Корпус абхаскай мовы

Пошук можа заняць да 30 сэкундаў.

Калі ласка, не абнаўляйце старонкі.

Корпус абхаскай мовы

Шукаць у корпусе
йцукенгшщзхъX
*фывапролджэBACK
?!ячсмитьбюҿ ҩ ҟSHIFT
Мэтад пошуку


 sort:
ПадкорпусыЯк шукаць у корпусе


запыт пры пошуку ўлічваюцца наступныя формы:
аҵара сьпіс кантэкстаў:
аҵара
прыклад
калякацыі:
аҵара
прыклад
словаформы:
аҵара, аҵарада, аҵарадара, аҵарадарагьы ...
прыклад
аԥс(ацәа|уаа) сьпіс кантэкстаў:
аԥсацәа, аԥсуаа
прыклад
калякацыі:
аԥсацәа, аԥсуаа
прыклад
словаформы:
аԥсацәа, аԥсацәақәак ..., аԥсуаа, аԥсуаагьы ...
прыклад
и?боит

? замяняе адну любую літару, але не нуль літараў
сьпіс кантэкстаў:
иубоит, ирбоит ... ибоит, илцәызбоит
прыклад
калякацыі:
иубоит, ирбоит ... ибоит, илцәызбоит
прыклад
словаформы:
иубоит, ирбоит ... ибоит, илцәызбоит
прыклад
и!боит

! замяняе адну любую літару альбо нуль літараў
сьпіс кантэкстаў:
иубоит, ирбоит, ибоит ... илцәызбоит
прыклад
калякацыі:
иубоит, ирбоит, ибоит ... илцәызбоит
прыклад
словаформы:
иубоит, ирбоит, ибоит ... илцәызбоит
прыклад
и*боит

* замяняе адну альбо больш літараў альбо нуль літараў
сьпіс кантэкстаў:
иубоит, ирбоит, ибоит, илцәызбоит ...
прыклад
калякацыі:
иубоит, ирбоит, ибоит, илцәызбоит ...
прыклад
словаформы:
иубоит, ирбоит, ибоит, илцәызбоит ...
прыклад
амҩа_иаша сьпіс кантэкстаў:
рҿы амҩа иаша сықәҵа,
ҳара амҩа иаша ҳшану ...
аус иаша еиҳагьы амҩа алхразы

прыклад
калякацыі:
амҩа иаша
прыклад
словаформы:
not allowed
амҩа иаша сьпіс кантэкстаў:
рҿы амҩа иаша сықәҵа,
ҳара амҩа иаша ҳшану,
аус иаша еиҳагьы амҩа алхразы ...

прыклад
калякацыі:
амҩа иаша
прыклад
словаформы:
not allowed

Тэкставая структура (лічба словаў: 5,054,691)

проза
56.77%
прэса, публіцыстыка
11.77%
навуковыя тэксты, падручнікі
12.46%
паэзыя
7.32%
рэлігійныя тэксты
4.51%
драма
5.91%
афіцыйныя і маркетынгавыя тэксты
1.26%

Сьпіс крыніцаў


1tv
ახალი ამბები - 1TV
www.1tv.ge
Қарҭ (Tibilisi)
2019-2020
прэса, публіцыстыка
Sput
Sputnik Аԥсны
sputnik-abkhazia.info
2020
прэса, публіцыстыка
ЏьаИ
Џьапуа И.
Ажәа еинраала
Аԥ­ҳәынҭ­шәҟәҭы­жьыp­ҭа
Aҟәа (Сухумі)
2013
паэзыя
Џьап
Џьапуа З. Џь.
А. А. Аншба 70 шықәса ихыҵра иазкны (Аиубилеитә конференциаҿы ақәгылара)
[w:] Аԥсуаҭҵаара / Абхазоведение nr 3
Аԥcны Аҭ­ҵаа­ра­дыр­ра­қәа Ракадемиа / Академия Наук Абхазии
Aҟәа / Сухум (Сухумі)
2009
навуковыя тэксты, падручнікі
ЏьаҬ
Џьапуа З. Џь.
Ҭырқәтәыла инхо аԥсуаа рҿаԥыцтә дырра (wstęp)
[w:] Аԥсуаа рфольклор ҭырқәтәылатәи анҵамҭақәа
НААР
Aҟәа (Сухумі)
2014
навуковыя тэксты, падручнікі
Џьен
Џьениа А.
АБНА АМАӠА [w:] Иҩымҭақәа реизга. Аҩбатәи атом
Аԥ­ҳәынҭ­шәҟәҭы­жьыp­ҭа
Aҟәа (Сухумі)
2012
проза
Џьо1
Џьопуа Р.
Иҩымҭақәа 3-томкны. 2-тәи атом. Апиесақәа
Аԥ­ҳәынҭ­шәҟәҭы­жьыp­ҭа
Aҟәа (Сухумі)
2011
драма
Џьо2
Џьопуа Р.
Иҩымҭақәа 3-томкны. Ахԥатәи атом. Ароман. Ажәабжьқәа
Аԥ­ҳәынҭ­шәҟәҭы­жьыp­ҭа
Aҟәа (Сухумі)
2012
драма
Џьон
Џьонуа А.
Ажәабжьқәа [w:] Иҩымҭақәа. Аҩбатәи атом
Аԥ­ҳәынҭ­шәҟәҭы­жьыр­ҭa
Aҟәа (Сухумі)
2010
проза
Џьык
Џьыкырба Г. Ш.
Ҳаит абаақәа, ҳаԥсыуаами!..
Aҟәа (Сухумі)
2011
навуковыя тэксты, падручнікі
Џьын
Џьынџьалԥҳа, Н.
Абзиабара ашәа. Ажәабжьоуи ажәабжьқәеи
Аԥ­ҳәынҭ­шәҟәҭы­жьыp­ҭа
Aҟәа (Сухумі)
2016
проза
ААУ
Гәарамиа А. А.
Аԥснытәи Аҳәынҭ­қар­ратә университет аҿиара апрограмма 2013-2017 шықәсқәа
Аԥсны Аҳәынҭ­қар­ратә Университет
apsny-agu.org
афіцыйныя і маркетынгавыя тэксты
Ааԥх
Ааԥхьара / Обращение / Appeal
Аԥсны Амитрополиа Ҧшьа
Афон Ҿыц (Nowy Aton)
2011
афіцыйныя і маркетынгавыя тэксты
Агрб
Агрба В. Б.
Аԥсуа сахьаркыратә литературеи афольклори ирызку аҭҵаамҭақәа
Аԥҳәынҭшәҟәҭыжьырҭа
Aҟәа (Сухумі)
2016
навуковыя тэксты, падручнікі
Агын
Агындиа С.
Иалкаау. Ажәеинраалақәа
Аԥҳәынҭшәҟәҭыжьырҭа
Aҟәа (Сухумі)
2014
паэзыя
АжьА
Ажьиба Е.
Амшшара. Ажәеинраалақәа. Аепиграммақәа. Апародиақәа. Афоризмқәа
Аԥ­ҳәынҭ­шәҟәҭы­жьыp­ҭа
Aҟәа (Сухумі)
2018
паэзыя
АжьЕ
Ажьиба Е.
Амца Ҿыцәаанӡа
Аԥсны Аҳәынҭқарра Акьыԥхь ҩны
Aҟәа (Сухумі)
2010
проза
АжьС
Ажьиба Е.
Слахьынҵамҩа. Ажәабжьқәа. Аочерк. Агәалашәарақәа
Aԥ­ҳәынҭ­шәҟәҭы­жьыр­ҭа
Aҟәа (Сухумі)
2015
проза
Алаг
Алагала
Жәлар Реизара – Аԥсны Ҳәынҭқарра Апарламент
Aҟәа (Сухумі)
2010-2011
прэса, публіцыстыка
Амар
Амаршьан, В.
Сдоуҳамҩа
Аԥ­ҳәынҭ­шәҟәҭы­жьыp­ҭа
Aҟәа (Сухумі)
2016
паэзыя
Анаҩ
Анаҩс А. А.
Аншба Москваҟа Адунеитә литература аинститут даспирантхоит. Аспирантура ашықәсқәа
[w:] Аԥсуаҭҵаара / Абхазоведение nr 3
Аԥcны Аҭ­ҵаа­ра­дыр­ра­қәа Ракадемиа / Академия Наук Абхазии
Aҟәа / Сухум (Сухумі)
2009
навуковыя тэксты, падручнікі
Аншб
Аншба А. А.
АЕПОС АЖАНР АИЛКААРАҾЫ АКЫРЗҴАЗКУА
[w:] Аԥсуаҭҵаара / Абхазоведение nr 3
Аԥcны Аҭ­ҵаа­ра­дыр­ра­қәа Ракадемиа / Академия Наук Абхазии
Aҟәа / Сухум (Сухумі)
2009
навуковыя тэксты, падручнікі
Анқ2
Анқәаб В.
Иҩымҭақәа реизга Х-томкны. Аҩбатәи атом. Ижәеинраалоу ароманқәа
Аԥ­ҳәынҭ­шәҟәҭы­жьыp­ҭа
Aҟәа (Сухумі)
2011
паэзыя
Анқ3
Анқәаб В.
Иҩымҭақәа реизга Х-томкны. Актәи атом. Ажәеинраалақәа. Абалладақәа. Апоемақәа
Аԥ­ҳәынҭ­шәҟәҭы­жьыp­ҭа
Aҟәа (Сухумі)
2010
паэзыя
Анқә
Анқәаб В.
Иҩымҭақәа реизга Х-томкны. Ахԥатәи атом. Аԥсуа литература иазку аусумҭақәа
Аԥ­ҳәынҭ­шәҟәҭы­жьыp­ҭа
Aҟәа (Сухумі)
2014
навуковыя тэксты, падручнікі
Асԥа
Асԥа Г.
Апублицистика
apsnyteka.org
2005-2014
прэса, публіцыстыка
Ауаҩ
Ауаҩытәыҩса Изинқәа Зегьеицырзеиԥшу Адекларациа
Office of the High Commissioner for Human Rights
ohchr.org
афіцыйныя і маркетынгавыя тэксты
Аџь2
Аџьынџьал Шь.
Шаҟа еицәыхарахоз аҟара еизааигәахон
Aԥ­ҳәынҭ­шәҟәҭы­жьыр­ҭа
Aҟәа (Сухумі)
2015
проза
Аџь3
Аџьынџьал Шь.
Аҳәа зыҟәну аџьныш
Aԥ­ҳәынҭ­шәҟәҭы­жьыр­ҭа
Aҟәа (Сухумі)
2012
проза
Аџьы
Аџьынџьал Шь.
Сара сроль [w:] Дыцәаны данааԥш
Ашә­ҟәҭы­жьыр­ҭа Алашара
Aҟәа (Сухумі)
2006
драма
Аҟал
Аҟалӷьба А.
Афцырҟьа
Аԥ­ҳәынҭ­шәҟәҭы­жьыp­ҭа
Aҟәа (Сухумі)
2013
паэзыя
АҟәФ
Aҟәафон
Аԥсны раԥхьатәи амобилтә оператор
aquafon.com
афіцыйныя і маркетынгавыя тэксты
Аҟәы
Аҟәырҟан
Сҭампыл (Stambuł)
2018
рэлігійныя тэксты
Аҳа2
Аҳашба И.
Аизга II. Ажәеинраалақәа. Апоемақәа
Аԥ­ҳәынҭ­шәҟәҭы­жьыр­ҭa
Aҟәа (Сухумі)
2015
паэзыя
Аҳаш
Аҳашба И.
Аизга I. Ажәеинраалақәа
Аԥ­ҳәынҭ­шәҟәҭы­жьыр­ҭa
Aҟәа (Сухумі)
2013
паэзыя
АҳәC
Аҳәба Џь.
Асқьала [w:] Иҩымҭақәа реизга Хә-томкны. Ахԥатәи атом
Aԥ­ҳәынҭ­шәҟәҭы­жьыр­ҭа
Aҟәа (Сухумі)
2011
проза
АҳәА
Аҳәба Џь.
Ахаҳә Зыршәуа [w:] Иҩымҭақәа реизга Хә-томкны. Аҩбатәи атом
Аԥ­ҳәынҭ­шәҟәҭы­жьыp­ҭа
Aҟәа (Сухумі)
2010
проза
АҳәД
Аҳәба Џь.
Дадгәыл [w:] Иҩымҭақәа реизга Хә-томкны. Ахԥатәи атом
Аԥ­ҳәынҭ­шәҟәҭы­жьыр­ҭa
Aҟәа (Сухумі)
2011
драма
АҳәП
Аҳәба Џь.
Апублицистика [w:] Иҩымҭақәа реизга Хә-томкны. Аҩбатәи атом
Аԥ­ҳәынҭ­шәҟәҭы­жьыр­ҭа
Aҟәа (Сухумі)
2010
прэса, публіцыстыка
АҳәР
Аҳәба Џь.
Аповест. Ажәабжьқәа. Аочеркқәа [w:] Иҩымҭақәа реизга. Абжьбатәи атом
Аԥ­ҳәынҭ­шәҟәҭы­жьыp­ҭа
Aҟәа (Сухумі)
2016
проза
АҳәТ
Аҳәба Џь.
Апублицистика [w:] Иҩымҭақәа реизга. Абжьбатәи атом
Аԥ­ҳәынҭ­шәҟәҭы­жьыp­ҭа
Aҟәа (Сухумі)
2016
прэса, публіцыстыка
АҳәҲ
Аҳәба Џь.
Ҳашьхақәа рышәшьыра [w:] Иҩымҭақәа реизга Хә-томкны. Ахԥатәи атом
Аԥ­ҳәынҭ­шәҟәҭы­жьыp­ҭа
Aҟәа (Сухумі)
2011
драма
АҿУа
Аҿатә Уасиаҭ
Aԥ­ҳәынҭ­шәҟәҭы­жьыр­ҭа
Москва - Aҟәа (Сухумі)
2015
рэлігійныя тэксты
АԥАб
Аԥсны Абанк
Аԥсны Абанк
nb-ra.org
2013-2014
афіцыйныя і маркетынгавыя тэксты
АԥАп
Ақәҵара
Аԥсны Аҳәынҭқарра Жәлар Реизара – Апарламент
Aҟәа (Сухумі)
2010-2014
афіцыйныя і маркетынгавыя тэксты
АԥАԥ
Аԥсадгьыл Аԥсны
Алашарбага
Aҟәа (Сухумі)
2013
прэса, публіцыстыка
АԥПр
Аԥсныпресс
Аԥсныпресс
apsnypress.info
2014, 2020
навіны, прэса, публіцыстыка
АԥСи
Арсҭаа Ш.
Аԥсуа синтаксис
Аԥсны Аҭҵаарадыррақәа ракадемиа
Aҟәа (Сухумі)
2016
навуковыя тэксты, падручнікі
АԥхВ
Аԥҳазоу В.
АӠХА. Ажәеинраалақәа
Aԥ­ҳәынҭ­шәҟәҭы­жьыр­ҭа
Aҟәа (Сухумі)
2011
паэзыя
БАаа
Басариа В.
Ашәаԥшь аԥшшәы аԥсахуеит [у:] Иҩымҭақәа II-томкны. Аҩбатәи атом. Аповестқәа
Ашә­ҟәҭы­жьыр­ҭа Алашара
Aҟәа (Сухумі)
2011
проза
БАку
Басариа В.
Акурорттә роман [у:] Иҩымҭақәа II-томкны. Аҩбатәи атом. Аповестқәа
Ашә­ҟәҭы­жьыр­ҭа Алашара
Aҟәа (Сухумі)
2011
проза
БАла
Басариа В.
Алаԥшҳәаа аӡиас иахыԥоит [у:] Иҩымҭақәа II-томкны. Аҩбатәи атом. Аповестқәа
Ашә­ҟәҭы­жьыр­ҭа Алашара
Aҟәа (Сухумі)
2011
проза
БАқә
Басариа В.
Ақәыԥшра [у:] Иҩымҭақәа II-томкны. Аҩбатәи атом. Аповестқәа
Ашә­ҟәҭы­жьыр­ҭа Алашара
Aҟәа (Сухумі)
2011
проза
БаАШ
Басариа В.
Амра шкәакәа [w:] Иҩымҭақәа реизга Хә-томкны. I атом
Ашә­ҟәҭы­жьыр­ҭа Алашара
Aҟәа (Сухумі)
2008
драма
БаАԥ
Басариа В.
Аԥсҭҳәеиқәаҵәеи ажәҩанҵлашеи
Аԥ­ҳәынҭ­шәҟәҭы­жьыp­ҭа
Aҟәа (Сухумі)
2015
проза
БарБ
Барцыцԥҳа, Б.У.
Аизга ҩ-томкны. Актәи атом. Ажәеинраалақәа
Аԥ­ҳәынҭ­шәҟәҭы­жьыp­ҭа
Aҟәа (Сухумі)
2015
паэзыя
Барц
Барцыц-ԥҳа Н. С.
Аԥҳәызба лҳәареи уи дымҵазырсыз рҟынтә лырхынҳәреи ирызку аԥсуа фольклортә сиужет аилыркааразы
[w:] Аԥсуаҭҵаара / Абхазоведение nr 3
Аԥcны Аҭ­ҵаа­ра­дыр­ра­қәа Ракадемиа / Академия Наук Абхазии
Aҟәа / Сухум (Сухумі)
2009
навуковыя тэксты, падручнікі
БасМ
Басариа В.
Абзиабара Акәаҳара Мариам [w:] Иҩымҭақәа реизга Хә-томкны. I атом
Ашә­ҟәҭы­жьыр­ҭа Алашара
Aҟәа (Сухумі)
2006
драма
Бган
Бган-ԥҳа Н.
Алитературатә лакәқәа реизга
Ашә­ҟәҭы­жьыр­ҭа
Aҟәа (Сухумі)
2012
проза
Быҭә
Быҭәба З.
Аицәажәахәтәқәа [w:] Иҩымҭақәа ҩтомкны. Актәи атом
Аԥ­ҳәынҭ­шәҟәҭы­жьыp­ҭа
Aҟәа (Сухумі)
2012
драма
Быҭә
Быҭәба З.
Чаҵә Чагә ихҭысқәа
Акьыԥхь Аҩны
Aҟәа (Сухумі)
2009
проза
Гог2
Гогәуа А.
Апублицистика [w:] Аӡыжь
Аԥ­ҳәынҭ­шәҟәҭы­жьыp­ҭа
Aҟәа (Сухумі)
2015
прэса, публіцыстыка
Гог3
Гогәуа А.
Аӡиас ццакуеит амшын ахь
Аԥ­ҳәынҭ­шәҟәҭы­жьыp­ҭа
Aҟәа (Сухумі)
2014
проза
Гогә
Гогәуа А.
Амра аԥсы шҭаз
Аԥ­ҳәынҭ­шәҟәҭы­жьыр­ҭa
Aҟәа (Сухумі)
2006
прэса, публіцыстыка
Грам
Арсҭаа Ш. Ҟ. [red.]
Аԥсуа грамматика
Аԥсны аҭҵаарадыррақәа ракадемиа
Aҟәа (Сухумі)
2014
навуковыя тэксты, падручнікі
ГубП
Гублиа Гь.
Апиесақәа [w:] Ахәбатәи атом
Аԥ­ҳәынҭ­шәҟәҭы­жьыp­ҭа
Aҟәа (Сухумі)
2013
драма
Губл
Гублиа Гь.
Иҩымҭақәа реизга. Аԥшьбатәи атом. Ажәабжьқәа. Аповестқәа
Аԥ­ҳәынҭ­шәҟәҭы­жьыp­ҭа
Aҟәа (Сухумі)
2012
проза
ГыцҼ
Гыц А.
Ҽнак, 1989 шықәсазы
Аԥ­ҳәынҭ­шәҟәҭы­жьыp­ҭа
Aҟәа (Сухумі)
2014
проза
Гәли
Гәлиа Д.
Камаҷыҷ
Аԥ­ҳәынҭ­шәҟәҭы­жьыр­ҭа
Aҟәа (Сухумі)
2011
проза
Гәыр
Гәыргәлиа Б.
Аурыс литература аеҵәақәа
Аԥснытәи Аҳәынҭ­қар­ратә Университет
Aҟәа (Сухумі)
2004
навуковыя тэксты, падручнікі
Занҭ
Занҭариа Д.
Ашьанҵа-уаҩ. Аповести ажәабжьқәеи
Аԥ­ҳәынҭ­шәҟәҭы­жьыр­ҭа
Aҟәа (Сухумі)
2008
проза
ИқАԥ
Иқьырсиану Аԥсны / Христианская Абхазия
Священная Митрополия Абхазии
Афон Ҿыц / Новый Афон (Nowy Aton)
2012-2014
прэса, публіцыстыка
Кас1
Касланӡиа, В.
Апҟа шкәакәа [w:] Иалкаау. Ажәеинраалақәа. Апоемақәа. Ахәыҷқәа рзы ажәеинраалқәеи алакәқәеи. Апиесақәа
Аԥ­ҳәынҭ­шәҟәҭы­жьыp­ҭа
Aҟәа (Сухумі)
2014
драма
Кас2
Касланӡиа, В.
Аилга [w:] Иалкаау. Ажәеинраалақәа. Апоемақәа. Ахәыҷқәа рзы ажәеинраалқәеи алакәқәеи. Апиесақәа
Аԥ­ҳәынҭ­шәҟәҭы­жьыp­ҭа
Aҟәа (Сухумі)
2014
драма
Кас3
Касланӡиа, В.
Икнаҳау аӡахәарқьақьа аҿаԥхьа [w:] Иалкаау. Ажәеинраалақәа. Апоемақәа. Ахәыҷқәа рзы ажәеинраалқәеи алакәқәеи. Апиесақәа
Аԥ­ҳәынҭ­шәҟәҭы­жьыp­ҭа
Aҟәа (Сухумі)
2014
драма
Конг
Адунеизегьтәи аԥсуа-абаза конгресс
https://abaza.org/
2020
прэса, публіцыстыка
Конс
Аԥсны Аҳәынҭқарра Аконституциа
Aҟәа (Сухумі)
1994
афіцыйныя і маркетынгавыя тэксты
КәБ2
Кәыҵниа П.
Аҵиаақәа, абактериақәа, акәыкәбаақәа рбиологиа
Акьыԥхь аҩны
Aҟәа (Сухумі)
2011
навуковыя тэксты, падручнікі
КәаЗ
Кәарҷиа З.
Иҩымҭақәа реизга. Ахԥатәи атом
Аԥсны Аҳәынҭқарра Акьыԥхь ҩны
Aҟәа (Сухумі)
2006
паэзыя
Кәаӷ
Кәаӷәаниа В. А.
АСАӠҚӘА ИРЫЗКУ АҬОУРЫХТӘ ЖӘАБЖЬ (Алагалажәеи анҵамҭеи)
[w:] Аԥсуаҭҵаара / Абхазоведение nr 3
Аԥcны Аҭ­ҵаа­ра­дыр­ра­қәа Ракадемиа / Академия Наук Абхазии
Aҟәа / Сухум (Сухумі)
2009
навуковыя тэксты, падручнікі
Кәы1
Кәыҵниа С.
Иҩымҭақәа реизга. Актәи атом. Ажәабжьқәа
Аԥ­ҳәынҭ­шәҟәҭы­жьыp­ҭа
Aҟәа (Сухумі)
2010
проза
Кәы2
Кәыҵниа С.
Иҩымҭақәа реизга. Аҩбатәи атом. Ажәабжьқәа
Аԥ­ҳәынҭ­шәҟәҭы­жьыp­ҭа
Aҟәа (Сухумі)
2012
проза
Кәы3
Кәыҵниа С.
Набжьоутәи ахҭысқәа [w:] Иҩымҭақәа реизга. Ахԥатәи атом. Ароман
Аԥ­ҳәынҭ­шәҟәҭы­жьыp­ҭа
Aҟәа (Сухумі)
2015
проза
КәыБ
Кәыҵниа П.
Аԥстәқәа рбиологиа
Акьыԥхь аҩны
Aҟәа (Сухумі)
2012
навуковыя тэксты, падручнікі
Лагә
Лагәлаа А.
АИЗГА Ҩ-томкны. Аҩбатәи атом.
Aԥ­ҳәынҭ­шәҟәҭы­жьыр­ҭа
Aҟәа (Сухумі)
2011
проза
Лашә
Лашәриа Р.
Ҭаҷкәыми Адауи [w:] Сырмеи Агәили
Акьыԥхь Аҩны
Aҟәа (Сухумі)
2009
драма
Леи1
Леиба, Л.
Аамҭа цәгьақәа раан. Ани аԥсадгьыли. Ҩ-романк
Акьыԥхь Аҩны
Aҟәа (Сухумі)
2017
проза
Ломи
Ломиа Кә.
Астатиақәа [w:] Иҩымҭақәа Х-томкны. 2–3-тәи атомқәа
Аԥ­ҳәынҭ­шәҟәҭы­жьыp­ҭа
Aҟәа (Сухумі)
2013
прэса, публіцыстыка
Ломҭ
Ломҭаҭиӡе Қь.
Ашьхарыуатәи адиалеқти егьырҭ аԥсуа-абаза диалеқтқәа рыбжьара уи иааннакыло аҭыԥи
przekład z gruzińskiego Арыш-ԥҳа Н. В.
Кьыл-ԥҳа Е. Қь.
Aҟәа (Сухумі)
2011
навуковыя тэксты, падручнікі
Миқ2
Миқаиа М.
Ахҟа
Аԥ­ҳәынҭ­шәҟәҭы­жьыр­ҭа
Aҟәа (Сухумі)
2009
проза
Миқ3
Миқаиа, М.
Ашацәа Ртәарҭа
Аԥ­ҳәынҭ­шәҟәҭы­жьыp­ҭа
Aҟәа (Сухумі)
2017
проза
Миқа
Миқаиа М.
Амзаҭәымҭа
Аԥ­ҳәынҭ­шәҟәҭы­жьыр­ҭa
Aҟәа (Сухумі)
2011
паэзыя
Мық1
Мықәба, А.
Амра атыҩ ианаку [w:] Иалкаау. Адрамақәа. Апиесақәа. Аповестқәа
Аԥ­ҳәынҭ­шәҟәҭы­жьыp­ҭа
Aҟәа (Сухумі)
2012
драма
Мық2
Мықәба, А.
Ашәқәа зегьы анаарту [w:] Иалкаау. Адрамақәа. Апиесақәа. Аповестқәа
Аԥ­ҳәынҭ­шәҟәҭы­жьыp­ҭа
Aҟәа (Сухумі)
2012
драма
Мық3
Мықәба, А.
Адгьыл агьама [w:] Иалкаау. Адрамақәа. Апиесақәа. Аповестқәа
Аԥ­ҳәынҭ­шәҟәҭы­жьыp­ҭа
Aҟәа (Сухумі)
2012
драма
Мық4
Мықәба, А.
Уарда [w:] Иалкаау. Адрамақәа. Апиесақәа. Аповестқәа
Аԥ­ҳәынҭ­шәҟәҭы­жьыp­ҭа
Aҟәа (Сухумі)
2012
драма
Мық5
Мықәба, А.
Гәымсҭатәи амаамын ахҭысқәа [w:] Иалкаау. Адрамақәа. Апиесақәа. Аповестқәа
Аԥ­ҳәынҭ­шәҟәҭы­жьыp­ҭа
Aҟәа (Сухумі)
2012
драма
Мық6
Мықәба, А.
Астатиақәа [w:] Ашаеҵәақәа. Астатиақәа. Аиҿцәажәарақәа. Апиеса
Аԥ­ҳәынҭ­шәҟәҭы­жьыp­ҭа
Aҟәа (Сухумі)
2015
прэса, публіцыстыка
ОҭыП
Оҭырба Н.
Аҭоуба [w:] Адунеи мардуануп
Ашә­ҟәҭы­жьыр­ҭа Алашара
Aҟәа (Сухумі)
2006
проза
ОҭыР
Оҭырба Н.
Аӡышьҭра ҿыц [w:] Адунеи мардуануп
Ашә­ҟәҭы­жьыр­ҭа Алашара
Aҟәа (Сухумі)
2006
проза
Папа
Папасқьыр И.
Аԥҳәыс лыпату [w:] Иҩымҭақәа реизга. Ахԥатәи атом
Aԥ­ҳәынҭ­шәҟәҭы­жьыр­ҭа
Aҟәа (Сухумі)
2007
проза
РеЗа
Арепатриантцәа рзы Аԥсны Аҳҭынҭқарра Аконституциатә закәан
Aҟәа (Сухумі)
1998
афіцыйныя і маркетынгавыя тэксты
Теле
Аԥснытәи Аҳәынҭ­қар­ратә те­ле­ра­дио­еи­ла­хәы­ра
Аԥснытәи Аҳәынҭ­қар­ратә те­ле­ра­дио­еи­ла­хәы­ра
apsua.tv
2014
прэса, публіцыстыка
Уаса
Аҳәба Џь. (red.)
Уи атәыла ссир аҟны
Аԥ­ҳәынҭ­шәҟәҭы­жьыр­ҭa
Aҟәа (Сухумі)
2006
прэса, публіцыстыка
Чама
Чамагәуа, А.
Аматематика аԥсышәала арцәажәара
Акьыԥхь аҩны
Aҟәа (Сухумі)
2016
навуковыя тэксты, падручнікі
Шьын
Шьынқәба, Б.
Ацынҵәарах. Аҭоурыхтә роман
Аԥ­ҳәынҭ­шәҟәҭы­жьыp­ҭа
Aҟәа (Сухумі)
2017
проза
ЭхоА
Эхо Абхазии
бизнес-клуб Сухум
Сухум (Сухумі)
2011
прэса, публіцыстыка
Қапб
Қапба, В.
Агәалашәарақәа рышьҭа. Ажәабжьқәа. Аповестқәа. Аиҭагақәа
Аԥ­ҳәынҭ­шәҟәҭы­жьыp­ҭа
Aҟәа (Сухумі)
2013
проза
ҚыКо
Қырҭтәылa Аконституциa
Қарҭ (Tibilisi)
1999
афіцыйныя і маркетынгавыя тэксты
ҬарХ
Ҭарԥҳа Н.
Жәамш рхроника [w:] Иҩымҭақәа реизга ҩ-томкны. Ахәбатәи атом
Аԥ­ҳәынҭ­шәҟәҭы­жьыp­ҭа
Aҟәа (Сухумі)
2015
проза
Ҭарԥ
Ҭарԥҳа Н.
Аҩымҭақәа. Ахԥатәи атом
Аԥ­ҳәынҭ­шәҟәҭы­жьыp­ҭа
Aҟәа (Сухумі)
2006
проза
Ҭыж1
Ҭыжәба Б.
Аԥсырҭ [w:] Иҩымҭақәа реизга ҩ-томкны. Актәи атом
Аԥ­ҳәынҭ­шәҟәҭы­жьыp­ҭа
Aҟәа (Сухумі)
2012
проза
Ҭыж2
Ҭыжәба Б.
Иҩымҭақәа реизга ҩ-томкны. Аҩбатәи атом. Апублицистика
Аԥ­ҳәынҭ­шәҟәҭы­жьыp­ҭа
Aҟәа (Сухумі)
2015
прэса, публіцыстыка
Ҳашы
Ҳашыг, Н.
Абду Ажьгьери
Аԥ­ҳәынҭ­шәҟәҭы­жьыp­ҭа
Aҟәа (Сухумі)
2013
проза
Ҷан1
Ҷаниа Т.
Аповестқәа [w:] Иҩымҭақәа. II атом
Аԥ­ҳәынҭ­шәҟәҭы­жьыр­ҭа
Aҟәа (Сухумі)
2008
проза
Ҷан2
Ҷаниа Т.
Шәышьханхыҵ [w:] Иҩымҭақәа. II атом
Aԥ­ҳәынҭ­шәҟәҭы­жьыр­ҭа
Aҟәа (Сухумі)
2008
проза
Ҷан3
Ҷаниа Т.
Иалкаау х-томкны. Актәи атом. Ажәеинраалақәа
Аԥ­ҳәынҭ­шәҟәҭы­жьыp­ҭа
Aҟәа (Сухумі)
2017
паэзыя
Ҷанб
Ҷанба Р. К.
В. Ӡ. ДАРСАЛИА 70 шықәса ихыҵра иазкны (Аиубилеитә конференциаҿы ақәгылара)
[w:] Аԥсуаҭҵаара / Абхазоведение nr 3
Аԥcны Аҭ­ҵаа­ра­дыр­ра­қәа Ракадемиа / Академия Наук Абхазии
Aҟәа / Сухум (Сухумі)
2009
навуковыя тэксты, падручнікі
Ԥли1
Ԥлиа, Ш.
Аԥсҭазаара ацәқәырԥақәа [w:] Иҩымҭақәа Х-томкны. 1-тәи атом
Аԥ­ҳәынҭ­шәҟәҭы­жьыp­ҭа
Aҟәа (Сухумі)
2013
проза
Ԥли2
Ԥлиа, Ш.
Нептун илаԥш [w:] Иҩымҭақәа Х-томкны. 2-тәи атом
Аԥ­ҳәынҭ­шәҟәҭы­жьыp­ҭа
Aҟәа (Сухумі)
2014
проза
120
На гэтым сайце выкарыстоўваем файлы Cookie. Мы гэта робім дзеля дзьвюх мэтаў:

1. для захоўваньня на вашай прыладзе вашых вынікаў у гульні Выявы і словы і для паказу статыстыкі тых вынікаў на старонцы Вашыя вынікі; зьвесткі пра тыя вынікі недаступныя іншым карысталь­нікам, мы іх не захоўваем, не аналізуем і не перадаём іншым асобам;

2. для паказу рэклямаў Google. Прачытайце наступную інфармацыю пра файлы Cookie Google для карыстальнікаў з ЭЭЗ і з-паза ЭЭЗ (пракруціце ўніз).

Карыстальнікі з Эўрапэйскай эканамічнай зоны

Рэклямы Google, якія паказваюцца на нашым сайце, для карыстальнікаў з ЭЭЗ не пэрсаналізуюцца. У такой рэкляме файлы cookie не выкарыстоўваюцца для пэрсаналізацыі аб’яваў, але служаць для абмежаваньня частаты паказаў, падрых­тоўкі зводных справаздач, а таксама для абароны ад махлярства і злоўжываньня.
Падрабязна пра файлы cookie Google

Карыстальнікі з-паза Эўрапэйскай эканамічнай зоны

Для карыстальнікаў з-паза ЭЭЗ файлы cookie Google выкарыстоўваем для пэрсаналізацыі рэкламаў. Зьвесткамі пра тое, як вы карыстаецеся нашым сайтам, мы дзелімся з Google.
Падрабязна пра файлы cookie Google

Блякаваньне файлаў Cookie

Калі вы нязгодныя з нашым выкарыс­таньнем файлаў Cookie, вы павінны выключыць іх абслугоўваньне ў наладах свайго браўзэра альбо пакінуць наш сайт.

Калі абслугоўваньне файлаў cookie выключана, некаторыя опцыі гульні Выявы і словы будуць недаступныя.
OK, разумею.
Корпус абхаскае мовы БалтаСлаў даступны на ўмовах ліцэнзіі Creative Commons Атрыбуцыя 4.0 International. Некаторыя тэксты, зьмешчаны ў корпусе, ахоўваюцца аўтарскімі правамі, таму пошукавы рухавік дазваляе праглядаць толькі кароткія ўрыўкі тэкстаў. Пры іх цытаваньні трэба абавязкова назваць крыніцу тэксту, зьвесткі пра якую заўсёды падаюцца ў выніках пошуку для запытаў пра канкарданцыі, а таксама адрас корпуса.