; kalba

KlasėAbs.Gen.Dat.Erg.All.
vien.бмо̌ттметтанматтанаматто̄̌матте̄̌
daug.дметтанашметтанийнметтанашнаметтанашаметтанашка


мо̌тта мотта – atrodyti (kam)

veiksnys išreiškiamas naudininku: сӯна моьтту
bendratisdabartinisbutasis
neatliktinis
butasis
matytas
butasis
atliktinis
būsimas
мо̌ттамоьттумоьттурамоьттирамоьттинамоьттур


мохь мохь – ri̇ksmas

KlasėAbs.Gen.Dat.Erg.All.
vien.бмохьмаьхьаранмаьхьарнамаьхьаро̄̌маьхьаре̄̌
daug.дмаьхьариймаьхьарийнмаьхьаршнамаьхьаршамаьхьаршка


мохь то̄̌ха мохь тоха – 1. suri̇kti, ri̇ktelti; 2. pašaukti

veiksnys išreiškiamas ergatyvu: ас мохь тӯху
bendratisdabartinisbutasis
neatliktinis
butasis
matytas
butasis
atliktinis
būsimas
мохь то̄̌хамохь тӯхумохь тӯхурамохь туьйхирамохь то̄ьхнамохь тӯхур


музей музей – muziejus

KlasėAbs.Gen.Dat.Erg.All.
vien.ймузеймузейнмузейнамузейно̄̌музейга
daug.ймузейшмузейийнмузейшнамузейшамузейшка


мукъа мукъа – laisvas (neužimtas; nedarbo)мутта мутта – sultys

KlasėAbs.Gen.Dat.Erg.All.
vien.дмуттамуттананмуттаннамуттано̄̌муттане̄̌
daug.дмуттанашмуттанийнмуттанашнамуттанашамуттанашка


муха муха – koks; kaipмуьста муьста – rūgštusнаб наб – miegas

KlasėAbs.Gen.Dat.Erg.All.
vien.йнабна̄баранна̄барнана̄баро̄̌на̄баре̄̌
daug.йна̄баршна̄барийнна̄баршнана̄баршана̄баршка


наб йан наб йан – miegoti

veiksnys išreiškiamas ergatyvu: ас наб йо̌
bendratisdabartinisbutasis
neatliktinis
butasis
matytas
butasis
atliktinis
būsimas
наб йаннаб йо̌наб йо̌ранаб йиранаб йинанаб йер


наггахь наггахь – retaiна̄кха накха – 1. krūtis; 2. krūtinė

KlasėAbs.Gen.Dat.Erg.All.
vien.бна̄кхане̄кханне̄кханане̄кхо̄̌не̄кхе̄̌
daug.дна̄кхошна̄кхойнна̄кхошнана̄кхошана̄кхошка


на̄къо̌ст накъост – kolega, palydovas, bendražygis

KlasėAbs.Gen.Dat.Erg.All.
vien.в | йна̄къо̌стна̄къо̌станна̄къо̌станана̄къо̌сто̄̌на̄къо̌сте̄̌
daug.бна̄къо̌стийна̄къо̌стийнна̄къо̌сташнана̄къо̌сташана̄къо̌сташка


нана нана – motina, mama

KlasėAbs.Gen.Dat.Erg.All.
vien.йнанане̄наннаннана̄насне̄не̄̌
daug.бна̄нойна̄нойнна̄нойна̄нойна̄ной


наьрс наьрс – agurkas

KlasėAbs.Gen.Dat.Erg.All.
vien.йнаьрснаьрсаннаьрсананаьрсо̄̌наьрсе̄̌
daug.йнаьрсашнаьрсийннаьрсашнанаьрсашанаьрсашка


не̌къ некъ – kelias

KlasėAbs.Gen.Dat.Erg.All.
vien.бне̌къне̄̌къанне̄̌къанане̄̌къо̄̌не̄̌къе̄̌
daug.дне̄̌къашне̄̌къийнне̄̌къашнане̄̌къашане̄̌къашка


не̄̌къахо̄̌ некъахо – keleivis

KlasėAbs.Gen.Dat.Erg.All.
vien.в | йне̄̌къахо̄̌не̄̌къахо̄̌чунне̄̌къахо̄̌чуннане̄̌къахо̄̌чо̄̌не̄̌къахо̄̌чуьнга
daug.бне̄̌къахойне̄̌къахойнне̄̌къахойне̄̌къахойне̄̌къахой


не̌хча нехча – sūris

KlasėAbs.Gen.Dat.Erg.All.
vien.йне̌хчане̌хчинне̌хчинане̌хчо̄̌не̌хче̄̌
daug.йне̌хчанашне̌хчанийнне̌хчанашнане̌хчанашане̌хчанашка


не̌ӏ неӏ – durys

KlasėAbs.Gen.Dat.Erg.All.
vien.йне̌ӏне̌ӏаранне̌ӏарнане̌ӏаро̄̌не̌ӏаре̄̌
daug.йне̌ӏаршне̌ӏарийнне̌ӏаршнане̌ӏаршане̌ӏаршка


не̌ӏара йуххе̌хь неӏара йуххехь – prie durųне̌ӏарна йуххе̌хь неӏарна йуххехь – prie durųнийса нийса – 1. tiesus, lygus; 2. teisus, teisingasнийса до̄цу нийса доцу – klaidingas, neteisingas

двйб
нийса до̄цунийса во̄цунийса йо̄цунийса бо̄цу


нохчи нохчи – čečėnas, čečėnė

KlasėAbs.Gen.Dat.Erg.All.
vien.в | йнохчинохчичуннохчичуннанохчичо̄̌нохчичуьнга
daug.бнохчийнохчийннохчашнанохчашанохчашка


нохчийн маттахь нохчийн маттахь – čečėnų kalba (kuo?), čečėniškaiнохчийн мо̌тт нохчийн мотт – čečėnų kalbaНохчийчоь Нохчийчоь – Čečėnija

KlasėAbs.Gen.Dat.Erg.All.
vien.йНохчийчоьНохчийчоьнанНохчийчоьннаНохчийчоьнō̌Нохчийчу


о̄̌зо̄̌ озо – traukti

veiksnys išreiškiamas ergatyvu: ас о̄̌задо
bendratisKlasėdabartinisbutasis
neatliktinis
butasis
matytas
butasis
atliktinis
būsimas
о̄̌зо̄̌до̄̌задоо̄̌задорао̄̌зийрао̄̌зийнао̄̌задор
во̄̌завоо̄̌заворао̄̌завор
йо̄̌зайоо̄̌зайорао̄̌зайор
бо̄̌забоо̄̌заборао̄̌забор


ойла ойла – mintis, idėja

KlasėAbs.Gen.Dat.Erg.All.
vien.йойлаойлананойланнаойланно̄̌ойлане̄̌
daug.йойланашойланийнойланашнаойланашаойланашка


ойла йан ойла йан – galvoti

veiksnys išreiškiamas ergatyvu: ас ойла йо̌
bendratisdabartinisbutasis
neatliktinis
butasis
matytas
butasis
atliktinis
būsimas
ойла йанойла йо̌ойла йо̌раойла йираойла йинаойла йер


о̌лхазар олхазар – paukštis

KlasėAbs.Gen.Dat.Erg.All.
vien.до̌лхазаро̌лхазарано̌лхазарнао̌лхазаро̄̌о̌лхазаре̄̌
daug.до̌лхазаршо̌лхазарийно̌лхазаршнао̌лхазаршао̌лхазаршка


оьзда оьзда – mandagusоьрсийн маттахь оьрсийн маттахь – rusų kalba (kuo?), rusiškaiоьрсийн мо̌тт оьрсийн мотт – rusų kalbaпа̄зат пазат – kojinė

KlasėAbs.Gen.Dat.Erg.All.
vien.йпа̄затпа̄затанпа̄затнапа̄зато̄̌па̄зате̄̌
daug.йпа̄заташпа̄затийнпа̄заташнапа̄заташапа̄заташка


пе̌н пен – siena

KlasėAbs.Gen.Dat.Erg.All.
vien.бпе̌нпе̄̌нанпе̌ннапе̄̌но̄̌пе̄̌не̄̌
daug.дпе̄̌нашпе̄̌нийнпе̄̌нашнапе̄̌нашапе̄̌нашка


пе̄̌на йуххе̌хь пена йуххехь – prie sienosпе̄̌на тӏе̌хь пена тӏехь – ant sienosпе̄̌на юххе̌хь пена юххехь – prie sienosпе̄̌тар петар – butas

KlasėAbs.Gen.Dat.Erg.All.
vien.йпе̄̌тарпе̄̌таранпе̄̌тарнапе̄̌таро̄̌пе̄̌таре̄̌
daug.йпе̄̌таршпе̄̌тарийнпе̄̌таршнапе̄̌таршапе̄̌таршка


пилот пилот – lakūnas, pilotas

KlasėAbs.Gen.Dat.Erg.All.
vien.в | йпилотпилотанпилотанапилото̄̌пилоте̄̌
daug.бпилоташпилотийнпилоташнапилоташапилоташка


полицин бе̌лхало̄̌ полицин белхало – policininkas, policininkė

KlasėAbs.Gen.Dat.Erg.All.
vien.в | йполицин бе̌лхало̄̌полицин бе̌лхало̄̌чунполицин бе̌лхало̄̌чуннаполицин бе̌лхало̄̌чо̄̌полицин бе̌лхало̄̌чуьнга
daug.бполицин бе̌лхало̌йполицин бе̌лхало̌йнполицин бе̌лхало̌йполицин бе̌лхало̌йполицин бе̌лхало̌й


помидор помидор – pomidoras

KlasėAbs.Gen.Dat.Erg.All.
vien.йпомидорпомидоранпомидоранапомидоро̄̌помидоре̄̌
daug.йпомидорашпомидорийнпомидорашнапомидорашапомидорашка


пхи пхи – penkiпӏелг пӏелг – pirštas

KlasėAbs.Gen.Dat.Erg.All.
vien.бпӏелгпӏелганпӏелганапӏелго̄̌пӏелге̄̌
daug.дпӏелгашпӏелгийнпӏелгашнапӏелгашапӏелгашка


пӏелг то̄̌ха пӏелг тоха – liesti, paliesti

veiksnys išreiškiamas ergatyvu: ас пӏелг тӯху
bendratisdabartinisbutasis
neatliktinis
butasis
matytas
butasis
atliktinis
būsimas
пӏелг то̄̌хапӏелг тӯхупӏелг тӯхурапӏелг туьйхирапӏелг то̄ьхнапӏелг тӯхур


рагӏ рагӏ – eilė (pvz. parduotuvėje)

KlasėAbs.Gen.Dat.Erg.All.
vien.йрагӏрогӏанрогӏанарогӏо̄̌рогӏе̄̌
daug.йраьгӏнашраьгӏнийнраьгӏнашнараьгӏнашараьгӏнашка


ресторан ресторан – restoranas

KlasėAbs.Gen.Dat.Erg.All.
vien.йресторанресторананрестораннаресторано̄̌ресторане̄̌
daug.й ресторанашресторанийнресторанашнаресторанашаресторанашка


сайн сайн – savo (mano)салти салти – karys

KlasėAbs.Gen.Dat.Erg.All.
vien.в | йсалтисалтичунсалтичуннасалтичо̄̌салтичуьнга
daug.б салтийсалтийнсалташнасалташасалташка


самукъане̄̌ самукъане – įdomusсан сан – manoсарахь сарахь – vakarąсахьт сахьт – valanda

KlasėAbs.Gen.Dat.Erg.All.
vien.дсахьтсахьтансахьтанасахьто̄̌сахьте̄̌
daug.д сахьташсахьтийнсахьташнасахьташасахьташка


селхана селхана – vakarсийна сийна – mėlynasсирла сирла – šviesusсиха сиха – greitasсо со – aš

Abs.Gen.Dat.Erg.All.
сосансӯнаас / асасо̄ьга


со̌м сом – rublis

KlasėAbs.Gen.Dat.Erg.All.
vien.дсо̌мсо̄ьмансо̄ьманасо̄ьмо̄̌со̄ьме̄̌
daug.дсо̄ьмашсо̄ьмийнсо̄ьмашнасо̄ьмашасо̄ьмашка


сонта сонта – kvailasСоьлжа-Гӏа̄ла Соьлжа-Гӏала – Groznas (miestas)

KlasėAbs.Gen.Dat.Erg.All.
vien.йСоьлжа-Гӏа̄лаСоьлжа-Гӏа̄линСоьлжа-Гӏа̄линаСоьлжа-Гӏа̄лано̄̌Соьлжа-Гӏа̄ла


стаг стаг – asmuo, žmogus

KlasėAbs.Gen.Dat.Erg.All.
vien.в | йстагстеганстаганастагастаге̄̌


статйа статйа – straipsnis

KlasėAbs.Gen.Dat.Erg.All.
vien.йстатйастатйанстатйанастатйано̄̌статйага
daug.йстатйашстатйийнстатйашнастатйашастатйашка


сте̌нга стенга – kur (kryptis)сте̌нгара стенгара – iš kurсте̌нгахь стенгахь – kurстигал стигал – dangus

KlasėAbs.Gen.Dat.Erg.All.
vien.йстигалстигаланстигалнастигало̄̌стигала | стигале̄̌
daug.й стигалшстигалийнстигалшнастигалшастигалшка


стол стол – stalas

KlasėAbs.Gen.Dat.Erg.All.
vien.йстолстоьланстоьланастоьло̄̌стоьле̄̌
daug.йстоьлашстоьлийнстоьлашнастоьлашастоьлашка


сто̌м стом – vaisius

KlasėAbs.Gen.Dat.Erg.All.
vien.бсто̌мсто̄ьмансто̄ьманасто̄ьмо̄̌сто̄ьме̄̌
daug.дсто̄ьмашсто̄ьмийнсто̄ьмашнасто̄ьмашасто̄ьмашка


стомма стомма – storasстоьла тӏе̌хь стоьла тӏехь – ant staloстоьла хьалха стоьла хьалха – prie staloстудент студент – studentas

KlasėAbs.Gen.Dat.Erg.All.
vien.встудентстудентанстудентанастуденто̄̌студенте̄̌
daug.бстуденташстудентийнстуденташнастуденташастуденташка


студентка студентка – studentė

KlasėAbs.Gen.Dat.Erg.All.
vien.йстуденткастуденткинстуденткинастуденткасстудентке̄̌
daug.б студенткашстуденткийнстуденткашнастуденткашастуденткашка


сурт сурт – paveikslas, piešinys, nuotrauka

KlasėAbs.Gen.Dat.Erg.All.
vien.дсуртсуьртансуьртанасуьрто̄̌суьрте̄̌
daug.д суьрташсуьртийнсуьрташнасуьрташасуьрташка


суьйре̄̌ суьйре – vakaras

KlasėAbs.Gen.Dat.Erg.All.
vien.йсуьйре̄̌суьйре̄̌нансуьйре̌ннасуьйре̄̌но̄̌суьйре̄̌не̄̌
daug.йсуьйре̄̌нашсуьйре̄̌нийнсуьйре̄̌нашнасуьйре̄̌нашасуьйре̄̌нашка


такси такси – taksi

KlasėAbs.Gen.Dat.Erg.All.
vien.йтакситаксинтаксинатаксино̄̌таксига
daug.йтаксештаксийнтаксешнатаксешатаксешка


тарсал тарсал – voverė

KlasėAbs.Gen.Dat.Erg.All.
vien.йтарсалтарсалантарсалнатарсало̄̌тарсале̄̌
daug.йтарсалштарсалийнтарсалшнатарсалшатарсалшка


татта татта – stumti

veiksnys išreiškiamas ergatyvu: ас тотту
bendratisdabartinisbutasis
neatliktinis
butasis
matytas
butasis
atliktinis
būsimas
таттатоттутоттуратеттиратеттина тоттур


тахана тахана – šiandienтаханле̄ра таханлера – šiandieninisтера тера – panašusтетрад тетрад – sąsiuvinis

KlasėAbs.Gen.Dat.Erg.All.
vien.дтетрадтетрадантетраднатетрадо̄̌тетраде̄̌
daug.дтетрадаштетрадийнтетрадашнатетрадашатетрадашка


те̄̌ша теша – tikėti (kam; kuo)

veiksnys išreiškiamas absoliutyvu: со те̄̌ша
bendratisdabartinisbutasis
neatliktinis
butasis
matytas
butasis
atliktinis
būsimas
те̄̌шате̄̌шате̄̌шаратийширате̌шна те̄̌шар


тиша тиша – senas (nenaujas)то̄ба тоба – 1. grupė (žmonių); 2. minia

KlasėAbs.Gen.Dat.Erg.All.
vien.йто̄бато̄бананто̄баннато̄бано̄̌то̄бане̄̌
daug.йто̄банашто̄банийнто̄банашнато̄банашато̄банашка


то̄̌ха тоха – trenkti, smogti, mušti, belsti

veiksnys išreiškiamas ergatyvu: ас тӯху
bendratisdabartinisbutasis
neatliktinis
butasis
matytas
butasis
atliktinis
būsimas
то̄̌хатӯхутӯхуратуьйхирато̄ьхнатӯхур


туфли туфли – batas

KlasėAbs.Gen.Dat.Erg.All.
vien.йтуфлитуфлинтуфлинатуфлино̄̌туфлига
daug.йтуфлештуфлийнтуфлешнатуфлешатуфлешка


туьйра туьйра – pasaka

KlasėAbs.Gen.Dat.Erg.All.
vien.дтуьйратуьйранантуьйраннатуьйрано̄̌туьйранē̌
daug.дтуьйранаштуьйранийнтуьйранашнатуьйранашатуьйранашка


туька туька – parduotuvė

KlasėAbs.Gen.Dat.Erg.All.
vien.йтуькатуьканантуьканнатуькано̄̌туькана | туькане̄̌
daug.й туьканаштуьканийнтуьканашнатуьканашатуьканашка


тхан тхан – mūsų (ekskl.)тхо тхо – mes (ekskl.)

Abs.Gen.Dat.Erg.All.
тхотхантхӯнао̄хатхо̄ьга


тӏай тӏай – tiltas

KlasėAbs.Gen.Dat.Erg.All.
vien.дтӏайтӏе̄̌нтӏайнатӏайно̄̌тӏайга
daug.дтӏе̌штӏе̌ийнтӏе̌шнатӏе̌шатӏе̌шка


тӏаккха тӏаккха – paskuiтӏом тӏом – karas

KlasėAbs.Gen.Dat.Erg.All.
vien.бтӏомтӏемантӏаманатӏамо̄̌тӏаме̄̌
daug.бтӏемаштӏемийнтӏемашнатӏемашатӏемашка


тӏоьрмиг тӏоьрмиг – krepšys, kuprinė, maišas

KlasėAbs.Gen.Dat.Erg.All.
vien.бтӏоьрмигтӏоьрмигантӏоьрмигнатӏоьрмиго̄̌тӏоьрмиге̄̌
daug.дтӏоьрмигаштӏоьрмигийнтӏоьрмигашнатӏоьрмигашатӏоьрмигашка


тӏулг тӏулг – akmuo

KlasėAbs.Gen.Dat.Erg.All.
vien.бтӏулгтӏулгантӏулганатӏулго̄̌тӏулге̄̌
daug.дтӏулгаштӏулгийнтӏулгашнатӏулгашатӏулгашка


университет университет – universitetas

KlasėAbs.Gen.Dat.Erg.All.
vien.йуниверситетуниверситетануниверситетанауниверситето̄̌университете̄̌
daug.й университеташуниверситетийнуниверситеташнауниверситеташауниверситеташка


ӯрам урам – gatvė

KlasėAbs.Gen.Dat.Erg.All.
vien.бӯрамӯраманӯрамнаӯрамо̄̌ӯраме̄̌
daug.дӯрамашӯрамийнӯрамашнаӯрамашаӯрамашка


урок урок – pamoka

KlasėAbs.Gen.Dat.Erg.All.
vien.йурокурокануроканауроко̄̌уроке̄̌
daug.й урокашурокийнурокашнаурокашаурокашка


урс урс – peilis

KlasėAbs.Gen.Dat.Erg.All.
vien.дурсуьрсануьрсанауьрсо̄̌уьрсе̄̌
daug.дарсашарсийнарсашнаарсашаарсашка


уьш уьш – jie, jos

Abs.Gen.Dat.Erg.All.
уьшце̄ранцарнаца̄рацаьрга


фамили фамили – pavardė

KlasėAbs.Gen.Dat.Erg.All.
vien.йфамилифамилинфамилинафамилино̄̌фамилига
daug.йфамилешфамилийнфамилешнафамилешафамилешка


фильм фильм – filmas

KlasėAbs.Gen.Dat.Erg.All.
vien.йфильмфильманфильманафильмо̄̌фильме̄̌
daug.й фильмашфильмийнфильмашнафильмашафильмашка


хаа хаа – 1. žinoti; 2. mokėti, sugebėti

veiksnys išreiškiamas naudininku: сӯна хаьа
bendratisdabartinisbutasis
neatliktinis
butasis
matytas
butasis
atliktinis
būsimas
хаахаьахаьарахиирахиънахаьар


хаам хаам – pranešimas, žinia

KlasėAbs.Gen.Dat.Erg.All.
vien.бхаамхааманхаамнахаамо̄̌хааме̄̌
daug.бхаамашхаамийнхаамашнахаамашахаамашка


хаар хаар – žinojimas, mokėjimas

KlasėAbs.Gen.Dat.Erg.All.
vien.дхаархааранхаарнахааро̄̌хааре̄̌
daug.дхааршхаарийнхааршнахааршахааршка


хабар хабар – naujiena; gandas

KlasėAbs.Gen.Dat.Erg.All.
vien.дхабархабаранхабарнахабаро̄̌хабаре̄̌
daug.дхабаршхабарийнхабаршнахабаршахабаршка


хаза хаза – girdėti

veiksnys išreiškiamas naudininku: сӯна хеза
bendratisdabartinisbutasis
neatliktinis
butasis
matytas
butasis
atliktinis
būsimas
хазахезахезарахезирахезна хезар


хаза хаза – gražusхала хала – sunkus, keblus, vargingasхан хан – laikas

KlasėAbs.Gen.Dat.Erg.All.
vien.йханхе̄нанханнахе̄но̄̌хе̄не̄̌
daug.йхе̄нашхе̄нийнхе̄нашнахе̄нашахе̄нашка


харцдерг харцдерг – melas

KlasėAbs.Gen.Dat.Erg.All.
vien.дхарцдергхарцдолчунхарцдолчуннахарцдолчо̄̌харцдолчуьнга
daug.дхарцдершхарцдерийнхарцдершнахарцдершахарцдершка


хасстом хасстом – daržovė

KlasėAbs.Gen.Dat.Erg.All.
vien.бхасстомхассто̄ьманхассто̄ьманахассто̄ьмо̄̌хассто̄ьме̄̌
daug.дхассто̄ьмашхассто̄ьмийнхассто̄ьмашнахассто̄ьмашахассто̄ьмашка


хатта хатта – klausti, paklausti

veiksnys išreiškiamas ergatyvu: ас хотту
bendratisdabartinisbutasis
neatliktinis
butasis
matytas
butasis
atliktinis
būsimas
хаттахоттухоттурахаьттирахаьттинахоттур


хаттар хаттар – klausimas

KlasėAbs.Gen.Dat.Erg.All.
vien.дхаттархаттаранхаттарнахаттаро̄̌хаттаре̄̌
daug.дхаттаршхаттарийнхаттаршнахаттаршахаттаршка


хелхар хелхар – šokis

KlasėAbs.Gen.Dat.Erg.All.
vien.дхелхархелхаранхелхарнахелхаро̄̌хелхаре̄̌
daug.дхелхаршхелхарийнхелхаршнахелхаршахелхаршка


хелхар дан хелхар дан – šokti

veiksnys išreiškiamas ergatyvu: ас хелхар до̌
bendratisdabartinisbutasis
neatliktinis
butasis
matytas
butasis
atliktinis
būsimas
хелхар данхелхар до̌хелхар до̌рахелхар дирахелхар динахелхар дер


хеча хеча – kelnės

KlasėAbs.Gen.Dat.Erg.All.
vien.йхечахечинхечинахечо̄̌хече̄̌
daug.йхечешхечийнхечешнахечешахечешка


хи хи – 1. vanduo; 2. upė

KlasėAbs.Gen.Dat.Erg.All.
vien.дхихинхинахино̄̌ | хе̄̌хине̄̌
daug.дхишхиийнхишнахишахишка


хила хила – būti

veiksnys išreiškiamas absoliutyvu: со хуьлу
bendratisdabartinisbutasis
neatliktinis
butasis
matytas
butasis
atliktinis
būsimas
хилахуьлухуьлурахилирахиллахир


хо̌х хох – svogūnas

KlasėAbs.Gen.Dat.Erg.All.
vien.бхо̌ххо̄̌ханхо̄̌ханахо̄̌хо̄̌хо̄̌хе̄̌
daug.дхо̄̌хашхо̄̌хийнхо̄̌хашнахо̄̌хашахо̄̌хашка


хьайн хьайн – savo (tavo)хьалха хьалха – anksčiau; prieš (tam tikrą laiką)хьан хьан – tavoхьаша хьаша – svečias, viešnia

KlasėAbs.Gen.Dat.Erg.All.
vien.в | йхьашахье̄шанхье̄шанахье̄шо̄̌хье̄ше̄̌
daug.б хье̄шийхье̄шийнхье̄шашнахье̄шашахье̄шашка


хье̄къале̄̌ хьекъале – išmintingasхье̄нан хьенан – kienoхье̄̌хархо̄̌ хьехархо – mokytojas, mokytoja

KlasėAbs.Gen.Dat.Erg.All.
vien.в | йхье̄̌хархо̄̌хье̄̌хархо̄̌чунхье̄̌хархо̄̌чуннахье̄̌хархо̄̌чо̄̌хье̄̌хархо̄̌чуьнга
daug.бхье̄̌хархойхье̄̌хархойнхье̄̌хархойхье̄̌хархойхье̄̌хархой


хьо хьо – tu

Abs.Gen.Dat.Erg.All.
хьохьанхьӯнаахь / ахьахьо̄ьга


хьормат хьормат – kriaušė

KlasėAbs.Gen.Dat.Erg.All.
vien.йхьорматхьорматанхьорматнахьормато̄̌хьормате̄̌
daug.йхьорматашхьорматийнхьорматашнахьорматашахьорматашка


хӏара хӏара – tai

Abs.Gen.Dat.Erg.All.
хӏарахӏокхуьнанхӏокхуннахӏокхо̄хӏокхуьнга
хӏорш


хӏаъ хӏаъ – taipхӏетахь хӏетахь – tadaхӏинца хӏинца – dabarхӏора дийнахь хӏора дийнахь – kiekvieną dienąхӏора кӏиранах хӏора кӏиранах – kiekvieną savaitęхӏора ӏуьйранна хӏора ӏуьйранна – kiekvieną rytąхӏо̌рд хӏорд – jūra

KlasėAbs.Gen.Dat.Erg.All.
vien.бхӏо̌рдхӏо̌рданхӏо̌рданахӏо̌рдо̄̌хӏо̌рде̄̌
daug.дхӏо̌рдашхӏо̌рдийнхӏо̌рдашнахӏо̌рдашахӏо̌рдашка


хӏума хӏума – daiktas

KlasėAbs.Gen.Dat.Erg.All.
vien.йхӏумахӏумананхӏуманнахӏумано̄̌хӏумане̄̌
daug.йхӏуманашхӏуманийнхӏуманашнахӏуманашахӏуманашка


хӏун хӏун – kas (ne apie žmogų)

Abs.Gen.Dat.Erg.All.
хӏунсте̄̌нансте̌ннасте̄̌стенга


хӏунда хӏунда – kodėlца ца – neцеран церан – jųцерг церг – dantis

KlasėAbs.Gen.Dat.Erg.All.
vien.йцергцерганцерганацерго̄̌церге̄̌
daug.йцергашцергийнцергашнацергашацергашка


цигахь цигахь – tenцициг цициг – katinas, katė

KlasėAbs.Gen.Dat.Erg.All.
vien.дцицигцициганцицигнацициго̄̌цициге̄̌
daug.дцицигашцицигийнцицигашнацицигашацицигашка


цкъа цкъа – vieną kartąцкъа а цкъа а – niekadaцомгуш цомгуш – sergantisцунде̄ла цундела – todėlцуьнан цуьнан – jo, josцхьа цхьа – vienasцхьа̄ а цхьа а – niekas, joksцхьатерра цхьатерра – vienodas, toks patsцхьаьна цхьаьна – kartuцӏа цӏа – (eiti) namo, namonцӏахь цӏахь – namuoseцӏе цӏе – vardas

KlasėAbs.Gen.Dat.Erg.All.
vien.йцӏецӏеранцӏарнацӏаро̄̌цӏаре̄̌
daug.йцӏершцӏерийнцӏершнацӏершацӏершка


цӏейа̄йархо̄̌ цӏейайархо – gaisrininkas

KlasėAbs.Gen.Dat.Erg.All.
vien.в | йцӏейа̄йархо̄̌цӏейа̄йархо̄̌чунцӏейа̄йархо̄̌чуннацӏейа̄йархо̄̌чо̄̌цӏейа̄йархо̄̌чуьнга
daug.бцӏейа̄йархойцӏейа̄йархойнцӏейа̄йархойцӏейа̄йархойцӏейа̄йархой


цӏе̌н цӏен – raudonasцӏена цӏена – švarusцӏенкъа цӏенкъа – grindys

KlasėAbs.Gen.Dat.Erg.All.
vien.йцӏенкъацӏенкъананцӏенкъаннацӏенкъано̄̌цӏенкъа
daug.йцӏенкъанашцӏенкъанийнцӏенкъанашнацӏенкъанашацӏенкъанашка


цӏенкъахь цӏенкъахь – ant grindųцӏе̄ра цӏера – naminis, namųцӏе̄ра бо̌лх цӏера болх – namų darbai

KlasėAbs.Gen.Dat.Erg.All.
vien.бцӏе̄ра бо̌лхцӏе̄ра бе̌лханцӏе̄ра балханацӏе̄ра балхо̄̌цӏе̄ра балхе̄̌
daug.бцӏе̄ра бе̌лхашцӏе̄ра бе̌лхийнцӏе̄ра бе̌лхашнацӏе̄ра бе̌лхашацӏе̄ра бе̌лхашка


цӏерпо̌шт цӏерпошт – traukinys

KlasėAbs.Gen.Dat.Erg.All.
vien.йцӏерпо̌штцӏерпо̌штанцӏерпо̌штанацӏерпо̌што̄̌цӏерпо̌шта
daug.йцӏерпо̌шташцӏерпо̌штийнцӏерпо̌шташнацӏерпо̌шташацӏерпо̌шташка


цӏерпо̌шта тӏе̌хь цӏерпошта тӏехь – traukiniuча̄гӏар чагӏар – vynas

KlasėAbs.Gen.Dat.Erg.All.
vien.дча̄гӏарча̄гӏаранча̄гӏарнача̄гӏаро̄̌ча̄гӏаре̄̌
daug.дча̄гӏаршча̄гӏарийнча̄гӏаршнача̄гӏаршача̄гӏаршка


чай чай – arbata

KlasėAbs.Gen.Dat.Erg.All.
vien.дчайчайнанчайнначайно̄̌чайне̄̌
daug.дчайнашчайнийнчайнашначайнашачайнашка


чам чам – skonis

KlasėAbs.Gen.Dat.Erg.All.
vien.бчамчо̄манчо̄маначо̄мо̄̌чо̄ме̄̌
daug.бче̄машче̄мийнче̄машначе̄машаче̄машка


чов чов – žaizda

KlasėAbs.Gen.Dat.Erg.All.
vien.йчовчевнанчевнначевно̄̌чевне̄̌
daug.йчевнашчевнийнчевнашначевнашачевнашка


чов йан чов йан – žeisti, sužeisti

veiksnys išreiškiamas ergatyvu: ас чов йо̌
bendratisKlasėdabartinisbutasis
neatliktinis
butasis
matytas
butasis
atliktinis
būsimas
чов йандчов йо̌чов йо̌рачов йирачов йиначов йер
вов йанввов йо̌вов йо̌равов йиравов йиначов йер
йов йанййов йо̌йов йо̌райов йирайов йиначов йер
бов йанббов йо̌бов йо̌рабов йирабов йиначов йер


чо̌рпа чорпа – sriuba

KlasėAbs.Gen.Dat.Erg.All.
vien.йчо̌рпачо̌рпинчо̌рпиначо̌рпано̄̌чо̌рпане̄̌
daug.йчо̌рпанашчо̌рпанийнчо̌рпанашначо̌рпанашачо̌рпанашка


чӏа̄ра чӏара – žuvis

KlasėAbs.Gen.Dat.Erg.All.
vien.бчӏа̄рачӏе̄ранчӏе̄раначӏе̄ро̄̌чӏе̄ре̄̌
daug.дчӏе̄рийчӏе̄рийнчӏе̄рашначӏе̄рашачӏе̄рашка


чӏо̄гӏа чӏогӏа – kietasчӏо̄гӏа чӏогӏа – labaiше̄кар шекар – cukrus

KlasėAbs.Gen.Dat.Erg.All.
vien.дше̄карше̄каранше̄карнаше̄каро̄̌ше̄каре̄̌
daug.дше̄каршше̄карийнше̄каршнаше̄каршаше̄каршка


шен шен – savo (jo, jos)ши ши – duшийла шийла – šaltasшкола школа – mokykla

KlasėAbs.Gen.Dat.Erg.All.
vien.йшколашколиншколинашколо̄̌школе̄̌
daug.йшколашшколийншколашнашколашашколашка


шо шо – metai

KlasėAbs.Gen.Dat.Erg.All.
vien.дшошераншарнашеро̄̌шере̄̌
daug.дшерашшерийншерашнашерашашерашка


шу шу – jūs

Abs.Gen.Dat.Erg.All.
шушуншунаашашуьга


шун шун – jūsųшура шура – pienas

KlasėAbs.Gen.Dat.Erg.All.
vien.йшурашуриншуринашуро̄̌шуре̄̌
daug.йшуьрешшуьрийншуьрешнашуьрешашуьрешка


шуьйра шуьйра – platusэкзамен экзамен – egzaminas

KlasėAbs.Gen.Dat.Erg.All.
vien.йэкзаменэкзаменанэкзаменнаэкзамено̄̌экзамене̄̌
daug.йэкзаменашэкзаменийнэкзаменашнаэкзаменашаэкзаменашка


э̄̌ца эца – 1. imti, paimti; 2. pirkti; 3. gauti

veiksnys išreiškiamas ergatyvu: ас о̄ьцу
bendratisdabartinisbutasis
neatliktinis
butasis
matytas
butasis
atliktinis
būsimas
э̄̌цао̄ьцуо̄ьцураийцираэ̌цна о̄ьцур


э̄̌ша эша – 1. trūkti; 2. reikėti

veiksnys išreiškiamas naudininku: сӯна о̄ьшу
bendratisdabartinisbutasis
neatliktinis
butasis
matytas
butasis
atliktinis
būsimas
э̄̌шао̄ьшуо̄ьшураийшираэ̌шнао̄ьшур


ӏа ӏа – žiema

KlasėAbs.Gen.Dat.Erg.All.
vien.дӏаӏаьнанӏаьннаӏаьно̄̌ӏаьне̄̌
daug.дӏаьнашӏаьнийнӏаьнашнаӏаьнашаӏаьнашка


ӏаж ӏаж – obuolys

KlasėAbs.Gen.Dat.Erg.All.
vien.бӏажӏе̄жанӏе̄жанаӏе̄жо̄̌ӏе̄же̄̌
daug.д ӏе̄жашӏе̄жийнӏе̄жашнаӏе̄жашаӏе̄жашка


ӏай ӏай – žiemą (kada?)ӏайг ӏайг – šaukštas

KlasėAbs.Gen.Dat.Erg.All.
vien.бӏайгӏайганӏайганаӏайго̄̌ӏайге̄̌
daug.дӏайгашӏайгийнӏайгашнаӏайгашаӏайгашка


ӏам ӏам – 1. ežeras; 2. bala

KlasėAbs.Gen.Dat.Erg.All.
vien.бӏамӏо̄манӏо̄манаӏо̄мо̄̌ӏо̄ме̄̌
daug.дӏаьмнашӏаьмнийнӏаьмнашнаӏаьмнашаӏаьмнашка


ӏан ӏан – sėdėti

veiksnys išreiškiamas absoliutyvu: со ӏа
bendratisdabartinisbutasis
neatliktinis
butasis
matytas
butasis
atliktinis
būsimas
ӏанӏаӏараӏираӏинаӏep


ӏаьржа ӏаьржа – juodasӏилла ӏилла – gulėti

veiksnys išreiškiamas absoliutyvu: со ӏуьллу
bendratisdabartinisbutasis
neatliktinis
butasis
matytas
butasis
atliktinis
būsimas
ӏиллаӏуьллуӏуьллураӏиллираӏиллинаӏуьллур


ӏиндагӏ ӏиндагӏ – šešėlis

KlasėAbs.Gen.Dat.Erg.All.
vien.дӏиндагӏӏиндагӏанӏиндагӏнаӏиндагӏо̄̌ӏиндагӏе̄̌
daug.дӏиндагӏашӏиндагӏийнӏиндагӏашнаӏиндагӏашаӏиндагӏашка


ӏуьйранна ӏуьйранна – ryteӏуьйре̄̌ ӏуьйре – rytas

KlasėAbs.Gen.Dat.Erg.All.
vien.йӏуьйре̄̌ӏуьйре̄̌нанӏуьйре̌ннаӏуьйре̄̌но̄̌ӏуьйре̄̌не̄̌
daug.йӏуьйре̄̌нашӏуьйре̄̌нийнӏуьйре̄̌нашнаӏуьйре̄̌нашаӏуьйре̄̌нашка


454
Copyright © 2015–2024 BALTOSLAV.
Visos teisės saugomos.
Šioje svetainėje naudojame slapukus. Tai darome dviem tikslams:

1. leisti išsaugoti vartotojo įrenginyje rezultatus, gautus žaidimuose Žodžiai ir paveiksliukiai ir Užpildyk spragas bei rezultatų statistiką rodyti puslapyje Jūsų rezultatai; informacija apie šiuos rezultatus nėra prieinama kitiems vartotojams, mes jos nekaupiame, neanalizuojame ir neduodame kitiems asmenims.

2. rodyti „Google“ skelbimus. Perskaitykite žemiau pateiktą informaciją apie „Google“ slapukus EEE ir ne EEE vartotojams (slinkite žemyn).

Vartotojai Europos ekonominės erdvės

„Google“ skelbimai, rodomi mūsų svetainėje EEE vartotojams, nėra suasmeninti. Nors šie skelbimai slapukų nenaudoja suasmeninimui, bet jie juos naudoja, kad būtų galima riboti dažnumą, parengti suvestines ataskaitas apie skelbimus ir kovoti su sukčiavimu ir piktnaudžiavimu.
Skaityti daugiau apie „Google“ slapukus.

Vartotojai ne iš Europos ekonominės erdvės

Ne EEE vartotojams naudojame „Google“ slapukus skelbimų suasmeninimui. Taip pat dalijamės su „Google“ informacija apie tai, kaip naudojatės mūsų svetaine.
Skaityti daugiau apie„ Google“ slapukus

Slapukų blokavimas

Jei nesutinkate su mūsų slapukų naudojimu, slapukus turėtumėte išjungti naršyklės nustatymuose arba nesinaudoti mūsų svetaine.

Jei išjungsite slapukus, kai kurios žaidimų Žodžiai ir paveiksliukai ir Užpildyk spragas galimybės nebus prieinamos.
Gerai, suprantu.