Кароткі чачэнска-беларускі слоўнік

автобусавтобус – аўтобус

КлясаAbs.Gen.Dat.Erg.All.
адз.л.йавтобусавтобусанавтобуснаавтобусо̄автобусе̄
мн.л.йавтобусашавтобусийнавтобусашнаавтобусашаавтобусашка


автобуса тӏехьавтобуса тӏехь – аўтобусам


адамадам – чалавек

КлясаAbs.Gen.Dat.Erg.All.
адз.л.дадамадаманадамнаадамо̄адаме̄
мн.л.дадамашадамийнадамашнаадамашаадамашка


а̄рахьарахь – звонку


ахчаахча – грошы

КлясаAbs.Gen.Dat.Erg.All.
адз.л.дахчаахчананахчаннаахчано̄ахчане̄
мн.л.дахчанашахчанийнахчанашнаахчанашаахчанашка


аьхкааьхка – улетку, летам


аьхкеаьхке – лета

КлясаAbs.Gen.Dat.Erg.All.
адз.л.йаьхкеаьхке̄нанаьхкеннааьхке̄но̄аьхке̄не̄
мн.л.йаьхке̄нашаьхке̄нийнаьхке̄нашнааьхке̄нашааьхке̄нашка


ба̄бабаба – бабуля

КлясаAbs.Gen.Dat.Erg.All.
адз.л.йба̄баба̄бинба̄бинаба̄басба̄бе̄
мн.л.б ба̄банашба̄банийнба̄банашнаба̄банашаба̄банашка


бай тӏехьбай тӏехь – на лузе


байбай – луг

КлясаAbs.Gen.Dat.Erg.All.
адз.л.ббайбе̄нбе̄набе̄но̄бе̄га
мн.л.ббешбийнбешнабешабешка


балхабалха – да працы


балхарабалхара – з працы


балхахьбалхахь – у працы


баьццарабаьццара – зялёны


бе̄пигбепиг – хлеб

КлясаAbs.Gen.Dat.Erg.All.
адз.л.дбе̄пигбаьпканбаьпканабаьпко̄баьпке̄
мн.л.дбаьпкашбаьпкийнбаьпкашнабаьпкашабаьпкашка


бербер – дзіця

КлясаAbs.Gen.Dat.Erg.All.
адз.л.дбербе̄ранбе̄ранабе̄ро̄бе̄ре̄
мн.л.дбе̄рашбе̄рийнбе̄рашнабе̄рашабе̄рашка


бе̄рийн бешберийн беш – дзіцячы садок


бешбеш – сад, парк

КлясаAbs.Gen.Dat.Erg.All.
адз.л.йбешбе̄шанбе̄шанабе̄шо̄бе̄ша | бе̄ше̄
мн.л.йбошмашбошмийнбошмашнабошмашабошмашка


билетбилет – квіток, білет

КлясаAbs.Gen.Dat.Erg.All.
адз.л.дбилетбилетанбилетанабилето̄билете̄
мн.л.дбилеташбилетийнбилеташнабилеташабилеташка


болхболх – праца

КлясаAbs.Gen.Dat.Erg.All.
адз.л.бболхбелханбалханабалхо̄балха | балхе̄
мн.л.ббелхашбелхийнбелхашнабелхашабелхашка


больницабольница – шпіталь

КлясаAbs.Gen.Dat.Erg.All.
адз.л.йбольницабольницинбольницинабольницо̄больнице̄
мн.л.йбольницашбольницийнбольницашнабольницашабольницашка


боьмашабоьмаша – карычневы


бусабуса – уначы, ноччу


буттбутт – месяц

КлясаAbs.Gen.Dat.Erg.All.
адз.л.ббуттбеттанбаттанабатто̄батте̄
мн.л.ббеттанашбеттанийнбеттанашнабеттанашабеттанашка


буцбуц – трава

КлясаAbs.Gen.Dat.Erg.All.
адз.л.йбуцбе̄цанба̄цанаба̄цо̄ба̄це̄
мн.л.йбе̄цашбе̄цийнбе̄цашнабе̄цашабе̄цашка


буьйсабуьйса – ноч

КлясаAbs.Gen.Dat.Erg.All.
адз.л.йбуьйсабуьйсананбуьйсаннабуьйсано̄буьйсане̄
мн.л.йбуьйсанашбуьйсанийнбуьйсанашнабуьйсанашабуьйсанашка


бӏаьстабӏаьста – вясной


бӏаьсте̄бӏаьсте – вясна

КлясаAbs.Gen.Dat.Erg.All.
адз.л.йбӏаьсте̄бӏаьсте̄нанбӏаьстеннабӏаьсте̄но̄бӏаьсте̄не̄
мн.л.йбӏаьсте̄нашбӏаьсте̄нийнбӏаьсте̄нашнабӏаьсте̄нашабӏаьсте̄нашка


вайвай – мы (інкл.)

Abs.Gen.Dat.Erg.All.
вайвайнвайнавайвайга


вайнвайн – наш, наша (інкл.)


ваша а, йиша аваша а, йиша а – брат і сястра


вашаваша – брат

КлясаAbs.Gen.Dat.Erg.All.
адз.л.ввашавешинвешинавашасвеше̄
мн.л.бвежарийвежарийнвежаршнавежаршавежаршка


вокзалвокзал – вакзал

КлясаAbs.Gen.Dat.Erg.All.
адз.л.йвокзалвокзаланвокзаланавокзало̄вокзале̄
мн.л.йвокзалашвокзалийнвокзалашнавокзалашавокзалашка


вонвон – дрэнны


готтаготта – вузкі


гурахьгурахь – восеньню


гуьйрегуьйре – восень

КлясаAbs.Gen.Dat.Erg.All.
адз.л.йгуьйрегуьйре̄нангуьйреннагуьйре̄но̄гуьйре̄не̄
мн.л.йгуьйре̄нашгуьйре̄нийнгуьйре̄нашнагуьйре̄нашагуьйре̄нашка


гӏа̄лагӏала – горад

КлясаAbs.Gen.Dat.Erg.All.
адз.л.йгӏа̄лагӏа̄лингӏа̄линагӏа̄лано̄гӏа̄ла | гӏа̄лане̄
мн.л.йгӏа̄ланашгӏа̄ланийнгӏа̄ланашнагӏа̄ланашагӏа̄ланашка


гӏантгӏант – крэсла

КлясаAbs.Gen.Dat.Erg.All.
адз.л.дгӏантгӏантангӏантанагӏанто̄гӏанте̄
мн.л.дгӏанташгӏантийнгӏанташнагӏанташагӏанташка


гӏанта тӏехьгӏанта тӏехь – на крэсле


гӏашгӏаш – пехатой


гӏишло̄гӏишло – будынак

КлясаAbs.Gen.Dat.Erg.All.
адз.л.йгӏишло̄гӏишло̄нгӏишло̄нагӏишло̄но̄гӏишло̄га
мн.л.йгӏишлошгӏишлойнгӏишлошнагӏишлошагӏишлошка


дада – бацька

КлясаAbs.Gen.Dat.Erg.All.
адз.л.вдаде̄нде̄надасде̄га
мн.л.бдайдайндашнадашадашка


да̄ндан – ісьці / ехаць (набліжацца), прыйсьці / прыехаць

інфінітыўКлясацяперашнімінулы
просты
мінулы
нядаўні
будучы
да̄нддо̄гӏудеарадеанадо̄гӏур
вво̄гӏувеаравеанаво̄гӏур
ййо̄гӏуйеарайеанайо̄гӏур
ббо̄гӏубеарабеанабо̄гӏур


да̄хадаха – жыць, мяшкаць

інфінітыўКлясацяперашнімінулы
просты
мінулы
нядаўні
будучы
да̄хадде̄хаде̄хирадаьхнаде̄хар
вве̄хаве̄хираваьхнаве̄хар
ййе̄хайе̄хирайаьхнайе̄хар
ббе̄хабе̄хирабаьхнабе̄хар


дахадаха – ісьці / ехаць (аддаляцца), пайсьці / паехаць

інфінітыўКлясацяперашнімінулы
просты
мінулы
нядаўні
будучы
дахаддо̄ьдудахарадахнагӏop
вво̄ьдувахаравахнагӏop
ййо̄ьдуйахарайахнагӏop
ббо̄ьдубахарабахнагӏop


деде – дзень

КлясаAbs.Gen.Dat.Erg.All.
адз.л.ддедийнанденнадийно̄дийне̄
мн.л.дде̄ношде̄нойнде̄ношнаде̄ношаде̄ношка


де̄дадеда – дзядуля (бацька бацькі)

КлясаAbs.Gen.Dat.Erg.All.
адз.л.вде̄даде̄де̄нде̄де̄наде̄дасде̄де̄га
мн.л.бде̄дайде̄дайнде̄дашнаде̄дашаде̄дашка


де̄хадеха – доўгі

двйб
де̄хаве̄хайе̄хабе̄ха


де̄шархо̄дешархо – вучань, вучаніца

КлясаAbs.Gen.Dat.Erg.All.
адз.л.в | йде̄шархо̄де̄шархо̄чунде̄шархо̄чуннаде̄шархо̄чо̄де̄шархо̄чуьнга
мн.л.бде̄шархойде̄шархойнде̄шархошнаде̄шархошаде̄шархошка


дийнахьдийнахь – удзень, днём


дикадика – добры


диттдитт – дрэва

КлясаAbs.Gen.Dat.Erg.All.
адз.л.ддиттдиттандиттанадитто̄дитте̄
мн.л.ддитташдиттийндитташнадитташадитташка


диъдиъ – чатыры

двйб
диъвиъйиъбиъ


догӏадогӏа – дождж

КлясаAbs.Gen.Dat.Erg.All.
адз.л.ддогӏадогӏанандогӏаннадогӏано̄догӏане̄
мн.л.ддогӏанашдогӏанийндогӏанашнадогӏанашадогӏанашка


доккхадоккха – вялікі

двйб
доккхавоккхайоккхабоккха


долчудолчу – да (кагосьці)

двйб
долчуволчуйолчуболчу


доттагӏдоттагӏ – сябра, сяброўка

КлясаAbs.Gen.Dat.Erg.All.
адз.л.в | йдоттагӏдоттагӏчундоттагӏчуннадоттагӏчо̄доттагӏчуьнга
мн.л.бдоттагӏийдоттагӏийндоттагӏшнадоттагӏшадоттагӏшка


до̄цадоца – кароткі

двйб
до̄цаво̄цайо̄цабо̄ца


до̄ьзалдоьзал – сям’я

КлясаAbs.Gen.Dat.Erg.All.
адз.л.бдо̄ьзалдо̄ьзаландо̄ьзалнадо̄ьзало̄до̄ьзале̄
мн.л.ддо̄ьзалшдо̄ьзалийндо̄ьзалшнадо̄ьзалшадо̄ьзалшка


дукхадукха – шмат


духа адуха а – опять


жимажима – малады


жимажима – малы


жӏаьлажӏаьла – сабака

КлясаAbs.Gen.Dat.Erg.All.
адз.л.джӏаьлажӏаьлинжӏаьлинажӏаьло̄жӏаьле̄
мн.л.джӏаьлешжӏаьлийнжӏаьлешнажӏаьлешажӏаьлешка


зе̄загзезаг – кветка

КлясаAbs.Gen.Dat.Erg.All.
адз.л.дзе̄загзе̄заганзе̄загназе̄заго̄зе̄заге̄
мн.л.дзе̄загашзе̄загийнзе̄загашназе̄загашазе̄загашка


зудазуда – жанчына; жонка

КлясаAbs.Gen.Dat.Erg.All.
адз.л.йзудазудчунзудчунназудчо̄зудчуьнга
мн.л.бзударийзударийнзударшназударшазударшка


изаиза – ён, яна, яно

Abs.Gen.Dat.Erg.All.
изацуьнанцуннацо̄цуьнга


ирчаирча – брыдкі


йишайиша – сястра

КлясаAbs.Gen.Dat.Erg.All.
адз.л.ййишайишинйишинайишасйише̄
мн.л.бйижариййижарийнйижаршнайижаршайижаршка


йоӏйоӏ – дзяўчына, дачка

КлясаAbs.Gen.Dat.Erg.All.
адз.л.ййоӏйоӏанйоӏанайоӏо̄йоӏе̄
мн.л.бмехкариймехкарийнмехкаршнамехкаршамехкаршка


йуртйурт – вёска

КлясаAbs.Gen.Dat.Erg.All.
адз.л.ййуртйуьртанйуьртанайуьрто̄йуьрта | йуьрте̄
мн.л.й йарташйартийнйарташнайарташайарташка


кафекафе – кавярня

Abs.Gen.Dat.Erg.All.
кафекафенкафенакафено̄кафега


керлакерла – новы


кинокино – кіно

КлясаAbs.Gen.Dat.Erg.All.
адз.л.йкинокинонкинонакиноно̄кинога
мн.л.йкиношкинойнкиношнакиношакиношка


класскласс – кляса

КлясаAbs.Gen.Dat.Erg.All.
адз.л.йклассклассанклассанаклассо̄классе̄
мн.л.йклассашклассийнклассашнаклассашаклассашка


книгакнига – кніжка

КлясаAbs.Gen.Dat.Erg.All.
адз.л.йкнигакнигинкнигинакниго̄книге̄
мн.л.йкнигашкнигийнкнигашнакнигашакнигашка


коркор – акно

КлясаAbs.Gen.Dat.Erg.All.
адз.л.дкорко̄ранко̄ранако̄ро̄ко̄ре̄
мн.л.дко̄рашко̄рийнко̄рашнако̄рашако̄рашка


ко̄ра йуххехькора йуххехь – ля акна, пры акне


кочкоч – кашуля

КлясаAbs.Gen.Dat.Erg.All.
адз.л.йкочкӯчанкӯчанакӯчо̄кӯче̄
мн.л.й кӯчамашкӯчамийнкӯчамашнакӯчамашакӯчамашка


куйкуй – шапка

КлясаAbs.Gen.Dat.Erg.All.
адз.л.бкуйкуйнанкуйннакуйно̄куйне̄
мн.л.дкуйнашкуйнийнкуйнашнакуйнашакуйнашка


курткакуртка – куртка

КлясаAbs.Gen.Dat.Erg.All.
адз.л.йкурткакуртканкуртканакурткуо̄куртке̄
мн.л.йкурткашкурткийнкурткашнакурткашакурткашка


кхокхо – тры


кхузахькхузахь – тут


къенакъена – стары (немалады)


кӏайнкӏайн – белы


кӏанткӏант – хлапец, сын

КлясаAbs.Gen.Dat.Erg.All.
адз.л.вкӏанткӏентанкӏантанакӏантакӏанте̄
мн.л.бкӏентийкӏентийнкӏенташнакӏенташакӏенташка


кӏиракӏира – тыдзень

КлясаAbs.Gen.Dat.Erg.All.
адз.л.дкӏиракӏирананкӏираннакӏирано̄кӏиране̄
мн.л.дкӏиранашкӏиранийнкӏиранашнакӏиранашакӏиранашка


ламлам – гара

КлясаAbs.Gen.Dat.Erg.All.
адз.л.бламла̄мананла̄маннала̄мано̄ла̄мане̄ | ло̄ма
мн.л.длаьмнашлаьмнийнлаьмнашналаьмнашалаьмнашка


латталатта – стаяць

інфінітыўцяперашнімінулы
просты
мінулы
нядаўні
будучы
латталаьтталаьттиралаьттиналаьттар


лекхалекха – высокі


ле̄ло̄рхо̄лелорхо – кіроўца

КлясаAbs.Gen.Dat.Erg.All.
адз.л.в | йле̄ло̄рхо̄ле̄ло̄рхо̄чунле̄ло̄рхо̄чуннале̄ло̄рхо̄чо̄ле̄ло̄рхо̄чуьнга
мн.л.бле̄ло̄рхойле̄ло̄рхойнле̄ло̄рхошнале̄ло̄рхошале̄ло̄рхошка


ло̄ло – сьнег

КлясаAbs.Gen.Dat.Erg.All.
адз.л.дло̄лайнлайналайно̄лайга
мн.л.д лошлойнлошналошалошка


ловзаловза – гулаць

інфінітыўцяперашнімінулы
просты
мінулы
нядаўні
будучы
ловзаловзулевзиралевзиналовзур


ло̄малома – у горы


ло̄махьломахь – у гарах


лорлор – лекар

КлясаAbs.Gen.Dat.Erg.All.
адз.л.в | йлорло̄ьранло̄ьранало̄ьро̄ло̄ьре̄
мн.л.бло̄ьрашло̄ьрийнло̄ьрашнало̄ьрашало̄ьрашка


майрамайра – муж

КлясаAbs.Gen.Dat.Erg.All.
адз.л.вмайрамайрачунмайрачуннамайрачо̄майрачуьнга
мн.л.бма̄рошма̄ройнма̄рошнама̄рошама̄рошка


малхмалх – сонца

КлясаAbs.Gen.Dat.Erg.All.
адз.л.бмалхмаьлханмаьлханамаьлхо̄маьлхе̄


мархамарха – хмара

КлясаAbs.Gen.Dat.Erg.All.
адз.л.ймархамархинмархинамархо̄мархе̄
мн.л.ймархашмархийнмархашнамархашамархашка


масамаса – колькі


массо̄ амассо а – усе


машинмашин – самаход

КлясаAbs.Gen.Dat.Erg.All.
адз.л.ймашинмашинанмашиннамашино̄машине̄
мн.л.ймашинашмашинийнмашинашнамашинашамашинашка


маьждигмаьждиг – мячэць

КлясаAbs.Gen.Dat.Erg.All.
адз.л.дмаьждигмаьждиганмаьждигнамаьждиго̄маьждиге̄
мн.л.дмаьждигашмаьждигийнмаьждигашнамаьждигашамаьждигашка


маьнгамаьнга – ложак

КлясаAbs.Gen.Dat.Erg.All.
адз.л.бмаьнгамаьнгинмаьнгинамаьнго̄маьнге̄
мн.л.дмаьнгешмаьнгийнмаьнгешнамаьнгешамаьнгешка


маьнги тӏехьмаьнги тӏехь – у ложку, на ложку


меламела – цёплы


миламила – хто

Abs.Gen.Dat.Erg.All.
милахье̄нанхьаннахьахьаьнга


могушмогуш – здаровы


можаможа – жоўты


мокхамокха – шэры


моттмотт – язык, мова

КлясаAbs.Gen.Dat.Erg.All.
адз.л.бмоттметтанматтанаматто̄матте̄
мн.л.дметтанашметтанийнметтанашнаметтанашаметтанашка


нананана – мама, маці

КлясаAbs.Gen.Dat.Erg.All.
адз.л.йнанане̄наннаннана̄насне̄не̄
мн.л.бна̄нойна̄нойнна̄ношнана̄ношана̄ношка


не̄къахо̄некъахо – пасажыр, падарожнік

КлясаAbs.Gen.Dat.Erg.All.
адз.л.в | йне̄къахо̄не̄къахо̄чунне̄къахо̄чуннане̄къахо̄чо̄не̄къахо̄чуьнга
мн.л.бне̄къахойне̄къахойнне̄къахошнане̄къахошане̄къахошка


нохчинохчи – чачэнец, чачэнка

КлясаAbs.Gen.Dat.Erg.All.
адз.л.в | йнохчинохчичуннохчичуннанохчичо̄нохчичуьнга
мн.л.бнохчийнохчийннохчшнанохчшанохчшка


нохчийн моттнохчийн мотт – чачэнская мова


НохчийчоьНохчийчоь – Чачэнія

КлясаAbs.Gen.Dat.Erg.All.
адз.л.йНохчийчоьНохчийчоьнанНохчийчоьннаНохчийчоьнōНохчийчу


па̄затпазат – шкарпэтка

КлясаAbs.Gen.Dat.Erg.All.
адз.л.йпа̄затпа̄затанпа̄затнапа̄зато̄па̄зате̄
мн.л.йпа̄заташпа̄затийнпа̄заташнапа̄заташапа̄заташка


пенпен – сьцяна

КлясаAbs.Gen.Dat.Erg.All.
адз.л.бпенпе̄нанпеннапе̄но̄пе̄не̄
мн.л.дпе̄нашпе̄нийнпе̄нашнапе̄нашапе̄нашка


пе̄на йуххехьпена йуххехь – ля сьцены


пе̄на тӏехьпена тӏехь – на сьцяне


ресторанресторан – рэстаран

КлясаAbs.Gen.Dat.Erg.All.
адз.л.йресторанресторананрестораннаресторано̄ресторане̄
мн.л.й ресторанашресторанийнресторанашнаресторанашаресторанашка


самукъанесамукъане – цікавы


сансан – мой, мая, маё


сарахьсарахь – вечарам


селханаселхана – учора


сийнасийна – блакітны, сіні


сосо – я

Abs.Gen.Dat.Erg.All.
сосансӯнаассо̄ьга


Соьлжа-Гӏа̄лаСоьлжа-Гӏала – Грозны (горад)

КлясаAbs.Gen.Dat.Erg.All.
адз.л.йСоьлжа-Гӏа̄лаСоьлжа-Гӏа̄линСоьлжа-Гӏа̄линаСоьлжа-Гӏа̄лано̄Соьлжа-Гӏа̄ла


стенгастенга – куды


стенгарастенгара – адкуль


стенгахьстенгахь – дзе


стигалстигал – неба

КлясаAbs.Gen.Dat.Erg.All.
адз.л.йстигалстигаланстигалнастигало̄стигале̄
мн.л.й стигалшстигалийнстигалшнастигалшастигалшка


столстол – стол

КлясаAbs.Gen.Dat.Erg.All.
адз.л.йстолстоьланстоьланастоьлостоьле̄
мн.л.йстоьлашстоьлийнстоьлашнастоьлашастоьлашка


стоьла тӏехьстоьла тӏехь – на стале


суртсурт – малюнак, выява

КлясаAbs.Gen.Dat.Erg.All.
адз.л.дсуртсуьртансуьртанасуьрто̄суьрте̄
мн.л.д суьрташсуьртийнсуьрташнасуьрташасуьрташка


суьйрсуьйр – вечар

КлясаAbs.Gen.Dat.Erg.All.
адз.л.йсуьйрсуьйре̄нансуьйреннасуьйре̄но̄суьйре̄не̄
мн.л.йсуьйре̄нашсуьйре̄нийнсуьйре̄нашнасуьйре̄нашасуьйре̄нашка


такситакси – таксоўка

КлясаAbs.Gen.Dat.Erg.All.
адз.л.йтакситаксинтаксинатаксино̄таксига
мн.л.йтаксештаксийнтаксешнатаксешатаксешка


тарсалтарсал – вавёрка

КлясаAbs.Gen.Dat.Erg.All.
адз.л.йтарсалтарсалантарсалнатарсало̄тарсале̄
мн.л.йтарсалштарсалийнтарсалшнатарсалшатарсалшка


таханатахана – сёньня


тишатиша – стары (няновы)


туфлитуфли – пантофель

КлясаAbs.Gen.Dat.Erg.All.
адз.л.йтуфлитуфлинтуфлинатуфлино̄туфлига
мн.л.йтуфлештуфлийнтуфлешнатуфлешатуфлешка


туькатуька – крама

КлясаAbs.Gen.Dat.Erg.All.
адз.л.йтуькатуьканантуьканнатуькано̄туькана | туькане̄
мн.л.й туьканаштуьканийнтуьканашнатуьканашатуьканашка


тхантхан – наш, наша (экскл.)


тхотхо – мы (экскл.)

Abs.Gen.Dat.Erg.All.
тхотхантхӯнао̄хатхо̄ьга


тӏайтӏай – мост

КлясаAbs.Gen.Dat.Erg.All.
адз.л.дтӏайтӏе̄нтӏайнатӏайно̄тӏайга
мн.л.дтӏештӏийнтӏешнатӏешатӏешка


тӏоьрмигтӏоьрмиг – торба, заплечнік

КлясаAbs.Gen.Dat.Erg.All.
адз.л.бтӏоьрмигтӏоьрмигантӏоьрмигнатӏоьрмиго̄тӏоьрмиге̄
мн.л.дтӏоьрмигаштӏоьрмигийнтӏоьрмигашнатӏоьрмигашатӏоьрмигашка


ӯрамурам – вуліца

КлясаAbs.Gen.Dat.Erg.All.
адз.л.бӯрамӯраманӯрамнаӯрамо̄ӯраме̄
мн.л.дӯрамашӯрамийнӯрамашнаӯрамашаӯрамашка


урокурок – лекцыя, урок

КлясаAbs.Gen.Dat.Erg.All.
адз.л.йурокурокануроканауроко̄уроке̄
мн.л.й урокашурокийнурокашнаурокашаурокашка


уьшуьш – яны

Abs.Gen.Dat.Erg.All.
уьшце̄ранцарнаца̄рацаьрга


хазахаза – прыгожы


халахала – цяжкі, складаны, трудны


хечахеча – нагавіцы

КлясаAbs.Gen.Dat.Erg.All.
адз.л.йхечахечинхечинахечо̄хече̄
мн.л.йхечешхечийнхечешнахечешахечешка


хихи – вада; рака

КлясаAbs.Gen.Dat.Erg.All.
адз.л.дхихинхинахино̄ | хе̄хине̄
мн.л.дхишхиийнхишнахишахишка


хьалхахьалха – раней; таму назад


хьанхьан – твой, твая, тваё


хье̄хархо̄хьехархо – настаўнік, настаўніца

КлясаAbs.Gen.Dat.Erg.All.
адз.л.в | йхье̄хархо̄хье̄хархо̄чунхье̄хархо̄чуннахье̄хархо̄чо̄хье̄хархо̄чуьнга
мн.л.бхье̄хархойхье̄хархойнхье̄хархошнахье̄хархошахье̄хархошка


хьохьо – ты

Abs.Gen.Dat.Erg.All.
хьохьанхьӯнаахьхьо̄ьга


хӏарахӏара – гэта

Abs.Gen.Dat.Erg.All.
хӏарахӏокхуьнанхӏокхуннаxӏокхо̄хӏокхуьнга
хӏорш


хӏетахьхӏетахь – тады


хӏунхӏун – што

Abs.Gen.Dat.Erg.All.
хӏунсте̄нанстеннасте̄стенга


церанцеран – іхні, іхняя, іхняе


цигахьцигахь – там


цицигцициг – кот, котка

КлясаAbs.Gen.Dat.Erg.All.
адз.л.дцицигцициганцицигнацициго̄цициге̄
мн.л.дцицигашцицигийнцицигашнацицигашацицигашка


цомгушцомгуш – хворы


цуьнанцуьнан – ягоны, ейны


цхьацхьа – адзін


цхьанацхьана – разам


цӏацӏа – дамоў


цӏахьцӏахь – дома


цӏецӏе – імя

КлясаAbs.Gen.Dat.Erg.All.
адз.л.йцӏецӏеранцӏарнацӏаро̄цӏаре̄
мн.л.йцӏершцӏерийнцӏершнацӏершацӏершка


цӏенцӏен – чырвоны


цӏенкъацӏенкъа – падлога

КлясаAbs.Gen.Dat.Erg.All.
адз.л.йцӏенкъацӏенкъананцӏенкъаннацӏенкъаноцӏенкъа
мн.л.йцӏенкъанашцӏенкъанийнцӏенкъанашнацӏенкъанашацӏенкъанашка


цӏенкъахьцӏенкъахь – на падлозе


цӏерпоштцӏерпошт – цягнік

КлясаAbs.Gen.Dat.Erg.All.
адз.л.йцӏерпоштцӏерпоштанцӏерпоштанацӏерпошто̄цӏерпошта
мн.л.йцӏерпошташцӏерпоштийнцӏерпошташнацӏерпошташацӏерпошташка


цӏерпошта тӏехьцӏерпошта тӏехь – цягніком


чӏо̄гӏачӏогӏа – вельмі


шиши – два


шийлашийла – халодны


школашкола – школа

КлясаAbs.Gen.Dat.Erg.All.
адз.л.йшколашколиншколинашколо̄школе̄
мн.л.йшколашшколийншколашнашколашашколашка


шошо – год

КлясаAbs.Gen.Dat.Erg.All.
адз.л.дшошераншарнашеро̄шере̄
мн.л.дшерашшерийншерашнашерашашерашка


шушу – вы

Abs.Gen.Dat.Erg.All.
шушуншунаашашуьга


шуншун – ваш, ваша


шуьйрашуьйра – шыроки


ӏаӏа – зіма

КлясаAbs.Gen.Dat.Erg.All.
адз.л.дӏаӏаьнанӏаьннаӏаьно̄ӏаьне̄
мн.л.дӏаьнашӏаьнийнӏаьнашнаӏаьнашаӏаьнашка


ӏажӏаж – яблык

КлясаAbs.Gen.Dat.Erg.All.
адз.л.бӏажӏе̄жанӏе̄жанаӏе̄жо̄ӏе̄же̄
мн.л.д ӏе̄жашӏе̄жийнӏе̄жашнаӏе̄жашаӏе̄жашка


ӏайӏай – узімку, зімой


ӏанӏан – сядзець

інфінітыўцяперашнімінулы
просты
мінулы
нядаўні
будучы
ӏанӏаӏираӏинаӏep


ӏаьржаӏаьржа – чорны


ӏиллаӏилла

інфінітыўцяперашнімінулы
просты
мінулы
нядаўні
будучы
ӏиллаӏуьллуӏиллираӏиллина ӏуьллур


ӏуьйрӏуьйр – раніца, ранак

КлясаAbs.Gen.Dat.Erg.All.
адз.л.йӏуьйрӏуьйре̄нанӏуьйреннаӏуьйре̄но̄ӏуьйре̄не̄
мн.л.йӏуьйре̄нашӏуьйре̄нийнӏуьйре̄нашнаӏуьйре̄нашаӏуьйре̄нашка


ӏуьйраннаӏуьйранна – ранкам, зранку, раніцай


192
Copyright © 2015 BALTOSLAV.
Усе правы абаронены.
На гэтым сайце выкарыстоўваем файлы Cookie. Мы гэта робім дзеля дзьвюх мэтаў:

1. для захоўваньня на вашай прыладзе вашых вынікаў у гульні Выявы і словы і для паказу статыстыкі тых вынікаў на старонцы Вашыя вынікі; зьвесткі пра тыя вынікі недаступныя іншым карысталь­нікам, мы іх не захоўваем, не аналізуем і не перадаём іншым асобам;

2. для паказу рэклямаў Google. Прачытайце наступную інфармацыю пра файлы Cookie Google для карыстальнікаў з ЭЭЗ і з-паза ЭЭЗ (пракруціце ўніз).

Карыстальнікі з Эўрапэйскай эканамічнай зоны

Рэклямы Google, якія паказваюцца на нашым сайце, для карыстальнікаў з ЭЭЗ не пэрсаналізуюцца. У такой рэкляме файлы cookie не выкарыстоўваюцца для пэрсаналізацыі аб’яваў, але служаць для абмежаваньня частаты паказаў, падрых­тоўкі зводных справаздач, а таксама для абароны ад махлярства і злоўжываньня.
Падрабязна пра файлы cookie Google

Карыстальнікі з-паза Эўрапэйскай эканамічнай зоны

Для карыстальнікаў з-паза ЭЭЗ файлы cookie Google выкарыстоўваем для пэрсаналізацыі рэкламаў. Зьвесткамі пра тое, як вы карыстаецеся нашым сайтам, мы дзелімся з Google.
Падрабязна пра файлы cookie Google

Блякаваньне файлаў Cookie

Калі вы нязгодныя з нашым выкарыс­таньнем файлаў Cookie, вы павінны выключыць іх абслугоўваньне ў наладах свайго браўзэра альбо пакінуць наш сайт.

Калі абслугоўваньне файлаў cookie выключана, некаторыя опцыі гульні Выявы і словы будуць недаступныя.
OK, разумею.