Latynizator

Konwerter cyrylicy na alfabet łaciński

   Język tekstu:
   latynizacja:

   Wpisz tekst w języku białoruskim Pozostało znaków: 5000   
   Tekst w alfabecie łacińskim  

Alfabet białoruski – tabela transliteracji

cyrylicaalfabet łaciński
klasycznyoficjalnyarchaiczny
А аА а
Б бB b
В вV vW w
Г гH h (G g (1))
Ґ ґ (2)G g
Д дD d
Е еJe je (3), ie (4), e (5)
Ё ёJo jo (3), io (4), o (5)
Ж жŽ žŻ ż
З з
Зь зь
Z z
Ź ź
І іI i
Й йJ j
cyrylicaalfabet łaciński
klasycznyoficjalnyarchaiczny
К кK k
Л л (6)
Л л (7)
Ль ль
Ł ł
L l
L l
L l
L l
Ĺ ĺ
Ł ł
L l
L l
М мM m
Н н
Нь нь
N n
Ń ń
О оO o
П пP p
Р рR r
С с
Сь сь
S s
Ś ś
Т тT t
У уU u
cyrylicaalfabet łaciński
klasycznyoficjalnyarchaiczny
Ў ўŬ ŭ
Ф фF f
Х хCh ch
Ц ц
Ць ць
C c
Ć ć
Ч чČ čCz cz
Ш шŠ šSz sz
Ы ыY y
Ь ьˊ (akut nad poprzedzającą literą)
Э эE e
Ю юJu ju (3), iu (4), u (5)
Я яJa ja (3), ia (4), a (5)
'(pomija się)

OBJAŚNIENIA
1 w słowach guzik, ganak, gont; fakultatywnie w grupie -зг-, np. mazgi, miazga; w niektórych zapożyczeniach;
2 tylko fakultatywnie w taraszkiewicy;
3 na początku wyrazu, po samogłoskach, po apostrofie i po spółgłosce ў;
4 po spółgłoskach oprócz ў (zawsze) i oprócz л (w grafii klasycznej i archaicznej);
5 po л w grafii klasycznej i archaicznej;
6 nie przed е, ё, і, ю, я.
7 przed е, ё, і, ю, я.

Przykłady tekstów

cyrylica

Трэцяя ўстаўная грамата рады Беларускае Народнае Рэспублікі

[…] Цяпер мы, Рада Беларускай Народнай Рэспублікі, ськідаем з роднага краю апошняе ярмо дзяржаўнай залежнасьці, якое гвалтам накінулі расейскія цары на наш вольны і незалежны край. […]

На моцы гэтага трацяць сілу ўсе старыя дзяржаўныя зьвязі, якія далі маг­чы­масьць чужому ўраду падпісаць і за Беларусь трактат у Берасьці, што забівае на сьмерць беларускі народ, дзелячы зямлю яго на часткі. […]

Беларуская Народная Рэспубліка павінна абняць усе землі, дзе жыве і мае лічбенную перавагу беларускі народ, а ласьне: Магілёўшчыну, беларускія часьці Меншчыны, Гродненшчыны (з Гродняй, Беластокам і інш.), Віленшчыны, Віцеб­шчыны, Смаленшчыны, Чарнігаўшчыны і сумежных часьцяў суседніх губэрняў, заселеных беларусамі. […]

alfabet łaciński – latynizacja: klasyczna

Treciaja ŭstaŭnaja hramata rady Biełaruskaje Narodnaje Respubliki

[…] Ciapier my, Rada Biełaruskaj Narodnaj Respubliki, śkidajem z rodnaha kraju apošniaje jarmo dziaržaŭnaj zaležnaści, jakoje hvałtam nakinuli rasiejskija cary na naš volny i niezaležny kraj. […]

Na mocy hetaha traciać siłu ŭsie staryja dziaržaŭnyja źviazi, jakija dali mahčymaść čužomu ŭradu padpisać i za Biełaruś traktat u Bieraści, što zabivaje na śmierć biełaruski narod, dzielačy ziamlu jaho na častki. […]

Biełaruskaja Narodnaja Respublika pavinna abniać usie ziemli, dzie žyvie i maje ličbiennuju pieravahu biełaruski narod, a łaśnie: Mahiloŭščynu, biełaruskija čaści Mienščyny, Hrodnienščyny (z Hrodniaj, Biełastokam i inš.), Vilenščyny, Viciebščyny, Smalenščyny, Čarnihaŭščyny i sumiežnych čaściaŭ susiednich huberniaŭ, zasielenych biełarusami. […]

alfabet łaciński – latynizacja: oficjalna

Treciaja ŭstaŭnaja hramata rady Bielaruskaje Narodnaje Respubliki

[…] Ciapier my, Rada Bielaruskaj Narodnaj Respubliki, śkidajem z rodnaha kraju apošniaje jarmo dziaržaŭnaj zaliežnaści, jakoje hvaltam nakinuli rasiejskija cary na naš voĺny i niezaliežny kraj. […]

Na mocy hetaha traciać silu ŭsie staryja dziaržaŭnyja zviazi, jakija dali mahčymaść čužomu ŭradu padpisać i za Bielaruś traktat u Bieraści, što zabivaje na śmierć bielaruski narod, dzieliačy ziamliu jaho na častki. […]

Bielaruskaja Narodnaja Respublika pavinna abniać usie ziemli, dzie žyvie i maje ličbiennuju pieravahu bielaruski narod, a laśnie: Mahilioŭščynu, bielaruskija čaści Mienščyny, Hrodnienščyny (z Hrodniaj, Bielastokam i inš.), Vilienščyny, Viciebščyny, Smalienščyny, Čarnihaŭščyny i sumiežnych čaściaŭ susiednich huberniaŭ, zasielienych bielarusami. […]

cyrylica

Тодар Кляшторны
(1903–1937)
Ліст у Сібір

Засыпан Менск халоднымі снягамі,
Пад палазамі гойсае зіма...
Астрыжан клён асеннімі сярпамі -
Лістоў няма...

А помніш ростань,
Помніш, дарагая,
Як дагарала восеньская медзь,
Так і душа ў шуканнях дагарае,
Каб не гарэць...

Тады плылі,
Плылі на поўдзень гусі,
Будзіў лясы
Асенні свіст і гуд...
А ты мяняла поле Беларусі
На дальнюю тайгу...

Цяпер зіма скрыпіць пад палазамі,
Заледзянела дарагая шыр...
І часта, часта
Думаю начамі
Я пра Сібір.

За тою хмураю,
Таемнаю тайгою,
Шукае золата
І ненец і тунгус...
Здружыўся з лыжамі
І цёплаю дахою
Там беларус.

Хачу да слёз расквечанай вясною
Паездзіць там
І ўдоўж і папярок,
Дзе між сібірскіх зёлак галавою
Ківае васілёк.

Цяпер снягі...
Вячэрняю зарою
З пунсовай шклянкі белая зіма
Частуе Менск наліўкай ледзяною...
...Цябе ж няма...

1927

alfabet łaciński – latynizacja: klasyczna

Todar Klaštorny
(1903–1937)
List u Sibir

Zasypan Miensk chałodnymi śniahami,
Pad pałazami hojsaje zima...
Astryžan klon asieńnimi siarpami -
Listoŭ niama...

A pomniš rostań,
Pomniš, darahaja,
Jak daharała vosieńskaja miedź,
Tak i duša ŭ šukańniach daharaje,
Kab nie hareć...

Tady płyli,
Płyli na poŭdzień husi,
Budziŭ lasy
Asieńni śvist i hud...
A ty mianiała pole Biełarusi
Na dalniuju tajhu...

Ciapier zima skrypić pad pałazami,
Zaledzianieła darahaja šyr...
I časta, časta
Dumaju načami
Ja pra Sibir.

Za toju chmuraju,
Tajemnaju tajhoju,
Šukaje zołata
I nieniec i tunhus...
Združyŭsia z łyžami
I ciopłaju dachoju
Tam biełarus.

Chaču da śloz raskviečanaj viasnoju
Pajezdzić tam
I ŭdoŭž i papiarok,
Dzie miž sibirskich ziołak hałavoju
Kivaje vasilok.

Ciapier śniahi...
Viačerniaju zaroju
Z punsovaj šklanki biełaja zima
Častuje Miensk naliŭkaj ledzianoju...
...Ciabie ž niama...

1927

Copyright © 2015–2022 BALTOSLAV.
Wszelkie prawa zastrzeżone.
Na tej stronie wykorzystujemy pliki сookie. Robimy to w dwóch celach:

1. by umożliwić zachowanie na urządzeniu użytkownika wyników uzyskanych przez niego w grze Obrazy i słowa oraz wyświetlanie statystyk tych wyników na podstronie Twoje wyniki; informacje o tych wynikach nie są dostępne innym użytkownikom, nie przechowujemy ich, nie analizujemy ani nie przekazujemy innym osobom;

2. do wyświetlania reklam Google. Przeczytaj poniższą informację o plikach cookie Google dla użytkowników z EOG i spoza EOG (przewiń w dół).

Użytkownicy z Europejskiego Obszaru Gospodarczego

Reklamy Google, wyświetlane na naszej stronie dla użytkowników z EOG, nie są personalizowane. Chociaż reklamy te nie wykorzystują plików cookie na potrzeby personalizacji reklam, to wykorzystują je, by umożliwiać ograniczenie liczby wyświetleń, generowanie zbiorczych raportów dotyczących reklam oraz walkę z oszustwami i nadużyciami.
Więcej o plikach cookie Google.

Użytkownicy spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego

Dla użytkowników spoza EOG wykorzystujemy pliki cookie Google do personalizowania reklam. Informacje o tym, jak korzystasz z naszej witryny, udostępniamy Google.
Więcej o plikach cookie Google.

Zablokowanie plików cookie

Jeżeli nie zgadzasz się na wykorzystanie przez nas plików cookie, powinnaś/ powinieneś wyłączyć ich obsługę w ustawieniach swojej przeglądarki lub opuścić naszą stronę.

Jeżeli wyłączysz obsługę plików cookie, niektóre opcje gry Obrazy i słowa będą niedostępne.
OK, rozumiem.