Na hetym sajcie vykarystoŭvajucca fajły cookie Google, kab zrabić reklamu bolš cikavaj i karysnaj dla vas, a taksama praanalizavać naš trafik. Infarmacyju ab vašych dziejańniach na sajcie pieradajem Google. Bolš padrabiazna...
Łacinizatar
Kanvertuje tekst i veb-staronki z kirylicy ŭ łacinku
mova tekstu
Uviadzicie adras staronki albo ŭviadzicie tekst u levym poli nižej:

Uviadzicie tekst na armianskaj movie
zastałosia znakaŭ: 1500
Tekst na łacincy
armianski alfabet – tablica translitaracyi
armianskaje piśmołacinka
ՈՒ ուU u
Ա աA a
Բ բB b
Գ գG g
Դ դD d
Ե եE e
Զ զZ z
Է էÊ ê
Ը ըƏ ə
Թ թT’ t’
Ժ ժŽ ž
Ի իI i
Լ լL l
Խ խX x
armianskaje piśmołacinka
Ծ ծC c
Կ կK k
Հ հH h
Ձ ձJ j
Ղ ղĠ ġ
Ճ ճČ č
Մ մM m
Յ յY y
Ն նN n
Շ շŠ š
Ո ոO o
Չ չČ’ č’
Պ պP p
Ջ ջJ̌ ǰ
armianskaje piśmołacinka
Ռ ռṘ ṙ
Ս սS s
Վ վV v
Տ տT t
Ր րR r
Ց ցC’ c’
Ւ ւW w
Փ փP’ p’
Ք քK’ k’
Օ օÒ ò
Ֆ ֆF f
ևev
Bałta­Słaŭ / Łacinizatar
Copyright © 2015 BALTOSLAV. Usie pravy abaronieny.
Usie vykarystanyja zdymki źjaŭlajucca hramadzkim nabytkam.