Łacinizatar
Kanvertuje tekst i veb-staronki z kirylicy ŭ łacinku
mova tekstu
Uviadzicie adras staronki albo ŭviadzicie tekst u levym poli nižej:

Uviadzicie tekst na abchaskaj movie
zastałosia znakaŭ: 1500
Tekst na łacincy
abchaski alfabet – tablica translitaracyi
kirylicałacinka
(Bałta­Słaŭ)
А аA a
Б бB b
В вV v
Г гG g
Гь гьǴ ǵ
Гә гәGw gw
Ҕ ҕĞ ğ
Ҕь ҕьĞ́ ğ́
Ҕә ҕәĞw ğw
Д дD d
Дә дәDw dw
Е еE e
Ж жŽ ž
Жь жьŹ ź
Жә жәŽw žw
З зZ z
Ӡ ӡƷ ʒ
Ӡә ӡәƷw ʒw
И иI i
К кK k
Кь кьḱ ḱ
Кә кәKw kw
kirylicałacinka
(Bałta­Słaŭ)
Қ қĶ ķ
Қь қьĶ́ ķ́
Қә қәĶw ķw
Ҟ ҟQ q
Ҟь ҟьQ́ q́
Ҟә ҟәQw qw
Л лL l
М мM m
Н нN n
О оO o
П пP p
Ҧ ҧƤ ƥ
Р рR r
С сS s
С сS s
Т тT t
Тә тәTw tw
Ҭ ҭŢ ţ
Ҭә ҭәŢw ţw
У уU u
Ф фF f
Х хX x
kirylicałacinka
(Bałta­Słaŭ)
Хь хьX́ x́
Хә хәXw xw
Ҳ ҳH h
Ҳә ҳәHw hw
Ц цÇ ç
Цә цәÇw çw
Ҵ ҵC c
Ҵә ҵәCw cw
Ч чḉ ḉ
Ҷ ҷĆ ć
Ҽ ҽÇ̌ ç̌
Ҿ ҿČ č
Ш шŠ š
Шь шьŚ ś
Шә шәŠw šw
Ы ыY y
Ҩ ҩØ ø
Џ џǮ ǯ
Џь џьƷ́ ʒ́
Ь ь  ́   ́
Ә әW w
Bałta­Słaŭ / Łacinizatar
Copyright © 2015 BALTOSLAV. Usie pravy abaronieny.
Usie vykarystanyja zdymki źjaŭlajucca hramadzkim nabytkam.
Na hetym sajcie vykarystoŭvajem fajły Cookie. My heta robim dziela dźviuch metaŭ:

1. dla zachoŭvańnia na vašaj pryładzie vašych vynikaŭ u hulni Vyjavy i słovy i dla pakazu statystyki tych vynikaŭ na staroncy Vašyja vyniki; źviestki pra tyja vyniki niedastupnyja inšym karystalnikam, my ich nie zachoŭvajem, nie analizujem i nie pieradajom inšym asobam;

2. dla pakazu reklamaŭ Google. Pračytajcie nastupnuju infarmacyju pra fajły Cookie Google dla karystalnikaŭ z EEZ i z-paza EEZ (prakrucicie ŭniz).

Karystalniki z Eŭrapejskaj ekanamičnaj zony

Reklamy Google, jakija pakazvajucca na našym sajcie, dla karystalnikaŭ z EEZ nie persanalizujucca. U takoj reklamie fajły cookie nie vykarystoŭvajucca dla persanalizacyi abjavaŭ, ale słužać dla abmiežavańnia častaty pakazaŭ, padrych­toŭki zvodnych spravazdač, a taksama dla abarony ad machlarstva i złoŭžyvańnia.
Padrabiazna pra fajły cookie Google

Karystalniki z-paza Eŭrapejskaj ekanamičnaj zony

Dla karystalnikaŭ z-paza EEZ fajły cookie Google vykarystoŭvajem dla persanalizacyi rekłamaŭ. Źviestkami pra toje, jak vy karystajeciesia našym sajtam, my dzielimsia z Google.
Padrabiazna pra fajły cookie Google

Blakavańnie fajłaŭ Cookie

Kali vy niazhodnyja z našym vykarys­tańniem fajłaŭ Cookie, vy pavinny vyklučyć ich absłuhoŭvańnie ŭ naładach svajho braŭzera albo pakinuć naš sajt.

Kali absłuhoŭvańnie fajłaŭ cookie vyklučana, niekatoryja opcyi hulni Vyjavy i słovy buduć niedastupnyja.
OK, razumieju.