Na hetym sajcie vykarystoŭvajucca fajły cookie Google, kab zrabić reklamu bolš cikavaj i karysnaj dla vas, a taksama praanalizavać naš trafik. Infarmacyju ab vašych dziejańniach na sajcie pieradajem Google. Bolš padrabiazna...
Łacinizatar
Kanvertuje tekst i veb-staronki z kirylicy ŭ łacinku
mova tekstu
Uviadzicie adras staronki albo ŭviadzicie tekst u levym poli nižej:

Uviadzicie tekst na abchaskaj movie
zastałosia znakaŭ: 1500
Tekst na łacincy
abchaski alfabet – tablica translitaracyi
kirylicałacinka
(Bałta­Słaŭ)
А аA a
Б бB b
В вV v
Г гG g
Гь гьǴ ǵ
Гә гәGw gw
Ҕ ҕĞ ğ
Ҕь ҕьĞ́ ğ́
Ҕә ҕәĞw ğw
Д дD d
Дә дәDw dw
Е еE e
Ж жŽ ž
Жь жьŹ ź
Жә жәŽw žw
З зZ z
Ӡ ӡƷ ʒ
Ӡә ӡәƷw ʒw
И иI i
К кK k
Кь кьḱ ḱ
Кә кәKw kw
kirylicałacinka
(Bałta­Słaŭ)
Қ қĶ ķ
Қь қьĶ́ ķ́
Қә қәĶw ķw
Ҟ ҟQ q
Ҟь ҟьQ́ q́
Ҟә ҟәQw qw
Л лL l
М мM m
Н нN n
О оO o
П пP p
Ҧ ҧƤ ƥ
Р рR r
С сS s
С сS s
Т тT t
Тә тәTw tw
Ҭ ҭŢ ţ
Ҭә ҭәŢw ţw
У уU u
Ф фF f
Х хX x
kirylicałacinka
(Bałta­Słaŭ)
Хь хьX́ x́
Хә хәXw xw
Ҳ ҳH h
Ҳә ҳәHw hw
Ц цÇ ç
Цә цәÇw çw
Ҵ ҵC c
Ҵә ҵәCw cw
Ч чḉ ḉ
Ҷ ҷĆ ć
Ҽ ҽÇ̌ ç̌
Ҿ ҿČ č
Ш шŠ š
Шь шьŚ ś
Шә шәŠw šw
Ы ыY y
Ҩ ҩØ ø
Џ џǮ ǯ
Џь џьƷ́ ʒ́
Ь ь  ́   ́
Ә әW w
Bałta­Słaŭ / Łacinizatar
Copyright © 2015 BALTOSLAV. Usie pravy abaronieny.
Usie vykarystanyja zdymki źjaŭlajucca hramadzkim nabytkam.