Beloruščina za Slovence
Blog o beloruskem jeziku (ne samo) za slaviste. V pripravi osnovni tečaj beloruščine.

Beloruščina je med Slovenci eden najmanj poznanih slovanskih jezikov, s tega vidika je verjetno skoraj na samem dnu lestvice, tik nad kašubščino in lužiškima srbščinama, pri čemer tu sploh ne mislim na kakršno koli raven obvladanja jezika, ampak zgolj na poznavanje osnovnih dejstev o njem.

Zato se mi je zdelo smiselno zainteresiranim Slovencem natančneje predstaviti svojo materinščino. Zamislil sem si spletni jezikovni tečaj, toda preden začnemo z abecedo, slovnico in besedjem, velja razčistiti nekaj stereotipov in nesporazumov glede beloruščine, na katere sem naletel v zadnjem poldrugem desetletju v slovenskem tisku, na predavanjih na ljubljanski FF in v pogovorih s Slovenci.
2. Stereotipi
»Beloruščina se skoraj ne razlikuje od ruščine, je zgolj njena nekoliko bolj zahodna različica.«
Stereotipi
Sorodni jeziki
Kot vsak drug slovanski jezik je tudi beloruščina v bližnjem sorodu z ruščino, s katero deli veliko glasoslovnih, besednih in slovničnih značilnosti. Beloruščina in ruščina sta celo v posebej bližnjem sorodu, saj sta obe (skupaj z ukrajinščino*) vzhodnoslovanska jezika. A kljub temu se beloruščina izrazito razlikuje od ruščine zlasti na področju besedja pa tudi na vseh drugih ravneh jezikovnega sistema.
* Med vzhodnoslovanske jezike spadajo tudi drugi etnolekti, ki bi jih lahko označili za različice moderne rusinščine (vojvodinska, zakarpatska in vzhodnoslovaška rusinščina, lemkovščina, bojkovščina in druge); po mnenju nekaterih jezikoslovcev so to narečja ukrajinskega jezika, drugi jih štejejo za narečja samostojnega rusinskega jezika, tretji pa menijo, da so to ločeni jeziki.
Podobnost/različnost med jeziki je najlažje izmeriti s pomočjo t. i. Swadeshevega seznama osnovnega besedja. Čeprav to jezikoslovno orodje še zdaleč ni popolno, je za grobo primerjavo najuporabnejše in v večini primerov daje zadovoljivo verodostojne rezultate.
Če beloruščino primerjamo z ruščino na eni strani in z zahodnoslovansko poljščino na drugi, dobimo dokaj nepričakovane rezultate (glejte preglednico). Izkaže se, da se beloruščina na 41 upoštevanih besednih enotah** v 25 primerih (61 odstotkov) (bolj) ujema s poljščino in le v 13 (31 odstotkov) z ruščino, iz česar bi lahko sklepali, da je beloruščina skoraj dvakrat bolj podobna svoji zahodni sosedi kot pa ruskemu jeziku.
** Za to primerjavo sem z daljšega (207 besed) Swadeshevega seznama izločil vseh tistih 166 besednih enot, ki ne kažejo nobene bistvene razlike med primerjanimi jeziki (kot sta npr. osebna zaimka za 1. in 2. osebo ednine, saj se v vseh treh jezikih glasita »ja/я« in »ty/ты«). Upošteval sem samo tiste primere, ki odražajo relevantne besedoslovne, besedotvorne in glasoslovne razlike med jeziki.
Primerjava postane še zanimivejša, če ji dodamo slovenščino, ki se z ruščino ujema kar v 19 obravnavanih primerih (46 odstotkov) in je zato na področju osnovnega besedja po Swadeshu opazno bolj podobna ruščini kot je beloruščina***. Če naj bi bila torej beloruščina »skoraj isto« kot ruščina, bi bila slovenščina to še nekoliko bolj. Drugače povedano je beloruščina vsaj z določenih vidikov razmeroma malo podobna ruščini, celo manj kot slovenščina, in bolj spominja na nekatere druge jezike.
*** Na izid primerjave s slovenščino je seveda lahko nekoliko vplivala omejitev vzorca le na tiste primere, pri katerih se razlikujejo že prvi trije jeziki.
Tisto, kar beloruščino najmočneje povezuje z ruščino, je pravzaprav sámo ime jezika (podobno kot v primeru slovenščine in slovaščine ali balkanske in lužiške srbščine), ki je razlog za to vrsto nesporazumov, te pa je ruska propaganda v različnih obdobjih prav rada izkoriščala za svoje namene in tako utrjevala navedeni stereotip. S pravopisnimi reformami, o katerih še bo govora, so sovjetske oblasti poskušale resničnost kar se da približati temu stereotipu, kar pa jim je na srečo uspelo le deloma.
Objavljeno 5.7.2015
Beloruščina za Slovence – Copyright © 2015 BALTOSLAV. Vse pravice pridržane.