Кароткі чачэнска-беларускі слоўнік

» Чачэнская мова для пачаткоўцаў

автобус автобус – аўтобус

КлясаAbs.Gen.Dat.Erg.All.
адз.л.йавтобусавтобусанавтобуснаавтобусо̄̌автобусе̄̌
мн.л.йавтобусашавтобусийнавтобусашнаавтобусашаавтобусашка


автобуса тӏе̌хь автобуса тӏехь – аўтобусам


адам адам – чалавек

КлясаAbs.Gen.Dat.Erg.All.
адз.л.дадамадаманадамнаадамо̄̌адаме̄̌
мн.л.дадамашадамийнадамашнаадамашаадамашка


амма амма – але


апельсин апельсин – памяранец

КлясаAbs.Gen.Dat.Erg.All.
адз.л.йапельсинапельсинанапельсиннаапельсино̄̌апельсине̄̌
мн.л.йапельсинашапельсинийнапельсинашнаапельсинашаапельсинашка


а̄рахь арахь – звонку


атта атта – лёгкі (нескладаны)


ахча ахча – грошы

КлясаAbs.Gen.Dat.Erg.All.
адз.л.дахчаахчананахчаннаахчано̄̌ахчане̄̌
мн.л.дахчанашахчанийнахчанашнаахчанашаахчанашка


аьхка аьхка – улетку, летам


аьхке̄̌ аьхке – лета

КлясаAbs.Gen.Dat.Erg.All.
адз.л.йаьхке̄̌аьхке̄̌нанаьхке̌ннааьхке̄̌но̄̌аьхке̄̌не̄̌
мн.л.йаьхке̄̌нашаьхке̄̌нийнаьхке̄̌нашнааьхке̄̌нашааьхке̄̌нашка


ба̄ба баба – бабуля

КлясаAbs.Gen.Dat.Erg.All.
адз.л.йба̄баба̄бинба̄бинаба̄басба̄бе̄̌
мн.л.б ба̄банашба̄банийнба̄банашнаба̄банашаба̄банашка


бай тӏе̌хь бай тӏехь – на лузе


бай бай – луг

КлясаAbs.Gen.Dat.Erg.All.
адз.л.ббайбе̄̌нбе̄̌набе̄̌но̄̌бе̄̌га
мн.л.ббе̌шбе̌ийнбе̌шнабе̌шабе̌шка


байт байт – верш

КлясаAbs.Gen.Dat.Erg.All.
адз.л.йбайтбайтанбайтанабайто̄̌байте̄̌
мн.л.йбайташбайтийнбайташнабайташабайташка


балл балл – вішня

КлясаAbs.Gen.Dat.Erg.All.
адз.л.йбаллболланболланаболло̄̌болле̄̌
мн.л.йбаьллашбаьллийнбаьллашнабаьллашабаьллашка


балха балха – да працы


балхара балхара – з працы


балхахь балхахь – у працы


баьццара баьццара – зялёны


бе̄пиг бепиг – хлеб

КлясаAbs.Gen.Dat.Erg.All.
адз.л.дбе̄пигбаьпканбаьпканабаьпко̄баьпке̄
мн.л.дбаьпкашбаьпкийнбаьпкашнабаьпкашабаьпкашка


бер бер – дзіця

КлясаAbs.Gen.Dat.Erg.All.
адз.л.дбербе̄ранбе̄ранабе̄ро̄̌бе̄ре̄̌
мн.л.дбе̄рашбе̄рийнбе̄рашнабе̄рашабе̄рашка


бе̄рийн бе̌ш берийн беш – дзіцячы садок


бе̌ш беш – сад, парк

КлясаAbs.Gen.Dat.Erg.All.
адз.л.йбе̌шбе̄̌шанбе̄̌шанабе̄̌шо̄̌бе̄̌ша | бе̄̌ше̄̌
мн.л.йбошмашбошмийнбошмашнабошмашабошмашка


билет билет – квіток, білет

КлясаAbs.Gen.Dat.Erg.All.
адз.л.дбилетбилетанбилетанабилето̄билете̄
мн.л.дбилеташбилетийнбилеташнабилеташабилеташка


бо̌лх бан болх бан – працаваць

інфінітыўцяперашнімінулы
просты
мінулы
нядаўні
будучы
бо̌лх банбо̌лх бо̌бо̌лх бирабо̌лх бинабо̌лх бер


бо̌лх болх – праца

КлясаAbs.Gen.Dat.Erg.All.
адз.л.ббо̌лхбе̌лханбалханабалхо̄̌балха | балхе̄̌
мн.л.ббе̌лхашбе̌лхийнбе̌лхашнабе̌лхашабе̌лхашка


больница больница – шпіталь

КлясаAbs.Gen.Dat.Erg.All.
адз.л.йбольницабольницинбольницинабольницо̄̌больнице̄̌
мн.л.йбольницашбольницийнбольницашнабольницашабольницашка


бос бос – колер

КлясаAbs.Gen.Dat.Erg.All.
адз.л.ббосбесанбаснабасо̄̌басе̄̌
мн.л.дбеснашбеснийнбеснашнабеснашабеснашка


бо̄ьмаша боьмаша – карычневы


буса буса – уначы, ноччу


бутт бутт – месяц

КлясаAbs.Gen.Dat.Erg.All.
адз.л.ббуттбеттанбаттанабатто̄̌батте̄̌
мн.л.ббеттанашбеттанийнбеттанашнабеттанашабеттанашка


бухахь бухахь – пад (месца)


буц буц – трава

КлясаAbs.Gen.Dat.Erg.All.
адз.л.йбуцбе̄цанба̄цанаба̄цо̄̌ба̄це̄̌
мн.л.йбе̄цашбе̄цийнбе̄цашнабе̄цашабе̄цашка


буьйса буьйса – ноч

КлясаAbs.Gen.Dat.Erg.All.
адз.л.йбуьйсабуьйсананбуьйсаннабуьйсано̄̌буьйсане̄̌
мн.л.йбуьйсанашбуьйсанийнбуьйсанашнабуьйсанашабуьйсанашка


бӏаьста бӏаьста – вясной


бӏаьсте̄̌ бӏаьсте – вясна

КлясаAbs.Gen.Dat.Erg.All.
адз.л.йбӏаьсте̄̌бӏаьсте̄̌нанбӏаьсте̌ннабӏаьсте̄̌но̄̌бӏаьсте̄̌не̄̌
мн.л.йбӏаьсте̄̌нашбӏаьсте̄̌нийнбӏаьсте̄̌нашнабӏаьсте̄̌нашабӏаьсте̄̌нашка


вай вай – мы (інкл.)

Abs.Gen.Dat.Erg.All.
вайвайнвайнавайвайга


вайн вайн – наш, наша (інкл.)


варени варени – джэм

КлясаAbs.Gen.Dat.Erg.All.
адз.л.йварениваренинваренинаваренино̄̌варенига
мн.л.йваренешваренийнваренешнаваренешаваренешка


ваша а, йиша а ваша а, йиша а – брат і сястра


ваша ваша – брат

КлясаAbs.Gen.Dat.Erg.All.
адз.л.ввашавешинвешинавашасвеше̄̌
мн.л.бвежарийвежарийнвежаршнавежаршавежаршка


вокзал вокзал – вакзал

КлясаAbs.Gen.Dat.Erg.All.
адз.л.йвокзалвокзаланвокзаланавокзало̄̌вокзале̄̌
мн.л.йвокзалашвокзалийнвокзалашнавокзалашавокзалашка


во̄̌н вон – дрэнны


газет газет – газэта

КлясаAbs.Gen.Dat.Erg.All.
адз.л.дгазетгазетангазетанагазето̄̌газете̄̌
мн.л.дгазеташгазетийнгазеташнагазеташагазеташка


готта готта – вузкі


гурахь гурахь – восеньню


гуттар гуттар – заўжды


гуьйре̄̌ гуьйре – восень

КлясаAbs.Gen.Dat.Erg.All.
адз.л.йгуьйре̄̌гуьйре̄̌нангуьйре̌ннагуьйре̄̌но̄̌гуьйре̄̌не̄̌
мн.л.йгуьйре̄̌нашгуьйре̄̌нийнгуьйре̄̌нашнагуьйре̄̌нашагуьйре̄̌нашка


гӏo дан гӏo дан – дапамагаць, дапамагчы

інфінітыўцяперашнімінулы
просты
мінулы
нядаўні
будучы
гӏo дангӏo до̌гӏo дирагӏo динагӏo дер


гӏo гӏo – дапамога

КлясаAbs.Gen.Dat.Erg.All.
адз.л.дгӏoгӏоьнангӏоьннагӏоьно̄̌гӏоьне̄̌
мн.л.дгӏоьнашгӏоьнийнгӏоьнашнагӏоьнашагӏоьнашка


гӏа̄ла гӏала – горад

КлясаAbs.Gen.Dat.Erg.All.
адз.л.йгӏа̄лагӏа̄лингӏа̄линагӏа̄лано̄̌гӏа̄ла | гӏа̄лане̄̌
мн.л.йгӏа̄ланашгӏа̄ланийнгӏа̄ланашнагӏа̄ланашагӏа̄ланашка


гӏант гӏант – крэсла

КлясаAbs.Gen.Dat.Erg.All.
адз.л.дгӏантгӏантангӏантанагӏанто̄̌гӏанте̄̌
мн.л.дгӏанташгӏантийнгӏанташнагӏанташагӏанташка


гӏанта тӏе̌хь гӏанта тӏехь – на крэсле


гӏаш гӏаш – пехатой


гӏишло̄̌ гӏишло – будынак

КлясаAbs.Gen.Dat.Erg.All.
адз.л.йгӏишло̄̌гӏишло̄̌нгӏишло̄̌нагӏишло̄̌но̄̌гӏишло̄̌га
мн.л.йгӏишло̌шгӏишло̌йнгӏишло̌шнагӏишло̌шагӏишло̌шка


да̄ да – бацька

КлясаAbs.Gen.Dat.Erg.All.
адз.л.вда̄де̄нде̄надасде̄га
мн.л.бдайдайндашнадашадашка


даа даа – есьці

інфінітыўКлясацяперашнімінулы
просты
мінулы
нядаўні
будучы
дааддоудиирадиънадуур
вааввоувииравиънавуур
йааййоуйиирайиънайуур
бааббоубиирабиънабуур


да̄н дан – ісьці / ехаць (набліжацца), прыйсьці / прыехаць

інфінітыўКлясацяперашнімінулы
просты
мінулы
нядаўні
будучы
да̄нддо̄гӏудеарадеанадо̄гӏур
ва̄нвво̄гӏувеаравеанаво̄гӏур
йа̄нййо̄гӏуйеарайеанайо̄гӏур
ба̄нббо̄гӏубеарабеанабо̄гӏур


дан дан – рабіць

інфінітыўКлясацяперашнімінулы
просты
мінулы
нядаўні
будучы
данддо̌дирадинадер
ванвво̌виравинавер
йанййо̌йирайинайер
банббо̌бирабинабер


да̄ха даха – жыць, мяшкаць

інфінітыўКлясацяперашнімінулы
просты
мінулы
нядаўні
будучы
да̄хадде̄хаде̄хирадаьхнаде̄хар
ва̄хавве̄хаве̄хираваьхнаве̄хар
йа̄хаййе̄хайе̄хирайаьхнайе̄хар
ба̄хаббе̄хабе̄хирабаьхнабе̄хар


даха даха – ісьці / ехаць (аддаляцца), пайсьці / паехаць

інфінітыўКлясацяперашнімінулы
просты
мінулы
нядаўні
будучы
дахаддо̄ьдудахарадахнагӏop
вахавво̄ьдувахаравахнагӏop
йахаййо̄ьдуйахарайахнагӏop
бахаббо̄ьдубахарабахнагӏop


де де – дзень

КлясаAbs.Gen.Dat.Erg.All.
адз.л.ддедийнанде̌ннадийно̄̌дийне̄̌
мн.л.дде̄̌ношде̄̌нойнде̄̌ношнаде̄̌ношаде̄̌ношка


де̄да̄ деда – дзядуля (бацька бацькі)

КлясаAbs.Gen.Dat.Erg.All.
адз.л.вде̄да̄де̄де̄нде̄де̄наде̄дасде̄де̄га
мн.л.бде̄дайде̄дайнде̄дашнаде̄дашаде̄дашка


де̄̌за деза – 1. любіць, кахаць; 2. падабацца (+ назоўнік)

інфінітыўКлясацяперашнімінулы
просты
мінулы
нядаўні
будучы
де̄̌задде̄̌задийзирадезнаде̄̌зар
ве̄̌завве̄̌завийзиравезнаве̄̌зар
йе̄̌заййе̄̌зайийзирайезнайе̄̌зар
бе̄̌заббе̄̌забийзирабезнабе̄̌зар


де̄ха деха – доўгі

двйб
де̄хаве̄хайе̄хабе̄ха


де̄̌ша деша – 1. чытаць; 2. вучыцца

інфінітыўКлясацяперашнімінулы
просты
мінулы
нядаўні
будучы
де̄̌шаддо̄ьшудийшираде̌шнадо̄ьшур
ве̄̌шавво̄ьшувийшираве̌шнаво̄ьшур
йе̄̌шаййо̄ьшуйийширайе̌шнайо̄ьшур
бе̄̌шаббо̄ьшубийширабе̌шнабо̄ьшур


де̄̌шар дешар – вучоба

КлясаAbs.Gen.Dat.Erg.All.
адз.л.дде̄̌шарде̄̌шаранде̄̌шарнаде̄̌шаро̄̌де̄̌шаре̄̌
мн.л.дде̄̌шаршде̄̌шарийнде̄̌шаршнаде̄̌шаршаде̄̌шаршка


де̄̌шархо̄̌ дешархо – вучань, вучаніца

КлясаAbs.Gen.Dat.Erg.All.
адз.л.в | йде̄̌шархо̄̌де̄̌шархо̄̌чунде̄̌шархо̄̌чуннаде̄̌шархо̄̌чо̄̌де̄̌шархо̄̌чуьнга
мн.л.бде̄̌шархойде̄̌шархойнде̄̌шархошнаде̄̌шархошаде̄̌шархошка


дийнахь дийнахь – удзень, днём


дийца дийца – k

інфінітыўКлясацяперашнімінулы
просты
мінулы
нядаўні
будучы
дийцаддуьйцудийцирадийцинадуьйцур
вийцаввуьйцувийциравийцинавуьйцур
йийцаййуьйцуйийцирайийцинайуьйцур
бийцаббуьйцубийцирабийцинабуьйцур


дика дика – добры


диплом диплом – дыплём

КлясаAbs.Gen.Dat.Erg.All.
адз.л.ддипломдипломандипломнадипломо̄̌дипломе̄̌
мн.л.ддипломашдипломийндипломашнадипломашадипломашка


дипломан бо̌лх дипломан болх – дыплёмная праца

КлясаAbs.Gen.Dat.Erg.All.
адз.л.бдипломан бо̌лхдипломан бе̌лхандипломан балханадипломан балхо̄̌дипломан балхе̄̌
мн.л.бдипломан бе̌лхашдипломан бе̌лхийндипломан бе̌лхашнадипломан бе̌лхашадипломан бе̌лхашка


дитт дитт – дрэва

КлясаAbs.Gen.Dat.Erg.All.
адз.л.ддиттдиттандиттанадитто̄̌дитте̄̌
мн.л.ддитташдиттийндитташнадитташадитташка


диъ диъ – чатыры

двйб
диъвиъйиъбиъ


до̄̌гӏа догӏа – ключ

КлясаAbs.Gen.Dat.Erg.All.
адз.л.ддо̄̌гӏадо̄̌гӏанандо̄̌гӏаннадо̄̌гӏано̄̌до̄̌гӏане̄̌
мн.л.ддо̄̌гӏанашдо̄̌гӏанийндо̄̌гӏанашнадо̄̌гӏанашадо̄̌гӏанашка


догӏа догӏа – дождж

КлясаAbs.Gen.Dat.Erg.All.
адз.л.ддогӏадогӏанандогӏаннадогӏано̄̌догӏане̄̌
мн.л.ддогӏанашдогӏанийндогӏанашнадогӏанашадогӏанашка


доккха доккха – вялікі

двйб
доккхавоккхайоккхабоккха


долчохь долчохь – у (кагосьці)

двйб
долчохьволчохьйолчохьболчохь


долчу долчу – да (кагосьці)

двйб
долчуволчуйолчуболчу


доттагӏ доттагӏ – сябра, сяброўка

КлясаAbs.Gen.Dat.Erg.All.
адз.л.в | йдоттагӏдоттагӏчундоттагӏчуннадоттагӏчо̄̌доттагӏчуьнга
мн.л.бдоттагӏийдоттагӏийндоттагӏшнадоттагӏшадоттагӏшка


до̄ца доца – кароткі

двйб
до̄цаво̄цайо̄цабо̄ца


до̄ьзал доьзал – сям’я

КлясаAbs.Gen.Dat.Erg.All.
адз.л.бдо̄ьзалдо̄ьзаландо̄ьзалнадо̄ьзало̄̌до̄ьзале̄̌
мн.л.ддо̄ьзалшдо̄ьзалийндо̄ьзалшнадо̄ьзалшадо̄ьзалшка


дукха дукха – шмат


дуткъа дуткъа – тонкі

двйб
дуткъавуткъайуткъабуткъа


духа а духа а – опять

двйб
духа авуха айуха абуха а


жижиг жижиг – мяса

КлясаAbs.Gen.Dat.Erg.All.
адз.л.джижигжижиганжижигнажижиго̄̌жижиге̄̌
мн.л.джижигашжижигийнжижигашнажижигашажижигашка


жима жима – малады


жима жима – малы


жо̌п жоп – адказ

КлясаAbs.Gen.Dat.Erg.All.
адз.л.джо̌пжо̄ьпанжо̄ьпанажо̄ьпо̄̌жо̄ьпе̄̌
мн.л.джоьпашжоьпийнжоьпашнажоьпашажоьпашка


жӏаьла жӏаьла – сабака

КлясаAbs.Gen.Dat.Erg.All.
адз.л.джӏаьлажӏаьлинжӏаьлинажӏаьло̄̌жӏаьле̄̌
мн.л.джӏаьлешжӏаьлийнжӏаьлешнажӏаьлешажӏаьлешка


зе̄̌заг зезаг – кветка

КлясаAbs.Gen.Dat.Erg.All.
адз.л.дзе̄̌загзе̄̌заганзе̄̌загназе̄̌заго̄̌зе̄̌заге̄̌
мн.л.дзе̄̌загашзе̄̌загийнзе̄̌загашназе̄̌загашазе̄̌загашка


зуда зуда – жанчына; жонка

КлясаAbs.Gen.Dat.Erg.All.
адз.л.йзудазудчунзудчунназудчо̄̌зудчуьнга
мн.л.бзударийзударийнзударшназударшазударшка


иза иза – ён, яна, яно

Abs.Gen.Dat.Erg.All.
изацуьнанцуннацо̄̌цуьнга


ирча ирча – брыдкі


йаздан йаздан – пісаць

інфінітыўКлясацяперашнімінулы
просты
мінулы
нядаўні
будучы
йаздандйаздойаздирайаздина йаздор
йазванвйазвойазвирайазвина йазвор
йазйанййазйойазйирайазйина йазйор
йазбанбйазбойазбирайазбина йазбор


йалх йалх – шэсьць


йий йий – піва

КлясаAbs.Gen.Dat.Erg.All.
адз.л.дйиййийнйийнайийно̄̌йийга


йир йир – песьня

КлясаAbs.Gen.Dat.Erg.All.
адз.л.ййирйиранйиранайиро̄̌йире̄̌
мн.л.ййиршйирийнйиршнайиршайиршка


йиша йиша – сястра

КлясаAbs.Gen.Dat.Erg.All.
адз.л.ййишайишинйишинайишасйише̄̌
мн.л.бйижариййижарийнйижаршнайижаршайижаршка


йоӏ йоӏ – дзяўчына, дачка

КлясаAbs.Gen.Dat.Erg.All.
адз.л.ййоӏйоӏанйоӏанайоӏо̄̌йоӏе̄̌
мн.л.бмехкариймехкарийнмехкаршнамехкаршамехкаршка


йукъ йукъ – сярэдзіна, цэнтар

КлясаAbs.Gen.Dat.Erg.All.
адз.л.ййукъйукъанйукъанайукъо̄̌йукъе̄̌
мн.л.й йаккъашйаккъийнйаккъашнайаккъашайаккъашка


йурт йурт – вёска

КлясаAbs.Gen.Dat.Erg.All.
адз.л.ййуртйуьртанйуьртанайуьрто̄̌йуьрта | йуьрте̄̌
мн.л.й йарташйартийнйарташнайарташайарташка


карто̌л картол – бульба

КлясаAbs.Gen.Dat.Erg.All.
адз.л.йкарто̌лкарто̄̌ланкарто̄̌ланакарто̄̌ло̄̌карто̄̌ле̄̌
мн.л.йкарто̄̌лашкарто̄̌лийнкарто̄̌лашнакарто̄̌лашакарто̄̌лашка


кафе кафе – кавярня

КлясаAbs.Gen.Dat.Erg.All.
адз.л.йкафекафенкафенакафено̄̌кафега


квартира квартира – кватэра

КлясаAbs.Gen.Dat.Erg.All.
адз.л.йквартираквартиранквартиранаквартиро̄̌квартире̄̌
мн.л.йквартирашквартирийнквартирашнаквартирашаквартирашка


ке̄̌ма кема – 1. лодка; 2. самалёт

КлясаAbs.Gen.Dat.Erg.All.
адз.л.дке̄̌маке̄̌мананке̄̌маннаке̄̌мано̄̌ке̄̌мана|ке̄̌мане̄̌
мн.л.дке̄̌манашке̄̌манийнке̄̌манашнаке̄̌манашаке̄̌манашка


ке̄̌манна тӏе̌хь кеманна тӏехь – самалётам


керла керла – новы


ке̌ст-ке̌ста кест-кеста – často


ке̄̌хат кехат – ліст

КлясаAbs.Gen.Dat.Erg.All.
адз.л.дке̄̌хатке̄̌хатанке̄̌хатнаке̄̌хато̄̌ке̄̌хате̄̌
мн.л.дке̄̌хаташке̄̌хатийнке̄̌хаташнаке̄̌хаташаке̄̌хаташка


кино кино – кіно

КлясаAbs.Gen.Dat.Erg.All.
адз.л.йкинокинонкинонакиноно̄̌кинога
мн.л.йкиношкинойнкиношнакиношакиношка


класс класс – кляса

КлясаAbs.Gen.Dat.Erg.All.
адз.л.йклассклассанклассанаклассо̄̌классе̄̌
мн.л.йклассашклассийнклассашнаклассашаклассашка


книга книга – кніжка

КлясаAbs.Gen.Dat.Erg.All.
адз.л.йкнигакнигинкнигинакниго̄̌книге̄̌
мн.л.йкнигашкнигийнкнигашнакнигашакнигашка


команда команда – каманда

КлясаAbs.Gen.Dat.Erg.All.
адз.л.йкомандакомандинкомандинакомандо̄̌команде̄̌
мн.л.йкомандашкомандийнкомандашнакомандашакомандашка


ко̌р кор – акно

КлясаAbs.Gen.Dat.Erg.All.
адз.л.дко̌рко̄̌ранко̄̌ранако̄̌ро̄̌ко̄̌ре̄̌
мн.л.дко̄̌рашко̄̌рийнко̄̌рашнако̄̌рашако̄̌рашка


ко̄̌ра йуххе̌хь кора йуххехь – ля акна, пры акне


ко̌ч коч – кашуля

КлясаAbs.Gen.Dat.Erg.All.
адз.л.йко̌чкӯчанкӯчанакӯчо̄̌кӯче̄̌
мн.л.й кӯчамашкӯчамийнкӯчамашнакӯчамашакӯчамашка


куй куй – шапка

КлясаAbs.Gen.Dat.Erg.All.
адз.л.бкуйкуйнанкуйннакуйно̄̌куйне̄̌
мн.л.дкуйнашкуйнийнкуйнашнакуйнашакуйнашка


куртка куртка – куртка

КлясаAbs.Gen.Dat.Erg.All.
адз.л.йкурткакуртканкуртканакурткуо̄̌куртке̄̌
мн.л.йкурткашкурткийнкурткашнакурткашакурткашка


кхо кхо – тры


кхузахь кхузахь – тут


къахьо̄̌ къахьо – кава

КлясаAbs.Gen.Dat.Erg.All.
адз.л.йкъахьо̄̌къахьо̄̌нанкъахьо̌ннакъахьо̄̌но̄̌къахьо̄̌га
мн.л.йкъахьо̄̌нашкъахьо̄̌нийнкъахьо̄̌нашнакъахьо̄̌нашакъахьо̄̌нашка


къаьхьа къаьхьа – горкі


къе̄на къена – стары (немалады)


кӏайн кӏайн – белы


кӏант кӏант – хлапец, сын

КлясаAbs.Gen.Dat.Erg.All.
адз.л.вкӏанткӏентанкӏантанакӏантакӏанте̄̌
мн.л.бкӏентийкӏентийнкӏенташнакӏенташакӏенташка


кӏе̄да кӏеда – мяккі


кӏира кӏира – тыдзень

КлясаAbs.Gen.Dat.Erg.All.
адз.л.дкӏиракӏирананкӏираннакӏирано̄̌кӏиране̄̌
мн.л.дкӏиранашкӏиранийнкӏиранашнакӏиранашакӏиранашка


лаа лаа – хацець (+ дзеяслоў)

інфінітыўцяперашнімінулы
просты
мінулы
нядаўні
будучы
лаалаьалииралиъналуур


лам лам – гара

КлясаAbs.Gen.Dat.Erg.All.
адз.л.бламла̄мананла̄маннала̄мано̄̌ла̄мане̄̌ | ло̄̌ма
мн.л.длаьмнашлаьмнийнлаьмнашналаьмнашалаьмнашка


латта латта – стаяць

інфінітыўцяперашнімінулы
просты
мінулы
нядаўні
будучы
латталаьтталаьттиралаьттиналаьттар


лекха лекха – высокі


ле̄̌ло̄̌рхо̄̌ лелорхо – кіроўца

КлясаAbs.Gen.Dat.Erg.All.
адз.л.в | йле̄̌ло̄̌рхо̄̌ле̄̌ло̄̌рхо̄̌чунле̄̌ло̄̌рхо̄̌чуннале̄̌ло̄̌рхо̄̌чо̄̌ле̄̌ло̄̌рхо̄̌чуьнга
мн.л.бле̄̌ло̄̌рхойле̄̌ло̄̌рхойнле̄̌ло̄̌рхошнале̄̌ло̄̌рхошале̄̌ло̄̌рхошка


лимон лимон – цытрына

КлясаAbs.Gen.Dat.Erg.All.
адз.л.йлимонлимо̄нанлимонналимо̄но̄̌лимо̄не̄̌
мн.л.йлимо̄нашлимо̄нийнлимо̄нашналимо̄нашалимо̄нашка


ло̄̌ ло – сьнег

КлясаAbs.Gen.Dat.Erg.All.
адз.л.дло̄̌лайнлайналайно̄̌лайга
мн.л.д ло̌шло̌йнло̌шнало̌шало̌шка


ловза ловза – гулаць

інфінітыўцяперашнімінулы
просты
мінулы
нядаўні
будучы
ловзаловзулевзиралевзиналовзур


ло̄̌ма лома – у горы


ло̄̌махь ломахь – у гарах


ло̌р лор – лекар

КлясаAbs.Gen.Dat.Erg.All.
адз.л.в | йло̌рло̄ьранло̄ьранало̄ьро̄̌ло̄ьре̄̌
мн.л.бло̄ьрашло̄ьрийнло̄ьрашнало̄ьрашало̄ьрашка


майра майра – муж

КлясаAbs.Gen.Dat.Erg.All.
адз.л.вмайрамайрачунмайрачуннамайрачо̄̌майрачуьнга
мн.л.бма̄рошма̄ройнма̄рошнама̄рошама̄рошка


мала мала – піць

інфінітыўцяперашнімінулы
просты
мінулы
нядаўні
будучы
маламолумелирамелламер


малх малх – сонца

КлясаAbs.Gen.Dat.Erg.All.
адз.л.бмалхмаьлханмаьлханамаьлхо̄̌маьлхе̄̌


марха марха – хмара

КлясаAbs.Gen.Dat.Erg.All.
адз.л.ймархамархинмархинамархо̄̌мархе̄̌
мн.л.ймархашмархийнмархашнамархашамархашка


маса маса – колькі


массо̄̌ а массо а – усе


массо̄̌ дийнахь массо дийнахь – штодзённа, кожны дзень


машин машин – самаход

КлясаAbs.Gen.Dat.Erg.All.
адз.л.ймашинмашинанмашиннамашино̄̌машине̄̌
мн.л.ймашинашмашинийнмашинашнамашинашамашинашка


маьждиг маьждиг – мячэць

КлясаAbs.Gen.Dat.Erg.All.
адз.л.дмаьждигмаьждиганмаьждигнамаьждиго̄̌маьждиге̄̌
мн.л.дмаьждигашмаьждигийнмаьждигашнамаьждигашамаьждигашка


маьнга маьнга – ложак

КлясаAbs.Gen.Dat.Erg.All.
адз.л.бмаьнгамаьнгинмаьнгинамаьнго̄̌маьнге̄̌
мн.л.дмаьнгешмаьнгийнмаьнгешнамаьнгешамаьнгешка


маьнги тӏе̌хь маьнги тӏехь – у ложку, на ложку


мела мела – цёплы


меллаша меллаша – павольны


мерза мерза – салодкі


мила мила – хто

Abs.Gen.Dat.Erg.All.
милахье̄нанхьаннахьахьаьнга
муьлш


могуш могуш – здаровы


мо̄жа можа – жоўты


моз моз – мёд

КлясаAbs.Gen.Dat.Erg.All.
адз.л.дмозмезанмазанамазо̄̌мазе̄̌
мн.л.дмезашмезийнмезашнамезашамезашка


мо̄кха мокха – шэры


мо̌тт мотт – язык, мова

КлясаAbs.Gen.Dat.Erg.All.
адз.л.бмо̌ттметтанматтанаматто̄̌матте̄̌
мн.л.дметтанашметтанийнметтанашнаметтанашаметтанашка


музей музей – музэй

КлясаAbs.Gen.Dat.Erg.All.
адз.л.ймузеймузейнмузейнамузейно̄̌музейга
мн.л.ймузейшмузейийнмузейшнамузейшамузейшка


мутта мутта – сок

КлясаAbs.Gen.Dat.Erg.All.
адз.л.дмуттамуттананмуттаннамуттано̄̌муттане̄̌
мн.л.дмуттанашмуттанийнмуттанашнамуттанашамуттанашка


муха муха – які; як


наб йан наб йан – спаць

інфінітыўцяперашнімінулы
просты
мінулы
нядаўні
будучы
наб йаннаб йо̌наб йиранаб йинанаб йер


наб наб – сон

КлясаAbs.Gen.Dat.Erg.All.
адз.л.йнабна̄баранна̄барнана̄баро̄̌на̄баре̄̌
мн.л.йна̄баршна̄барийнна̄баршнана̄баршана̄баршка


наггахь наггахь – рэдка, зрэдку


нана нана – мама, маці

КлясаAbs.Gen.Dat.Erg.All.
адз.л.йнанане̄наннаннана̄насне̄не̄̌
мн.л.бна̄нойна̄нойнна̄ношнана̄ношана̄ношка


не̄̌къахо̄̌ некъахо – пасажыр, падарожнік

КлясаAbs.Gen.Dat.Erg.All.
адз.л.в | йне̄̌къахо̄̌не̄̌къахо̄̌чунне̄̌къахо̄̌чуннане̄̌къахо̄̌чо̄̌не̄̌къахо̄̌чуьнга
мн.л.бне̄̌къахойне̄̌къахойнне̄̌къахошнане̄̌къахошане̄̌къахошка


не̌хча нехча – сыр

КлясаAbs.Gen.Dat.Erg.All.
адз.л.йне̌хчане̌хчинне̌хчинане̌хчо̄̌не̌хче̄̌
мн.л.йне̌хчанашне̌хчанийнне̌хчанашнане̌хчанашане̌хчанашка


не̌ӏ неӏ – дзьверы

КлясаAbs.Gen.Dat.Erg.All.
адз.л.йне̌ӏне̌ӏаранне̌ӏарнане̌ӏаро̄̌не̌ӏаре̄̌
мн.л.йне̌ӏаршне̌ӏарийнне̌ӏаршнане̌ӏаршане̌ӏаршка


не̌ӏара йуххе̌хь неӏара йуххехь – ля дзьвярэй


нохчи нохчи – чачэнец, чачэнка

КлясаAbs.Gen.Dat.Erg.All.
адз.л.в | йнохчинохчичуннохчичуннанохчичо̄̌нохчичуьнга
мн.л.бнохчийнохчийннохчшнанохчшанохчшка


нохчийн маттахь нохчийн маттахь – на чачэнскай мове, па-чачэнску


нохчийн мо̌тт нохчийн мотт – чачэнская мова


Нохчийчоь Нохчийчоь – Чачэнія

КлясаAbs.Gen.Dat.Erg.All.
адз.л.йНохчийчоьНохчийчоьнанНохчийчоьннаНохчийчоьнō̌Нохчийчу


ойла йан ойла йан – думаць

інфінітыўцяперашнімінулы
просты
мінулы
нядаўні
будучы
ойла йанойла йо̌ойла йираойла йинаойла йер


ойла ойла – думка

КлясаAbs.Gen.Dat.Erg.All.
адз.л.йойлаойлананойланнаойланно̄̌ойлане̄̌
мн.л.йойланашойланийнойланашнаойланашаойланашка


о̌лхазар олхазар – птушка

КлясаAbs.Gen.Dat.Erg.All.
адз.л.до̌лхазаро̌лхазарано̌лхазарнао̌лхазаро̄̌о̌лхазаре̄̌
мн.л.до̌лхазаршо̌лхазарийно̌лхазаршнао̌лхазаршао̌лхазаршка


оьрсийн маттахь оьрсийн маттахь – на расейскай мове, па-расейску


оьрсийн мо̌тт оьрсийн мотт – расейская мова


па̄зат пазат – шкарпэтка

КлясаAbs.Gen.Dat.Erg.All.
адз.л.йпа̄затпа̄затанпа̄затнапа̄зато̄̌па̄зате̄̌
мн.л.йпа̄заташпа̄затийнпа̄заташнапа̄заташапа̄заташка


пе̌н пен – сьцяна

КлясаAbs.Gen.Dat.Erg.All.
адз.л.бпе̌нпе̄̌нанпе̌ннапе̄̌но̄̌пе̄̌не̄̌
мн.л.дпе̄̌нашпе̄̌нийнпе̄̌нашнапе̄̌нашапе̄̌нашка


пе̄̌на йуххе̌хь пена йуххехь – ля сьцены


пе̄̌на тӏе̌хь пена тӏехь – на сьцяне


пилот пилот – лётнік, пілёт

КлясаAbs.Gen.Dat.Erg.All.
адз.л.в | йпилотпилотанпилотанапилото̄̌пилоте̄̌
мн.л.бпилоташпилотийнпилоташнапилоташапилоташка


пхи пхи – пяць


рагӏ рагӏ – чарга

КлясаAbs.Gen.Dat.Erg.All.
адз.л.йрагӏрогӏанрогӏанарогӏо̄̌рогӏе̄̌
мн.л.йраьгӏнашраьгӏнийнраьгӏнашнараьгӏнашараьгӏнашка


ресторан ресторан – рэстаран

КлясаAbs.Gen.Dat.Erg.All.
адз.л.йресторанресторананрестораннаресторано̄̌ресторане̄̌
мн.л.й ресторанашресторанийнресторанашнаресторанашаресторанашка


салти салти – жаўнер

КлясаAbs.Gen.Dat.Erg.All.
адз.л.в | йсалтисалтичунсалтичуннасалтичо̄̌салтичуьнга
мн.л.б салтийсалтийнсалтшнасалтшасалтшка


самукъане̄̌ самукъане – цікавы


сан сан – мой, мая, маё


сарахь сарахь – вечарам


селхана селхана – учора


сийна сийна – блакітны, сіні


сиха сиха – хуткі


со со – я

Abs.Gen.Dat.Erg.All.
сосансӯнаассо̄ьга


сонта сонта – дурны


Соьлжа-Гӏа̄ла Соьлжа-Гӏала – Грозны (горад)

КлясаAbs.Gen.Dat.Erg.All.
адз.л.йСоьлжа-Гӏа̄лаСоьлжа-Гӏа̄линСоьлжа-Гӏа̄линаСоьлжа-Гӏа̄лано̄̌Соьлжа-Гӏа̄ла


сте̌нга стенга – куды


сте̌нгара стенгара – адкуль


сте̌нгахь стенгахь – дзе


стигал стигал – неба

КлясаAbs.Gen.Dat.Erg.All.
адз.л.йстигалстигаланстигалнастигало̄̌стигала | стигале̄̌
мн.л.й стигалшстигалийнстигалшнастигалшастигалшка


стол стол – стол

КлясаAbs.Gen.Dat.Erg.All.
адз.л.йстолстоьланстоьланастоьло̄̌стоьле̄̌
мн.л.йстоьлашстоьлийнстоьлашнастоьлашастоьлашка


сто̌м стом – фрукт, плод

КлясаAbs.Gen.Dat.Erg.All.
адз.л.бсто̌мсто̄ьмансто̄ьманасто̄ьмо̄̌сто̄ьме̄̌
мн.л.дсто̄ьмашсто̄ьмийнсто̄ьмашнасто̄ьмашасто̄ьмашка


стомма стомма – тоўсты


стоьла тӏе̌хь стоьла тӏехь – на стале


стоьла хьалха стоьла хьалха – за сталом, пры стале


сурт сурт – малюнак, выява

КлясаAbs.Gen.Dat.Erg.All.
адз.л.дсуртсуьртансуьртанасуьрто̄̌суьрте̄̌
мн.л.д суьрташсуьртийнсуьрташнасуьрташасуьрташка


суьйре̄̌ суьйре – вечар

КлясаAbs.Gen.Dat.Erg.All.
адз.л.йсуьйре̄̌суьйре̄̌нансуьйре̌ннасуьйре̄̌но̄̌суьйре̄̌не̄̌
мн.л.йсуьйре̄̌нашсуьйре̄̌нийнсуьйре̄̌нашнасуьйре̄̌нашасуьйре̄̌нашка


такси такси – таксоўка

КлясаAbs.Gen.Dat.Erg.All.
адз.л.йтакситаксинтаксинатаксино̄̌таксига
мн.л.йтаксештаксийнтаксешнатаксешатаксешка


тарсал тарсал – вавёрка

КлясаAbs.Gen.Dat.Erg.All.
адз.л.йтарсалтарсалантарсалнатарсало̄̌тарсале̄̌
мн.л.йтарсалштарсалийнтарсалшнатарсалшатарсалшка


тахана тахана – сёньня


тетрад тетрад – сшытак

КлясаAbs.Gen.Dat.Erg.All.
адз.л.дтетрадтетрадантетраднатетрадо̄̌тетраде̄̌
мн.л.дтетрадаштетрадийнтетрадашнатетрадашатетрадашка


тиша тиша – стары (няновы)


туфли туфли – пантофель

КлясаAbs.Gen.Dat.Erg.All.
адз.л.йтуфлитуфлинтуфлинатуфлино̄̌туфлига
мн.л.йтуфлештуфлийнтуфлешнатуфлешатуфлешка


туька туька – крама

КлясаAbs.Gen.Dat.Erg.All.
адз.л.йтуькатуьканантуьканнатуькано̄̌туькана | туькане̄̌
мн.л.й туьканаштуьканийнтуьканашнатуьканашатуьканашка


тхан тхан – наш, наша (экскл.)


тхо тхо – мы (экскл.)

Abs.Gen.Dat.Erg.All.
тхотхантхӯнао̄хатхо̄ьга


тӏай тӏай – мост

КлясаAbs.Gen.Dat.Erg.All.
адз.л.дтӏайтӏе̄̌нтӏайнатӏайно̄̌тӏайга
мн.л.дтӏе̌штӏе̌ийнтӏе̌шнатӏе̌шатӏе̌шка


тӏаккха тӏаккха – потым


тӏом тӏом – вайна

КлясаAbs.Gen.Dat.Erg.All.
адз.л.бтӏомтӏемантӏаманатӏамо̄̌тӏаме̄̌
мн.л.бтӏемаштӏемийнтӏемашнатӏемашатӏемашка


тӏоьрмиг тӏоьрмиг – торба, заплечнік

КлясаAbs.Gen.Dat.Erg.All.
адз.л.бтӏоьрмигтӏоьрмигантӏоьрмигнатӏоьрмиго̄̌тӏоьрмиге̄̌
мн.л.дтӏоьрмигаштӏоьрмигийнтӏоьрмигашнатӏоьрмигашатӏоьрмигашка


тӏулг тӏулг – камень

КлясаAbs.Gen.Dat.Erg.All.
адз.л.бтӏулгтӏулгантӏулганатӏулго̄̌тӏулге̄̌
мн.л.дтӏулгаштӏулгийнтӏулгашнатӏулгашатӏулгашка


университет университет – унівэрсытэт

КлясаAbs.Gen.Dat.Erg.All.
адз.л.йуниверситетуниверситетануниверситетанауниверситето̄̌университете̄̌
мн.л.й университеташуниверситетийнуниверситеташнауниверситеташауниверситеташка


ӯрам урам – вуліца

КлясаAbs.Gen.Dat.Erg.All.
адз.л.бӯрамӯраманӯрамнаӯрамо̄̌ӯраме̄̌
мн.л.дӯрамашӯрамийнӯрамашнаӯрамашаӯрамашка


урок урок – лекцыя, урок

КлясаAbs.Gen.Dat.Erg.All.
адз.л.йурокурокануроканауроко̄̌уроке̄̌
мн.л.й урокашурокийнурокашнаурокашаурокашка


уьш уьш – яны

Abs.Gen.Dat.Erg.All.
уьшце̄ранцарнаца̄рацаьрга


фильм фильм – фільм

КлясаAbs.Gen.Dat.Erg.All.
адз.л.йфильмфильманфильманафильмо̄̌фильме̄̌
мн.л.й фильмашфильмийнфильмашнафильмашафильмашка


хаа хаа – 1. ведаць; 2. умець

інфінітыўцяперашнімінулы
просты
мінулы
нядаўні
будучы
хаахаьахиирахиънахаьар


хаза хаза – прыгожы


хала хала – цяжкі, складаны, трудны


хаттар хаттар – пытаньне

КлясаAbs.Gen.Dat.Erg.All.
адз.л.дхаттархаттаранхаттарнахаттаро̄̌хаттаре̄̌
мн.л.дхаттаршхаттарийнхаттаршнахаттаршахаттаршка


хелхар дан хелхар дан – танцаваць

інфінітыўцяперашнімінулы
просты
мінулы
нядаўні
будучы
хелхар данхелхар до̌хелхар дирахелхар динахелхар дер


хелхар хелхар – танец

КлясаAbs.Gen.Dat.Erg.All.
адз.л.дхелхархелхаранхелхарнахелхаро̄̌хелхаре̄̌
мн.л.дхелхаршхелхарийнхелхаршнахелхаршахелхаршка


хеча хеча – нагавіцы

КлясаAbs.Gen.Dat.Erg.All.
адз.л.йхечахечинхечинахечо̄̌хече̄̌
мн.л.йхечешхечийнхечешнахечешахечешка


хи хи – вада; рака

КлясаAbs.Gen.Dat.Erg.All.
адз.л.дхихинхинахино̄̌ | хе̄̌хине̄̌
мн.л.дхишхиийнхишнахишахишка


хила хила – быць

інфінітыўцяперашнімінулы
просты
мінулы
нядаўні
будучы
хилахуьлухилирахиллахир


хьалха хьалха – раней; таму назад


хьан хьан – твой, твая, тваё


хье̄къале̄̌ хьекъале – мудры


хье̄̌хархо̄̌ хьехархо – настаўнік, настаўніца

КлясаAbs.Gen.Dat.Erg.All.
адз.л.в | йхье̄̌хархо̄̌хье̄̌хархо̄̌чунхье̄̌хархо̄̌чуннахье̄̌хархо̄̌чо̄̌хье̄̌хархо̄̌чуьнга
мн.л.бхье̄̌хархойхье̄̌хархойнхье̄̌хархошнахье̄̌хархошахье̄̌хархошка


хьо хьо – ты

Abs.Gen.Dat.Erg.All.
хьохьанхьӯнаахьхьо̄ьга


хьормат хьормат – груша

КлясаAbs.Gen.Dat.Erg.All.
адз.л.йхьорматхьорматанхьорматнахьормато̄̌хьормате̄̌
мн.л.йхьорматашхьорматийнхьорматашнахьорматашахьорматашка


хӏара хӏара – гэта

Abs.Gen.Dat.Erg.All.
хӏарахӏокхуьнанхӏокхуннахӏокхо̄хӏокхуьнга
хӏорш


хӏаъ хӏаъ – так


хӏетахь хӏетахь – тады


хӏинца хӏинца – зараз, цяпер


хӏора кӏиранах хӏора кӏиранах – штотыдзень


хӏума хӏума – рэч, прадмет

КлясаAbs.Gen.Dat.Erg.All.
адз.л.йхӏумахӏумананхӏуманнахӏумано̄̌хӏумане̄̌
мн.л.йхӏуманашхӏуманийнхӏуманашнахӏуманашахӏуманашка


хӏун хӏун – што

Abs.Gen.Dat.Erg.All.
хӏунсте̄̌нансте̌ннасте̄̌стенга


ца ца – не


церан церан – іхні, іхняя, іхняе


цигахь цигахь – там


цициг цициг – кот, котка

КлясаAbs.Gen.Dat.Erg.All.
адз.л.дцицигцициганцицигнацициго̄̌цициге̄̌
мн.л.дцицигашцицигийнцицигашнацицигашацицигашка


цомгуш цомгуш – хворы


цуьнан цуьнан – ягоны, ейны


цхьа цхьа – адзін


цхьаьна цхьаьна – разам


цӏа цӏа – дамоў


цӏахь цӏахь – дома


цӏе цӏе – імя

КлясаAbs.Gen.Dat.Erg.All.
адз.л.йцӏецӏеранцӏарнацӏаро̄̌цӏаре̄̌
мн.л.йцӏершцӏерийнцӏершнацӏершацӏершка


цӏейа̄йархо̄̌ цӏейайархо – пажарнік

КлясаAbs.Gen.Dat.Erg.All.
адз.л.в | йцӏейа̄йархо̄̌цӏейа̄йархо̄̌чунцӏейа̄йархо̄̌чуннацӏейа̄йархо̄̌чо̄̌цӏейа̄йархо̄̌чуьнга
мн.л.бцӏейа̄йархойцӏейа̄йархойнцӏейа̄йархошнацӏейа̄йархошацӏейа̄йархошка


цӏе̌н цӏен – чырвоны


цӏенкъа цӏенкъа – падлога

КлясаAbs.Gen.Dat.Erg.All.
адз.л.йцӏенкъацӏенкъананцӏенкъаннацӏенкъано̄̌цӏенкъа
мн.л.йцӏенкъанашцӏенкъанийнцӏенкъанашнацӏенкъанашацӏенкъанашка


цӏенкъахь цӏенкъахь – на падлозе


цӏе̄ра бо̌лх цӏера болх – хатняе заданьне

КлясаAbs.Gen.Dat.Erg.All.
адз.л.бцӏе̄ра бо̌лхцӏе̄ра бе̌лханцӏе̄ра балханацӏе̄ра балхо̄̌цӏе̄ра балхе̄̌
мн.л.бцӏе̄ра бе̌лхашцӏе̄ра бе̌лхийнцӏе̄ра бе̌лхашнацӏе̄ра бе̌лхашацӏе̄ра бе̌лхашка


цӏе̄ра цӏера – хатні


цӏерпо̌шт цӏерпошт – цягнік

КлясаAbs.Gen.Dat.Erg.All.
адз.л.йцӏерпо̌штцӏерпо̌штанцӏерпо̌штанацӏерпо̌што̄̌цӏерпо̌шта
мн.л.йцӏерпо̌шташцӏерпо̌штийнцӏерпо̌шташнацӏерпо̌шташацӏерпо̌шташка


цӏерпо̌шта тӏе̌хь цӏерпошта тӏехь – цягніком


ча̄гӏар чагӏар – віно

КлясаAbs.Gen.Dat.Erg.All.
адз.л.дча̄гӏарча̄гӏаранча̄гӏарнача̄гӏаро̄̌ча̄гӏаре̄̌
мн.л.дча̄гӏаршча̄гӏарийнча̄гӏаршнача̄гӏаршача̄гӏаршка


чай чай – гарбата

КлясаAbs.Gen.Dat.Erg.All.
адз.л.дчайчайнанчайнначайно̄̌чайне̄̌
мн.л.дчайнашчайнийнчайнашначайнашачайнашка


чо̌рпа чорпа – зупа

КлясаAbs.Gen.Dat.Erg.All.
адз.л.йчо̌рпачо̌рпинчо̌рпиначо̌рпано̄̌чо̌рпане̄̌
мн.л.йчо̌рпанашчо̌рпанийнчо̌рпанашначо̌рпанашачо̌рпанашка


чӏа̄ра чӏара – рыба

КлясаAbs.Gen.Dat.Erg.All.
адз.л.бчӏа̄рачӏе̄ранчӏе̄раначӏе̄ро̄̌чӏе̄ре̄̌
мн.л.дчӏе̄рийчӏе̄рийнчӏе̄ршначӏе̄ршачӏе̄ршка


чӏо̄гӏа чӏогӏа – вельмі


чӏо̄гӏа чӏогӏа – цьвёрды


ше̄кар шекар – цукар

КлясаAbs.Gen.Dat.Erg.All.
адз.л.дше̄карше̄каранше̄карнаше̄каро̄̌ше̄каре̄̌
мн.л.дше̄каршше̄карийнше̄каршнаше̄каршаше̄каршка


ши ши – два


шийла шийла – халодны


школа школа – школа

КлясаAbs.Gen.Dat.Erg.All.
адз.л.йшколашколиншколинашколо̄̌школе̄̌
мн.л.йшколашшколийншколашнашколашашколашка


шо шо – год

КлясаAbs.Gen.Dat.Erg.All.
адз.л.дшошераншарнашеро̄̌шере̄̌
мн.л.дшерашшерийншерашнашерашашерашка


шу шу – вы

Abs.Gen.Dat.Erg.All.
шушуншунаашашуьга


шун шун – ваш, ваша


шура шура – малако

КлясаAbs.Gen.Dat.Erg.All.
адз.л.йшурашуриншуринашуро̄̌шуре̄̌
мн.л.йшуьрешшуьрийншуьрешнашуьрешашуьрешка


шуьйра шуьйра – шыроки


э̄̌ца эца – 1. браць, узяць; 2. купляць, купіць

інфінітыўцяперашнімінулы
просты
мінулы
нядаўні
будучы
э̄̌цао̄ьцуийцираэ̌цна о̄ьцур


ӏа ӏа – зіма

КлясаAbs.Gen.Dat.Erg.All.
адз.л.дӏаӏаьнанӏаьннаӏаьно̄̌ӏаьне̄̌
мн.л.дӏаьнашӏаьнийнӏаьнашнаӏаьнашаӏаьнашка


ӏаж ӏаж – яблык

КлясаAbs.Gen.Dat.Erg.All.
адз.л.бӏажӏе̄жанӏе̄жанаӏе̄жо̄̌ӏе̄же̄̌
мн.л.д ӏе̄жашӏе̄жийнӏе̄жашнаӏе̄жашаӏе̄жашка


ӏай ӏай – узімку, зімой


ӏан ӏан – сядзець

інфінітыўцяперашнімінулы
просты
мінулы
нядаўні
будучы
ӏанӏаӏираӏинаӏep


ӏаьржа ӏаьржа – чорны


ӏилла ӏилла – ляжаць

інфінітыўцяперашнімінулы
просты
мінулы
нядаўні
будучы
ӏиллаӏуьллуӏиллираӏиллинаӏуьллур


ӏиндагӏ ӏиндагӏ – цень

КлясаAbs.Gen.Dat.Erg.All.
адз.л.дӏиндагӏӏиндагӏанӏиндагӏнаӏиндагӏо̄̌ӏиндагӏе̄̌
мн.л.дӏиндагӏашӏиндагӏийнӏиндагӏашнаӏиндагӏашаӏиндагӏашка


ӏуьйранна ӏуьйранна – ранкам, зранку, раніцай


ӏуьйре̄̌ ӏуьйре – раніца, ранак

КлясаAbs.Gen.Dat.Erg.All.
адз.л.йӏуьйре̄̌ӏуьйре̄̌нанӏуьйре̌ннаӏуьйре̄̌но̄̌ӏуьйре̄̌не̄̌
мн.л.йӏуьйре̄̌нашӏуьйре̄̌нийнӏуьйре̄̌нашнаӏуьйре̄̌нашаӏуьйре̄̌нашка


294
Copyright © 2015 BALTOSLAV.
Усе правы абаронены.
На гэтым сайце выкарыстоўваем файлы Cookie. Мы гэта робім дзеля дзьвюх мэтаў:

1. для захоўваньня на вашай прыладзе вашых вынікаў у гульні Выявы і словы і для паказу статыстыкі тых вынікаў на старонцы Вашыя вынікі; зьвесткі пра тыя вынікі недаступныя іншым карысталь­нікам, мы іх не захоўваем, не аналізуем і не перадаём іншым асобам;

2. для паказу рэклямаў Google. Прачытайце наступную інфармацыю пра файлы Cookie Google для карыстальнікаў з ЭЭЗ і з-паза ЭЭЗ (пракруціце ўніз).

Карыстальнікі з Эўрапэйскай эканамічнай зоны

Рэклямы Google, якія паказваюцца на нашым сайце, для карыстальнікаў з ЭЭЗ не пэрсаналізуюцца. У такой рэкляме файлы cookie не выкарыстоўваюцца для пэрсаналізацыі аб’яваў, але служаць для абмежаваньня частаты паказаў, падрых­тоўкі зводных справаздач, а таксама для абароны ад махлярства і злоўжываньня.
Падрабязна пра файлы cookie Google

Карыстальнікі з-паза Эўрапэйскай эканамічнай зоны

Для карыстальнікаў з-паза ЭЭЗ файлы cookie Google выкарыстоўваем для пэрсаналізацыі рэкламаў. Зьвесткамі пра тое, як вы карыстаецеся нашым сайтам, мы дзелімся з Google.
Падрабязна пра файлы cookie Google

Блякаваньне файлаў Cookie

Калі вы нязгодныя з нашым выкарыс­таньнем файлаў Cookie, вы павінны выключыць іх абслугоўваньне ў наладах свайго браўзэра альбо пакінуць наш сайт.

Калі абслугоўваньне файлаў cookie выключана, некаторыя опцыі гульні Выявы і словы будуць недаступныя.
OK, разумею.