Кароткі чачэнска-беларускі слоўнік

» Чачэнская мова для пачаткоўцаў

автобус автобус – аўтобус

КлясаAbs.Gen.Dat.Erg.All.
адз.л.йавтобусавтобусанавтобуснаавтобусо̄̌автобусе̄̌
мн.л.йавтобусашавтобусийнавтобусашнаавтобусашаавтобусашка


автобуса тӏе̌хь автобуса тӏехь – аўтобусамадам адам – чалавек

КлясаAbs.Gen.Dat.Erg.All.
адз.л.дадамадаманадамнаадамо̄̌адаме̄̌
мн.л.дадамашадамийнадамашнаадамашаадамашка


аз аз – голас, гук

КлясаAbs.Gen.Dat.Erg.All.
адз.л.дазо̄̌зано̄̌занао̄̌зо̄̌о̄̌зе̄̌
мн.л.даьзнашаьзнийнаьзнашнааьзнашааьзнашка


а̄ла ала – гаварыць, сказаць, вымавіць

дзейнік у эргатыве: ас о̄лу
інфінітыўцяперашнімінулы
незакончаны
мінулы
відавочны
мінулы
закончаны
будучы
а̄лао̄луо̄лураэ̄лирааьллааьр


амма амма – алеапельсин апельсин – памяранец

КлясаAbs.Gen.Dat.Erg.All.
адз.л.йапельсинапельсинанапельсиннаапельсино̄̌апельсине̄̌
мн.л.йапельсинашапельсинийнапельсинашнаапельсинашаапельсинашка


а̄рахь арахь – звонкуатта атта – лёгкі (нескладаны)ахча ахча – грошы

КлясаAbs.Gen.Dat.Erg.All.
адз.л.дахчаахчананахчаннаахчано̄̌ахчане̄̌
мн.л.дахчанашахчанийнахчанашнаахчанашаахчанашка


аьррӯ аьрру – левыаьрха аьрха – упартыаьттӯ аьтту – правыаьхка аьхка – улетку, летамаьхке̄̌ аьхке – лета

КлясаAbs.Gen.Dat.Erg.All.
адз.л.йаьхке̄̌аьхке̄̌нанаьхке̌ннааьхке̄̌но̄̌аьхке̄̌не̄̌
мн.л.йаьхке̄̌нашаьхке̄̌нийнаьхке̄̌нашнааьхке̄̌нашааьхке̄̌нашка


ба̄ба баба – бабуля

КлясаAbs.Gen.Dat.Erg.All.
адз.л.йба̄баба̄бинба̄бинаба̄басба̄бе̄̌
мн.л.б ба̄банашба̄банийнба̄банашнаба̄банашаба̄банашка


бай бай – луг

КлясаAbs.Gen.Dat.Erg.All.
адз.л.ббайбе̄̌нбе̄̌набе̄̌но̄̌бе̄̌га
мн.л.ббе̌шбе̌ийнбе̌шнабе̌шабе̌шка


бай тӏе̌хь бай тӏехь – на лузебайт байт – верш

КлясаAbs.Gen.Dat.Erg.All.
адз.л.йбайтбайтанбайтанабайто̄̌байте̄̌
мн.л.йбайташбайтийнбайташнабайташабайташка


бакъдерг бакъдерг – правда

КлясаAbs.Gen.Dat.Erg.All.
адз.л.дбакъдергбакъдолчунбакъдолчуннабакъдолчо̄̌бакъдолчуьнга
мн.л.дбакъдершбакъдерийнбакъдершнабакъдершабакъдершка


балда балда – 1. губа; 2. (у мн.л.) вусны, рот

КлясаAbs.Gen.Dat.Erg.All.
адз.л.дбалдабалдинбалдинабалдо̄балде̄
мн.л.дбалдашбалдийнбалдашнабалдашабалдашка


балл балл – вішня

КлясаAbs.Gen.Dat.Erg.All.
адз.л.йбаллболланболланаболло̄̌болле̄̌
мн.л.йбаьллашбаьллийнбаьллашнабаьллашабаьллашка


балха балха – да працыбалхара балхара – з працыбалхахь балхахь – у працыбаркалла баркалла – дзякуй

КлясаAbs.Gen.Dat.Erg.All.
адз.л.дбаркаллабаркаллинбаркаллинабаркалло̄̌баркалле̄̌
мн.л.дбаркаллашбаркаллийнбаркаллашнабаркаллашабаркаллашка


бархӏ бархӏ – восемба̄хархо̄̌ бахархо – 1. жыхар; 2. грамадзянін

КлясаAbs.Gen.Dat.Erg.All.
адз.л.в | йба̄хархо̄̌ба̄хархо̄̌чунба̄хархо̄̌чуннаба̄хархо̄̌чо̄̌ба̄хархо̄̌чуьнга
мн.л.бба̄хархо̌йба̄хархо̌йнба̄хархо̌йба̄хархо̌йба̄хархо̌й


баьццара баьццара – зялёныбе̄̌зам безам – каханьне, любоў

КлясаAbs.Gen.Dat.Erg.All.
адз.л.ббе̄̌замбе̄̌заманбе̄̌замнабе̄̌замо̄̌бе̄̌заме̄̌
мн.л.ббе̄̌замашбе̄̌замийнбе̄̌замашнабе̄̌замашабе̄̌замашка


бе̌лхало̄̌ белхало – працаўнік

КлясаAbs.Gen.Dat.Erg.All.
адз.л.в | йбе̌лхало̄̌бе̌лхало̄̌чунбе̌лхало̄̌чуннабе̌лхало̄̌чо̄̌бе̌лхало̄̌чуьнга
мн.л.ббе̌лхало̌йбе̌лхало̌йнбе̌лхало̌йбе̌лхало̌йбе̌лхало̌й


бе̄̌н ца бен ца – толькібе̄пиг бепиг – хлеб

КлясаAbs.Gen.Dat.Erg.All.
адз.л.дбе̄пигбаьпканбаьпканабаьпко̄баьпке̄
мн.л.дбаьпкашбаьпкийнбаьпкашнабаьпкашабаьпкашка


бер бер – дзіця

КлясаAbs.Gen.Dat.Erg.All.
адз.л.дбербе̄ранбе̄ранабе̄ро̄̌бе̄ре̄̌
мн.л.дбе̄рашбе̄рийнбе̄рашнабе̄рашабе̄рашка


бе̄рийн бе̌ш берийн беш – дзіцячы садокбе̌ш беш – сад, парк

КлясаAbs.Gen.Dat.Erg.All.
адз.л.йбе̌шбе̄̌шанбе̄̌шанабе̄̌шо̄̌бе̄̌ша | бе̄̌ше̄̌
мн.л.йбошмашбошмийнбошмашнабошмашабошмашка


билет билет – квіток, білет

КлясаAbs.Gen.Dat.Erg.All.
адз.л.дбилетбилетанбилетанабилето̄билете̄
мн.л.дбилеташбилетийнбилеташнабилеташабилеташка


бо̌лх болх – праца

КлясаAbs.Gen.Dat.Erg.All.
адз.л.ббо̌лхбе̌лханбалханабалхо̄̌балха | балхе̄̌
мн.л.ббе̌лхашбе̌лхийнбе̌лхашнабе̌лхашабе̌лхашка


бо̌лх бан болх бан – працаваць

дзейнік у эргатыве: ас бо̌лх бо̌
інфінітыўцяперашнімінулы
незакончаны
мінулы
відавочны
мінулы
закончаны
будучы
бо̌лх банбо̌лх бо̌бо̌лх бо̌рабо̌лх бирабо̌лх бинабо̌лх бер


больница больница – шпіталь

КлясаAbs.Gen.Dat.Erg.All.
адз.л.йбольницабольницинбольницинабольницо̄̌больнице̄̌
мн.л.йбольницашбольницийнбольницашнабольницашабольницашка


бос бос – колер

КлясаAbs.Gen.Dat.Erg.All.
адз.л.ббосбесанбаснабасо̄̌басе̄̌
мн.л.дбеснашбеснийнбеснашнабеснашабеснашка


боьрша стаг боьрша стаг – мужчына

Abs.Gen.Dat.Erg.All.
боьрша стагбоьршачу стеганбоьршачу стаганабоьршачу стагабоьршачу стаге̄̌


бо̄ьха боьха – брудныбуй буй – кулак

КлясаAbs.Gen.Dat.Erg.All.
адз.л.ббуйбуйнанбуйннабуйно̄̌буйне̄̌
мн.л.дбуйнашбуйнийнбуйнашнабуйнашабуйнашка


букъ букъ – сьпіна

КлясаAbs.Gen.Dat.Erg.All.
адз.л.ббукъбукъанбукъанабукъо̄̌букъе̄̌
мн.л.дбаккъашбаккъийнбаккъашнабаккъашабаккъашка


буса буса – уначы, ноччубутт бутт – месяц

КлясаAbs.Gen.Dat.Erg.All.
адз.л.ббуттбеттанбаттанабатто̄̌батте̄̌
мн.л.ббеттанашбеттанийнбеттанашнабеттанашабеттанашка


бухахь бухахь – пад (месца)буц буц – трава

КлясаAbs.Gen.Dat.Erg.All.
адз.л.йбуцбе̄цанба̄цанаба̄цо̄̌ба̄це̄̌
мн.л.йбе̄цашбе̄цийнбе̄цашнабе̄цашабе̄цашка


буьйса буьйса – ноч

КлясаAbs.Gen.Dat.Erg.All.
адз.л.йбуьйсабуьйсананбуьйсаннабуьйсано̄̌буьйсане̄̌
мн.л.йбуьйсанашбуьйсанийнбуьйсанашнабуьйсанашабуьйсанашка


бӏаьрг бӏаьрг – вока

КлясаAbs.Gen.Dat.Erg.All.
адз.л.ббӏаьргбӏаьрганбӏаьрганабӏаьрго̄̌бӏаьрге̄̌
мн.л.дбӏаьргашбӏаьргийнбӏаьргашнабӏаьргашабӏаьргашка


бӏаьрг то̄̌ха бӏаьрг тоха – глянуць, зірнуць

дзейнік у эргатыве: ас бӏаьрг тӯху
інфінітыўцяперашнімінулы
незакончаны
мінулы
відавочны
мінулы
закончаны
будучы
бӏаьрг то̄̌хабӏаьрг тӯхубӏаьрг тӯхурабӏаьрг туьйхирабӏаьрг то̄ьхнабӏаьрг тӯхур


бӏаьста бӏаьста – вяснойбӏаьсте̄̌ бӏаьсте – вясна

КлясаAbs.Gen.Dat.Erg.All.
адз.л.йбӏаьсте̄̌бӏаьсте̄̌нанбӏаьсте̌ннабӏаьсте̄̌но̄̌бӏаьсте̄̌не̄̌
мн.л.йбӏаьсте̄̌нашбӏаьсте̄̌нийнбӏаьсте̄̌нашнабӏаьсте̄̌нашабӏаьсте̄̌нашка


вай вай – мы (інкл.)

Abs.Gen.Dat.Erg.All.
вайвайнвайнавайвайга


вайн вайн – наш, наша (інкл.)варени варени – джэм

КлясаAbs.Gen.Dat.Erg.All.
адз.л.йварениваренинваренинаваренино̄̌варенига
мн.л.йваренешваренийнваренешнаваренешаваренешка


ваша ваша – брат

КлясаAbs.Gen.Dat.Erg.All.
адз.л.ввашавешинвешинавашасвеше̄̌
мн.л.бвежарийвежарийнвежаршнавежаршавежаршка


ваша а, йиша а ваша а, йиша а – брат і сястравокзал вокзал – вакзал

КлясаAbs.Gen.Dat.Erg.All.
адз.л.йвокзалвокзаланвокзаланавокзало̄̌вокзале̄̌
мн.л.йвокзалашвокзалийнвокзалашнавокзалашавокзалашка


во̄̌н вон – дрэнныворхӏ ворхӏ – семгазет газет – газэта

КлясаAbs.Gen.Dat.Erg.All.
адз.л.дгазетгазетангазетанагазето̄̌газете̄̌
мн.л.дгазеташгазетийнгазеташнагазеташагазеташка


гай гай – жывот

КлясаAbs.Gen.Dat.Erg.All.
адз.л.дгайгайнгайнагайно̄̌гайга
мн.л.дгайшгайийнгайшнагайшагайшка


гайта гайта – паказаць, паказваць

дзейнік у эргатыве: ас гойту
інфінітыўцяперашнімінулы
незакончаны
мінулы
відавочны
мінулы
закончаны
будучы
гайтагойтугойтурагайтирагайтинагойтур


ган ган – бачыць, пабачыць

дзейнік у давальным склоне: сӯна го
інфінітыўцяперашнімінулы
незакончаны
мінулы
відавочны
мінулы
закончаны
будучы
гангогорагирагинагур


ге̄на гена – далёкаге̄на до̄цу гена доцу – недалёка

двйб
ге̄на до̄цуге̄на во̄цуге̄на йо̄цуге̄на бо̄цу


гомха гомха – плыткі, неглыбокіготта готта – вузкігочдархо̄̌ гочдархо – перакладнік

КлясаAbs.Gen.Dat.Erg.All.
адз.л.в | йгочдархо̄̌гочдархо̄̌чунгочдархо̄̌чуннагочдархо̄̌чо̄̌гочдархо̄̌чуьнга
мн.л.бгочдархо̌йгочдархо̌йнгочдархо̌йгочдархо̌йгочдархо̌й


гурахь гурахь – восеньнюгуттар гуттар – заўждыгуьйре̄̌ гуьйре – восень

КлясаAbs.Gen.Dat.Erg.All.
адз.л.йгуьйре̄̌гуьйре̄̌нангуьйре̌ннагуьйре̄̌но̄̌гуьйре̄̌не̄̌
мн.л.йгуьйре̄̌нашгуьйре̄̌нийнгуьйре̄̌нашнагуьйре̄̌нашагуьйре̄̌нашка


гӏа̄ла гӏала – горад

КлясаAbs.Gen.Dat.Erg.All.
адз.л.йгӏа̄лагӏа̄лингӏа̄линагӏа̄лано̄̌гӏа̄ла | гӏа̄лане̄̌
мн.л.йгӏа̄ланашгӏа̄ланийнгӏа̄ланашнагӏа̄ланашагӏа̄ланашка


гӏа̄лат гӏалат – памылка

КлясаAbs.Gen.Dat.Erg.All.
адз.л.дгӏа̄латгӏа̄латангӏа̄латнагӏа̄лато̄̌гӏа̄лате̄̌
мн.л.дгӏа̄латашгӏа̄латийнгӏа̄латашнагӏа̄латашагӏа̄латашка


гӏант гӏант – крэсла

КлясаAbs.Gen.Dat.Erg.All.
адз.л.дгӏантгӏантангӏантанагӏанто̄̌гӏанте̄̌
мн.л.дгӏанташгӏантийнгӏанташнагӏанташагӏанташка


гӏанта тӏе̌хь гӏанта тӏехь – на крэслегӏаш гӏаш – пехатойгӏишло̄̌ гӏишло – будынак

КлясаAbs.Gen.Dat.Erg.All.
адз.л.йгӏишло̄̌гӏишло̄̌нгӏишло̄̌нагӏишло̄̌но̄̌гӏишло̄̌га
мн.л.йгӏишло̌шгӏишло̌йнгӏишло̌шнагӏишло̌шагӏишло̌шка


гӏо гӏо – дапамога

КлясаAbs.Gen.Dat.Erg.All.
адз.л.дгӏогӏоьнангӏоьннагӏоьно̄̌гӏоьне̄̌
мн.л.дгӏоьнашгӏоьнийнгӏоьнашнагӏоьнашагӏоьнашка


гӏо дан гӏо дан – дапамагаць, дапамагчы

дзейнік у эргатыве: ас гӏo до̌
інфінітыўцяперашнімінулы
незакончаны
мінулы
відавочны
мінулы
закончаны
будучы
гӏо дангӏo до̌гӏo до̌рагӏo дирагӏo динагӏo дер


гӏӯда гӏуда – штраф

КлясаAbs.Gen.Dat.Erg.All.
адз.л.дгӏӯдагӏӯданангӏӯданнагӏӯдано̄̌гӏӯдане̄̌
мн.л.дгӏӯданашгӏӯданийнгӏӯданашнагӏӯданашагӏӯданашка


гӏӯда то̄̌ха гӏуда тоха – аштрафаваць

дзейнік у эргатыве: ас гӏӯда тӯху
інфінітыўцяперашнімінулы
незакончаны
мінулы
відавочны
мінулы
закончаны
будучы
гӏӯда то̄̌хагӏӯда тӯхугӏӯда тӯхурагӏӯда туьйхирагӏӯда то̄ьхнагӏӯда тӯхур


да̄ да – бацька

КлясаAbs.Gen.Dat.Erg.All.
адз.л.вда̄де̄нде̄надасде̄га
мн.л.бдайдайндайдайдай


даа даа – есьці

дзейнік у эргатыве: ас доу
інфінітыўКлясацяперашнімінулы
незакончаны
мінулы
відавочны
мінулы
закончаны
будучы
дааддоудоурадиирадиънадуур
вааввоувоуравииравиънавуур
йааййоуйоурайиирайиънайуур
бааббоубоурабиирабиънабуур


дала дала – даць, даваць

дзейнік у эргатыве: ас ло̄̌
інфінітыўКлясацяперашнімінулы
незакончаны
мінулы
відавочны
мінулы
закончаны
будучы
даладло̄̌ло̄̌раделираделлалур
валаввелиравелла
йалаййелирайелла
балаббелирабелла


да̄н дан – ісьці / ехаць (набліжацца), прыйсьці / прыехаць

дзейнік у абсалютыве: со до̄гӏу
інфінітыўКлясацяперашнімінулы
незакончаны
мінулы
відавочны
мінулы
закончаны
будучы
да̄нддо̄гӏудо̄гӏурадеарадеанадо̄гӏур
ва̄нвво̄гӏуво̄гӏуравеаравеанаво̄гӏур
йа̄нййо̄гӏуйо̄гӏурайеарайеанайо̄гӏур
ба̄нббо̄гӏубо̄гӏурабеарабеанабо̄гӏур


дан дан – рабіць

дзейнік у эргатыве: ас до̌
інфінітыўКлясацяперашнімінулы
незакончаны
мінулы
відавочны
мінулы
закончаны
будучы
данддо̌до̌радирадинадер
ванвво̌во̌равиравинавер
йанййо̌йо̌райирайинайер
банббо̌бо̌рабирабинабер


да̄ха даха – жыць, мяшкаць

дзейнік у абсалютыве: со де̄ха
інфінітыўКлясацяперашнімінулы
незакончаны
мінулы
відавочны
мінулы
закончаны
будучы
да̄хадде̄хаде̄хараде̄хирадаьхнаде̄хар
ва̄хавве̄хаве̄хараве̄хираваьхнаве̄хар
йа̄хаййе̄хайе̄харайе̄хирайаьхнайе̄хар
ба̄хаббе̄хабе̄харабе̄хирабаьхнабе̄хар


даха даха – ісьці / ехаць (аддаляцца), пайсьці / паехаць

дзейнік у абсалютыве: со до̄ьду
інфінітыўКлясацяперашнімінулы
незакончаны
мінулы
відавочны
мінулы
закончаны
будучы
дахаддо̄ьдудо̄ьдурадахарадахнагӏop
вахавво̄ьдуво̄ьдуравахаравахнагӏop
йахаййо̄ьдуйо̄ьдурайахарайахнагӏop
бахаббо̄ьдубо̄ьдурабахарабахнагӏop


да̄хар дахар – жыцьцё

КлясаAbs.Gen.Dat.Erg.All.
адз.л.дда̄харда̄харанда̄харнада̄харо̄̌да̄харе̄̌
мн.л.дда̄харшда̄харийнда̄харшнада̄харшада̄харшка


дахьийта дахьийта – паслаць, пасылаць

дзейнік у эргатыве: ас дохьуьйту
інфінітыўКлясацяперашнімінулы
незакончаны
мінулы
відавочны
мінулы
закончаны
будучы
дахьийтаддохьуьйтудохьуьйтурадахьийтирадахьийтинадохьуьйтур
вахьийтаввохьуьйтувохьуьйтуравахьийтиравахьийтинавохьуьйтур
йахьийтаййохьуьйтуйохьуьйтурайахьийтирайахьийтинайохьуьйтур
бахьийтаббохьуьйтубохьуьйтурабахьийтирабахьийтинабохьуьйтур


де де – дзень

КлясаAbs.Gen.Dat.Erg.All.
адз.л.ддедийнанде̌ннадийно̄̌дийне̄̌
мн.л.дде̄̌ношде̄̌нойнде̄̌ношнаде̄̌ношаде̄̌ношка


де̌гӏ дегӏ – цела

КлясаAbs.Gen.Dat.Erg.All.
адз.л.дде̌гӏде̄̌гӏанде̄̌гӏанаде̄̌гӏо̄̌де̄̌гӏе̄̌
мн.л.ддогӏмашдогӏмийндогӏмашнадогӏмашадогӏмашка


де̄да̄ деда – дзядуля (бацька бацькі)

КлясаAbs.Gen.Dat.Erg.All.
адз.л.вде̄да̄де̄де̄нде̄де̄наде̄дасде̄де̄га
мн.л.бде̄дайде̄дайнде̄дайде̄дайде̄дай


де̄̌за деза – 1. любіць, кахаць; 2. падабацца; 3. хацець (+ назоўнік)

дзейнік у давальным склоне: сӯна де̄̌за
інфінітыўКлясацяперашнімінулы
незакончаны
мінулы
відавочны
мінулы
закончаны
будучы
де̄̌задде̄̌заде̄̌зарадийзираде̌знаде̄̌зар
ве̄̌завве̄̌заве̄̌заравийзираве̌знаве̄̌зар
йе̄̌заййе̄̌зайе̄̌зарайийзирайе̌знайе̄̌зар
бе̄̌заббе̄̌забе̄̌зарабийзирабе̌знабе̄̌зар


деза деза – дарагі (каштоўны)

двйб
дезавезайезабеза


де̄ла дела – бог

Abs.Gen.Dat.Erg.All.
де̄ладе̄ланде̄ланада̄ладе̄ле̄̌


де̄ха деха – доўгі

двйб
де̄хаве̄хайе̄хабе̄ха


де̄̌ша деша – 1. чытаць; 2. вучыцца

дзейнік у эргатыве: ас до̄ьшу
інфінітыўКлясацяперашнімінулы
незакончаны
мінулы
відавочны
мінулы
закончаны
будучы
де̄̌шаддо̄ьшудо̄ьшурадийшираде̌шнадо̄ьшур
ве̄̌шавво̄ьшуво̄ьшуравийшираве̌шнаво̄ьшур
йе̄̌шаййо̄ьшуйо̄ьшурайийширайе̌шнайо̄ьшур
бе̄̌шаббо̄ьшубо̄ьшурабийширабе̌шнабо̄ьшур


де̄̌шар дешар – вучоба

КлясаAbs.Gen.Dat.Erg.All.
адз.л.дде̄̌шарде̄̌шаранде̄̌шарнаде̄̌шаро̄̌де̄̌шаре̄̌
мн.л.дде̄̌шаршде̄̌шарийнде̄̌шаршнаде̄̌шаршаде̄̌шаршка


де̄̌шархо̄̌ дешархо – вучань, вучаніца

КлясаAbs.Gen.Dat.Erg.All.
адз.л.в | йде̄̌шархо̄̌де̄̌шархо̄̌чунде̄̌шархо̄̌чуннаде̄̌шархо̄̌чо̄̌де̄̌шархо̄̌чуьнга
мн.л.бде̄̌шархойде̄̌шархойнде̄̌шархойде̄̌шархойде̄̌шархой


дийнахь дийнахь – удзень, днёмдийца дийца – разпавядаць

дзейнік у эргатыве: ас дуьйцу
інфінітыўКлясацяперашнімінулы
незакончаны
мінулы
відавочны
мінулы
закончаны
будучы
дийцаддуьйцудуьйцурадийцирадийцинадуьйцур
вийцаввуьйцувуьйцуравийциравийцинавуьйцур
йийцаййуьйцуйуьйцурайийцирайийцинайуьйцур
бийцаббуьйцубуьйцурабийцирабийцинабуьйцур


дика дика – добрыдила дила – мыць, памыць

дзейнік у эргатыве: ас дуьлу
інфінітыўКлясацяперашнімінулы
незакончаны
мінулы
відавочны
мінулы
закончаны
будучы
диладдуьлудуьлурадилирадилинадуьлур
вилаввуьлувуьлуравилиравилинавуьлур
йилаййуьлуйуьлурайилирайилинайуьлур
билаббуьлубуьлурабилирабилинабуьлур


диплом диплом – дыплём

КлясаAbs.Gen.Dat.Erg.All.
адз.л.ддипломдипломандипломнадипломо̄̌дипломе̄̌
мн.л.ддипломашдипломийндипломашнадипломашадипломашка


дипломан бо̌лх дипломан болх – дыплёмная праца

КлясаAbs.Gen.Dat.Erg.All.
адз.л.бдипломан бо̌лхдипломан бе̌лхандипломан балханадипломан балхо̄̌дипломан балхе̄̌
мн.л.бдипломан бе̌лхашдипломан бе̌лхийндипломан бе̌лхашнадипломан бе̌лхашадипломан бе̌лхашка


дитт дитт – дрэва

КлясаAbs.Gen.Dat.Erg.All.
адз.л.ддиттдиттандиттанадитто̄̌дитте̄̌
мн.л.ддитташдиттийндитташнадитташадитташка


диъ диъ – чатыры

двйб
диъвиъйиъбиъ


довза довза – ведаць (чалавека)

дзейнік у давальным склоне: сӯна девза
інфінітыўКлясацяперашнімінулы
незакончаны
мінулы
відавочны
мінулы
закончаны
будучы
довзаддевзадевзарадевзирадевзинадевзар
вовзаввевзавевзаравевзиравевзинавевзар
йовзаййевзайевзарайевзирайевзинайевзар
бовзаббевзабевзарабевзирабевзинабевзар


до̌г дог – сэрца

КлясаAbs.Gen.Dat.Erg.All.
адз.л.ддо̌гдегандагнадаго̄̌даге̄̌
мн.л.ддегнашдегнийндегнашнадегнашадегнашка


до̄̌гӏа догӏа – ключ

КлясаAbs.Gen.Dat.Erg.All.
адз.л.ддо̄̌гӏадо̄̌гӏанандо̄̌гӏаннадо̄̌гӏано̄̌до̄̌гӏане̄̌
мн.л.ддо̄̌гӏанашдо̄̌гӏанийндо̄̌гӏанашнадо̄̌гӏанашадо̄̌гӏанашка


догӏа догӏа – дождж

КлясаAbs.Gen.Dat.Erg.All.
адз.л.ддогӏадогӏанандогӏаннадогӏано̄̌догӏане̄̌
мн.л.ддогӏанашдогӏанийндогӏанашнадогӏанашадогӏанашка


доккха доккха – вялікі

двйб
доккхавоккхайоккхабоккха


долчохь долчохь – у (кагосьці)

двйб
долчохьволчохьйолчохьболчохь


долчу долчу – да (кагосьці)

двйб
долчуволчуйолчуболчу


до̄̌раха дораха – танны

двйб
до̄̌рахаво̄̌рахайо̄̌рахабо̄̌раха


доттагӏ доттагӏ – сябра, сяброўка

КлясаAbs.Gen.Dat.Erg.All.
адз.л.в | йдоттагӏдоттагӏчундоттагӏчуннадоттагӏчо̄̌доттагӏчуьнга
мн.л.бдоттагӏийдоттагӏийндоттагӏашнадоттагӏашадоттагӏашка


до̌хка дохка – прадаць, прадаваць

дзейнік у эргатыве: ас духку
інфінітыўКлясацяперашнімінулы
незакончаны
мінулы
відавочны
мінулы
закончаны
будучы
до̌хкаддухкудухкурадоьхкирадоьхкинадухкур
во̌хкаввухкувухкуравоьхкиравоьхкинавухкур
йо̌хкаййухкуйухкурайоьхкирайоьхкинайухкур
бо̌хкаббухкубухкурабоьхкирабоьхкинабухкур


до̄ца доца – кароткі

двйб
до̄цаво̄цайо̄цабо̄ца


до̌ш дош – слова

КлясаAbs.Gen.Dat.Erg.All.
адз.л.ддо̌шде̌шандашнадашо̄̌даше̄̌
мн.л.дде̌шнашде̌шнийнде̌шнашнаде̌шнашаде̌шнашка


до̄ьзал доьзал – сям’я

КлясаAbs.Gen.Dat.Erg.All.
адз.л.бдо̄ьзалдо̄ьзаландо̄ьзалнадо̄ьзало̄̌до̄ьзале̄̌
мн.л.ддо̄ьзалшдо̄ьзалийндо̄ьзалшнадо̄ьзалшадо̄ьзалшка


дукха дукха – шматдуткъа дуткъа – тонкі, худы

двйб
дуткъавуткъайуткъабуткъа


духа а духа а – зноўку

двйб
духа авуха айуха абуха а


дуьне̄̌ дуьне – сьвет

КлясаAbs.Gen.Dat.Erg.All.
адз.л.ддуьне̄̌дуьне̄̌нандуьне̌ннадуьне̄̌но̄̌дуьне̄̌не̄̌
мн.л.ддуьне̄̌нашдуьне̄̌нийндуьне̄̌нашнадуьне̄̌нашадуьне̄̌нашка


дуьра дуьра – салёныжижиг жижиг – мяса

КлясаAbs.Gen.Dat.Erg.All.
адз.л.джижигжижиганжижигнажижиго̄̌жижиге̄̌
мн.л.джижигашжижигийнжижигашнажижигашажижигашка


жима жима – маладыжима жима – малыжо̌п жоп – адказ

КлясаAbs.Gen.Dat.Erg.All.
адз.л.джо̌пжо̄ьпанжо̄ьпанажо̄ьпо̄̌жо̄ьпе̄̌
мн.л.джоьпашжоьпийнжоьпашнажоьпашажоьпашка


жо̌п дала жоп дала – адказваць, адказаць

дзейнік у эргатыве: ас жо̌п ло̄̌
інфінітыўцяперашнімінулы
незакончаны
мінулы
відавочны
мінулы
закончаны
будучы
жо̌п далажо̌п ло̄̌жо̌п ло̄̌ражо̌п делиражо̌п деллажо̌п лур


журналист журналист – журналіст

КлясаAbs.Gen.Dat.Erg.All.
адз.л.в | йжурналистжурналистанжурналистанажурналисто̄̌журналисте̄̌
мн.л.бжурналисташжурналистийнжурналисташнажурналисташажурналисташка


жӏаьла жӏаьла – сабака

КлясаAbs.Gen.Dat.Erg.All.
адз.л.джӏаьлажӏаьлинжӏаьлинажӏаьло̄̌жӏаьле̄̌
мн.л.джӏаьлешжӏаьлийнжӏаьлешнажӏаьлешажӏаьлешка


жӏов жӏов – малаток

КлясаAbs.Gen.Dat.Erg.All.
адз.л.йжӏовжӏаьвнанжӏаьвннажӏаьвно̄̌жӏаьвне̄̌
мн.л.йжӏаьвнашжӏаьвнийнжӏаьвнашнажӏаьвнашажӏаьвнашка


жӏонка жӏонка – морква

КлясаAbs.Gen.Dat.Erg.All.
адз.л.джӏонкажӏонкинжӏонкинажӏонко̄̌жӏонке̄̌
мн.л.джӏонкашжӏонкийнжӏонкашнажӏонкашажӏонкашка


зе̄̌заг зезаг – кветка

КлясаAbs.Gen.Dat.Erg.All.
адз.л.дзе̄̌загзе̄̌заганзе̄̌загназе̄̌заго̄̌зе̄̌заге̄̌
мн.л.дзе̄̌загашзе̄̌загийнзе̄̌загашназе̄̌загашазе̄̌загашка


зуда зуда – 1. жанчына; 2. жонка

КлясаAbs.Gen.Dat.Erg.All.
адз.л.йзудазудчунзудчунназудчо̄̌зудчуьнга
мн.л.бзударийзударийнзударшназударшазударшка


зулам зулам – злы ўчынак, шкода, злачынства

КлясаAbs.Gen.Dat.Erg.All.
адз.л.дзуламзуламанзуламназуламо̄̌зуламе̄̌
мн.л.дзуламашзуламийнзуламашназуламашазуламашка


зуламхо̄̌ зуламхо – злачынец

КлясаAbs.Gen.Dat.Erg.All.
адз.л.в | йзуламхо̄̌зуламхо̄̌чунзуламхо̄̌чунназуламхо̄̌чо̄̌зуламхо̄̌чуьнга
мн.л.бзуламхо̌йзуламхо̌йнзуламхо̌йзуламхо̌йзуламхо̌й


иза иза – ён, яна, яно; гэта

Abs.Gen.Dat.Erg.All.
изацуьнанцуннацо̄̌цуьнга


ирча ирча – брыдкіисс исс – дзевяцьитт итт – дзесяцьиштта иштта – такі; гэтак, такім спосабамйаздан йаздан – пісаць

дзейнік у эргатыве: ас йаздо
інфінітыўКлясацяперашнімінулы
незакончаны
мінулы
відавочны
мінулы
закончаны
будучы
йаздандйаздойаздорайаздирайаздина йаздор
йазванвйазвойазворайазвирайазвина йазвор
йазйанййазйойазйорайазйирайазйина йазйор
йазбанбйазбойазборайазбирайазбина йазбор


йа̄здархо̄̌ йаздархо – пісьменьнік

КлясаAbs.Gen.Dat.Erg.All.
адз.л.в | ййа̄здархо̄̌йа̄здархо̄̌чунйа̄здархо̄̌чуннайа̄здархо̄̌чо̄̌йа̄здархо̄̌чуьнга
мн.л.бйа̄здархо̌ййа̄здархо̌йнйа̄здархо̌ййа̄здархо̌ййа̄здархо̌й


йалх йалх – шэсьцьйий йий – піва

КлясаAbs.Gen.Dat.Erg.All.
адз.л.дйиййийнйийнайийно̄̌йийга


йир йир – песьня

КлясаAbs.Gen.Dat.Erg.All.
адз.л.ййирйиранйиранайиро̄̌йире̄̌
мн.л.ййиршйирийнйиршнайиршайиршка


йиша йиша – сястра

КлясаAbs.Gen.Dat.Erg.All.
адз.л.ййишайишинйишинайишасйише̄̌
мн.л.бйижариййижарийнйижаршнайижаршайижаршка


йо̌хкархо̄̌ йохкархо – прадавец, прадаўніца

КлясаAbs.Gen.Dat.Erg.All.
адз.л.в | ййо̌хкархо̄̌йо̌хкархо̄̌чунйо̌хкархо̄̌чуннайо̌хкархо̄̌чо̄̌йо̌хкархо̄̌чуьнга
мн.л.бйо̌хкархо̌ййо̌хкархо̌йнйо̌хкархо̌ййо̌хкархо̌ййо̌хкархо̌й


йоӏ йоӏ – дзяўчына, дачка

КлясаAbs.Gen.Dat.Erg.All.
адз.л.ййоӏйоӏанйоӏанайоӏо̄̌йоӏе̄̌
мн.л.бмехкариймехкарийнмехкаршнамехкаршамехкаршка


йукъ йукъ – сярэдзіна, цэнтар

КлясаAbs.Gen.Dat.Erg.All.
адз.л.ййукъйукъанйукъанайукъо̄̌йуккъе̄̌
мн.л.й йаккъашйаккъийнйаккъашнайаккъашайаккъашка


йукъахь йукъахь – разамйурт йурт – вёска

КлясаAbs.Gen.Dat.Erg.All.
адз.л.ййуртйуьртанйуьртанайуьрто̄̌йуьрта | йуьрте̄̌
мн.л.й йарташйартийнйарташнайарташайарташка


йуьхь йуьхь – твар

КлясаAbs.Gen.Dat.Erg.All.
адз.л.ййуьхьйуьхьанйуьхьанайуьхьо̄̌йуьхье̄̌
мн.л.ййаххьашйаххьийнйаххьашнайаххьашайаххьашка


каро̄̌ каро – знаходзіць, знайсьці

дзейнік у давальным склоне: сӯна карадо
інфінітыўКлясацяперашнімінулы
незакончаны
мінулы
відавочны
мінулы
закончаны
будучы
каро̄̌дкарадокарадоракарийракарийнакаро̌р
вкаравокаравора
йкарайокарайора
бкарабокарабора


карто̌л картол – бульба

КлясаAbs.Gen.Dat.Erg.All.
адз.л.йкарто̌лкарто̄̌ланкарто̄̌ланакарто̄̌ло̄̌карто̄̌ле̄̌
мн.л.йкарто̄̌лашкарто̄̌лийнкарто̄̌лашнакарто̄̌лашакарто̄̌лашка


кафе кафе – кавярня

КлясаAbs.Gen.Dat.Erg.All.
адз.л.йкафекафенкафенакафено̄̌кафега


квартира квартира – кватэра

КлясаAbs.Gen.Dat.Erg.All.
адз.л.йквартираквартиранквартиранаквартиро̄̌квартире̄̌
мн.л.йквартирашквартирийнквартирашнаквартирашаквартирашка


кегийрхо̌й кегийрхой – моладзь

КлясаAbs.Gen.Dat.Erg.All.
мн.л.бкегийрхо̌йкегийрхо̌йнкегийрхо̌шнакегийрхо̌шакегийрхо̌шка


ке̄̌ма кема – 1. лодка; 2. самалёт

КлясаAbs.Gen.Dat.Erg.All.
адз.л.дке̄̌маке̄̌мананке̄̌маннаке̄̌мано̄̌ке̄̌мана
мн.л.дке̄̌манашке̄̌манийнке̄̌манашнаке̄̌манашаке̄̌манашка


ке̄̌манна тӏе̌хь кеманна тӏехь – самалётамкемпе̌т кемпет – цукерка

КлясаAbs.Gen.Dat.Erg.All.
адз.л.йкемпе̌ткемпе̄̌танкемпе̄̌танакемпе̄̌то̄̌кемпе̄̌те̄̌
мн.л.йкемпе̄̌ташкемпе̄̌тийнкемпе̄̌ташнакемпе̄̌ташакемпе̄̌ташка


керла керла – новыке̌ст-ке̌ста кест-кеста – častoке̄̌хат кехат – ліст

КлясаAbs.Gen.Dat.Erg.All.
адз.л.дке̄̌хатке̄̌хатанке̄̌хатнаке̄̌хато̄̌ке̄̌хате̄̌
мн.л.дке̄̌хаташке̄̌хатийнке̄̌хаташнаке̄̌хаташаке̄̌хаташка


кино кино – кіно

КлясаAbs.Gen.Dat.Erg.All.
адз.л.йкинокинонкинонакиноно̄̌кинога
мн.л.йкиношкинойнкиношнакиношакиношка


класс класс – кляса

КлясаAbs.Gen.Dat.Erg.All.
адз.л.йклассклассанклассанаклассо̄̌классе̄̌
мн.л.йклассашклассийнклассашнаклассашаклассашка


книга книга – кніжка

КлясаAbs.Gen.Dat.Erg.All.
адз.л.йкнигакнигинкнигинакниго̄̌книге̄̌
мн.л.йкнигашкнигийнкнигашнакнигашакнигашка


ко̌г ког – нага

КлясаAbs.Gen.Dat.Erg.All.
адз.л.бко̌гко̄̌ганко̄̌ганако̄̌го̄̌ко̄̌ге̄̌
мн.л.дко̄̌гашко̄̌гийнко̄̌гашнако̄̌гашако̄̌гашка


команда команда – каманда

КлясаAbs.Gen.Dat.Erg.All.
адз.л.йкомандакомандинкомандинакомандо̄̌команде̄̌
мн.л.йкомандашкомандийнкомандашнакомандашакомандашка


ко̌р кор – акно

КлясаAbs.Gen.Dat.Erg.All.
адз.л.дко̌рко̄̌ранко̄̌ранако̄̌ро̄̌ко̄̌ре̄̌
мн.л.дко̄̌рашко̄̌рийнко̄̌рашнако̄̌рашако̄̌рашка


ко̄̌ра йуххе̌хь кора йуххехь – ля акна, пры акнеко̄̌ра юххе̌хь кора юххехь – ля акна, пры акнекорта корта – галава

КлясаAbs.Gen.Dat.Erg.All.
адз.л.бкортакоьртанкоьртанакоьрто̄̌коьрте̄̌
мн.л.дкортошкортойнкортошнакортошакортошка


ко̌ч коч – кашуля

КлясаAbs.Gen.Dat.Erg.All.
адз.л.йко̌чкӯчанкӯчанакӯчо̄̌кӯче̄̌
мн.л.й кӯчамашкӯчамийнкӯчамашнакӯчамашакӯчамашка


куй куй – шапка

КлясаAbs.Gen.Dat.Erg.All.
адз.л.бкуйкуйнанкуйннакуйно̄̌куйне̄̌
мн.л.дкуйнашкуйнийнкуйнашнакуйнашакуйнашка


кура кура – ганарлівы, ганарлісты, заразумелыкуьг куьг – рука

КлясаAbs.Gen.Dat.Erg.All.
адз.л.дкуьгкуьйганкуьйганакуьйго̄̌куьйге̄̌
мн.л.дкуьйгашкуьйгийнкуьйгашнакуьйгашакуьйгашка


куьг то̄̌ха куьг тоха – дакрануцца, дакранацца

дзейнік у эргатыве: ас куьг тӯху
інфінітыўцяперашнімінулы
незакончаны
мінулы
відавочны
мінулы
закончаны
будучы
куьг то̄̌хакуьг тӯхукуьг тӯхуракуьг туьйхиракуьг то̄ьхнакуьг тӯхур


кхиа кхиа – 1. расьці; 2. сьпець

дзейнік у абсалютыве: со кхуьу
інфінітыўцяперашнімінулы
незакончаны
мінулы
відавочны
мінулы
закончаны
будучы
кхиакхуьукхуьуракхииракхиънакхуьур


кхиъна кхиъна – 1. дарослы; 2. сьпелыкхо кхо – трыкхузахь кхузахь – туткъаме̌л къамел – размова, прамова, маўленьне

КлясаAbs.Gen.Dat.Erg.All.
адз.л.дкъаме̌лкъаме̄̌ланкъаме̄̌ланакъаме̄̌ло̄̌къаме̄̌ле̄̌
мн.л.дкъаме̄̌лашкъаме̄̌лийнкъаме̄̌лашнакъаме̄̌лашакъаме̄̌лашка


къаме̌л дан къамел дан – размаўляць

дзейнік у эргатыве: ас къаме̌л до̌
інфінітыўцяперашнімінулы
незакончаны
мінулы
відавочны
мінулы
закончаны
будучы
къаме̌л данкъаме̌л до̌къаме̌л до̌ракъаме̌л диракъаме̌л динакъаме̌л дер


къахьо̄̌ къахьо – кава

КлясаAbs.Gen.Dat.Erg.All.
адз.л.йкъахьо̄̌къахьо̄̌нанкъахьо̌ннакъахьо̄̌но̄̌къахьо̄̌га
мн.л.йкъахьо̄̌нашкъахьо̄̌нийнкъахьо̄̌нашнакъахьо̄̌нашакъахьо̄̌нашка


къаьхьа къаьхьа – горкікъе̄на къена – стары (немалады)къо̄̌на къона – маладыкъу къу – злодзей, зладзейка

КлясаAbs.Gen.Dat.Erg.All.
адз.л.в | йкъукъуьнанкъуьннакъуьно̄̌къуьне̄̌
мн.л.бкъуйкъуйнкъуйкъуйкъуй


кӏайн кӏайн – белыкӏант кӏант – хлапец, сын

КлясаAbs.Gen.Dat.Erg.All.
адз.л.вкӏанткӏентанкӏантанакӏантакӏанте̄̌
мн.л.бкӏентийкӏентийнкӏенташнакӏенташакӏенташка


кӏе̄да кӏеда – мяккікӏира кӏира – тыдзень

КлясаAbs.Gen.Dat.Erg.All.
адз.л.дкӏиракӏирананкӏираннакӏирано̄̌кӏиране̄̌
мн.л.дкӏиранашкӏиранийнкӏиранашнакӏиранашакӏиранашка


кӏорга кӏорга – глыбокілаа лаа – хацець (+ дзеяслоў)

дзейнік у давальным склоне: сӯна лаьа
інфінітыўцяперашнімінулы
незакончаны
мінулы
відавочны
мінулы
закончаны
будучы
лаалаьалаьаралииралиъналуур


лаг лаг – 1. горла; 2. шыя

КлясаAbs.Gen.Dat.Erg.All.
адз.л.длаглоганлоганалого̄̌логе̄̌
мн.л.длегашлегийнлегашналегашалегашка


лаза лаза – балець

дзейнік у давальным склоне: сӯна лозу
інфінітыўцяперашнімінулы
незакончаны
мінулы
відавочны
мінулы
закончаны
будучы
лазалозулозуралезиралезналозур


лам лам – гара

КлясаAbs.Gen.Dat.Erg.All.
адз.л.бламла̄мананла̄маннала̄мано̄̌ла̄мане̄̌ | ло̄̌ма
мн.л.длаьмнашлаьмнийнлаьмнашналаьмнашалаьмнашка


латта латта – стаяць

дзейнік у абсалютыве: со лаьтта
інфінітыўцяперашнімінулы
незакончаны
мінулы
відавочны
мінулы
закончаны
будучы
латталаьтталаьттаралаьттиралаьттиналаьттар


ла̄ца лаца – 1. злавіць, паймаць, арыштаваць; 2. наняць (працаўніка); 3. зьняць (жытло)

дзейнік у эргатыве: ас ло̄цу
інфінітыўцяперашнімінулы
незакончаны
мінулы
відавочны
мінулы
закончаны
будучы
ла̄цало̄цуло̄цурале̄циралаьцнало̄цур


лачкъо̄̌ лачкъо – 1. хаваць, схаваць; 2. красьці, скрасьці

дзейнік у эргатыве: ас лачкъадо
інфінітыўКлясацяперашнімінулы
незакончаны
мінулы
відавочны
мінулы
закончаны
будучы
лачкъо̄̌длачкъадолачкъадоралачкъийралачкъийналачкъадор
влачкъаволачкъаворалачкъавор
йлачкъайолачкъайоралачкъайор
блачкъаболачкъаборалачкъабор


лаьцна лаьцна – пра, аблекха лекха – высокіле̄̌ло̄̌рхо̄̌ лелорхо – кіроўца

КлясаAbs.Gen.Dat.Erg.All.
адз.л.в | йле̄̌ло̄̌рхо̄̌ле̄̌ло̄̌рхо̄̌чунле̄̌ло̄̌рхо̄̌чуннале̄̌ло̄̌рхо̄̌чо̄̌ле̄̌ло̄̌рхо̄̌чуьнга
мн.л.бле̄̌ло̄̌рхойле̄̌ло̄̌рхойнле̄̌ло̄̌рхойле̄̌ло̄̌рхойле̄̌ло̄̌рхой


лерг лерг – вуха

КлясаAbs.Gen.Dat.Erg.All.
адз.л.длерглерганлерганалерго̄̌лерге̄̌
мн.л.длергашлергийнлергашналергашалергашка


ле̄̌ха леха – шукаць

дзейнік у эргатыве: ас ло̄ьху
інфінітыўцяперашнімінулы
незакончаны
мінулы
відавочны
мінулы
закончаны
будучы
ле̄̌хало̄ьхуло̄ьхуралийхирале̌хнало̄ьхур


лимон лимон – цытрына

КлясаAbs.Gen.Dat.Erg.All.
адз.л.йлимонлимо̄нанлимонналимо̄но̄̌лимо̄не̄̌
мн.л.йлимо̄нашлимо̄нийнлимо̄нашналимо̄нашалимо̄нашка


ло̄̌ ло – сьнег

КлясаAbs.Gen.Dat.Erg.All.
адз.л.дло̄̌лайнлайналайно̄̌лайга
мн.л.д ло̌шло̌йнло̌шнало̌шало̌шка


ловза ловза – гулаць

дзейнік у абсалютыве: со ловзу
інфінітыўцяперашнімінулы
незакончаны
мінулы
відавочны
мінулы
закончаны
будучы
ловзаловзуловзуралевзиралевзиналовзур


ловзар ловзар – 1. гульня; 2. вясельле

КлясаAbs.Gen.Dat.Erg.All.
адз.л.дловзарловзаранловзарналовзаро̄̌ловзарга
мн.л.дловзаршловзарийнловзаршналовзаршаловзаршка


ло̄̌ма лома – у горыло̄̌махь ломахь – у гарахло̌р лор – лекар

КлясаAbs.Gen.Dat.Erg.All.
адз.л.в | йло̌рло̄ьранло̄ьранало̄ьро̄̌ло̄ьре̄̌
мн.л.бло̄ьрашло̄ьрийнло̄ьрашнало̄ьрашало̄ьрашка


лоха лоха – нізкілӯлахо̄̌ лулахо – сусед, суседка

КлясаAbs.Gen.Dat.Erg.All.
адз.л.в | йлӯлахо̄̌лӯлахо̄̌чунлӯлахо̄̌чунналӯлахо̄̌чо̄̌лӯлахо̄̌чуьнга
мн.л.блӯлахо̌йлӯлахо̌йнлӯлахо̌йлӯлахо̌йлӯлахо̌й


мага мага – магчы

дзейнік у эргатыве: ас мега
інфінітыўцяперашнімінулы
незакончаны
мінулы
відавочны
мінулы
закончаны
будучы
магамегамегарамегирамегнамегар


маж маж – барада

КлясаAbs.Gen.Dat.Erg.All.
адз.л.ймажможанможанаможо̄̌може̄̌
мн.л.ймажошмажойнмажошнамажошамажошка


майра майра – муж

КлясаAbs.Gen.Dat.Erg.All.
адз.л.вмайрамайрачунмайрачуннамайрачо̄̌майрачуьнга
мн.л.бма̄рошма̄ройнма̄рошнама̄рошама̄рошка


мала мала – піць

дзейнік у эргатыве: ас молу
інфінітыўцяперашнімінулы
незакончаны
мінулы
відавочны
мінулы
закончаны
будучы
маламолумолурамелирамелламер


малх малх – сонца

КлясаAbs.Gen.Dat.Erg.All.
адз.л.бмалхмаьлханмаьлханамаьлхо̄̌маьлхе̄̌


мара мара – нос

КлясаAbs.Gen.Dat.Erg.All.
адз.л.бмарамеранмеранамepо̄̌мере̄̌
мн.л.дмарошмаройнмарошнамарошамарошка


марха марха – хмара

КлясаAbs.Gen.Dat.Erg.All.
адз.л.ймархамархинмархинамархо̄̌мархе̄̌
мн.л.ймархашмархийнмархашнамархашамархашка


мас мас – волас

КлясаAbs.Gen.Dat.Erg.All.
адз.л.ймасмесанмесанамесо̄̌месе̄̌
мн.л.ймесашмесийнмесашнамесашамесашка


маса маса – колькімассо̄̌ а массо а – усемах мах – цана

КлясаAbs.Gen.Dat.Erg.All.
адз.л.бмахме̄ханме̄ханаме̄хо̄̌ме̄хе̄̌
мн.л.бме̄хашме̄хийнме̄хашнаме̄хашаме̄хашка


маца маца – калімашен машен – самаход

КлясаAbs.Gen.Dat.Erg.All.
адз.л.ймашенмашенанмашеннамашено̄̌машене̄̌
мн.л.ймашенашмашенийнмашенашнамашенашамашенашка


маьждиг маьждиг – мячэць

КлясаAbs.Gen.Dat.Erg.All.
адз.л.дмаьждигмаьждиганмаьждигнамаьждиго̄̌маьждиге̄̌
мн.л.дмаьждигашмаьждигийнмаьждигашнамаьждигашамаьждигашка


маьнга маьнга – ложак

КлясаAbs.Gen.Dat.Erg.All.
адз.л.бмаьнгамаьнгинмаьнгинамаьнго̄̌маьнге̄̌
мн.л.дмаьнгешмаьнгийнмаьнгешнамаьнгешамаьнгешка


маьнги тӏе̌хь маьнги тӏехь – у ложку, на ложкумела мела – цёплымеллаша меллаша – павольнымерза мерза – салодкіметтиг меттиг – месца

КлясаAbs.Gen.Dat.Erg.All.
адз.л.йметтигметтиганметтигнаметтиго̄̌меттиге̄̌
мн.л.йметтигашметтигийнметтигашнаметтигашаметтигашка


меца меца – галоднымийра то̄̌ха мийра тоха – штурхаць, штурхнуць нагой

дзейнік у эргатыве: ас мийра тӯху
інфінітыўцяперашнімінулы
незакончаны
мінулы
відавочны
мінулы
закончаны
будучы
мийра то̄̌хамийра тӯхумийра тӯхурамийра туьйхирамийра то̄ьхнамийра тӯхур


мила мила – хто

Abs.Gen.Dat.Erg.All.
милахье̄нанхьаннахьахьаьнга
муьлш


мича мича – кудымичара мичара – адкульмичахь мичахь – дземогуш могуш – здаровымо̄жа можа – жоўтымоз моз – мёд

КлясаAbs.Gen.Dat.Erg.All.
адз.л.дмозмезанмазанамазо̄̌мазе̄̌
мн.л.дмезашмезийнмезашнамезашамезашка


мо̌стагӏ мостагӏ – вораг, праціўнік

КлясаAbs.Gen.Dat.Erg.All.
адз.л.в | ймо̌стагӏмо̌стагӏанмо̌стагӏнамо̌стагӏо̄̌мǒcтaгӏе̄̌
мн.л.бмо̌стагӏиймо̌стагӏийнмо̌стагӏашнамо̌стагӏашамо̌стагӏашка


мо̌тт мотт – язык, мова

КлясаAbs.Gen.Dat.Erg.All.
адз.л.бмо̌ттметтанматтанаматто̄̌матте̄̌
мн.л.дметтанашметтанийнметтанашнаметтанашаметтанашка


мо̌тта мотта – здавацца

дзейнік у давальным склоне: сӯна моьтту
інфінітыўцяперашнімінулы
незакончаны
мінулы
відавочны
мінулы
закончаны
будучы
мо̌ттамоьттумоьттурамоьттирамоьттинамоьттур


мохь мохь – крык

КлясаAbs.Gen.Dat.Erg.All.
адз.л.бмохьмаьхьаранмаьхьарнамаьхьаро̄̌маьхьаре̄̌
мн.л.дмаьхьариймаьхьарийнмаьхьаршнамаьхьаршамаьхьаршка


мохь то̄̌ха мохь тоха – 1. крыкнуць; 2. клікнуць

дзейнік у эргатыве: ас мохь тӯху
інфінітыўцяперашнімінулы
незакончаны
мінулы
відавочны
мінулы
закончаны
будучы
мохь то̄̌хамохь тӯхумохь тӯхурамохь туьйхирамохь то̄ьхнамохь тӯхур


музей музей – музэй

КлясаAbs.Gen.Dat.Erg.All.
адз.л.ймузеймузейнмузейнамузейно̄̌музейга
мн.л.ймузейшмузейийнмузейшнамузейшамузейшка


мукъа мукъа – свабодны (незаняты); выхаднымутта мутта – сок

КлясаAbs.Gen.Dat.Erg.All.
адз.л.дмуттамуттананмуттаннамуттано̄̌муттане̄̌
мн.л.дмуттанашмуттанийнмуттанашнамуттанашамуттанашка


муха муха – які; якмуьста муьста – кіслынаб наб – сон

КлясаAbs.Gen.Dat.Erg.All.
адз.л.йнабна̄баранна̄барнана̄баро̄̌на̄баре̄̌
мн.л.йна̄баршна̄барийнна̄баршнана̄баршана̄баршка


наб йан наб йан – спаць

дзейнік у эргатыве: ас наб йо̌
інфінітыўцяперашнімінулы
незакончаны
мінулы
відавочны
мінулы
закончаны
будучы
наб йаннаб йо̌наб йо̌ранаб йиранаб йинанаб йер


наггахь наггахь – рэдка, зрэдкуна̄кха накха – 1. цыцак; 2. грудзі, грудная клетка

КлясаAbs.Gen.Dat.Erg.All.
адз.л.бна̄кхане̄кханне̄кханане̄кхо̄̌не̄кхе̄̌
мн.л.дна̄кхошна̄кхойнна̄кхошнана̄кхошана̄кхошка


на̄къо̌ст накъост – калега, таварыш

КлясаAbs.Gen.Dat.Erg.All.
адз.л.в | йна̄къо̌стна̄къо̌станна̄къо̌станана̄къо̌сто̄̌на̄къо̌сте̄̌
мн.л.бна̄къо̌стийна̄къо̌стийнна̄къо̌сташнана̄къо̌сташана̄къо̌сташка


нана нана – мама, маці

КлясаAbs.Gen.Dat.Erg.All.
адз.л.йнанане̄наннаннана̄насне̄не̄̌
мн.л.бна̄нойна̄нойнна̄нойна̄нойна̄ной


наьрс наьрс – агурок

КлясаAbs.Gen.Dat.Erg.All.
адз.л.йнаьрснаьрсаннаьрсананаьрсо̄̌наьрсе̄̌
мн.л.йнаьрсашнаьрсийннаьрсашнанаьрсашанаьрсашка


не̌къ некъ – дарога

КлясаAbs.Gen.Dat.Erg.All.
адз.л.бне̌къне̄̌къанне̄̌къанане̄̌къо̄̌не̄̌къе̄̌
мн.л.дне̄̌къашне̄̌къийнне̄̌къашнане̄̌къашане̄̌къашка


не̄̌къахо̄̌ некъахо – пасажыр, падарожнік

КлясаAbs.Gen.Dat.Erg.All.
адз.л.в | йне̄̌къахо̄̌не̄̌къахо̄̌чунне̄̌къахо̄̌чуннане̄̌къахо̄̌чо̄̌не̄̌къахо̄̌чуьнга
мн.л.бне̄̌къахойне̄̌къахойнне̄̌къахойне̄̌къахойне̄̌къахой


не̌хча нехча – сыр

КлясаAbs.Gen.Dat.Erg.All.
адз.л.йне̌хчане̌хчинне̌хчинане̌хчо̄̌не̌хче̄̌
мн.л.йне̌хчанашне̌хчанийнне̌хчанашнане̌хчанашане̌хчанашка


не̌ӏ неӏ – дзьверы

КлясаAbs.Gen.Dat.Erg.All.
адз.л.йне̌ӏне̌ӏаранне̌ӏарнане̌ӏаро̄̌не̌ӏаре̄̌
мн.л.йне̌ӏаршне̌ӏарийнне̌ӏаршнане̌ӏаршане̌ӏаршка


не̌ӏара йуххе̌хь неӏара йуххехь – ля дзьвярэйне̌ӏарна йуххе̌хь неӏарна йуххехь – ля дзьвярэйнийса нийса – 1. просты, роўны; 2. правільны; 3. справядлівынийса до̄цу нийса доцу – няправільны, памылкавы

двйб
нийса до̄цунийса во̄цунийса йо̄цунийса бо̄цу


нохчи нохчи – чачэнец, чачэнка

КлясаAbs.Gen.Dat.Erg.All.
адз.л.в | йнохчинохчичуннохчичуннанохчичо̄̌нохчичуьнга
мн.л.бнохчийнохчийннохчашнанохчашанохчашка


нохчийн маттахь нохчийн маттахь – на чачэнскай мове, па-чачэнскунохчийн мо̌тт нохчийн мотт – чачэнская моваНохчийчоь Нохчийчоь – Чачэнія

КлясаAbs.Gen.Dat.Erg.All.
адз.л.йНохчийчоьНохчийчоьнанНохчийчоьннаНохчийчоьнō̌Нохчийчу


о̄̌зо̄̌ озо – цягнуць, пацягнуць

дзейнік у эргатыве: ас о̄̌задо
інфінітыўКлясацяперашнімінулы
незакончаны
мінулы
відавочны
мінулы
закончаны
будучы
о̄̌зо̄̌до̄̌задоо̄̌задорао̄̌зийрао̄̌зийнао̄̌задор
во̄̌завоо̄̌заворао̄̌завор
йо̄̌зайоо̄̌зайорао̄̌зайор
бо̄̌забоо̄̌заборао̄̌забор


ойла ойла – думка

КлясаAbs.Gen.Dat.Erg.All.
адз.л.йойлаойлананойланнаойланно̄̌ойлане̄̌
мн.л.йойланашойланийнойланашнаойланашаойланашка


ойла йан ойла йан – думаць

дзейнік у эргатыве: ас ойла йо̌
інфінітыўцяперашнімінулы
незакончаны
мінулы
відавочны
мінулы
закончаны
будучы
ойла йанойла йо̌ойла йо̌раойла йираойла йинаойла йер


о̌лхазар олхазар – птушка

КлясаAbs.Gen.Dat.Erg.All.
адз.л.до̌лхазаро̌лхазарано̌лхазарнао̌лхазаро̄̌о̌лхазаре̄̌
мн.л.до̌лхазаршо̌лхазарийно̌лхазаршнао̌лхазаршао̌лхазаршка


оьзда оьзда – ветлівыоьрсийн маттахь оьрсийн маттахь – на расейскай мове, па-расейскуоьрсийн мо̌тт оьрсийн мотт – расейская мовапа̄зат пазат – шкарпэтка

КлясаAbs.Gen.Dat.Erg.All.
адз.л.йпа̄затпа̄затанпа̄затнапа̄зато̄̌па̄зате̄̌
мн.л.йпа̄заташпа̄затийнпа̄заташнапа̄заташапа̄заташка


пе̌н пен – сьцяна

КлясаAbs.Gen.Dat.Erg.All.
адз.л.бпе̌нпе̄̌нанпе̌ннапе̄̌но̄̌пе̄̌не̄̌
мн.л.дпе̄̌нашпе̄̌нийнпе̄̌нашнапе̄̌нашапе̄̌нашка


пе̄̌на йуххе̌хь пена йуххехь – ля сьценыпе̄̌на тӏе̌хь пена тӏехь – на сьцянепе̄̌на юххе̌хь пена юххехь – ля сьценыпе̄̌тар петар – кватэра

КлясаAbs.Gen.Dat.Erg.All.
адз.л.йпе̄̌тарпе̄̌таранпе̄̌тарнапе̄̌таро̄̌пе̄̌таре̄̌
мн.л.йпе̄̌таршпе̄̌тарийнпе̄̌таршнапе̄̌таршапе̄̌таршка


пилот пилот – лётнік, пілёт

КлясаAbs.Gen.Dat.Erg.All.
адз.л.в | йпилотпилотанпилотанапилото̄̌пилоте̄̌
мн.л.бпилоташпилотийнпилоташнапилоташапилоташка


полицин бе̌лхало̄̌ полицин белхало – паліцыянт, паліцыянтка

КлясаAbs.Gen.Dat.Erg.All.
адз.л.в | йполицин бе̌лхало̄̌полицин бе̌лхало̄̌чунполицин бе̌лхало̄̌чуннаполицин бе̌лхало̄̌чо̄̌полицин бе̌лхало̄̌чуьнга
мн.л.бполицин бе̌лхало̌йполицин бе̌лхало̌йнполицин бе̌лхало̌йполицин бе̌лхало̌йполицин бе̌лхало̌й


помидор помидор – памідор

КлясаAbs.Gen.Dat.Erg.All.
адз.л.йпомидорпомидоранпомидоранапомидоро̄̌помидоре̄̌
мн.л.йпомидорашпомидорийнпомидорашнапомидорашапомидорашка


пхи пхи – пяцьпӏелг пӏелг – палец

КлясаAbs.Gen.Dat.Erg.All.
адз.л.бпӏелгпӏелганпӏелганапӏелго̄̌пӏелге̄̌
мн.л.дпӏелгашпӏелгийнпӏелгашнапӏелгашапӏелгашка


пӏелг то̄̌ха пӏелг тоха – дакрануцца, дакранацца

дзейнік у эргатыве: ас пӏелг тӯху
інфінітыўцяперашнімінулы
незакончаны
мінулы
відавочны
мінулы
закончаны
будучы
пӏелг то̄̌хапӏелг тӯхупӏелг тӯхурапӏелг туьйхирапӏелг то̄ьхнапӏелг тӯхур


рагӏ рагӏ – чарга

КлясаAbs.Gen.Dat.Erg.All.
адз.л.йрагӏрогӏанрогӏанарогӏо̄̌рогӏе̄̌
мн.л.йраьгӏнашраьгӏнийнраьгӏнашнараьгӏнашараьгӏнашка


ресторан ресторан – рэстаран

КлясаAbs.Gen.Dat.Erg.All.
адз.л.йресторанресторананрестораннаресторано̄̌ресторане̄̌
мн.л.й ресторанашресторанийнресторанашнаресторанашаресторанашка


сайн сайн – свой (мой)салти салти – жаўнер

КлясаAbs.Gen.Dat.Erg.All.
адз.л.в | йсалтисалтичунсалтичуннасалтичо̄̌салтичуьнга
мн.л.б салтийсалтийнсалташнасалташасалташка


самукъане̄̌ самукъане – цікавысан сан – мой, мая, маёсарахь сарахь – вечарамсахьт сахьт – гадзіна

КлясаAbs.Gen.Dat.Erg.All.
адз.л.дсахьтсахьтансахьтанасахьто̄̌сахьте̄̌
мн.л.д сахьташсахьтийнсахьташнасахьташасахьташка


селхана селхана – учорасийна сийна – блакітны, сінісирла сирла – сьветлысиха сиха – хуткісо со – я

Abs.Gen.Dat.Erg.All.
сосансӯнаас / асасо̄ьга


со̌м сом – рубель

КлясаAbs.Gen.Dat.Erg.All.
адз.л.дсо̌мсо̄ьмансо̄ьманасо̄ьмо̄̌со̄ьме̄̌
мн.л.дсо̄ьмашсо̄ьмийнсо̄ьмашнасо̄ьмашасо̄ьмашка


сонта сонта – дурныСоьлжа-Гӏа̄ла Соьлжа-Гӏала – Грозны (горад)

КлясаAbs.Gen.Dat.Erg.All.
адз.л.йСоьлжа-Гӏа̄лаСоьлжа-Гӏа̄линСоьлжа-Гӏа̄линаСоьлжа-Гӏа̄лано̄̌Соьлжа-Гӏа̄ла


стаг стаг – асоба, чалавек

КлясаAbs.Gen.Dat.Erg.All.
адз.л.в | йстагстеганстаганастагастаге̄̌


статйа статйа – артыкул

КлясаAbs.Gen.Dat.Erg.All.
адз.л.йстатйастатйанстатйанастатйано̄̌статйага
мн.л.йстатйашстатйийнстатйашнастатйашастатйашка


сте̌нга стенга – кудысте̌нгара стенгара – адкульсте̌нгахь стенгахь – дзестигал стигал – неба

КлясаAbs.Gen.Dat.Erg.All.
адз.л.йстигалстигаланстигалнастигало̄̌стигала | стигале̄̌
мн.л.й стигалшстигалийнстигалшнастигалшастигалшка


стол стол – стол

КлясаAbs.Gen.Dat.Erg.All.
адз.л.йстолстоьланстоьланастоьло̄̌стоьле̄̌
мн.л.йстоьлашстоьлийнстоьлашнастоьлашастоьлашка


сто̌м стом – фрукт, плод

КлясаAbs.Gen.Dat.Erg.All.
адз.л.бсто̌мсто̄ьмансто̄ьманасто̄ьмо̄̌сто̄ьме̄̌
мн.л.дсто̄ьмашсто̄ьмийнсто̄ьмашнасто̄ьмашасто̄ьмашка


стомма стомма – тоўстыстоьла тӏе̌хь стоьла тӏехь – на сталестоьла хьалха стоьла хьалха – за сталом, пры сталестудент студент – студэнт

КлясаAbs.Gen.Dat.Erg.All.
адз.л.встудентстудентанстудентанастуденто̄̌студенте̄̌
мн.л.бстуденташстудентийнстуденташнастуденташастуденташка


студентка студентка – студэнтка

КлясаAbs.Gen.Dat.Erg.All.
адз.л.йстуденткастуденткинстуденткинастуденткасстудентке̄̌
мн.л.б студенткашстуденткийнстуденткашнастуденткашастуденткашка


сурт сурт – малюнак, выява

КлясаAbs.Gen.Dat.Erg.All.
адз.л.дсуртсуьртансуьртанасуьрто̄̌суьрте̄̌
мн.л.д суьрташсуьртийнсуьрташнасуьрташасуьрташка


суьйре̄̌ суьйре – вечар

КлясаAbs.Gen.Dat.Erg.All.
адз.л.йсуьйре̄̌суьйре̄̌нансуьйре̌ннасуьйре̄̌но̄̌суьйре̄̌не̄̌
мн.л.йсуьйре̄̌нашсуьйре̄̌нийнсуьйре̄̌нашнасуьйре̄̌нашасуьйре̄̌нашка


такси такси – таксоўка

КлясаAbs.Gen.Dat.Erg.All.
адз.л.йтакситаксинтаксинатаксино̄̌таксига
мн.л.йтаксештаксийнтаксешнатаксешатаксешка


тарсал тарсал – вавёрка

КлясаAbs.Gen.Dat.Erg.All.
адз.л.йтарсалтарсалантарсалнатарсало̄̌тарсале̄̌
мн.л.йтарсалштарсалийнтарсалшнатарсалшатарсалшка


татта татта – пхаць, пхнуць

дзейнік у эргатыве: ас тотту
інфінітыўцяперашнімінулы
незакончаны
мінулы
відавочны
мінулы
закончаны
будучы
таттатоттутоттуратеттиратеттина тоттур


тахана тахана – сёньнятаханле̄ра таханлера – сёньняшнітера тера – падобнытетрад тетрад – сшытак

КлясаAbs.Gen.Dat.Erg.All.
адз.л.дтетрадтетрадантетраднатетрадо̄̌тетраде̄̌
мн.л.дтетрадаштетрадийнтетрадашнатетрадашатетрадашка


те̄̌ша теша – верыць (каму; у што)

дзейнік у абсалютыве: со те̄̌ша
інфінітыўцяперашнімінулы
незакончаны
мінулы
відавочны
мінулы
закончаны
будучы
те̄̌шате̄̌шате̄̌шаратийширате̌шна те̄̌шар


тиша тиша – стары (няновы)то̄ба тоба – 1. група (людзей); 2. натоўп

КлясаAbs.Gen.Dat.Erg.All.
адз.л.йто̄бато̄бананто̄баннато̄бано̄̌то̄бане̄̌
мн.л.йто̄банашто̄банийнто̄банашнато̄банашато̄банашка


то̄̌ха тоха – ударыць, стукнуць

дзейнік у эргатыве: ас тӯху
інфінітыўцяперашнімінулы
незакончаны
мінулы
відавочны
мінулы
закончаны
будучы
то̄̌хатӯхутӯхуратуьйхирато̄ьхнатӯхур


туфли туфли – пантофель

КлясаAbs.Gen.Dat.Erg.All.
адз.л.йтуфлитуфлинтуфлинатуфлино̄̌туфлига
мн.л.йтуфлештуфлийнтуфлешнатуфлешатуфлешка


туьйра туьйра – казка

КлясаAbs.Gen.Dat.Erg.All.
адз.л.дтуьйратуьйранантуьйраннатуьйрано̄̌туьйранē̌
мн.л.дтуьйранаштуьйранийнтуьйранашнатуьйранашатуьйранашка


туька туька – крама

КлясаAbs.Gen.Dat.Erg.All.
адз.л.йтуькатуьканантуьканнатуькано̄̌туькана | туькане̄̌
мн.л.й туьканаштуьканийнтуьканашнатуьканашатуьканашка


тхан тхан – наш, наша (экскл.)тхо тхо – мы (экскл.)

Abs.Gen.Dat.Erg.All.
тхотхантхӯнао̄хатхо̄ьга


тӏай тӏай – мост

КлясаAbs.Gen.Dat.Erg.All.
адз.л.дтӏайтӏе̄̌нтӏайнатӏайно̄̌тӏайга
мн.л.дтӏе̌штӏе̌ийнтӏе̌шнатӏе̌шатӏе̌шка


тӏаккха тӏаккха – потымтӏом тӏом – вайна

КлясаAbs.Gen.Dat.Erg.All.
адз.л.бтӏомтӏемантӏаманатӏамо̄̌тӏаме̄̌
мн.л.бтӏемаштӏемийнтӏемашнатӏемашатӏемашка


тӏоьрмиг тӏоьрмиг – торба, заплечнік

КлясаAbs.Gen.Dat.Erg.All.
адз.л.бтӏоьрмигтӏоьрмигантӏоьрмигнатӏоьрмиго̄̌тӏоьрмиге̄̌
мн.л.дтӏоьрмигаштӏоьрмигийнтӏоьрмигашнатӏоьрмигашатӏоьрмигашка


тӏулг тӏулг – камень

КлясаAbs.Gen.Dat.Erg.All.
адз.л.бтӏулгтӏулгантӏулганатӏулго̄̌тӏулге̄̌
мн.л.дтӏулгаштӏулгийнтӏулгашнатӏулгашатӏулгашка


университет университет – унівэрсытэт

КлясаAbs.Gen.Dat.Erg.All.
адз.л.йуниверситетуниверситетануниверситетанауниверситето̄̌университете̄̌
мн.л.й университеташуниверситетийнуниверситеташнауниверситеташауниверситеташка


ӯрам урам – вуліца

КлясаAbs.Gen.Dat.Erg.All.
адз.л.бӯрамӯраманӯрамнаӯрамо̄̌ӯраме̄̌
мн.л.дӯрамашӯрамийнӯрамашнаӯрамашаӯрамашка


урок урок – лекцыя, урок

КлясаAbs.Gen.Dat.Erg.All.
адз.л.йурокурокануроканауроко̄̌уроке̄̌
мн.л.й урокашурокийнурокашнаурокашаурокашка


урс урс – нож

КлясаAbs.Gen.Dat.Erg.All.
адз.л.дурсуьрсануьрсанауьрсо̄̌уьрсе̄̌
мн.л.дарсашарсийнарсашнаарсашаарсашка


уьш уьш – яны

Abs.Gen.Dat.Erg.All.
уьшце̄ранцарнаца̄рацаьрга


фамили фамили – прозьвішча

КлясаAbs.Gen.Dat.Erg.All.
адз.л.йфамилифамилинфамилинафамилино̄̌фамилига
мн.л.йфамилешфамилийнфамилешнафамилешафамилешка


фильм фильм – фільм

КлясаAbs.Gen.Dat.Erg.All.
адз.л.йфильмфильманфильманафильмо̄̌фильме̄̌
мн.л.й фильмашфильмийнфильмашнафильмашафильмашка


хаа хаа – 1. ведаць (мець інфармацыю); 2. умець

дзейнік у давальным склоне: сӯна хаьа
інфінітыўцяперашнімінулы
незакончаны
мінулы
відавочны
мінулы
закончаны
будучы
хаахаьахаьарахиирахиънахаьар


хаам хаам – паведамленьне, абвестка

КлясаAbs.Gen.Dat.Erg.All.
адз.л.бхаамхааманхаамнахаамо̄̌хааме̄̌
мн.л.бхаамашхаамийнхаамашнахаамашахаамашка


хаар хаар – веданьне, веда

КлясаAbs.Gen.Dat.Erg.All.
адз.л.дхаархааранхаарнахааро̄̌хааре̄̌
мн.л.дхааршхаарийнхааршнахааршахааршка


хабар хабар – навіна, вестка; пагалоска, чутка

КлясаAbs.Gen.Dat.Erg.All.
адз.л.дхабархабаранхабарнахабаро̄̌хабаре̄̌
мн.л.дхабаршхабарийнхабаршнахабаршахабаршка


хаза хаза – чуць, пачуць

дзейнік у давальным склоне: сӯна хеза
інфінітыўцяперашнімінулы
незакончаны
мінулы
відавочны
мінулы
закончаны
будучы
хазахезахезарахезирахезна хезар


хаза хаза – прыгожыхала хала – цяжкі, складаны, трудныхан хан – час

КлясаAbs.Gen.Dat.Erg.All.
адз.л.йханхе̄нанханнахе̄но̄̌хе̄не̄̌
мн.л.йхе̄нашхе̄нийнхе̄нашнахе̄нашахе̄нашка


харцдерг харцдерг – хлусьня

КлясаAbs.Gen.Dat.Erg.All.
адз.л.дхарцдергхарцдолчунхарцдолчуннахарцдолчо̄̌харцдолчуьнга
мн.л.дхарцдершхарцдерийнхарцдершнахарцдершахарцдершка


хасстом хасстом – гародніна

КлясаAbs.Gen.Dat.Erg.All.
адз.л.бхасстомхассто̄ьманхассто̄ьманахассто̄ьмо̄̌хассто̄ьме̄̌
мн.л.дхассто̄ьмашхассто̄ьмийнхассто̄ьмашнахассто̄ьмашахассто̄ьмашка


хатта хатта – пытацца, запытацца

дзейнік у эргатыве: ас хотту
інфінітыўцяперашнімінулы
незакончаны
мінулы
відавочны
мінулы
закончаны
будучы
хаттахоттухоттурахаьттирахаьттинахоттур


хаттар хаттар – пытаньне

КлясаAbs.Gen.Dat.Erg.All.
адз.л.дхаттархаттаранхаттарнахаттаро̄̌хаттаре̄̌
мн.л.дхаттаршхаттарийнхаттаршнахаттаршахаттаршка


хелхар хелхар – танец

КлясаAbs.Gen.Dat.Erg.All.
адз.л.дхелхархелхаранхелхарнахелхаро̄̌хелхаре̄̌
мн.л.дхелхаршхелхарийнхелхаршнахелхаршахелхаршка


хелхар дан хелхар дан – танцаваць

дзейнік у эргатыве: ас хелхар до̌
інфінітыўцяперашнімінулы
незакончаны
мінулы
відавочны
мінулы
закончаны
будучы
хелхар данхелхар до̌хелхар до̌рахелхар дирахелхар динахелхар дер


хеча хеча – нагавіцы

КлясаAbs.Gen.Dat.Erg.All.
адз.л.йхечахечинхечинахечо̄̌хече̄̌
мн.л.йхечешхечийнхечешнахечешахечешка


хи хи – 1. вада; 2. рака

КлясаAbs.Gen.Dat.Erg.All.
адз.л.дхихинхинахино̄̌ | хе̄̌хине̄̌
мн.л.дхишхиийнхишнахишахишка


хила хила – быць

дзейнік у абсалютыве: со хуьлу
інфінітыўцяперашнімінулы
незакончаны
мінулы
відавочны
мінулы
закончаны
будучы
хилахуьлухуьлурахилирахиллахир


хо̌х хох – цыбуля

КлясаAbs.Gen.Dat.Erg.All.
адз.л.бхо̌ххо̄̌ханхо̄̌ханахо̄̌хо̄̌хо̄̌хе̄̌
мн.л.дхо̄̌хашхо̄̌хийнхо̄̌хашнахо̄̌хашахо̄̌хашка


хьайн хьайн – свой (твой)хьалха хьалха – раней; таму назадхьан хьан – твой, твая, тваёхьаша хьаша – госьць, госьця

КлясаAbs.Gen.Dat.Erg.All.
адз.л.в | йхьашахье̄шанхье̄шанахье̄шо̄̌хье̄ше̄̌
мн.л.б хье̄шийхье̄шийнхье̄шашнахье̄шашахье̄шашка


хье̄къале̄̌ хьекъале – мудрыхье̄нан хьенан – чыйхье̄̌хархо̄̌ хьехархо – настаўнік, настаўніца

КлясаAbs.Gen.Dat.Erg.All.
адз.л.в | йхье̄̌хархо̄̌хье̄̌хархо̄̌чунхье̄̌хархо̄̌чуннахье̄̌хархо̄̌чо̄̌хье̄̌хархо̄̌чуьнга
мн.л.бхье̄̌хархойхье̄̌хархойнхье̄̌хархойхье̄̌хархойхье̄̌хархой


хьо хьо – ты

Abs.Gen.Dat.Erg.All.
хьохьанхьӯнаахь / ахьахьо̄ьга


хьормат хьормат – груша

КлясаAbs.Gen.Dat.Erg.All.
адз.л.йхьорматхьорматанхьорматнахьормато̄̌хьормате̄̌
мн.л.йхьорматашхьорматийнхьорматашнахьорматашахьорматашка


хӏара хӏара – гэта

Abs.Gen.Dat.Erg.All.
хӏарахӏокхуьнанхӏокхуннахӏокхо̄хӏокхуьнга
хӏорш


хӏаъ хӏаъ – такхӏетахь хӏетахь – тадыхӏинца хӏинца – зараз, цяперхӏора дийнахь хӏора дийнахь – штодзённа, кожны дзеньхӏора кӏиранах хӏора кӏиранах – штотыдзеньхӏора ӏуьйранна хӏора ӏуьйранна – кожнага ранкухӏо̌рд хӏорд – мора

КлясаAbs.Gen.Dat.Erg.All.
адз.л.бхӏо̌рдхӏо̌рданхӏо̌рданахӏо̌рдо̄̌хӏо̌рде̄̌
мн.л.дхӏо̌рдашхӏо̌рдийнхӏо̌рдашнахӏо̌рдашахӏо̌рдашка


хӏума хӏума – рэч, прадмет

КлясаAbs.Gen.Dat.Erg.All.
адз.л.йхӏумахӏумананхӏуманнахӏумано̄̌хӏумане̄̌
мн.л.йхӏуманашхӏуманийнхӏуманашнахӏуманашахӏуманашка


хӏун хӏун – што

Abs.Gen.Dat.Erg.All.
хӏунсте̄̌нансте̌ннасте̄̌стенга


хӏунда хӏунда – чамуца ца – нецеран церан – іхні, іхняя, іхняецерг церг – зуб

КлясаAbs.Gen.Dat.Erg.All.
адз.л.йцергцерганцерганацерго̄̌церге̄̌
мн.л.йцергашцергийнцергашнацергашацергашка


цигахь цигахь – тамцициг цициг – кот, котка

КлясаAbs.Gen.Dat.Erg.All.
адз.л.дцицигцициганцицигнацициго̄̌цициге̄̌
мн.л.дцицигашцицигийнцицигашнацицигашацицигашка


цкъа цкъа – аднойчыцкъа а цкъа а – ніколіцомгуш цомгуш – хворыцунде̄ла цундела – тамуцуьнан цуьнан – ягоны, ейныцхьа цхьа – адзінцхьа̄ а цхьа а – ніхто, нішто, аніякіцхьатерра цхьатерра – аднолькавыцхьаьна цхьаьна – разамцӏа цӏа – дамоўцӏахь цӏахь – домацӏе цӏе – імя

КлясаAbs.Gen.Dat.Erg.All.
адз.л.йцӏецӏеранцӏарнацӏаро̄̌цӏаре̄̌
мн.л.йцӏершцӏерийнцӏершнацӏершацӏершка


цӏейа̄йархо̄̌ цӏейайархо – пажарнік

КлясаAbs.Gen.Dat.Erg.All.
адз.л.в | йцӏейа̄йархо̄̌цӏейа̄йархо̄̌чунцӏейа̄йархо̄̌чуннацӏейа̄йархо̄̌чо̄̌цӏейа̄йархо̄̌чуьнга
мн.л.бцӏейа̄йархойцӏейа̄йархойнцӏейа̄йархойцӏейа̄йархойцӏейа̄йархой


цӏе̌н цӏен – чырвоныцӏена цӏена – чыстыцӏенкъа цӏенкъа – падлога

КлясаAbs.Gen.Dat.Erg.All.
адз.л.йцӏенкъацӏенкъананцӏенкъаннацӏенкъано̄̌цӏенкъа
мн.л.йцӏенкъанашцӏенкъанийнцӏенкъанашнацӏенкъанашацӏенкъанашка


цӏенкъахь цӏенкъахь – на падлозецӏе̄ра цӏера – хатніцӏе̄ра бо̌лх цӏера болх – хатняе заданьне

КлясаAbs.Gen.Dat.Erg.All.
адз.л.бцӏе̄ра бо̌лхцӏе̄ра бе̌лханцӏе̄ра балханацӏе̄ра балхо̄̌цӏе̄ра балхе̄̌
мн.л.бцӏе̄ра бе̌лхашцӏе̄ра бе̌лхийнцӏе̄ра бе̌лхашнацӏе̄ра бе̌лхашацӏе̄ра бе̌лхашка


цӏерпо̌шт цӏерпошт – цягнік

КлясаAbs.Gen.Dat.Erg.All.
адз.л.йцӏерпо̌штцӏерпо̌штанцӏерпо̌штанацӏерпо̌што̄̌цӏерпо̌шта
мн.л.йцӏерпо̌шташцӏерпо̌штийнцӏерпо̌шташнацӏерпо̌шташацӏерпо̌шташка


цӏерпо̌шта тӏе̌хь цӏерпошта тӏехь – цягнікомча̄гӏар чагӏар – віно

КлясаAbs.Gen.Dat.Erg.All.
адз.л.дча̄гӏарча̄гӏаранча̄гӏарнача̄гӏаро̄̌ча̄гӏаре̄̌
мн.л.дча̄гӏаршча̄гӏарийнча̄гӏаршнача̄гӏаршача̄гӏаршка


чай чай – гарбата

КлясаAbs.Gen.Dat.Erg.All.
адз.л.дчайчайнанчайнначайно̄̌чайне̄̌
мн.л.дчайнашчайнийнчайнашначайнашачайнашка


чам чам – смак

КлясаAbs.Gen.Dat.Erg.All.
адз.л.бчамчо̄манчо̄маначо̄мо̄̌чо̄ме̄̌
мн.л.бче̄машче̄мийнче̄машначе̄машаче̄машка


чов чов – рана

КлясаAbs.Gen.Dat.Erg.All.
адз.л.йчовчевнанчевнначевно̄̌чевне̄̌
мн.л.йчевнашчевнийнчевнашначевнашачевнашка


чов йан чов йан – раніць, параніць

дзейнік у эргатыве: ас чов йо̌
інфінітыўКлясацяперашнімінулы
незакончаны
мінулы
відавочны
мінулы
закончаны
будучы
чов йандчов йо̌чов йо̌рачов йирачов йиначов йер
вов йанввов йо̌вов йо̌равов йиравов йиначов йер
йов йанййов йо̌йов йо̌райов йирайов йиначов йер
бов йанббов йо̌бов йо̌рабов йирабов йиначов йер


чо̌рпа чорпа – зупа

КлясаAbs.Gen.Dat.Erg.All.
адз.л.йчо̌рпачо̌рпинчо̌рпиначо̌рпано̄̌чо̌рпане̄̌
мн.л.йчо̌рпанашчо̌рпанийнчо̌рпанашначо̌рпанашачо̌рпанашка


чӏа̄ра чӏара – рыба

КлясаAbs.Gen.Dat.Erg.All.
адз.л.бчӏа̄рачӏе̄ранчӏе̄раначӏе̄ро̄̌чӏе̄ре̄̌
мн.л.дчӏе̄рийчӏе̄рийнчӏе̄рашначӏе̄рашачӏе̄рашка


чӏо̄гӏа чӏогӏа – вельмічӏо̄гӏа чӏогӏа – цьвёрдыше̄кар шекар – цукар

КлясаAbs.Gen.Dat.Erg.All.
адз.л.дше̄карше̄каранше̄карнаше̄каро̄̌ше̄каре̄̌
мн.л.дше̄каршше̄карийнше̄каршнаше̄каршаше̄каршка


шен шен – свой (ягоны, ейны)ши ши – двашийла шийла – халоднышкола школа – школа

КлясаAbs.Gen.Dat.Erg.All.
адз.л.йшколашколиншколинашколо̄̌школе̄̌
мн.л.йшколашшколийншколашнашколашашколашка


шо шо – год

КлясаAbs.Gen.Dat.Erg.All.
адз.л.дшошераншарнашеро̄̌шере̄̌
мн.л.дшерашшерийншерашнашерашашерашка


шу шу – вы

Abs.Gen.Dat.Erg.All.
шушуншунаашашуьга


шун шун – ваш, вашашура шура – малако

КлясаAbs.Gen.Dat.Erg.All.
адз.л.йшурашуриншуринашуро̄̌шуре̄̌
мн.л.йшуьрешшуьрийншуьрешнашуьрешашуьрешка


шуьйра шуьйра – шырокиэкзамен экзамен – іспыт

КлясаAbs.Gen.Dat.Erg.All.
адз.л.йэкзаменэкзаменанэкзаменнаэкзамено̄̌экзамене̄̌
мн.л.йэкзаменашэкзаменийнэкзаменашнаэкзаменашаэкзаменашка


э̄̌ца эца – 1. браць, узяць; 2. купляць, купіць; 3. атрымаць

дзейнік у эргатыве: ас о̄ьцу
інфінітыўцяперашнімінулы
незакончаны
мінулы
відавочны
мінулы
закончаны
будучы
э̄̌цао̄ьцуо̄ьцураийцираэ̌цна о̄ьцур


э̄̌ша эша – 1. бракаваць; 2. патрабаваць

дзейнік у давальным склоне: сӯна о̄ьшу
інфінітыўцяперашнімінулы
незакончаны
мінулы
відавочны
мінулы
закончаны
будучы
э̄̌шао̄ьшуо̄ьшураийшираэ̌шнао̄ьшур


ӏа ӏа – зіма

КлясаAbs.Gen.Dat.Erg.All.
адз.л.дӏаӏаьнанӏаьннаӏаьно̄̌ӏаьне̄̌
мн.л.дӏаьнашӏаьнийнӏаьнашнаӏаьнашаӏаьнашка


ӏаж ӏаж – яблык

КлясаAbs.Gen.Dat.Erg.All.
адз.л.бӏажӏе̄жанӏе̄жанаӏе̄жо̄̌ӏе̄же̄̌
мн.л.д ӏе̄жашӏе̄жийнӏе̄жашнаӏе̄жашаӏе̄жашка


ӏай ӏай – узімку, зімойӏайг ӏайг – лыжка

КлясаAbs.Gen.Dat.Erg.All.
адз.л.бӏайгӏайганӏайганаӏайго̄̌ӏайге̄̌
мн.л.дӏайгашӏайгийнӏайгашнаӏайгашаӏайгашка


ӏам ӏам – 1. возера; 2. лужына

КлясаAbs.Gen.Dat.Erg.All.
адз.л.бӏамӏо̄манӏо̄манаӏо̄мо̄̌ӏо̄ме̄̌
мн.л.дӏаьмнашӏаьмнийнӏаьмнашнаӏаьмнашаӏаьмнашка


ӏан ӏан – сядзець

дзейнік у абсалютыве: со ӏа
інфінітыўцяперашнімінулы
незакончаны
мінулы
відавочны
мінулы
закончаны
будучы
ӏанӏаӏараӏираӏинаӏep


ӏаьржа ӏаьржа – чорныӏилла ӏилла – ляжаць

дзейнік у абсалютыве: со ӏуьллу
інфінітыўцяперашнімінулы
незакончаны
мінулы
відавочны
мінулы
закончаны
будучы
ӏиллаӏуьллуӏуьллураӏиллираӏиллинаӏуьллур


ӏиндагӏ ӏиндагӏ – цень

КлясаAbs.Gen.Dat.Erg.All.
адз.л.дӏиндагӏӏиндагӏанӏиндагӏнаӏиндагӏо̄̌ӏиндагӏе̄̌
мн.л.дӏиндагӏашӏиндагӏийнӏиндагӏашнаӏиндагӏашаӏиндагӏашка


ӏуьйранна ӏуьйранна – ранкам, зранку, раніцайӏуьйре̄̌ ӏуьйре – раніца, ранак

КлясаAbs.Gen.Dat.Erg.All.
адз.л.йӏуьйре̄̌ӏуьйре̄̌нанӏуьйре̌ннаӏуьйре̄̌но̄̌ӏуьйре̄̌не̄̌
мн.л.йӏуьйре̄̌нашӏуьйре̄̌нийнӏуьйре̄̌нашнаӏуьйре̄̌нашаӏуьйре̄̌нашка


454
Copyright © 2015–2024 BALTOSLAV.
Усе правы абаронены.
На гэтым сайце выкарыстоўваем файлы Cookie. Мы гэта робім дзеля дзьвюх мэтаў:

1. для захоўваньня на вашай прыладзе вашых вынікаў у гульні Выявы і словы і для паказу статыстыкі тых вынікаў на старонцы Вашыя вынікі; зьвесткі пра тыя вынікі недаступныя іншым карысталь­нікам, мы іх не захоўваем, не аналізуем і не перадаём іншым асобам;

2. для паказу рэклямаў Google. Прачытайце наступную інфармацыю пра файлы Cookie Google для карыстальнікаў з ЭЭЗ і з-паза ЭЭЗ (пракруціце ўніз).

Карыстальнікі з Эўрапэйскай эканамічнай зоны

Рэклямы Google, якія паказваюцца на нашым сайце, для карыстальнікаў з ЭЭЗ не пэрсаналізуюцца. У такой рэкляме файлы cookie не выкарыстоўваюцца для пэрсаналізацыі аб’яваў, але служаць для абмежаваньня частаты паказаў, падрых­тоўкі зводных справаздач, а таксама для абароны ад махлярства і злоўжываньня.
Падрабязна пра файлы cookie Google

Карыстальнікі з-паза Эўрапэйскай эканамічнай зоны

Для карыстальнікаў з-паза ЭЭЗ файлы cookie Google выкарыстоўваем для пэрсаналізацыі рэкламаў. Зьвесткамі пра тое, як вы карыстаецеся нашым сайтам, мы дзелімся з Google.
Падрабязна пра файлы cookie Google

Блякаваньне файлаў Cookie

Калі вы нязгодныя з нашым выкарыс­таньнем файлаў Cookie, вы павінны выключыць іх абслугоўваньне ў наладах свайго браўзэра альбо пакінуць наш сайт.

Калі абслугоўваньне файлаў cookie выключана, некаторыя опцыі гульні Выявы і словы будуць недаступныя.
OK, разумею.