Кароткі чачэнска-беларускі слоўнік

» Чачэнская мова для пачаткоўцаў

автобус автобус – аўтобус

КлясаAbs.Gen.Dat.Erg.All.
адз.л.йавтобусавтобусанавтобуснаавтобусо̄̌автобусе̄̌
мн.л.йавтобусашавтобусийнавтобусашнаавтобусашаавтобусашка


автобуса тӏе̌хь автобуса тӏехь – аўтобусамадам адам – чалавек

КлясаAbs.Gen.Dat.Erg.All.
адз.л.дадамадаманадамнаадамо̄̌адаме̄̌
мн.л.дадамашадамийнадамашнаадамашаадамашка


аз аз – голас, гук

КлясаAbs.Gen.Dat.Erg.All.
адз.л.дазо̄̌зано̄̌занао̄̌зо̄̌о̄̌зе̄̌
мн.л.даьзнашаьзнийнаьзнашнааьзнашааьзнашка


а̄ла ала – гаварыць, сказаць, вымавіць

дзейнік у эргатыве: ас о̄лу
інфінітыўцяперашнімінулы
незакончаны
мінулы
відавочны
мінулы
закончаны
будучы
а̄лао̄луо̄лураэ̄лирааьллааьр


амма амма – алеапельсин апельсин – памяранец

КлясаAbs.Gen.Dat.Erg.All.
адз.л.йапельсинапельсинанапельсиннаапельсино̄̌апельсине̄̌
мн.л.йапельсинашапельсинийнапельсинашнаапельсинашаапельсинашка


а̄рахь арахь – звонкуатта атта – лёгкі (нескладаны)ахча ахча – грошы

КлясаAbs.Gen.Dat.Erg.All.
адз.л.дахчаахчананахчаннаахчано̄̌ахчане̄̌
мн.л.дахчанашахчанийнахчанашнаахчанашаахчанашка


аьррӯ аьрру – левыаьттӯ аьтту – правыаьхка аьхка – улетку, летамаьхке̄̌ аьхке – лета

КлясаAbs.Gen.Dat.Erg.All.
адз.л.йаьхке̄̌аьхке̄̌нанаьхке̌ннааьхке̄̌но̄̌аьхке̄̌не̄̌
мн.л.йаьхке̄̌нашаьхке̄̌нийнаьхке̄̌нашнааьхке̄̌нашааьхке̄̌нашка


ба̄ба баба – бабуля

КлясаAbs.Gen.Dat.Erg.All.
адз.л.йба̄баба̄бинба̄бинаба̄басба̄бе̄̌
мн.л.б ба̄банашба̄банийнба̄банашнаба̄банашаба̄банашка


бай бай – луг

КлясаAbs.Gen.Dat.Erg.All.
адз.л.ббайбе̄̌нбе̄̌набе̄̌но̄̌бе̄̌га
мн.л.ббе̌шбе̌ийнбе̌шнабе̌шабе̌шка


бай тӏе̌хь бай тӏехь – на лузебайт байт – верш

КлясаAbs.Gen.Dat.Erg.All.
адз.л.йбайтбайтанбайтанабайто̄̌байте̄̌
мн.л.йбайташбайтийнбайташнабайташабайташка


бакъдерг бакъдерг – правда

КлясаAbs.Gen.Dat.Erg.All.
адз.л.дбакъдергбакъдолчунбакъдолчуннабакъдолчо̄̌бакъдолчуьнга
мн.л.дбакъдершбакъдерийнбакъдершнабакъдершабакъдершка


балда балда – 1. губа; 2. (у мн.л.) вусны, рот

КлясаAbs.Gen.Dat.Erg.All.
адз.л.дбалдабалдинбалдинабалдо̄балде̄
мн.л.дбалдашбалдийнбалдашнабалдашабалдашка


балл балл – вішня

КлясаAbs.Gen.Dat.Erg.All.
адз.л.йбаллболланболланаболло̄̌болле̄̌
мн.л.йбаьллашбаьллийнбаьллашнабаьллашабаьллашка


балха балха – да працыбалхара балхара – з працыбалхахь балхахь – у працыбаркалла баркалла – дзякуй

КлясаAbs.Gen.Dat.Erg.All.
адз.л.дбаркаллабаркаллинбаркаллинабаркалло̄̌баркалле̄̌
мн.л.дбаркаллашбаркаллийнбаркаллашнабаркаллашабаркаллашка


бархӏ бархӏ – восембаьццара баьццара – зялёныбе̌лхало̄̌ белхало – працаўнік

КлясаAbs.Gen.Dat.Erg.All.
адз.л.в | йбе̌лхало̄̌бе̌лхало̄̌чунбе̌лхало̄̌чуннабе̌лхало̄̌чо̄̌бе̌лхало̄̌чуьнга
мн.л.ббе̌лхало̌йбе̌лхало̌йнбе̌лхало̌шнабе̌лхало̌шабе̌лхало̌шка


бе̄̌н ца бен ца – толькібе̄пиг бепиг – хлеб

КлясаAbs.Gen.Dat.Erg.All.
адз.л.дбе̄пигбаьпканбаьпканабаьпко̄баьпке̄
мн.л.дбаьпкашбаьпкийнбаьпкашнабаьпкашабаьпкашка


бер бер – дзіця

КлясаAbs.Gen.Dat.Erg.All.
адз.л.дбербе̄ранбе̄ранабе̄ро̄̌бе̄ре̄̌
мн.л.дбе̄рашбе̄рийнбе̄рашнабе̄рашабе̄рашка


бе̄рийн бе̌ш берийн беш – дзіцячы садокбе̌ш беш – сад, парк

КлясаAbs.Gen.Dat.Erg.All.
адз.л.йбе̌шбе̄̌шанбе̄̌шанабе̄̌шо̄̌бе̄̌ша | бе̄̌ше̄̌
мн.л.йбошмашбошмийнбошмашнабошмашабошмашка


билет билет – квіток, білет

КлясаAbs.Gen.Dat.Erg.All.
адз.л.дбилетбилетанбилетанабилето̄билете̄
мн.л.дбилеташбилетийнбилеташнабилеташабилеташка


бо̌лх болх – праца

КлясаAbs.Gen.Dat.Erg.All.
адз.л.ббо̌лхбе̌лханбалханабалхо̄̌балха | балхе̄̌
мн.л.ббе̌лхашбе̌лхийнбе̌лхашнабе̌лхашабе̌лхашка


бо̌лх бан болх бан – працаваць

дзейнік у эргатыве: ас бо̌лх бо̌
інфінітыўцяперашнімінулы
незакончаны
мінулы
відавочны
мінулы
закончаны
будучы
бо̌лх банбо̌лх бо̌бо̌лх бо̌рабо̌лх бирабо̌лх бинабо̌лх бер


больница больница – шпіталь

КлясаAbs.Gen.Dat.Erg.All.
адз.л.йбольницабольницинбольницинабольницо̄̌больнице̄̌
мн.л.йбольницашбольницийнбольницашнабольницашабольницашка


бос бос – колер

КлясаAbs.Gen.Dat.Erg.All.
адз.л.ббосбесанбаснабасо̄̌басе̄̌
мн.л.дбеснашбеснийнбеснашнабеснашабеснашка


бо̄ьха боьха – брудныбуй буй – кулак

КлясаAbs.Gen.Dat.Erg.All.
адз.л.ббуйбуйнанбуйннабуйно̄̌буйне̄̌
мн.л.дбуйнашбуйнийнбуйнашнабуйнашабуйнашка


букъ букъ – сьпіна

КлясаAbs.Gen.Dat.Erg.All.
адз.л.ббукъбукъанбукъанабукъо̄̌букъе̄̌
мн.л.дбаккъашбаккъийнбаккъашнабаккъашабаккъашка


буса буса – уначы, ноччубутт бутт – месяц

КлясаAbs.Gen.Dat.Erg.All.
адз.л.ббуттбеттанбаттанабатто̄̌батте̄̌
мн.л.ббеттанашбеттанийнбеттанашнабеттанашабеттанашка


бухахь бухахь – пад (месца)буц буц – трава

КлясаAbs.Gen.Dat.Erg.All.
адз.л.йбуцбе̄цанба̄цанаба̄цо̄̌ба̄це̄̌
мн.л.йбе̄цашбе̄цийнбе̄цашнабе̄цашабе̄цашка


буьйса буьйса – ноч

КлясаAbs.Gen.Dat.Erg.All.
адз.л.йбуьйсабуьйсананбуьйсаннабуьйсано̄̌буьйсане̄̌
мн.л.йбуьйсанашбуьйсанийнбуьйсанашнабуьйсанашабуьйсанашка


бӏаьрг бӏаьрг – вока

КлясаAbs.Gen.Dat.Erg.All.
адз.л.ббӏаьргбӏаьрганбӏаьрганабӏаьрго̄̌бӏаьрге̄̌
мн.л.дбӏаьргашбӏаьргийнбӏаьргашнабӏаьргашабӏаьргашка


бӏаьрг то̄̌ха бӏаьрг тоха – глянуць, зірнуць

дзейнік у эргатыве: ас бӏаьрг тӯху
інфінітыўцяперашнімінулы
незакончаны
мінулы
відавочны
мінулы
закончаны
будучы
бӏаьрг то̄̌хабӏаьрг тӯхубӏаьрг тӯхурабӏаьрг туьйхирабӏаьрг то̄ьхнабӏаьрг тӯхур


бӏаьста бӏаьста – вяснойбӏаьсте̄̌ бӏаьсте – вясна

КлясаAbs.Gen.Dat.Erg.All.
адз.л.йбӏаьсте̄̌бӏаьсте̄̌нанбӏаьсте̌ннабӏаьсте̄̌но̄̌бӏаьсте̄̌не̄̌
мн.л.йбӏаьсте̄̌нашбӏаьсте̄̌нийнбӏаьсте̄̌нашнабӏаьсте̄̌нашабӏаьсте̄̌нашка


вай вай – мы (інкл.)

Abs.Gen.Dat.Erg.All.
вайвайнвайнавайвайга


вайн вайн – наш, наша (інкл.)варени варени – джэм

КлясаAbs.Gen.Dat.Erg.All.
адз.л.йварениваренинваренинаваренино̄̌варенига
мн.л.йваренешваренийнваренешнаваренешаваренешка


ваша ваша – брат

КлясаAbs.Gen.Dat.Erg.All.
адз.л.ввашавешинвешинавашасвеше̄̌
мн.л.бвежарийвежарийнвежаршнавежаршавежаршка


ваша а, йиша а ваша а, йиша а – брат і сястравокзал вокзал – вакзал

КлясаAbs.Gen.Dat.Erg.All.
адз.л.йвокзалвокзаланвокзаланавокзало̄̌вокзале̄̌
мн.л.йвокзалашвокзалийнвокзалашнавокзалашавокзалашка


воккха стаг воккха стаг – мужчына

Abs.Gen.Dat.Erg.All.
воккха стагвоккхачу стеганвоккхачу стаганавоккхачу стагавоккхачу стаге̄̌


во̄̌н вон – дрэнныворхӏ ворхӏ – семгазет газет – газэта

КлясаAbs.Gen.Dat.Erg.All.
адз.л.дгазетгазетангазетанагазето̄̌газете̄̌
мн.л.дгазеташгазетийнгазеташнагазеташагазеташка


гай гай – жывот

КлясаAbs.Gen.Dat.Erg.All.
адз.л.дгайгайнгайнагайно̄̌гайга
мн.л.дгайшгайийнгайшнагайшагайшка


гайта гайта – паказаць, паказваць

дзейнік у эргатыве: ас гойту
інфінітыўцяперашнімінулы
незакончаны
мінулы
відавочны
мінулы
закончаны
будучы
гайтагойтугойтурагайтирагайтинагойтур


ган ган – бачыць, пабачыць

дзейнік у давальным склоне: сӯна го
інфінітыўцяперашнімінулы
незакончаны
мінулы
відавочны
мінулы
закончаны
будучы
гангогорагирагинагур


гомха гомха – плыткі, неглыбокіготта готта – вузкігочдархо̄̌ гочдархо – перакладнік

КлясаAbs.Gen.Dat.Erg.All.
адз.л.в | йгочдархо̄̌гочдархо̄̌чунгочдархо̄̌чуннагочдархо̄̌чо̄̌гочдархо̄̌чуьнга
мн.л.бгочдархо̌йгочдархо̌йнгочдархо̌шнагочдархо̌шагочдархо̌шка


гурахь гурахь – восеньнюгуттар гуттар – заўждыгуьйре̄̌ гуьйре – восень

КлясаAbs.Gen.Dat.Erg.All.
адз.л.йгуьйре̄̌гуьйре̄̌нангуьйре̌ннагуьйре̄̌но̄̌гуьйре̄̌не̄̌
мн.л.йгуьйре̄̌нашгуьйре̄̌нийнгуьйре̄̌нашнагуьйре̄̌нашагуьйре̄̌нашка


гӏа̄ла гӏала – горад

КлясаAbs.Gen.Dat.Erg.All.
адз.л.йгӏа̄лагӏа̄лингӏа̄линагӏа̄лано̄̌гӏа̄ла | гӏа̄лане̄̌
мн.л.йгӏа̄ланашгӏа̄ланийнгӏа̄ланашнагӏа̄ланашагӏа̄ланашка


гӏант гӏант – крэсла

КлясаAbs.Gen.Dat.Erg.All.
адз.л.дгӏантгӏантангӏантанагӏанто̄̌гӏанте̄̌
мн.л.дгӏанташгӏантийнгӏанташнагӏанташагӏанташка


гӏанта тӏе̌хь гӏанта тӏехь – на крэслегӏаш гӏаш – пехатойгӏишло̄̌ гӏишло – будынак

КлясаAbs.Gen.Dat.Erg.All.
адз.л.йгӏишло̄̌гӏишло̄̌нгӏишло̄̌нагӏишло̄̌но̄̌гӏишло̄̌га
мн.л.йгӏишло̌шгӏишло̌йнгӏишло̌шнагӏишло̌шагӏишло̌шка


гӏо гӏо – дапамога

КлясаAbs.Gen.Dat.Erg.All.
адз.л.дгӏогӏоьнангӏоьннагӏоьно̄̌гӏоьне̄̌
мн.л.дгӏоьнашгӏоьнийнгӏоьнашнагӏоьнашагӏоьнашка


гӏо дан гӏо дан – дапамагаць, дапамагчы

дзейнік у эргатыве: ас гӏo до̌
інфінітыўцяперашнімінулы
незакончаны
мінулы
відавочны
мінулы
закончаны
будучы
гӏо дангӏo до̌гӏo до̌рагӏo дирагӏo динагӏo дер


гӏӯда гӏуда – штраф

КлясаAbs.Gen.Dat.Erg.All.
адз.л.дгӏӯдагӏӯданангӏӯданнагӏӯдано̄̌гӏӯдане̄̌
мн.л.дгӏӯданашгӏӯданийнгӏӯданашнагӏӯданашагӏӯданашка


гӏӯда то̄̌ха гӏуда тоха – аштрафаваць

дзейнік у эргатыве: ас гӏӯда тӯху
інфінітыўцяперашнімінулы
незакончаны
мінулы
відавочны
мінулы
закончаны
будучы
гӏӯда то̄̌хагӏӯда тӯхугӏӯда тӯхурагӏӯда туьйхирагӏӯда то̄ьхнагӏӯда тӯхур


да̄ да – бацька

КлясаAbs.Gen.Dat.Erg.All.
адз.л.вда̄де̄нде̄надасде̄га
мн.л.бдайдайндашнадашадашка


даа даа – есьці

дзейнік у эргатыве: ас доу
інфінітыўКлясацяперашнімінулы
незакончаны
мінулы
відавочны
мінулы
закончаны
будучы
дааддоудоурадиирадиънадуур
вааввоувоуравииравиънавуур
йааййоуйоурайиирайиънайуур
бааббоубоурабиирабиънабуур


дала дала – даць, даваць

дзейнік у эргатыве: ас ло̄̌
інфінітыўКлясацяперашнімінулы
незакончаны
мінулы
відавочны
мінулы
закончаны
будучы
даладло̄̌ло̄̌раделираделлалур
валаввелиравелла
йалаййелирайелла
балаббелирабелла


да̄н дан – ісьці / ехаць (набліжацца), прыйсьці / прыехаць

дзейнік у абсалютыве: со до̄гӏу
інфінітыўКлясацяперашнімінулы
незакончаны
мінулы
відавочны
мінулы
закончаны
будучы
да̄нддо̄гӏудо̄гӏурадеарадеанадо̄гӏур
ва̄нвво̄гӏуво̄гӏуравеаравеанаво̄гӏур
йа̄нййо̄гӏуйо̄гӏурайеарайеанайо̄гӏур
ба̄нббо̄гӏубо̄гӏурабеарабеанабо̄гӏур


дан дан – рабіць

дзейнік у эргатыве: ас до̌
інфінітыўКлясацяперашнімінулы
незакончаны
мінулы
відавочны
мінулы
закончаны
будучы
данддо̌до̌радирадинадер
ванвво̌во̌равиравинавер
йанййо̌йо̌райирайинайер
банббо̌бо̌рабирабинабер


да̄ха даха – жыць, мяшкаць

дзейнік у абсалютыве: со де̄ха
інфінітыўКлясацяперашнімінулы
незакончаны
мінулы
відавочны
мінулы
закончаны
будучы
да̄хадде̄хаде̄хараде̄хирадаьхнаде̄хар
ва̄хавве̄хаве̄хараве̄хираваьхнаве̄хар
йа̄хаййе̄хайе̄харайе̄хирайаьхнайе̄хар
ба̄хаббе̄хабе̄харабе̄хирабаьхнабе̄хар


даха даха – ісьці / ехаць (аддаляцца), пайсьці / паехаць

дзейнік у абсалютыве: со до̄ьду
інфінітыўКлясацяперашнімінулы
незакончаны
мінулы
відавочны
мінулы
закончаны
будучы
дахаддо̄ьдудо̄ьдурадахарадахнагӏop
вахавво̄ьдуво̄ьдуравахаравахнагӏop
йахаййо̄ьдуйо̄ьдурайахарайахнагӏop
бахаббо̄ьдубо̄ьдурабахарабахнагӏop


да̄хар дахар – жыцьцё

КлясаAbs.Gen.Dat.Erg.All.
адз.л.дда̄харда̄харанда̄харнада̄харо̄̌да̄харе̄̌
мн.л.дда̄харшда̄харийнда̄харшнада̄харшада̄харшка


дахьийта дахьийта – паслаць, пасылаць

дзейнік у эргатыве: ас дохьуьйту
інфінітыўКлясацяперашнімінулы
незакончаны
мінулы
відавочны
мінулы
закончаны
будучы
дахьийтаддохьуьйтудохьуьйтурадахьийтирадахьийтинадохьуьйтур
вахьийтаввохьуьйтувохьуьйтуравахьийтиравахьийтинавохьуьйтур
йахьийтаййохьуьйтуйохьуьйтурайахьийтирайахьийтинайохьуьйтур
бахьийтаббохьуьйтубохьуьйтурабахьийтирабахьийтинабохьуьйтур


де де – дзень

КлясаAbs.Gen.Dat.Erg.All.
адз.л.ддедийнанде̌ннадийно̄̌дийне̄̌
мн.л.дде̄̌ношде̄̌нойнде̄̌ношнаде̄̌ношаде̄̌ношка


де̌гӏ дегӏ – цела

КлясаAbs.Gen.Dat.Erg.All.
адз.л.дде̌гӏде̄̌гӏанде̄̌гӏанаде̄̌гӏо̄̌де̄̌гӏе̄̌
мн.л.ддогӏмашдогӏмийндогӏмашнадогӏмашадогӏмашка


де̄да̄ деда – дзядуля (бацька бацькі)

КлясаAbs.Gen.Dat.Erg.All.
адз.л.вде̄да̄де̄де̄нде̄де̄наде̄дасде̄де̄га
мн.л.бде̄дайде̄дайнде̄дашнаде̄дашаде̄дашка


де̄̌за деза – 1. любіць, кахаць; 2. падабацца (+ назоўнік)

дзейнік у давальным склоне: сӯна де̄̌за
інфінітыўКлясацяперашнімінулы
незакончаны
мінулы
відавочны
мінулы
закончаны
будучы
де̄̌задде̄̌заде̄̌зарадийзираде̌знаде̄̌зар
ве̄̌завве̄̌заве̄̌заравийзираве̌знаве̄̌зар
йе̄̌заййе̄̌зайе̄̌зарайийзирайе̌знайе̄̌зар
бе̄̌заббе̄̌забе̄̌зарабийзирабе̌знабе̄̌зар


деза деза – дарагі (каштоўны)

двйб
дезавезайезабеза


де̄ха деха – доўгі

двйб
де̄хаве̄хайе̄хабе̄ха


де̄̌ша деша – 1. чытаць; 2. вучыцца

дзейнік у эргатыве: ас до̄ьшу
інфінітыўКлясацяперашнімінулы
незакончаны
мінулы
відавочны
мінулы
закончаны
будучы
де̄̌шаддо̄ьшудо̄ьшурадийшираде̌шнадо̄ьшур
ве̄̌шавво̄ьшуво̄ьшуравийшираве̌шнаво̄ьшур
йе̄̌шаййо̄ьшуйо̄ьшурайийширайе̌шнайо̄ьшур
бе̄̌шаббо̄ьшубо̄ьшурабийширабе̌шнабо̄ьшур


де̄̌шар дешар – вучоба

КлясаAbs.Gen.Dat.Erg.All.
адз.л.дде̄̌шарде̄̌шаранде̄̌шарнаде̄̌шаро̄̌де̄̌шаре̄̌
мн.л.дде̄̌шаршде̄̌шарийнде̄̌шаршнаде̄̌шаршаде̄̌шаршка


де̄̌шархо̄̌ дешархо – вучань, вучаніца

КлясаAbs.Gen.Dat.Erg.All.
адз.л.в | йде̄̌шархо̄̌де̄̌шархо̄̌чунде̄̌шархо̄̌чуннаде̄̌шархо̄̌чо̄̌де̄̌шархо̄̌чуьнга
мн.л.бде̄̌шархойде̄̌шархойнде̄̌шархошнаде̄̌шархошаде̄̌шархошка


дийнахь дийнахь – удзень, днёмдийца дийца – разпавядаць

дзейнік у эргатыве: ас дуьйцу
інфінітыўКлясацяперашнімінулы
незакончаны
мінулы
відавочны
мінулы
закончаны
будучы
дийцаддуьйцудуьйцурадийцирадийцинадуьйцур
вийцаввуьйцувуьйцуравийциравийцинавуьйцур
йийцаййуьйцуйуьйцурайийцирайийцинайуьйцур
бийцаббуьйцубуьйцурабийцирабийцинабуьйцур


дика дика – добрыдила дила – мыць, памыць

дзейнік у эргатыве: ас дуьлу
інфінітыўКлясацяперашнімінулы
незакончаны
мінулы
відавочны
мінулы
закончаны
будучы
диладдуьлудуьлурадилирадилинадуьлур
вилаввуьлувуьлуравилиравилинавуьлур
йилаййуьлуйуьлурайилирайилинайуьлур
билаббуьлубуьлурабилирабилинабуьлур


диплом диплом – дыплём

КлясаAbs.Gen.Dat.Erg.All.
адз.л.ддипломдипломандипломнадипломо̄̌дипломе̄̌
мн.л.ддипломашдипломийндипломашнадипломашадипломашка


дипломан бо̌лх дипломан болх – дыплёмная праца

КлясаAbs.Gen.Dat.Erg.All.
адз.л.бдипломан бо̌лхдипломан бе̌лхандипломан балханадипломан балхо̄̌дипломан балхе̄̌
мн.л.бдипломан бе̌лхашдипломан бе̌лхийндипломан бе̌лхашнадипломан бе̌лхашадипломан бе̌лхашка


дитт дитт – дрэва

КлясаAbs.Gen.Dat.Erg.All.
адз.л.ддиттдиттандиттанадитто̄̌дитте̄̌
мн.л.ддитташдиттийндитташнадитташадитташка


диъ диъ – чатыры

двйб
диъвиъйиъбиъ


довза довза – ведаць (чалавека)

дзейнік у давальным склоне: сӯна девза
інфінітыўКлясацяперашнімінулы
незакончаны
мінулы
відавочны
мінулы
закончаны
будучы
довзаддевзадевзарадевзирадевзинадевзар
вовзаввевзавевзаравевзиравевзинавевзар
йовзаййевзайевзарайевзирайевзинайевзар
бовзаббевзабевзарабевзирабевзинабевзар


до̌г дог – сэрца

КлясаAbs.Gen.Dat.Erg.All.
адз.л.ддо̌гдегандагнадаго̄̌даге̄̌
мн.л.ддегнашдегнийндегнашнадегнашадегнашка


до̄̌гӏа догӏа – ключ

КлясаAbs.Gen.Dat.Erg.All.
адз.л.ддо̄̌гӏадо̄̌гӏанандо̄̌гӏаннадо̄̌гӏано̄̌до̄̌гӏане̄̌
мн.л.ддо̄̌гӏанашдо̄̌гӏанийндо̄̌гӏанашнадо̄̌гӏанашадо̄̌гӏанашка


догӏа догӏа – дождж

КлясаAbs.Gen.Dat.Erg.All.
адз.л.ддогӏадогӏанандогӏаннадогӏано̄̌догӏане̄̌
мн.л.ддогӏанашдогӏанийндогӏанашнадогӏанашадогӏанашка


доккха доккха – вялікі

двйб
доккхавоккхайоккхабоккха


долчохь долчохь – у (кагосьці)

двйб
долчохьволчохьйолчохьболчохь


долчу долчу – да (кагосьці)

двйб
долчуволчуйолчуболчу


до̄̌раха дораха – танны

двйб
до̄̌рахаво̄̌рахайо̄̌рахабо̄̌раха


доттагӏ доттагӏ – сябра, сяброўка

КлясаAbs.Gen.Dat.Erg.All.
адз.л.в | йдоттагӏдоттагӏчундоттагӏчуннадоттагӏчо̄̌доттагӏчуьнга
мн.л.бдоттагӏийдоттагӏийндоттагӏшнадоттагӏшадоттагӏшка


до̌хка дохка – прадаць, прадаваць

дзейнік у эргатыве: ас духку
інфінітыўКлясацяперашнімінулы
незакончаны
мінулы
відавочны
мінулы
закончаны
будучы
до̌хкаддухкудухкурадоьхкирадоьхкинадухкур
во̌хкаввухкувухкуравоьхкиравоьхкинавухкур
йо̌хкаййухкуйухкурайоьхкирайоьхкинайухкур
бо̌хкаббухкубухкурабоьхкирабоьхкинабухкур


до̄ца доца – кароткі

двйб
до̄цаво̄цайо̄цабо̄ца


до̌ш дош – слова

КлясаAbs.Gen.Dat.Erg.All.
адз.л.ддо̌шде̌шандашнадашо̄̌даше̄̌
мн.л.дде̌шнашде̌шнийнде̌шнашнаде̌шнашаде̌шнашка


до̄ьзал доьзал – сям’я

КлясаAbs.Gen.Dat.Erg.All.
адз.л.бдо̄ьзалдо̄ьзаландо̄ьзалнадо̄ьзало̄̌до̄ьзале̄̌
мн.л.ддо̄ьзалшдо̄ьзалийндо̄ьзалшнадо̄ьзалшадо̄ьзалшка


дукха дукха – шматдуткъа дуткъа – тонкі, худы

двйб
дуткъавуткъайуткъабуткъа


духа а духа а – зноўку

двйб
духа авуха айуха абуха а


дуьне̄̌ дуьне – сьвет

КлясаAbs.Gen.Dat.Erg.All.
адз.л.ддуьне̄̌дуьне̄̌нандуьне̌ннадуьне̄̌но̄̌дуьне̄̌не̄̌
мн.л.ддуьне̄̌нашдуьне̄̌нийндуьне̄̌нашнадуьне̄̌нашадуьне̄̌нашка


дуьра дуьра – салёныжижиг жижиг – мяса

КлясаAbs.Gen.Dat.Erg.All.
адз.л.джижигжижиганжижигнажижиго̄̌жижиге̄̌
мн.л.джижигашжижигийнжижигашнажижигашажижигашка


жима жима – маладыжима жима – малыжо̌п жоп – адказ

КлясаAbs.Gen.Dat.Erg.All.
адз.л.джо̌пжо̄ьпанжо̄ьпанажо̄ьпо̄̌жо̄ьпе̄̌
мн.л.джоьпашжоьпийнжоьпашнажоьпашажоьпашка


жо̌п дала жоп дала – адказваць, адказаць

дзейнік у эргатыве: ас жо̌п ло̄̌
інфінітыўцяперашнімінулы
незакончаны
мінулы
відавочны
мінулы
закончаны
будучы
жо̌п далажо̌п ло̄̌жо̌п ло̄̌ражо̌п делиражо̌п деллажо̌п лур


жӏаьла жӏаьла – сабака

КлясаAbs.Gen.Dat.Erg.All.
адз.л.джӏаьлажӏаьлинжӏаьлинажӏаьло̄̌жӏаьле̄̌
мн.л.джӏаьлешжӏаьлийнжӏаьлешнажӏаьлешажӏаьлешка


жӏов жӏов – малаток

КлясаAbs.Gen.Dat.Erg.All.
адз.л.йжӏовжӏаьвнанжӏаьвннажӏаьвно̄̌жӏаьвне̄̌
мн.л.йжӏаьвнашжӏаьвнийнжӏаьвнашнажӏаьвнашажӏаьвнашка


жӏонка жӏонка – морква

КлясаAbs.Gen.Dat.Erg.All.
адз.л.джӏонкажӏонкинжӏонкинажӏонко̄̌жӏонке̄̌
мн.л.джӏонкашжӏонкийнжӏонкашнажӏонкашажӏонкашка


зе̄̌заг зезаг – кветка

КлясаAbs.Gen.Dat.Erg.All.
адз.л.дзе̄̌загзе̄̌заганзе̄̌загназе̄̌заго̄̌зе̄̌заге̄̌
мн.л.дзе̄̌загашзе̄̌загийнзе̄̌загашназе̄̌загашазе̄̌загашка


зуда зуда – жанчына; жонка

КлясаAbs.Gen.Dat.Erg.All.
адз.л.йзудазудчунзудчунназудчо̄̌зудчуьнга
мн.л.бзударийзударийнзударшназударшазударшка


иза иза – ён, яна, яно; гэта

Abs.Gen.Dat.Erg.All.
изацуьнанцуннацо̄̌цуьнга


ирча ирча – брыдкіиштта иштта – такі; гэтак, такім спосабамйаздан йаздан – пісаць

дзейнік у эргатыве: ас йаздо
інфінітыўКлясацяперашнімінулы
незакончаны
мінулы
відавочны
мінулы
закончаны
будучы
йаздандйаздойаздорайаздирайаздина йаздор
йазванвйазвойазворайазвирайазвина йазвор
йазйанййазйойазйорайазйирайазйина йазйор
йазбанбйазбойазборайазбирайазбина йазбор


йа̄здархо̄̌ йаздархо – пісьменьнік

КлясаAbs.Gen.Dat.Erg.All.
адз.л.в | ййа̄здархо̄̌йа̄здархо̄̌чунйа̄здархо̄̌чуннайа̄здархо̄̌чо̄̌йа̄здархо̄̌чуьнга
мн.л.бйа̄здархо̌ййа̄здархо̌йнйа̄здархо̌шнайа̄здархо̌шайа̄здархо̌шка


йалх йалх – шэсьцьйий йий – піва

КлясаAbs.Gen.Dat.Erg.All.
адз.л.дйиййийнйийнайийно̄̌йийга


йир йир – песьня

КлясаAbs.Gen.Dat.Erg.All.
адз.л.ййирйиранйиранайиро̄̌йире̄̌
мн.л.ййиршйирийнйиршнайиршайиршка


йиша йиша – сястра

КлясаAbs.Gen.Dat.Erg.All.
адз.л.ййишайишинйишинайишасйише̄̌
мн.л.бйижариййижарийнйижаршнайижаршайижаршка


йоккха стаг йоккха стаг – жанчына

КлясаAbs.Gen.Dat.Erg.All.
адз.л.ййоккха стагйоккхачу стеганйоккхачу стаганайоккхачу стагайоккхачу стаге̄̌


йо̌хкархо̄̌ йохкархо – прадавец, прадаўніца

КлясаAbs.Gen.Dat.Erg.All.
адз.л.в | ййо̌хкархо̄̌йо̌хкархо̄̌чунйо̌хкархо̄̌чуннайо̌хкархо̄̌чо̄̌йо̌хкархо̄̌чуьнга
мн.л.бйо̌хкархо̌ййо̌хкархо̌йнйо̌хкархо̌шнайо̌хкархо̌шайо̌хкархо̌шка


йоӏ йоӏ – дзяўчына, дачка

КлясаAbs.Gen.Dat.Erg.All.
адз.л.ййоӏйоӏанйоӏанайоӏо̄̌йоӏе̄̌
мн.л.бмехкариймехкарийнмехкаршнамехкаршамехкаршка


йукъ йукъ – сярэдзіна, цэнтар

КлясаAbs.Gen.Dat.Erg.All.
адз.л.ййукъйукъанйукъанайукъо̄̌йуккъе̄̌
мн.л.й йаккъашйаккъийнйаккъашнайаккъашайаккъашка


йукъахь йукъахь – разамйурт йурт – вёска

КлясаAbs.Gen.Dat.Erg.All.
адз.л.ййуртйуьртанйуьртанайуьрто̄̌йуьрта | йуьрте̄̌
мн.л.й йарташйартийнйарташнайарташайарташка


йуьхь йуьхь – твар

КлясаAbs.Gen.Dat.Erg.All.
адз.л.ййуьхьйуьхьанйуьхьанайуьхьо̄̌йуьхье̄̌
мн.л.ййаххьашйаххьийнйаххьашнайаххьашайаххьашка


каро̄̌ каро – знаходзіць, знайсьці

дзейнік у давальным склоне: сӯна карадо
інфінітыўКлясацяперашнімінулы
незакончаны
мінулы
відавочны
мінулы
закончаны
будучы
каро̄̌дкарадокарадоракарийракарийнакаро̌р
вкаравокаравора
йкарайокарайора
бкарабокарабора


карто̌л картол – бульба

КлясаAbs.Gen.Dat.Erg.All.
адз.л.йкарто̌лкарто̄̌ланкарто̄̌ланакарто̄̌ло̄̌карто̄̌ле̄̌
мн.л.йкарто̄̌лашкарто̄̌лийнкарто̄̌лашнакарто̄̌лашакарто̄̌лашка


кафе кафе – кавярня

КлясаAbs.Gen.Dat.Erg.All.
адз.л.йкафекафенкафенакафено̄̌кафега


квартира квартира – кватэра

КлясаAbs.Gen.Dat.Erg.All.
адз.л.йквартираквартиранквартиранаквартиро̄̌квартире̄̌
мн.л.йквартирашквартирийнквартирашнаквартирашаквартирашка


ке̄̌ма кема – 1. лодка; 2. самалёт

КлясаAbs.Gen.Dat.Erg.All.
адз.л.дке̄̌маке̄̌мананке̄̌маннаке̄̌мано̄̌ке̄̌мана
мн.л.дке̄̌манашке̄̌манийнке̄̌манашнаке̄̌манашаке̄̌манашка


ке̄̌манна тӏе̌хь кеманна тӏехь – самалётамкерла керла – новыке̌ст-ке̌ста кест-кеста – častoке̄̌хат кехат – ліст

КлясаAbs.Gen.Dat.Erg.All.
адз.л.дке̄̌хатке̄̌хатанке̄̌хатнаке̄̌хато̄̌ке̄̌хате̄̌
мн.л.дке̄̌хаташке̄̌хатийнке̄̌хаташнаке̄̌хаташаке̄̌хаташка


кино кино – кіно

КлясаAbs.Gen.Dat.Erg.All.
адз.л.йкинокинонкинонакиноно̄̌кинога
мн.л.йкиношкинойнкиношнакиношакиношка


класс класс – кляса

КлясаAbs.Gen.Dat.Erg.All.
адз.л.йклассклассанклассанаклассо̄̌классе̄̌
мн.л.йклассашклассийнклассашнаклассашаклассашка


книга книга – кніжка

КлясаAbs.Gen.Dat.Erg.All.
адз.л.йкнигакнигинкнигинакниго̄̌книге̄̌
мн.л.йкнигашкнигийнкнигашнакнигашакнигашка


ко̌г ког – нага

КлясаAbs.Gen.Dat.Erg.All.
адз.л.бко̌гко̄̌ганко̄̌ганако̄̌го̄̌ко̄̌ге̄̌
мн.л.дко̄̌гашко̄̌гийнко̄̌гашнако̄̌гашако̄̌гашка


команда команда – каманда

КлясаAbs.Gen.Dat.Erg.All.
адз.л.йкомандакомандинкомандинакомандо̄̌команде̄̌
мн.л.йкомандашкомандийнкомандашнакомандашакомандашка


ко̌р кор – акно

КлясаAbs.Gen.Dat.Erg.All.
адз.л.дко̌рко̄̌ранко̄̌ранако̄̌ро̄̌ко̄̌ре̄̌
мн.л.дко̄̌рашко̄̌рийнко̄̌рашнако̄̌рашако̄̌рашка


ко̄̌ра йуххе̌хь кора йуххехь – ля акна, пры акнеко̄̌ра юххе̌хь кора юххехь – ля акна, пры акнекорта корта – галава

КлясаAbs.Gen.Dat.Erg.All.
адз.л.бкортакоьртанкоьртанакоьрто̄̌коьрте̄̌
мн.л.дкортошкортойнкортошнакортошакортошка


ко̌ч коч – кашуля

КлясаAbs.Gen.Dat.Erg.All.
адз.л.йко̌чкӯчанкӯчанакӯчо̄̌кӯче̄̌
мн.л.й кӯчамашкӯчамийнкӯчамашнакӯчамашакӯчамашка


куй куй – шапка

КлясаAbs.Gen.Dat.Erg.All.
адз.л.бкуйкуйнанкуйннакуйно̄̌куйне̄̌
мн.л.дкуйнашкуйнийнкуйнашнакуйнашакуйнашка


куьг куьг – рука

КлясаAbs.Gen.Dat.Erg.All.
адз.л.дкуьгкуьйганкуьйганакуьйго̄̌куьйге̄̌
мн.л.дкуьйгашкуьйгийнкуьйгашнакуьйгашакуьйгашка


куьг то̄̌ха куьг тоха – дакрануцца, дакранацца

дзейнік у эргатыве: ас куьг тӯху
інфінітыўцяперашнімінулы
незакончаны
мінулы
відавочны
мінулы
закончаны
будучы
куьг то̄̌хакуьг тӯхукуьг тӯхуракуьг туьйхиракуьг то̄ьхнакуьг тӯхур


кхиа кхиа – 1. расьці; 2. сьпець

дзейнік у абсалютыве: со кхуьу
інфінітыўцяперашнімінулы
незакончаны
мінулы
відавочны
мінулы
закончаны
будучы
кхиакхуьукхуьуракхииракхиънакхуьур


кхиъна кхиъна – 1. дарослы; 2. сьпелыкхо кхо – трыкхузахь кхузахь – туткъаме̌л къамел – размова, прамова, маўленьне

КлясаAbs.Gen.Dat.Erg.All.
адз.л.дкъаме̌лкъаме̄̌ланкъаме̄̌ланакъаме̄̌ло̄̌къаме̄̌ле̄̌
мн.л.дкъаме̄̌лашкъаме̄̌лийнкъаме̄̌лашнакъаме̄̌лашакъаме̄̌лашка


къаме̌л дан къамел дан – размаўляць

дзейнік у эргатыве: ас къаме̌л до̌
інфінітыўцяперашнімінулы
незакончаны
мінулы
відавочны
мінулы
закончаны
будучы
къаме̌л данкъаме̌л до̌къаме̌л до̌ракъаме̌л диракъаме̌л динакъаме̌л дер


къахьо̄̌ къахьо – кава

КлясаAbs.Gen.Dat.Erg.All.
адз.л.йкъахьо̄̌къахьо̄̌нанкъахьо̌ннакъахьо̄̌но̄̌къахьо̄̌га
мн.л.йкъахьо̄̌нашкъахьо̄̌нийнкъахьо̄̌нашнакъахьо̄̌нашакъахьо̄̌нашка


къаьхьа къаьхьа – горкікъе̄на къена – стары (немалады)къо̄̌на къона – маладыкъу къу – злодзей, зладзейка

КлясаAbs.Gen.Dat.Erg.All.
адз.л.в | йкъукъуьнанкъуьннакъуьно̄̌къуьне̄̌
мн.л.бкъуйкъуйнкъушнакъушакъушка


кӏайн кӏайн – белыкӏант кӏант – хлапец, сын

КлясаAbs.Gen.Dat.Erg.All.
адз.л.вкӏанткӏентанкӏантанакӏантакӏанте̄̌
мн.л.бкӏентийкӏентийнкӏенташнакӏенташакӏенташка


кӏе̄да кӏеда – мяккікӏира кӏира – тыдзень

КлясаAbs.Gen.Dat.Erg.All.
адз.л.дкӏиракӏирананкӏираннакӏирано̄̌кӏиране̄̌
мн.л.дкӏиранашкӏиранийнкӏиранашнакӏиранашакӏиранашка


кӏорга кӏорга – глыбокілаа лаа – хацець (+ дзеяслоў)

дзейнік у давальным склоне: сӯна лаьа
інфінітыўцяперашнімінулы
незакончаны
мінулы
відавочны
мінулы
закончаны
будучы
лаалаьалаьаралииралиъналуур


лаг лаг – 1. горла; 2. шыя

КлясаAbs.Gen.Dat.Erg.All.
адз.л.длаглоганлоганалого̄̌логе̄̌
мн.л.длегашлегийнлегашналегашалегашка


лаза лаза – балець

дзейнік у давальным склоне: сӯна лозу
інфінітыўцяперашнімінулы
незакончаны
мінулы
відавочны
мінулы
закончаны
будучы
лазалозулозуралезиралезналозур


лам лам – гара

КлясаAbs.Gen.Dat.Erg.All.
адз.л.бламла̄мананла̄маннала̄мано̄̌ла̄мане̄̌ | ло̄̌ма
мн.л.длаьмнашлаьмнийнлаьмнашналаьмнашалаьмнашка


латта латта – стаяць

дзейнік у абсалютыве: со лаьтта
інфінітыўцяперашнімінулы
незакончаны
мінулы
відавочны
мінулы
закончаны
будучы
латталаьтталаьттаралаьттиралаьттиналаьттар


лаьцна лаьцна – пра, аблекха лекха – высокіле̄̌ло̄̌рхо̄̌ лелорхо – кіроўца

КлясаAbs.Gen.Dat.Erg.All.
адз.л.в | йле̄̌ло̄̌рхо̄̌ле̄̌ло̄̌рхо̄̌чунле̄̌ло̄̌рхо̄̌чуннале̄̌ло̄̌рхо̄̌чо̄̌ле̄̌ло̄̌рхо̄̌чуьнга
мн.л.бле̄̌ло̄̌рхойле̄̌ло̄̌рхойнле̄̌ло̄̌рхошнале̄̌ло̄̌рхошале̄̌ло̄̌рхошка


лерг лерг – вуха

КлясаAbs.Gen.Dat.Erg.All.
адз.л.длерглерганлерганалерго̄̌лерге̄̌
мн.л.длергашлергийнлергашналергашалергашка


ле̄̌ха леха – шукаць

дзейнік у эргатыве: ас ло̄ьху
інфінітыўцяперашнімінулы
незакончаны
мінулы
відавочны
мінулы
закончаны
будучы
ле̄̌хало̄ьхуло̄ьхуралийхирале̌хнало̄ьхур


лимон лимон – цытрына

КлясаAbs.Gen.Dat.Erg.All.
адз.л.йлимонлимо̄нанлимонналимо̄но̄̌лимо̄не̄̌
мн.л.йлимо̄нашлимо̄нийнлимо̄нашналимо̄нашалимо̄нашка


ло̄̌ ло – сьнег

КлясаAbs.Gen.Dat.Erg.All.
адз.л.дло̄̌лайнлайналайно̄̌лайга
мн.л.д ло̌шло̌йнло̌шнало̌шало̌шка


ловза ловза – гулаць

дзейнік у абсалютыве: со ловзу
інфінітыўцяперашнімінулы
незакончаны
мінулы
відавочны
мінулы
закончаны
будучы
ловзаловзуловзуралевзиралевзиналовзур


ло̄̌ма лома – у горыло̄̌махь ломахь – у гарахло̌р лор – лекар

КлясаAbs.Gen.Dat.Erg.All.
адз.л.в | йло̌рло̄ьранло̄ьранало̄ьро̄̌ло̄ьре̄̌
мн.л.бло̄ьрашло̄ьрийнло̄ьрашнало̄ьрашало̄ьрашка


лоха лоха – нізкімага мага – магчы

дзейнік у эргатыве: ас мега
інфінітыўцяперашнімінулы
незакончаны
мінулы
відавочны
мінулы
закончаны
будучы
магамегамегарамегирамегнамегар


маж маж – барада

КлясаAbs.Gen.Dat.Erg.All.
адз.л.ймажможанможанаможо̄̌може̄̌
мн.л.ймажошмажойнмажошнамажошамажошка


майра майра – муж

КлясаAbs.Gen.Dat.Erg.All.
адз.л.вмайрамайрачунмайрачуннамайрачо̄̌майрачуьнга
мн.л.бма̄рошма̄ройнма̄рошнама̄рошама̄рошка


мала мала – піць

дзейнік у эргатыве: ас молу
інфінітыўцяперашнімінулы
незакончаны
мінулы
відавочны
мінулы
закончаны
будучы
маламолумолурамелирамелламер


малх малх – сонца

КлясаAbs.Gen.Dat.Erg.All.
адз.л.бмалхмаьлханмаьлханамаьлхо̄̌маьлхе̄̌


мара мара – нос

КлясаAbs.Gen.Dat.Erg.All.
адз.л.бмарамеранмеранамepо̄̌мере̄̌
мн.л.дмарошмаройнмарошнамарошамарошка


марха марха – хмара

КлясаAbs.Gen.Dat.Erg.All.
адз.л.ймархамархинмархинамархо̄̌мархе̄̌
мн.л.ймархашмархийнмархашнамархашамархашка


мас мас – волас

КлясаAbs.Gen.Dat.Erg.All.
адз.л.ймасмесанмесанамесо̄̌месе̄̌
мн.л.ймесашмесийнмесашнамесашамесашка


маса маса – колькімассо̄̌ а массо а – усемаца маца – калімашен машен – самаход

КлясаAbs.Gen.Dat.Erg.All.
адз.л.ймашенмашенанмашеннамашено̄̌машене̄̌
мн.л.ймашенашмашенийнмашенашнамашенашамашенашка


маьждиг маьждиг – мячэць

КлясаAbs.Gen.Dat.Erg.All.
адз.л.дмаьждигмаьждиганмаьждигнамаьждиго̄̌маьждиге̄̌
мн.л.дмаьждигашмаьждигийнмаьждигашнамаьждигашамаьждигашка


маьнга маьнга – ложак

КлясаAbs.Gen.Dat.Erg.All.
адз.л.бмаьнгамаьнгинмаьнгинамаьнго̄̌маьнге̄̌
мн.л.дмаьнгешмаьнгийнмаьнгешнамаьнгешамаьнгешка


маьнги тӏе̌хь маьнги тӏехь – у ложку, на ложкумела мела – цёплымеллаша меллаша – павольнымерза мерза – салодкіметтиг меттиг – месца

КлясаAbs.Gen.Dat.Erg.All.
адз.л.йметтигметтиганметтигнаметтиго̄̌меттиге̄̌
мн.л.йметтигашметтигийнметтигашнаметтигашаметтигашка


меца меца – галоднымийра то̄̌ха мийра тоха – штурхаць, штурхнуць нагой

дзейнік у эргатыве: ас мийра тӯху
інфінітыўцяперашнімінулы
незакончаны
мінулы
відавочны
мінулы
закончаны
будучы
мийра то̄̌хамийра тӯхумийра тӯхурамийра туьйхирамийра то̄ьхнамийра тӯхур


мила мила – хто

Abs.Gen.Dat.Erg.All.
милахье̄нанхьаннахьахьаьнга
муьлш


мича мича – кудымичара мичара – адкульмичахь мичахь – дземогуш могуш – здаровымо̄жа можа – жоўтымоз моз – мёд

КлясаAbs.Gen.Dat.Erg.All.
адз.л.дмозмезанмазанамазо̄̌мазе̄̌
мн.л.дмезашмезийнмезашнамезашамезашка


мо̌тт мотт – язык, мова

КлясаAbs.Gen.Dat.Erg.All.
адз.л.бмо̌ттметтанматтанаматто̄̌матте̄̌
мн.л.дметтанашметтанийнметтанашнаметтанашаметтанашка


мохь мохь – крык

КлясаAbs.Gen.Dat.Erg.All.
адз.л.бмохьмаьхьаранмаьхьарнамаьхьаро̄̌маьхьаре̄̌
мн.л.дмаьхьариймаьхьарийнмаьхьаршнамаьхьаршамаьхьаршка


мохь то̄̌ха мохь тоха – 1. крыкнуць; 2. клікнуць

дзейнік у эргатыве: ас мохь тӯху
інфінітыўцяперашнімінулы
незакончаны
мінулы
відавочны
мінулы
закончаны
будучы
мохь то̄̌хамохь тӯхумохь тӯхурамохь туьйхирамохь то̄ьхнамохь тӯхур


музей музей – музэй

КлясаAbs.Gen.Dat.Erg.All.
адз.л.ймузеймузейнмузейнамузейно̄̌музейга
мн.л.ймузейшмузейийнмузейшнамузейшамузейшка


мукъа мукъа – свабодны (незаняты); выхаднымутта мутта – сок

КлясаAbs.Gen.Dat.Erg.All.
адз.л.дмуттамуттананмуттаннамуттано̄̌муттане̄̌
мн.л.дмуттанашмуттанийнмуттанашнамуттанашамуттанашка


муха муха – які; якмуьста муьста – кіслынаб наб – сон

КлясаAbs.Gen.Dat.Erg.All.
адз.л.йнабна̄баранна̄барнана̄баро̄̌на̄баре̄̌
мн.л.йна̄баршна̄барийнна̄баршнана̄баршана̄баршка


наб йан наб йан – спаць

дзейнік у эргатыве: ас наб йо̌
інфінітыўцяперашнімінулы
незакончаны
мінулы
відавочны
мінулы
закончаны
будучы
наб йаннаб йо̌наб йо̌ранаб йиранаб йинанаб йер


наггахь наггахь – рэдка, зрэдкуна̄кха накха – 1. цыцак; 2. грудзі, грудная клетка

КлясаAbs.Gen.Dat.Erg.All.
адз.л.бна̄кхане̄кханне̄кханане̄кхо̄̌не̄кхе̄̌
мн.л.дна̄кхошна̄кхойнна̄кхошнана̄кхошана̄кхошка


нана нана – мама, маці

КлясаAbs.Gen.Dat.Erg.All.
адз.л.йнанане̄наннаннана̄насне̄не̄̌
мн.л.бна̄нойна̄нойнна̄ношнана̄ношана̄ношка


наьрс наьрс – агурок

КлясаAbs.Gen.Dat.Erg.All.
адз.л.йнаьрснаьрсаннаьрсананаьрсо̄̌наьрсе̄̌
мн.л.йнаьрсашнаьрсийннаьрсашнанаьрсашанаьрсашка


не̌къ некъ – дарога

КлясаAbs.Gen.Dat.Erg.All.
адз.л.бне̌къне̄̌къанне̄̌къанане̄̌къо̄̌не̄̌къе̄̌
мн.л.дне̄̌къашне̄̌къийнне̄̌къашнане̄̌къашане̄̌къашка


не̄̌къахо̄̌ некъахо – пасажыр, падарожнік

КлясаAbs.Gen.Dat.Erg.All.
адз.л.в | йне̄̌къахо̄̌не̄̌къахо̄̌чунне̄̌къахо̄̌чуннане̄̌къахо̄̌чо̄̌не̄̌къахо̄̌чуьнга
мн.л.бне̄̌къахойне̄̌къахойнне̄̌къахошнане̄̌къахошане̄̌къахошка


не̌хча нехча – сыр

КлясаAbs.Gen.Dat.Erg.All.
адз.л.йне̌хчане̌хчинне̌хчинане̌хчо̄̌не̌хче̄̌
мн.л.йне̌хчанашне̌хчанийнне̌хчанашнане̌хчанашане̌хчанашка


не̌ӏ неӏ – дзьверы

КлясаAbs.Gen.Dat.Erg.All.
адз.л.йне̌ӏне̌ӏаранне̌ӏарнане̌ӏаро̄̌не̌ӏаре̄̌
мн.л.йне̌ӏаршне̌ӏарийнне̌ӏаршнане̌ӏаршане̌ӏаршка


не̌ӏара йуххе̌хь неӏара йуххехь – ля дзьвярэйне̌ӏарна йуххе̌хь неӏарна йуххехь – ля дзьвярэйнохчи нохчи – чачэнец, чачэнка

КлясаAbs.Gen.Dat.Erg.All.
адз.л.в | йнохчинохчичуннохчичуннанохчичо̄̌нохчичуьнга
мн.л.бнохчийнохчийннохчшнанохчшанохчшка


нохчийн маттахь нохчийн маттахь – на чачэнскай мове, па-чачэнскунохчийн мо̌тт нохчийн мотт – чачэнская моваНохчийчоь Нохчийчоь – Чачэнія

КлясаAbs.Gen.Dat.Erg.All.
адз.л.йНохчийчоьНохчийчоьнанНохчийчоьннаНохчийчоьнō̌Нохчийчу


ойла ойла – думка

КлясаAbs.Gen.Dat.Erg.All.
адз.л.йойлаойлананойланнаойланно̄̌ойлане̄̌
мн.л.йойланашойланийнойланашнаойланашаойланашка


ойла йан ойла йан – думаць

дзейнік у эргатыве: ас ойла йо̌
інфінітыўцяперашнімінулы
незакончаны
мінулы
відавочны
мінулы
закончаны
будучы
ойла йанойла йо̌ойла йо̌раойла йираойла йинаойла йер


о̌лхазар олхазар – птушка

КлясаAbs.Gen.Dat.Erg.All.
адз.л.до̌лхазаро̌лхазарано̌лхазарнао̌лхазаро̄̌о̌лхазаре̄̌
мн.л.до̌лхазаршо̌лхазарийно̌лхазаршнао̌лхазаршао̌лхазаршка


оьрсийн маттахь оьрсийн маттахь – на расейскай мове, па-расейскуоьрсийн мо̌тт оьрсийн мотт – расейская мовапа̄зат пазат – шкарпэтка

КлясаAbs.Gen.Dat.Erg.All.
адз.л.йпа̄затпа̄затанпа̄затнапа̄зато̄̌па̄зате̄̌
мн.л.йпа̄заташпа̄затийнпа̄заташнапа̄заташапа̄заташка


пе̌н пен – сьцяна

КлясаAbs.Gen.Dat.Erg.All.
адз.л.бпе̌нпе̄̌нанпе̌ннапе̄̌но̄̌пе̄̌не̄̌
мн.л.дпе̄̌нашпе̄̌нийнпе̄̌нашнапе̄̌нашапе̄̌нашка


пе̄̌на йуххе̌хь пена йуххехь – ля сьценыпе̄̌на тӏе̌хь пена тӏехь – на сьцянепе̄̌на юххе̌хь пена юххехь – ля сьценыпилот пилот – лётнік, пілёт

КлясаAbs.Gen.Dat.Erg.All.
адз.л.в | йпилотпилотанпилотанапилото̄̌пилоте̄̌
мн.л.бпилоташпилотийнпилоташнапилоташапилоташка


полицин бе̌лхало̄̌ полицин белхало – паліцыянт, паліцыянтка

КлясаAbs.Gen.Dat.Erg.All.
адз.л.в | йполицин бе̌лхало̄̌полицин бе̌лхало̄̌чунполицин бе̌лхало̄̌чуннаполицин бе̌лхало̄̌чо̄̌полицин бе̌лхало̄̌чуьнга
мн.л.бполицин бе̌лхало̌йполицин бе̌лхало̌йнполицин бе̌лхало̌шнаполицин бе̌лхало̌шаполицин бе̌лхало̌шка


помидор помидор – памідор

КлясаAbs.Gen.Dat.Erg.All.
адз.л.йпомидорпомидоранпомидоранапомидоро̄̌помидоре̄̌
мн.л.йпомидорашпомидорийнпомидорашнапомидорашапомидорашка


пхи пхи – пяцьпӏелг пӏелг – палец

КлясаAbs.Gen.Dat.Erg.All.
адз.л.бпӏелгпӏелганпӏелганапӏелго̄̌пӏелге̄̌
мн.л.дпӏелгашпӏелгийнпӏелгашнапӏелгашапӏелгашка


пӏелг то̄̌ха пӏелг тоха – дакрануцца, дакранацца

дзейнік у эргатыве: ас пӏелг тӯху
інфінітыўцяперашнімінулы
незакончаны
мінулы
відавочны
мінулы
закончаны
будучы
пӏелг то̄̌хапӏелг тӯхупӏелг тӯхурапӏелг туьйхирапӏелг то̄ьхнапӏелг тӯхур


рагӏ рагӏ – чарга

КлясаAbs.Gen.Dat.Erg.All.
адз.л.йрагӏрогӏанрогӏанарогӏо̄̌рогӏе̄̌
мн.л.йраьгӏнашраьгӏнийнраьгӏнашнараьгӏнашараьгӏнашка


ресторан ресторан – рэстаран

КлясаAbs.Gen.Dat.Erg.All.
адз.л.йресторанресторананрестораннаресторано̄̌ресторане̄̌
мн.л.й ресторанашресторанийнресторанашнаресторанашаресторанашка


сайн сайн – свой (мой)салти салти – жаўнер

КлясаAbs.Gen.Dat.Erg.All.
адз.л.в | йсалтисалтичунсалтичуннасалтичо̄̌салтичуьнга
мн.л.б салтийсалтийнсалтшнасалтшасалтшка


самукъане̄̌ самукъане – цікавысан сан – мой, мая, маёсарахь сарахь – вечарамсахьт сахьт – гадзіна

КлясаAbs.Gen.Dat.Erg.All.
адз.л.дсахьтсахьтансахьтанасахьто̄̌сахьте̄̌
мн.л.д сахьташсахьтийнсахьташнасахьташасахьташка


селхана селхана – учорасийна сийна – блакітны, сінісирла сирла – сьветлысиха сиха – хуткісо со – я

Abs.Gen.Dat.Erg.All.
сосансӯнаас / асасо̄ьга


со̌м сом – рубель

КлясаAbs.Gen.Dat.Erg.All.
адз.л.дсо̌мсо̄ьмансо̄ьманасо̄ьмо̄̌со̄ьме̄̌
мн.л.дсо̄ьмашсо̄ьмийнсо̄ьмашнасо̄ьмашасо̄ьмашка


сонта сонта – дурныСоьлжа-Гӏа̄ла Соьлжа-Гӏала – Грозны (горад)

КлясаAbs.Gen.Dat.Erg.All.
адз.л.йСоьлжа-Гӏа̄лаСоьлжа-Гӏа̄линСоьлжа-Гӏа̄линаСоьлжа-Гӏа̄лано̄̌Соьлжа-Гӏа̄ла


стаг стаг – асоба, чалавек

КлясаAbs.Gen.Dat.Erg.All.
адз.л.в | йстагстеганстаганастагастаге̄̌


статйа статйа – артыкул

КлясаAbs.Gen.Dat.Erg.All.
адз.л.йстатйастатйанстатйанастатйано̄̌статйага
мн.л.йстатйашстатйийнстатйашнастатйашастатйашка


сте̌нга стенга – кудысте̌нгара стенгара – адкульсте̌нгахь стенгахь – дзестигал стигал – неба

КлясаAbs.Gen.Dat.Erg.All.
адз.л.йстигалстигаланстигалнастигало̄̌стигала | стигале̄̌
мн.л.й стигалшстигалийнстигалшнастигалшастигалшка


стол стол – стол

КлясаAbs.Gen.Dat.Erg.All.
адз.л.йстолстоьланстоьланастоьло̄̌стоьле̄̌
мн.л.йстоьлашстоьлийнстоьлашнастоьлашастоьлашка


сто̌м стом – фрукт, плод

КлясаAbs.Gen.Dat.Erg.All.
адз.л.бсто̌мсто̄ьмансто̄ьманасто̄ьмо̄̌сто̄ьме̄̌
мн.л.дсто̄ьмашсто̄ьмийнсто̄ьмашнасто̄ьмашасто̄ьмашка


стомма стомма – тоўстыстоьла тӏе̌хь стоьла тӏехь – на сталестоьла хьалха стоьла хьалха – за сталом, пры сталестудент студент – студэнт

КлясаAbs.Gen.Dat.Erg.All.
адз.л.встудентстудентанстудентанастуденто̄̌студенте̄̌
мн.л.бстуденташстудентийнстуденташнастуденташастуденташка


студентка студентка – студэнтка

КлясаAbs.Gen.Dat.Erg.All.
адз.л.йстуденткастуденткинстуденткинастуденткасстудентке̄̌
мн.л.б студенткашстуденткийнстуденткашнастуденткашастуденткашка


сурт сурт – малюнак, выява

КлясаAbs.Gen.Dat.Erg.All.
адз.л.дсуртсуьртансуьртанасуьрто̄̌суьрте̄̌
мн.л.д суьрташсуьртийнсуьрташнасуьрташасуьрташка


суьйре̄̌ суьйре – вечар

КлясаAbs.Gen.Dat.Erg.All.
адз.л.йсуьйре̄̌суьйре̄̌нансуьйре̌ннасуьйре̄̌но̄̌суьйре̄̌не̄̌
мн.л.йсуьйре̄̌нашсуьйре̄̌нийнсуьйре̄̌нашнасуьйре̄̌нашасуьйре̄̌нашка


такси такси – таксоўка

КлясаAbs.Gen.Dat.Erg.All.
адз.л.йтакситаксинтаксинатаксино̄̌таксига
мн.л.йтаксештаксийнтаксешнатаксешатаксешка


тарсал тарсал – вавёрка

КлясаAbs.Gen.Dat.Erg.All.
адз.л.йтарсалтарсалантарсалнатарсало̄̌тарсале̄̌
мн.л.йтарсалштарсалийнтарсалшнатарсалшатарсалшка


тахана тахана – сёньнятетрад тетрад – сшытак

КлясаAbs.Gen.Dat.Erg.All.
адз.л.дтетрадтетрадантетраднатетрадо̄̌тетраде̄̌
мн.л.дтетрадаштетрадийнтетрадашнатетрадашатетрадашка


тиша тиша – стары (няновы)то̄ба тоба – 1. група (людзей); 2. натоўп

КлясаAbs.Gen.Dat.Erg.All.
адз.л.йто̄бато̄бананто̄баннато̄бано̄̌то̄бане̄̌
мн.л.йто̄банашто̄банийнто̄банашнато̄банашато̄банашка


то̄̌ха тоха – ударыць, стукнуць

дзейнік у эргатыве: ас тӯху
інфінітыўцяперашнімінулы
незакончаны
мінулы
відавочны
мінулы
закончаны
будучы
то̄̌хатӯхутӯхуратуьйхирато̄ьхнатӯхур


туфли туфли – пантофель

КлясаAbs.Gen.Dat.Erg.All.
адз.л.йтуфлитуфлинтуфлинатуфлино̄̌туфлига
мн.л.йтуфлештуфлийнтуфлешнатуфлешатуфлешка


туьйра туьйра – казка

КлясаAbs.Gen.Dat.Erg.All.
адз.л.дтуьйратуьйранантуьйраннатуьйрано̄̌туьйранē̌
мн.л.дтуьйранаштуьйранийнтуьйранашнатуьйранашатуьйранашка


туька туька – крама

КлясаAbs.Gen.Dat.Erg.All.
адз.л.йтуькатуьканантуьканнатуькано̄̌туькана | туькане̄̌
мн.л.й туьканаштуьканийнтуьканашнатуьканашатуьканашка


тхан тхан – наш, наша (экскл.)тхо тхо – мы (экскл.)

Abs.Gen.Dat.Erg.All.
тхотхантхӯнао̄хатхо̄ьга


тӏай тӏай – мост

КлясаAbs.Gen.Dat.Erg.All.
адз.л.дтӏайтӏе̄̌нтӏайнатӏайно̄̌тӏайга
мн.л.дтӏе̌штӏе̌ийнтӏе̌шнатӏе̌шатӏе̌шка


тӏаккха тӏаккха – потымтӏом тӏом – вайна

КлясаAbs.Gen.Dat.Erg.All.
адз.л.бтӏомтӏемантӏаманатӏамо̄̌тӏаме̄̌
мн.л.бтӏемаштӏемийнтӏемашнатӏемашатӏемашка


тӏоьрмиг тӏоьрмиг – торба, заплечнік

КлясаAbs.Gen.Dat.Erg.All.
адз.л.бтӏоьрмигтӏоьрмигантӏоьрмигнатӏоьрмиго̄̌тӏоьрмиге̄̌
мн.л.дтӏоьрмигаштӏоьрмигийнтӏоьрмигашнатӏоьрмигашатӏоьрмигашка


тӏулг тӏулг – камень

КлясаAbs.Gen.Dat.Erg.All.
адз.л.бтӏулгтӏулгантӏулганатӏулго̄̌тӏулге̄̌
мн.л.дтӏулгаштӏулгийнтӏулгашнатӏулгашатӏулгашка


университет университет – унівэрсытэт

КлясаAbs.Gen.Dat.Erg.All.
адз.л.йуниверситетуниверситетануниверситетанауниверситето̄̌университете̄̌
мн.л.й университеташуниверситетийнуниверситеташнауниверситеташауниверситеташка


ӯрам урам – вуліца

КлясаAbs.Gen.Dat.Erg.All.
адз.л.бӯрамӯраманӯрамнаӯрамо̄̌ӯраме̄̌
мн.л.дӯрамашӯрамийнӯрамашнаӯрамашаӯрамашка


урок урок – лекцыя, урок

КлясаAbs.Gen.Dat.Erg.All.
адз.л.йурокурокануроканауроко̄̌уроке̄̌
мн.л.й урокашурокийнурокашнаурокашаурокашка


уьш уьш – яны

Abs.Gen.Dat.Erg.All.
уьшце̄ранцарнаца̄рацаьрга


фамили фамили – прозьвішча

КлясаAbs.Gen.Dat.Erg.All.
адз.л.йфамилифамилинфамилинафамилино̄̌фамилига
мн.л.йфамилешфамилийнфамилешнафамилешафамилешка


фильм фильм – фільм

КлясаAbs.Gen.Dat.Erg.All.
адз.л.йфильмфильманфильманафильмо̄̌фильме̄̌
мн.л.й фильмашфильмийнфильмашнафильмашафильмашка


хаа хаа – 1. ведаць (мець інфармацыю); 2. умець

дзейнік у давальным склоне: сӯна хаьа
інфінітыўцяперашнімінулы
незакончаны
мінулы
відавочны
мінулы
закончаны
будучы
хаахаьахаьарахиирахиънахаьар


хаам хаам – паведамленьне, абвестка

КлясаAbs.Gen.Dat.Erg.All.
адз.л.бхаамхааманхаамнахаамо̄̌хааме̄̌
мн.л.бхаамашхаамийнхаамашнахаамашахаамашка


хабар хабар – навіна, вестка; пагалоска, чутка

КлясаAbs.Gen.Dat.Erg.All.
адз.л.дхабархабаранхабарнахабаро̄̌хабаре̄̌
мн.л.дхабаршхабарийнхабаршнахабаршахабаршка


хаза хаза – чуць, пачуць

дзейнік у давальным склоне: сӯна хеза
інфінітыўцяперашнімінулы
незакончаны
мінулы
відавочны
мінулы
закончаны
будучы
хазахезахезарахезирахезна хезар


хаза хаза – прыгожыхала хала – цяжкі, складаны, трудныхан хан – час

КлясаAbs.Gen.Dat.Erg.All.
адз.л.йханхе̄нанханнахе̄но̄̌хе̄не̄̌
мн.л.йхе̄нашхе̄нийнхе̄нашнахе̄нашахе̄нашка


харцдерг харцдерг – хлусьня

КлясаAbs.Gen.Dat.Erg.All.
адз.л.дхарцдергхарцдолчунхарцдолчуннахарцдолчо̄̌харцдолчуьнга
мн.л.дхарцдершхарцдерийнхарцдершнахарцдершахарцдершка


хасстом хасстом – гародніна

КлясаAbs.Gen.Dat.Erg.All.
адз.л.бхасстомхассто̄ьманхассто̄ьманахассто̄ьмо̄̌хассто̄ьме̄̌
мн.л.дхассто̄ьмашхассто̄ьмийнхассто̄ьмашнахассто̄ьмашахассто̄ьмашка


хатта хатта – пытацца, запытацца

дзейнік у эргатыве: ас хотту
інфінітыўцяперашнімінулы
незакончаны
мінулы
відавочны
мінулы
закончаны
будучы
хаттахоттухоттурахаьттирахаьттинахоттур


хаттар хаттар – пытаньне

КлясаAbs.Gen.Dat.Erg.All.
адз.л.дхаттархаттаранхаттарнахаттаро̄̌хаттаре̄̌
мн.л.дхаттаршхаттарийнхаттаршнахаттаршахаттаршка


хелхар хелхар – танец

КлясаAbs.Gen.Dat.Erg.All.
адз.л.дхелхархелхаранхелхарнахелхаро̄̌хелхаре̄̌
мн.л.дхелхаршхелхарийнхелхаршнахелхаршахелхаршка


хелхар дан хелхар дан – танцаваць

дзейнік у эргатыве: ас хелхар до̌
інфінітыўцяперашнімінулы
незакончаны
мінулы
відавочны
мінулы
закончаны
будучы
хелхар данхелхар до̌хелхар до̌рахелхар дирахелхар динахелхар дер


хеча хеча – нагавіцы

КлясаAbs.Gen.Dat.Erg.All.
адз.л.йхечахечинхечинахечо̄̌хече̄̌
мн.л.йхечешхечийнхечешнахечешахечешка


хи хи – 1. вада; 2. рака

КлясаAbs.Gen.Dat.Erg.All.
адз.л.дхихинхинахино̄̌ | хе̄̌хине̄̌
мн.л.дхишхиийнхишнахишахишка


хила хила – быць

дзейнік у абсалютыве: со хуьлу
інфінітыўцяперашнімінулы
незакончаны
мінулы
відавочны
мінулы
закончаны
будучы
хилахуьлухуьлурахилирахиллахир


хо̌х хох – цыбуля

КлясаAbs.Gen.Dat.Erg.All.
адз.л.бхо̌ххо̄̌ханхо̄̌ханахо̄̌хо̄̌хо̄̌хе̄̌
мн.л.дхо̄̌хашхо̄̌хийнхо̄̌хашнахо̄̌хашахо̄̌хашка


хьайн хьайн – свой (твой)хьалха хьалха – раней; таму назадхьан хьан – твой, твая, тваёХьан маса йиша йу? Хьан маса йиша йу? – Колькі маеш сёстраў?Хьан маса йиша ю? Хьан маса йиша ю? – Колькі маеш сёстраў?хье̄къале̄̌ хьекъале – мудрыхье̄нан хьенан – чыйхье̄̌хархо̄̌ хьехархо – настаўнік, настаўніца

КлясаAbs.Gen.Dat.Erg.All.
адз.л.в | йхье̄̌хархо̄̌хье̄̌хархо̄̌чунхье̄̌хархо̄̌чуннахье̄̌хархо̄̌чо̄̌хье̄̌хархо̄̌чуьнга
мн.л.бхье̄̌хархойхье̄̌хархойнхье̄̌хархошнахье̄̌хархошахье̄̌хархошка


хьо хьо – ты

Abs.Gen.Dat.Erg.All.
хьохьанхьӯнаахь / ахьахьо̄ьга


хьормат хьормат – груша

КлясаAbs.Gen.Dat.Erg.All.
адз.л.йхьорматхьорматанхьорматнахьормато̄̌хьормате̄̌
мн.л.йхьорматашхьорматийнхьорматашнахьорматашахьорматашка


хӏара хӏара – гэта

Abs.Gen.Dat.Erg.All.
хӏарахӏокхуьнанхӏокхуннахӏокхо̄хӏокхуьнга
хӏорш


хӏаъ хӏаъ – такхӏетахь хӏетахь – тадыхӏинца хӏинца – зараз, цяперхӏора дийнахь хӏора дийнахь – штодзённа, кожны дзеньхӏора кӏиранах хӏора кӏиранах – штотыдзеньхӏора ӏуьйранна хӏора ӏуьйранна – кожнага ранкухӏо̌рд хӏорд – мора

КлясаAbs.Gen.Dat.Erg.All.
адз.л.бхӏо̌рдхӏо̌рданхӏо̌рданахӏо̌рдо̄̌хӏо̌рде̄̌
мн.л.дхӏо̌рдашхӏо̌рдийнхӏо̌рдашнахӏо̌рдашахӏо̌рдашка


хӏума хӏума – рэч, прадмет

КлясаAbs.Gen.Dat.Erg.All.
адз.л.йхӏумахӏумананхӏуманнахӏумано̄̌хӏумане̄̌
мн.л.йхӏуманашхӏуманийнхӏуманашнахӏуманашахӏуманашка


хӏун хӏун – што

Abs.Gen.Dat.Erg.All.
хӏунсте̄̌нансте̌ннасте̄̌стенга


хӏунда хӏунда – чамуца ца – нецеран церан – іхні, іхняя, іхняецерг церг – зуб

КлясаAbs.Gen.Dat.Erg.All.
адз.л.йцергцерганцерганацерго̄̌церге̄̌
мн.л.йцергашцергийнцергашнацергашацергашка


цигахь цигахь – тамцициг цициг – кот, котка

КлясаAbs.Gen.Dat.Erg.All.
адз.л.дцицигцициганцицигнацициго̄̌цициге̄̌
мн.л.дцицигашцицигийнцицигашнацицигашацицигашка


цомгуш цомгуш – хворыцуьнан цуьнан – ягоны, ейныцхьа цхьа – адзінцхьа̄ а цхьа а – ніхто, нішто, аніякіцхьаьна цхьаьна – разамцӏа цӏа – дамоўцӏахь цӏахь – домацӏе цӏе – імя

КлясаAbs.Gen.Dat.Erg.All.
адз.л.йцӏецӏеранцӏарнацӏаро̄̌цӏаре̄̌
мн.л.йцӏершцӏерийнцӏершнацӏершацӏершка


цӏейа̄йархо̄̌ цӏейайархо – пажарнік

КлясаAbs.Gen.Dat.Erg.All.
адз.л.в | йцӏейа̄йархо̄̌цӏейа̄йархо̄̌чунцӏейа̄йархо̄̌чуннацӏейа̄йархо̄̌чо̄̌цӏейа̄йархо̄̌чуьнга
мн.л.бцӏейа̄йархойцӏейа̄йархойнцӏейа̄йархошнацӏейа̄йархошацӏейа̄йархошка


цӏе̌н цӏен – чырвоныцӏенкъа цӏенкъа – падлога

КлясаAbs.Gen.Dat.Erg.All.
адз.л.йцӏенкъацӏенкъананцӏенкъаннацӏенкъано̄̌цӏенкъа
мн.л.йцӏенкъанашцӏенкъанийнцӏенкъанашнацӏенкъанашацӏенкъанашка


цӏенкъахь цӏенкъахь – на падлозецӏе̄ра цӏера – хатніцӏе̄ра бо̌лх цӏера болх – хатняе заданьне

КлясаAbs.Gen.Dat.Erg.All.
адз.л.бцӏе̄ра бо̌лхцӏе̄ра бе̌лханцӏе̄ра балханацӏе̄ра балхо̄̌цӏе̄ра балхе̄̌
мн.л.бцӏе̄ра бе̌лхашцӏе̄ра бе̌лхийнцӏе̄ра бе̌лхашнацӏе̄ра бе̌лхашацӏе̄ра бе̌лхашка


цӏерпо̌шт цӏерпошт – цягнік

КлясаAbs.Gen.Dat.Erg.All.
адз.л.йцӏерпо̌штцӏерпо̌штанцӏерпо̌штанацӏерпо̌што̄̌цӏерпо̌шта
мн.л.йцӏерпо̌шташцӏерпо̌штийнцӏерпо̌шташнацӏерпо̌шташацӏерпо̌шташка


цӏерпо̌шта тӏе̌хь цӏерпошта тӏехь – цягнікомча̄гӏар чагӏар – віно

КлясаAbs.Gen.Dat.Erg.All.
адз.л.дча̄гӏарча̄гӏаранча̄гӏарнача̄гӏаро̄̌ча̄гӏаре̄̌
мн.л.дча̄гӏаршча̄гӏарийнча̄гӏаршнача̄гӏаршача̄гӏаршка


чай чай – гарбата

КлясаAbs.Gen.Dat.Erg.All.
адз.л.дчайчайнанчайнначайно̄̌чайне̄̌
мн.л.дчайнашчайнийнчайнашначайнашачайнашка


чам чам – смак

КлясаAbs.Gen.Dat.Erg.All.
адз.л.бчамчо̄манчо̄маначо̄мо̄̌чо̄ме̄̌
мн.л.бче̄машче̄мийнче̄машначе̄машаче̄машка


чов чов – рана

КлясаAbs.Gen.Dat.Erg.All.
адз.л.йчовчевнанчевнначевно̄̌чевне̄̌
мн.л.йчевнашчевнийнчевнашначевнашачевнашка


чо̌рпа чорпа – зупа

КлясаAbs.Gen.Dat.Erg.All.
адз.л.йчо̌рпачо̌рпинчо̌рпиначо̌рпано̄̌чо̌рпане̄̌
мн.л.йчо̌рпанашчо̌рпанийнчо̌рпанашначо̌рпанашачо̌рпанашка


чӏа̄ра чӏара – рыба

КлясаAbs.Gen.Dat.Erg.All.
адз.л.бчӏа̄рачӏе̄ранчӏе̄раначӏе̄ро̄̌чӏе̄ре̄̌
мн.л.дчӏе̄рийчӏе̄рийнчӏе̄ршначӏе̄ршачӏе̄ршка


чӏо̄гӏа чӏогӏа – вельмічӏо̄гӏа чӏогӏа – цьвёрдыше̄кар шекар – цукар

КлясаAbs.Gen.Dat.Erg.All.
адз.л.дше̄карше̄каранше̄карнаше̄каро̄̌ше̄каре̄̌
мн.л.дше̄каршше̄карийнше̄каршнаше̄каршаше̄каршка


шен шен – свой (ягоны, ейны)ши ши – двашийла шийла – халоднышкола школа – школа

КлясаAbs.Gen.Dat.Erg.All.
адз.л.йшколашколиншколинашколо̄̌школе̄̌
мн.л.йшколашшколийншколашнашколашашколашка


шо шо – год

КлясаAbs.Gen.Dat.Erg.All.
адз.л.дшошераншарнашеро̄̌шере̄̌
мн.л.дшерашшерийншерашнашерашашерашка


шу шу – вы

Abs.Gen.Dat.Erg.All.
шушуншунаашашуьга


шун шун – ваш, вашашура шура – малако

КлясаAbs.Gen.Dat.Erg.All.
адз.л.йшурашуриншуринашуро̄̌шуре̄̌
мн.л.йшуьрешшуьрийншуьрешнашуьрешашуьрешка


шуьйра шуьйра – шырокиэкзамен экзамен – іспыт

КлясаAbs.Gen.Dat.Erg.All.
адз.л.йэкзаменэкзаменанэкзаменнаэкзамено̄̌экзамене̄̌
мн.л.йэкзаменашэкзаменийнэкзаменашнаэкзаменашаэкзаменашка


э̄̌ца эца – 1. браць, узяць; 2. купляць, купіць; 3. атрымаць

дзейнік у эргатыве: ас о̄ьцу
інфінітыўцяперашнімінулы
незакончаны
мінулы
відавочны
мінулы
закончаны
будучы
э̄̌цао̄ьцуо̄ьцураийцираэ̌цна о̄ьцур


ӏа ӏа – зіма

КлясаAbs.Gen.Dat.Erg.All.
адз.л.дӏаӏаьнанӏаьннаӏаьно̄̌ӏаьне̄̌
мн.л.дӏаьнашӏаьнийнӏаьнашнаӏаьнашаӏаьнашка


ӏаж ӏаж – яблык

КлясаAbs.Gen.Dat.Erg.All.
адз.л.бӏажӏе̄жанӏе̄жанаӏе̄жо̄̌ӏе̄же̄̌
мн.л.д ӏе̄жашӏе̄жийнӏе̄жашнаӏе̄жашаӏе̄жашка


ӏай ӏай – узімку, зімойӏам ӏам – 1. возера; 2. лужына

КлясаAbs.Gen.Dat.Erg.All.
адз.л.бӏамӏо̄манӏо̄манаӏо̄мо̄̌ӏо̄ме̄̌
мн.л.дӏаьмнашӏаьмнийнӏаьмнашнаӏаьмнашаӏаьмнашка


ӏан ӏан – сядзець

дзейнік у абсалютыве: со ӏа
інфінітыўцяперашнімінулы
незакончаны
мінулы
відавочны
мінулы
закончаны
будучы
ӏанӏаӏараӏираӏинаӏep


ӏаьржа ӏаьржа – чорныӏилла ӏилла – ляжаць

дзейнік у абсалютыве: со ӏуьллу
інфінітыўцяперашнімінулы
незакончаны
мінулы
відавочны
мінулы
закончаны
будучы
ӏиллаӏуьллуӏуьллураӏиллираӏиллинаӏуьллур


ӏиндагӏ ӏиндагӏ – цень

КлясаAbs.Gen.Dat.Erg.All.
адз.л.дӏиндагӏӏиндагӏанӏиндагӏнаӏиндагӏо̄̌ӏиндагӏе̄̌
мн.л.дӏиндагӏашӏиндагӏийнӏиндагӏашнаӏиндагӏашаӏиндагӏашка


ӏуьйранна ӏуьйранна – ранкам, зранку, раніцайӏуьйре̄̌ ӏуьйре – раніца, ранак

КлясаAbs.Gen.Dat.Erg.All.
адз.л.йӏуьйре̄̌ӏуьйре̄̌нанӏуьйре̌ннаӏуьйре̄̌но̄̌ӏуьйре̄̌не̄̌
мн.л.йӏуьйре̄̌нашӏуьйре̄̌нийнӏуьйре̄̌нашнаӏуьйре̄̌нашаӏуьйре̄̌нашка


414
Copyright © 2015–2022 BALTOSLAV.
Усе правы абаронены.
На гэтым сайце выкарыстоўваем файлы Cookie. Мы гэта робім дзеля дзьвюх мэтаў:

1. для захоўваньня на вашай прыладзе вашых вынікаў у гульні Выявы і словы і для паказу статыстыкі тых вынікаў на старонцы Вашыя вынікі; зьвесткі пра тыя вынікі недаступныя іншым карысталь­нікам, мы іх не захоўваем, не аналізуем і не перадаём іншым асобам;

2. для паказу рэклямаў Google. Прачытайце наступную інфармацыю пра файлы Cookie Google для карыстальнікаў з ЭЭЗ і з-паза ЭЭЗ (пракруціце ўніз).

Карыстальнікі з Эўрапэйскай эканамічнай зоны

Рэклямы Google, якія паказваюцца на нашым сайце, для карыстальнікаў з ЭЭЗ не пэрсаналізуюцца. У такой рэкляме файлы cookie не выкарыстоўваюцца для пэрсаналізацыі аб’яваў, але служаць для абмежаваньня частаты паказаў, падрых­тоўкі зводных справаздач, а таксама для абароны ад махлярства і злоўжываньня.
Падрабязна пра файлы cookie Google

Карыстальнікі з-паза Эўрапэйскай эканамічнай зоны

Для карыстальнікаў з-паза ЭЭЗ файлы cookie Google выкарыстоўваем для пэрсаналізацыі рэкламаў. Зьвесткамі пра тое, як вы карыстаецеся нашым сайтам, мы дзелімся з Google.
Падрабязна пра файлы cookie Google

Блякаваньне файлаў Cookie

Калі вы нязгодныя з нашым выкарыс­таньнем файлаў Cookie, вы павінны выключыць іх абслугоўваньне ў наладах свайго браўзэра альбо пакінуць наш сайт.

Калі абслугоўваньне файлаў cookie выключана, некаторыя опцыі гульні Выявы і словы будуць недаступныя.
OK, разумею.